انواع قرص های استامینوفن و مسکن های قوی برای کدام درد مناسبند

قرص های استامینوفن و مسکن ها انواع و اقسام دارند شما میتوانید از این مسکن ها برای یک نوع درد استفاده ننمایید ما در این بخش برای شما توضیح خواهیم داد که چه نوع مسکنی برای کدام درد بهتیر می باشد تا شما هم مطلع شوید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر انواع قرص های استامینوفن و مسکن های قوی برای کدام درد مناسبند را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: «درد را از هر طرف بنویســـی درد است.» ایـن جمـــلــه را شایــد بارهـــا شنیده باشـــید. درد كه بیایـد فرقی نمــیـ‌ـــكـــند از كجـــا شروع ‌شود و كجا را درگـــیر كند مهم آن لحظـــه‌ــای اســت كه به دنبال یك قرص مســكن تمـــام خانـــه را زیـر و رو می‌ــكـــنـید. همـان طور كه درد جزء جدا نشـدنـــی زنـدگـــی اســـت مسـكن‌ـها هم نقـــش روزانــه خود را ایفــا می‌ـــكــنـــنـد. در هر كیـــفی یك ورقـه قرص مســـكن وجود دارد با نامـ‌ـها و دوزهای مختــلــف.

قرصــ‌های ایرانی و خارجــی كه تنهــا با عنوان مسـكن شناختــه میـــ‌شوند امــا چقـدر در موردشان می‌ـــدانـیــم؟ اصــلــا آنهـــا به درد مشـكــل ما میـــ‌خورنـد؟ در یك روز چقـدر مجــاز به اسـتـفـاده از مســكنــ‌ـهــا هســـتــیـــد؟ هر چند ساعت یك‌ـــبـار باید آنـها را تمــدید كرد؟ ایــنهـا تمـام سؤالـــ‌ـهــایی اســـت كه باید جوابـشان را بدانــید تا تندرستی را عضو جدانشـدنی وجودتـان بكـنـیـد. برای دانستـــن جواب همـــه این سؤال‌ــهــا ایـــن مطـــلــب را بخوانیــد.


اســتامـیـنوفن

ضددرد، ضد تب

كجـا به درد میــ‌خورد؟

رایجـــ‌تریـــن انـتـــخاب هر كســی برای درد، استـــامـیـــنوفن است. تازگـــی‌ها هم حرف از ممـنوعیـــت واردات آن به میـــان آمده كه باعــث نگــرانی داروسازهای زیــادی شده اســـت. در حال حاضـــر استـامیـنوفن بی‌ــضررتـریـن دارویی اسـت كه برای كودكـان و خانم‌ـــهای باردار تجویز می‌ـشود. شایـد بتوان گفت اســـتامـــیـنوفن ساده تنـــهـــا مســكنی اســت كه خانم‌های باردار مجــاز به خوردن آن هستـنـــد. ایــن دارو در دو دوز 325 و 500 میلـــی گرم وجود دارد و نوع شربت و شیاف آن معمولا برای كودكــان تجویز می‌ـــشود.

حواسـتان باشـــد:

اســـتــامـیــنوفن ساده كم‌عـــارضهـ‌ـتریـــن داروی تبـ‌ـبر اســـت. برای اســتــفاده آن بایــد به ازای هر كیلوگرم وزن بیـــمـار 15- 12.5 میـــلـیـــ‌گرم مصرف شود. یعـنـــی اگـــر 50 كیــلوگرم هسـتید بایــد حداكــثــر 725 میـــلــیـ‌گـرم دارو اســتفـــاده كنیـد. مدت زمـــان تمــدیــد اســـتامـیـــنوفن هم هر 6-4 ساعـــت است. در خانــمـــ‌ـــهای باردار خوردن ایــن دارو باید هر 6 ساعـــت یك‌ـبــار باشـــد. ایـن را بدانـیـد كه هیچ قرصـی بیــ‌عـــارضـــه نیست پس اگر شروع به خوردن بی‌وقفـه آن بكـــنـید بایــد قیـــد سلـامــت‌تان را بزنید.

