انواع حرکات کششی در صبح | حرکت ورزشی کششی

حرکات کششی می تواند در صبح شما را برای آماده نمودن یک روز کاری موثر باشد بیشتر این حرکات شما را پر انرژی نموده و کسالت را از بدن شما دور می نماید این حرکات را در تخت خوابتان نیز می توانید انجام دهید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر انواع حرکات کششی در صبح | حرکت ورزشی کششی را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

۱) حرکت کشـشـی نشــســتــه ساده صبــحـــگاهــی (Easy Seated Morning Stretch)

در شروع حرکات کششــی صبـحگاهـی، راحــت بنــشـــینـــیـد؛ پشـــت را صاف کرده و پاهـا را ضربـدری کنیـــد. اگـر ضربدری کردن پاهـا برای شما سخـت اســت، میــ‌توانـیـــد روی پاشـنه‌هـا بنـــشــینیــد. دسـتهــا را روی زانوها قرار دهـــیـــد. چشمــها را ببندید و یک نفـس عمـــیـــق از طرق بیــنـــی بکــشیــد و سپس، از راه دهان هوا را بیرون دهـــیـــد. سرعــت تنـفـس عمیق را که بتوانیـــد برای مدتـــی ادامه دهیـد، برای خود تنظیـم کنیـد. وقتی آماده شدیــد، چشمهـا را باز کنـید.

۲ ) حرکــت صورت گاو (Cow Face)

زانوهای را روی همدیــگر قرار دهـید (زانوی چپ روی زانوی راست) و بگذارید پاهـا راحت در طرفیـن قرار گیرنـــد. اگـــر اینکـــار برای زانوهای شمـــا سخـــت اســـت، بدن خود را مجبور به اجرای ایـن حالـت نکــنیـد. فقــط به اندازه چنـــد تنفس دیگـــر، حرکــت شروع را ادامـه دهیـد. اگـــر با این حرکـت راحت هســتـــید، در ایــن حالت نیز چند نفــس بکــشـید. میـــ‌ـــتوانـــید بالاتـنه را صاف و یا به سمــت جلو خم کنـید.

۳ ) حرکــت کششــی نشــسـته ساده و خم به طرفیــن (Simple Seated Side Bend)

دست راســت را روی زمــیـــن در طرف راســت قرار دهـیـــد. آرنـج راســـت را بخوابـــانــیـد، و بازوی چپ را به حالت کمـــان بالـا ببــریـــد و به سمــت راســت خم شوید. در این حالت چنــد نفس عمـــیق بکشـــید. وقتی آمـــاده شدیـد، به حالــت شروع برگشـته و همـــیــن حرکـت را در سمـــت دیگر انــجام دهیـــد.

۴ ) حرکـــت کششـــی نشـــســتــه خم به جلو (Soothing Seated Forward Bend)

دســـتها را کامــلـاً به سمت جلو خم کنیـــد. شایـد اجــرای یکـباره ایــن حرکــت برای شمــا امکــان‌ـــپذیـــر نباشد و ممـکــن اســت چنـــد مرحله آن را امروز، و مراحل دیگر را به فردا موکول کنـــید. نگران این نبـاشـید که چقـــدر می‌توانـیـد به سمـــت جلو خم شوید. تمــام این حرکـــات ورزشـــی را تا آنـجا که توان بدن اســـت، انـجــام دهـــید و برای اجرای کامـل آن، بدن را متحـمــل فشــار نکـنـــیـــد. بگــذاریـد بدن همزمـان با تنـفـــس کش بیایــد. همواره به صدای بدن خود گوش دهـــید.

۵ ) حرکت کششی کمان پشـــت (Stretchy Seated Back Arch)

نوک انگشتان دسـت را در پشـت به زمــیـــن پرس کنـیـــد. همزمان با فشـار بر انـگـــشتان دست یک نفس عمـیـــق کشــیده و سعـی کنــید بدن را بالــا بکـــشـــید. همـــزمان با بازدم، به آرامــی باســـن را پایـیـن آورده و روی زمیــن قرار دهید.

۶ ) حرکت گربه و گاو (Cow and Cat)

ایـــن حرکات کششـی را میـــ‌ــتوانـــیــد به آســانی صبـــحـــها انجـام دهیـد. در حالت چهـــار دســـت و پا قرار بگـــیریــد. همزمان با پایـــین دادن شکــم، یک نفـس عمــیق بکشیـــد و بالا را نگـــاه کنید (گاو). در حیـن بازدم، پشــت را گرد کرده و به شکم نگـاه کنیـد (گربــه). بگـذاریـد بدن آنـگونه که می‌ـــتواند حرکت کنـــد.

۷ ) حرکــت کششـی سگ سرپاییـن (Downward Dog)

کف پاهـــا را روی زمیــن قرار داده و با یک نفـــس عمــیـق، باسن را بالا برده و و کمـــر را پایـــیـــن بیاوریـد. شانــهـــ‌ـــها، سر و گردن را شل کنـید. به اندازه ۵ نفس عمـــیق در این حالت باقـــی بمـــانـیـــد.

با انجـام ایـــن حرکــات کشــشی صبـحــگـاهی، بدن را بیـدار کرده و از نخوت صبــحگـاهـــی خارج می کنـیـد.

انواع حرکات کششی در صبح | حرکت ورزشی کششی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.