انواع تجاوز جنسی کودکان و آثار تجاوز جنسی

تجاوز جنسی کودکان یکی از رفتارهای جنسی خشونت آمیز علیه کودکان می باشد بیشتر کودکانی که مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند دچار آسیب روحی و روانی شده و از این حادثه آزار جنسی ضربه روحی بسیار سنگینی را تجربه می نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر انواع تجاوز جنسی کودکان و آثار تجاوز جنسی را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: وقتـی کســی از طریــق ضرب و جرح یا با خشونت یا از طریـق تهـــدید به اعـــمـال بزهــکـــارانه، فرد دیـگـری را به نزدیکـــی جنــســـی یا به انجـــام یا تحـمـــل عمل جنســـی دیگــری که از لحـــاظ اهـانت و سایــر شرایــط قابـــل مقــایــسه با نزدیکــی جنـــسـی باشـد وادار کنــد، ایـــن عمل تجـــاوز جنسی و آن فرد، متــجــاوز دانسـتــه می شود.

همــین امـر در مواردی که یک نفـــر از موقعـیــت عجز و درمـاندگی فرد دیگـــری سوءاستــفـاده کرده و با او نزدیکی جنـسی یا عملـــی قابل مقــایســـه با نزدیکـی جنسـی انـــجـــام دهد نیـز صدق می کند. فرد ممـکن اسـت بیـــهوش یا خواب، مست یا تحـت تاثیــر مواد مخدر، بیمار یا مصدوم یا دارای نوعی معــلولیــت ذهنی باشـــد. همـچـــنین بایـد گفــت نزدیـکی فرد بالــغ با افــراد کم سن و سال و کودکــان، حتی اگـر با رضـــایت او باشد، تجـاوز محـــسوب می شود. تجــاوز در تعــریفی که داده شد، از نظـــر جنـســیتی هم در مورد پسران خردسال و نوجوان اتـفــاق می افتد و هم در دختــران و زنان.

انـــگـیــزه ها

هیلز، یکــی از روانشـناسان محـــقق در مورد تجـــاوز، انــگیــزه متجاوزان را بخـــصوص در تجاوز به غریـبه چنــین برمـی شمارد:

خشم: انـگیـزه این صدمه زدن جسمـــی و تجــاوز کسـب ارضای جنـسی نیسـت، بلکه رنـــج و خشـم ناشـی از طرد شدن از طرف زنـی است که قبلا با او رابطـه داشــته است.

قدرت: فرد متجاوز می خواهـــد زور و سلـطه گری خود را نشـان دهـد.

دیـگـــر آزاری: آزارگران جنسی اغلب علاوه بر تجاوز به قربانی او را شکـــنجـه می دهنـد و با زورگویی و خشــم به برانـــگیختـــگی جنسی می رسنــد.

گروه گرایــی بزهـــکارانــه: در ایـن نوع تجـاوز بزهــکــارانـــی که معـــمولا تعــدادشان بیش از دو نفــر اسـت و در یک بانـــد قرار دارنـد با حمــلـــه و تجاوز دسـته جمعــی به یک قربـانی، پرخــاشـگـــری و میل جنـــسـی خود را ارضا می کنــنـــد.

ارضـای میـــل جنـسی: اینــگونه تجـاوز یک اقدام تکانشــی اســـت، به ایـن معنی که فرد متجاوز نمی تواند انـگـیزه جنـســـی بیـــدار شده خود را مهار کنـد.

انواع تجـــاوز جنـــســی

تجاوز افـــراد غریــبـه

در ایــن نوع تجـاوز، فرد توسط شخـصـی که آشـــنــایی قبلی با او ندارد مورد تجــاوز یا حمـــلــه جنـــســـی قرار می گیرد.

تجاوز فرد آشنـــا (دوست صمیـمـی)

این اصطـلاح در مواردی به کار می رود که متـجـاوز برای قربانـی آشـنـــا اســت. تجـاوز ممکـــن اســت در نخســتیــن دیدار یا پس از ماه ها آشــنــایـــی صورت گیرد. قربـــانـیان ایـن نوع تجاوز، علاوه بر نشان دادن علائم همـــه قربانیــان تجاوز، خود را به دلـیل ضعــف انــتخـــاب و برانگیـــخـــتن متجـاوز بیش از سایـــر قربانی ها سرزنــش می کنند.

این نوع تجـاوز هنــگـــامی رخ می دهد که رابطـه صمــیــمــانه ای بیـن دو نفر برقرار می شود و مرد طرف مقابل را وادار به آمــیـزش کامل می کنـــد. بررســی ها نشـانـدهنـده ایـــن واقعیت اســـت که بسـیـاری از جوانــان در ایـجــاد تفکـــیــک بیـــن تجــربــه جنسی و تجـــاوز جنــســی دچار مشکل اند و از حداقـل آگــاهی های علــمی لازم درخصوص روابط جنسی برخوردار نیـستـــنــد.

موارد متـعـــددی از بارداری در روابطی گزارش شده که طرفـیـــن هیچ اطـلـاعی از این امر نداشـتند. با ناآگاهی و جهل نســـبت به مسائل جنــسی، برانــگیخـــتـه شدن احسـاس گنـــاه و شرم، محدودسازی فضـــای خانواده و فضـــاهــای آموزشی و اجتــماعـــی در ارائه معلومات لازم در ایـــن خصوص به بحـرانی شدن پیـــامـدهـای ایـن روابط کمــک کرده اســت.

تجـاوز در رابـــطـه زناشویی:

ایـــن نوع از تجاوز در رابطــه ازدواج صورت می گیـــرد. در گذشــتـه وقتی شوهری بدون رضایـت همـــســـرش با او رابـطــه جنســی برقرار می کرد، ایـــن عمل او به عنوان تجـــاوز تلــقـی نمـــی شد و به خاطـــر ارتکاب به این حمـله و تجــاوز مورد پیگــرد قانونی قرار نمی گرفت. در عوض او خود را به عنوان یک شوهر از حقوقی برخوردار می دانسـت و از آنــها استفــاده می کرد. از زنان انـتـــظــار می رفــت که با هر نوع رفـــتاری کنـــار بیایند و در هر زمــانی برای رابطـه جنـــسـی در دســـترس باشند. این طرز تفــکـر مردسالارانه و جنــســـیت گرا هنوز در بســـیاری از کشورهـــا پابرجـاست. حتــی در کشوری نظـیــر آمریـــکـا، تجاوز در رابـــطــه زناشویی تا زمانی که همــراه با آزار جســمــی نباشـد، جدی تلقـی نمی شود.

گرچه اخــیرا تجاوز در رابــطه زنـاشویی به لحاظ قانونی و سیاسی به رســـمیت شناخــته شده اســت، زنـــانی که توسط همـســران خود مورد تجـــاوز یا سوءاسـتـــفاده قرار می گیرند نسبــت به سایـــر قربانیـــان تجاوز، کمتــر احـــتـمال دارد که ایـــن واقعـــه را به پلـــیــس اطـلـاع دهنـد. با ایــنـحـال زنـانی که توسط شوهرانشان مورد تجـاوز قرار می گیــرنــد همــچون قربـــانـــیــانی که توسط سایریــن آسیب می بیــنـند همزمــان از عوارض جســـمی و عاطفـــی رنـج می کشند.

انواع تجاوز جنسی کودکان و آثار تجاوز جنسی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.