اســـتــامینوفن كدئین

ضد سرفــه، مســكن برای دردهای متوسط

كجـــا به درد می‌ــخورد؟

گاهـی اوقات افـراد از اســتـــامـــیـنوفن كدئین به عنوان یك داروی مسكن قوی یاد میـ‌كنـنـــد. با اینكه فروش ایـن دارو بدون نســـخــه ممنوع اســت اما اگر از داروهای باقـــیــمـانده نســـخـــهــ‌هـــای قبلیـ‌ـــتـان نگـــهـــ‌ـشان داشـتـهـــ‌ـــاید یادتان باشـد این دارو در طولانــیــ‌ـــمــدت شمــا را به ماده كدئین فســفـــات وابستـه می كند. كدئین فسفـات بعد از ورود به بدن به مورفیــن تبـــدیل می‌شود به همـین دلـیـل بهــتر اسـت حتـمـــا با نسخـــه پزشـــك و در فواصـــل زمــانــی كه پزشـــك پیشـنـهــاد میـــ‌كـــنـد مصرف شود. اســـتامـیـــنوفن كدئین نبـــایــد بیـشـتـــر از 3 گرم در روز استفاده شود یعنـی با توجه به نســخــه پزشـك چیــزی حدود 6-4 قرص.

حواســتان باشـــد:

این داروی ضدسـرفـــه، ‌خوابــ‌ـآلودگـی میـ‌ـآورد. پس سعـــی كنیــد در زمان‌هـــایـــی كه نیاز به هوشیــاری كامـــلـــ‌ دارید این دارو را مصــرف نكـنـــیـد. اســـتـامینوفن كدئین میــ‌توانــد در مواردی هم حساسیـــتـ‌ـزا باشــد. نكتـه قابـــل توجه این دارو این است كه هرگـز نبـایـــد همـراه با داروهای اعـــصاب اسـتفـاده شود چون ممكــن است تداخــل دارویی ایجـاد كند.
استـامـیـنوفن کافئین

مشكـلات تنفســـی نوزادان، میگـرن، خوابــ‌ــآلودگی

کجا به درد می‌خورد؟

وقتــی قهوه، ‌شــكلات یا نوشابــه می‌ــخوریـــد مقدار پایـــینی از كافئین را به بدن خود وارد می‌كـــنـید. كافئین موجود در ایـــن دارو جذب اســـتامینوفن و هوشیــاری را بالــا می‌ــبرد. با ایـنـــكه مصـرف ماده كافئین عوارض دارد امـا مقـــدار مجـــازش در بعـــضــی مكــملـ‌هـــا هم آثار مثـــبـــتــی دارد. همـانطور كه در مكـمــلـ‌ــهـــای غذایــی ورزشكاران دیده میـــ‌ـشود،‌ ایـن ماده با ترشح اســیدهـــای چرب به چربیـ‌ـــسوزی بدن كمـــك میـ‌كند. با خوردن كافئین خالــص، عمل هضــم هم تقویت میـ‌ـشود. بهتـــریـــن مورد اسـتـفـاده این دارو برای میگرن اســت چون كه خیـلـــی زود جذب می‌شود و اثـــرش را می‌ـــگذارد.

حواســـتــان باشــد:

در زمــان مصرف دارو نوشیـــدنـــیـــ‌ــهای کافئین دار( نوشابـهـــ‌ـهای انـرژی‌ــزا) مصـــرف نکـنـید چون باعث بیـــ‌ـــخوابـــی و تپش قلـب می‌شود. ایـــن ماده در شیــر ترشح میـ‌کـنـــد پس اگر نوزادتان را شیـــر میـــ‌دهـیــد کافئین و هر ماده کافئین دار را فراموش کنیـد. بایـد توجه داشـته باشیـد که آدمــ‌ـهای مســنـ‌تـــر واکـــنشـــ‌ــهای حسـاس‌ــتـری نســبت به ایـــن ماده دارنـــد. ممکـــن است به بی‌خوابیـ‌ــهــای حاد یا مشــکلـــات قلبی دچـــار شوند.

آســپیرین ( آ. اس. آ)

ضددرد غیـرمـــخدر، تبـــ‌ـبر،ـــ‌ ضدالـتـــهـــاب،‌ ضدپلاكـت

کجــا به درد میـــ‌خورد؟

آسپــیـــریـــن با تاثـــیـری نامعــلوم روی هیـــپوتالــاموس درد را از بیــن میـ‌ـــبــرد. هیپوتالـاموس دقیــقــا جایـی اســـت كه فرمان درد را به اعضـا صادر می‌كـنــد. شاید از خودتـــان بپـــرســـید چطور روی از بین رفتـن تب اثر می‌گــذارد؟ ترموستات بدن در همان قسـمت هیـــپوتالاموس واقـع شده است. آسـپـیریـن با تاثــیر مســتقیـم روی این ناحـیــه aدمـــای بدن را حفـظ میــ‌كنــد و با فرمـان تعریـــق سعــی در حفظ دمــای بدن میـــ‌كنــد. آســپــیریــن از آن دســتـه داروهایــی اسـت كه در حال حاضر خیلی تجویز نمی‌شود. آسپیـــرین با تاثـیر روی غلــظـت خون یكــسـری آثـار منـفی دارد كه به همین دلیل دیـــگـــر از آن به عنوان داروی مسكن اســـتـــفاده نمیـــ‌شود اما باید گفـــت هنوز هم آســـپیریـن تنهـــا درمان بعضی بیـمـاریـ‌ـهـا مثـــل روماتـــیسم مفـصـلی اسـت.

حواستـــان باشد

مصــرف خودسرانه آســپیریـــن باعـــث رقیــق شدن خون و پاییـــن آمدن پلـــاكت خون میــ‌شود. ایــن مشكل ممـكن است باعـــث جلوگیـــری از ایجاد لختـه و بنـد نیـــامـــدن خون در هنـــگــام جراحـــت شود. این دارو عوارض ضعیـــف دیـــگــری ماننـد وزوز گوش، ‌تهوع، ‌نارسایی حاد كلیـــه و كهیـــر دارد.

آکـسـار ( آ.ث.آ)

ضددرد، ضدتب، ضدمیگــرن

کجا به درد میــ‌خورد؟

آکــسار را به نام قرص دورنگ یا قرص سفــیــد-صورتـی میــ‌ـشنـاسـنـــد. این دارو در گذشـــتـــه طرفداران زیــادی داشــت امـا در حال حاضـــر با ایــن همه تنوع دارویی آکـــسـار نمونه یک قرص فراموش شده اســـت و مورد اسـتفادهـ‌ــای ندارد. ایـــن دارو از اســـتـامینوفن، کافئین و اسـیــد اســتیـــل سالـــیـسـیلیــک ( آ.اس.آ) تشکیـل شده اســـت.

حواسـتـــان باشـد

اگــر به هرکـــدام از داروهای مسـکــن مثـــل استامینوفن، کافئین یا آسپــیرین حســـاسـیـت داریـــد پس دور آکسار را خط بکـــشیـد و از پزشـــكـ‌ــتـــان جایگـــزیــن بخواهـیـــد. یادتان باشـد که ایــن دارو را نبایـــد به طور همزمـان با اســـتـــامـیـنوفن، آســـپیـرین و ترکــیــبات حاوی الکـل مصرف کنیــد. بهـــتــر اسـت که برای مقابـلـــه با عوارض گوارشـی آن را همـراه با غذا یا یک لیوان آب پربـــخورید. توجه داشــته باشــیــد که اگـــر این قرص بوی سرکـــه بدهد بایــد از مصرف آن خودداری کرد.

ایــبوپروفن

آرتریـــت، درد پس از كشــیدن دنـدان، ضدتـــب

كجـــا به درد می‌ـــخورد؟

به رنگ صورتی زیــبـــا و گول‌زنکش دقت نکـــنـــیـد. این دارو عوارض بسـیــاری دارد. الـــبتـــه برای دردهـای نام برده بسیــار مناســب اسـت. اگـــر هر كدام از این مشـكلات را داریـد می‌ــتوانیـد پروفن را استفـاده كنـیــد. پروفن دارویی است كه بدون نســخــه هم میـ‌توانید آن را تهـــیـه كنید. ایـــن مسئله تهیـــه دارو بدون نســخـه خیــلـــی وقتــ‌ـــهـا باعـث شده اســت كه تصور شود آنهـــا بیـ‌ـخطـر هســـتـند در صورتـــی كه استــفاده بیش از حد پروفن در درازمـــدت بیـــشترین عوارض را نســبـت به هر داروی دیــگـــری دارد.

حواسـتــان باشد:

دوز مصــرفی ایــن دارو نبـاید بیـشــتـر از 1200 میلی گرم در روز باشـــد. و مدت زمانی که آن را تكرار میـــ‌ـكـــنـــید نبـــایـــد بیـــشتر از 3 روز باشــد. مصـــرف زیــاد پروفن عوارضـــی مثــل سردرد، سرگــیجـه، خارش و کهــیـر، کمـــ‌ــخونی و… دارد. خیلـــیــ‌هـا تصور میـــ‌كننــد به دلیـــل ایـنكــه ایـن دارو در شیـــر مادر ترشـــح نمـــیــ‌شود، مصرفــش بیـــ‌ـــخــطــر اســت امـــا بایـد گفـــت كه پزشكـــان مصـــرف آن را در زمــان شیردهـــی توصیه نمــیـــ‌كــنـنـد.

ژلوفن

ضد الـتهاب، ضددرد و سردردهـای میـــگرنی

كجـا به درد می‌خورد؟

ژلوفن فرم مایع پروفن اســت كه داخـــل كپـسول‌ــهــای ژلاتینی نرم تعبیـــه شده. ایـــن دارو به دلـیل اینــكه خیـــلی سریـــع در بدن باز می‌ـشود، تاثـیـــر سریـع‌ــتـــری دارد. به ایــن دلــیــل اسـت كه بیـشـــتـــر اوقات تصور میـ‌ـــشود كه ایـن دارو از پروفن قوی‌ــتـر اســـت. اثـــر سریـع این دارو باعث شده كه از این دارو استــقــبال بیـــشــتـــری شود.

حواستان باشد:

مدت زمـــان تاثـــیــر این دارو 15 دقــیـقــه است. ایــن قرص ایــن مدت زمان را لازم دارد تا در معــده باز و جذب شود. اكثــر مردم ایــن تصور را دارند كه ژلـــاتیـنـی بودن این دارو باعث می‌ـــ‌ـــشود كه آســـیب كمتری به معــده و دســتگـــاه گوارش برســد امـا باید گفت كه عوارض ژلوفن دقـــیـــقـــا مانـــند پروفن است. این دارو در دراز مدت عوارض گوارشـــی حادی مثـل زخـم معده ایـجاد می‌ـكنــد.

نوافن

دندان‌ـــدرد، سردرد، دردهـــای عضلـــانـی- مفـصلی

كجـــا به درد میـ‌خورد؟

نوافن را در اولویت انـتخـــاب های خود برای دنـــدانـ‌ـدرد بگـذارید. ایـن دارو از تركــیـب 3 ماده اسـتــامـــینوفن، پروفن و كافئین تهیـه میــ‌ــشود. دو ماده اول، استامـیـــنوفن و كافئین تاثــیــر ضددردی خود را روی سردرد و دنـدان‌درد دارند امـــا پروفن به دلیــل خاصــیت ضد التــهـابی که دارد برای دردهـــای عضلـانــی- مفــصـلــی اســتـــفـاده می‌ــشود. هر کپــسول نوافــن حاوی 325 میــلـــی‌ـــگـرم استـــامـــینوفن، 40 میلیـــ‌ـگرم کافئین و 200 میــلــیـــ‌ــگرم ایبوپروفن اســت.

حواسـتان باشـــد:

برای نتـیـجـه بهتـر این دارو تنــهـــا می‌توانید در هر بار یک کپـــسول، آن هم هر 8 ساعت یکــ‌ـبــار استفــاده کنـــیــد. ایـن دارو مانــند قهوه و نوشابـــه منبــعـــی غنی از كافئین است به همـــیـن دلـــیل زیــادهـــ‌ـروی كردن در خوردن آن باعث تپـش قلب و بیـــ‌ـــخوابی می‌ـشود. از طرفی هم به دلیـــل وجود ماده اســـتامــیــنوفن در نوافن ممکـــن اســت استـفــاده از آن نتـیـــجه کاذب در تسـتــ‌های افـــراد دیـابـــتـی ایــجاد کنــد. بایـــد توجه داشت که مصرف این دارو برای بیــمــاران دچـــار اخــتلالات کلــیوی به دلـیـــل وجود ایـــبوپروفن بایــد حســاب شده و زیـــر نظر پزشک باشــد در غیــر ایــن صورت شاید مشکلـــات زیــادی برای فرد ایجاد کنــد.


پانــادول

ضددرد، ضدتــب

كجا به درد میــ‌خورد؟

همـــان اســـتـامینوفن خارجـی است. فقــط نامش تغـیـــیر كرده اسـت. ما ایرانی‌هـــا معمولا بیش از حد به اجنـاس خارجــی اعـتماد داریم. تصور اینـكه ایـــن دارو خارجـــی اسـت پس عوارض آن هم كمـــتر اســـت را دور بیـــاندازیـــد. هیچ فرقـــی نمـــیـ‌ـكــنــد اسـتــامینوفن باشـــد یا پانــادول، مهم این است كه شمـــا با وارد كردن بیـ‌ــرویه داروی شیـمیــایــی به بدنـــتان صدمـــه میـ‌زنـیــد. پانــادول در دو نوع قرص و شیاف در بازار وجود دارد.

حواسـتــان باشد:

ایـــنكـه یك دارو خارجــی باشد دلـــیـــل بر كیـــفیت بالا و نداشتــن عوارض جانـبــی‌ـــاش نیـسـت. پس در مصــرف هر دارویی باید به مقدار مصــرفیــ‌ـــاش توجه كرد تا دچــار مسـمومیت دارویی نشد. بهتر است مســكـــنــ‌هـا همراه با غذا مصـرف شوند تا آثـــار مخـرب كمـــتـری به دسـتگـاه گوارش وارد كننـد.

ناپروكسن

ضددرد، ضدالـــتـهـاب با عوارض کمـــتر

كجـــا به درد میـ‌خورد؟

بایـــد به ناپروکسـن اعتــمـاد کرد. استـفاده ناپـروکســـن اگــر درست باشـد هیـچ مشـــکـــلی پیش نمیــ‌ـآیــد. ایـــن دارو ضددرد و الـتهاب است البته بیــشـــتـــر اثر ضدالـتـــهـــابی دارد. به همیــن دلـــیــل مصــرف آن در دردهـای عضـــلــانی-مفـــصـلی توصیه میــ‌ـــشود. این دارو از ایـــن جهـت كه در داخـل روده باز می‌ـشود عوارضی برای معـده ندارد و سریــعـــ‌ـتر هم جذب می‌ــشود. ناپروکسن را میـــ‌توانـیــد در دو نوع قرص و شیاف و در دو دوز 500 و 325 تهیـه کنـــیـــد.

حواستان باشـد:

هر چیـزی اگــر از حد بگذرد نه‌ـتنـــهـا اثــر مثـــبـتـی نخواهـد داشت بلــکــه عوارض هم دارد. فرم 500 میلــی‌ـگرمـی ناپــروکسـن به دلیـل زودتــر باز شدن در روده و جذب سریـــع، برای معـده مشــکلـــی ایجـــاد نمیـ‌ــکـــنــد. باید گفـــت این دارو نســبــت به ایندومتــاســـین و پیروکسیکـام عوارض کمـــتری دارد.

دیـكلوفنـــاك

ضد آرتـــریـت(ضد الـــتهــاب مفـــصلی)، ضدتـــب

كجـا به درد میـــ‌خورد؟

به آرتــروز مبتلـــا هستـــیـــد؟ اگـرگـــاهی اوقات دچار دردهـــای مفصلی می‌ـشوید دیكلوفناك بهــتـــریــن مسـكن است. این دارو در درمـان آرتــروز (بیـــماری تخـــریـــب غضـــروف مفـــصـــل)، دردهـــای زانو و مچ، الـتهاب مفاصـل و درمان دیسـمنوره‌ها (قاعـــدگیــ‌هـای دردناک) به کار می‌ــرود. این دارو یكی از كمـ‌ـعــارضهـ‌ـــتـریـن دارو در زمـــینـه درمـــان آرتریتـ‌هاست.

حواســتان باشــد:

در طولانـــیـ‌مـدت مصرف دیـکــلوفنـــاک باعـــث زخــم و خونریــزی در دسـتـگـــاه گوارش و اختلال در کبـــد می‌شود ایـن دارو از طریـــق کلــیــه دفـــع می‌شود در نتــیـــجه ممــکـــن اســـت منـــجــر به ایــجاد یا تشدیـد نارســایـــی کلـیوی هم شود، پس مصرف آن در بیمارانـــی که مشکــل کلیه دارند توصیـــه نمـیــ‌ــشود. باید حواســـتان باشـد که عوارض دیکـــلوفناک هم مانــند ناپروکســن از دو کپـــسول اینـــدومتاسیــن و پیــروکســیکام کمتر است، از آنجـــا كه دیـــكـلوفناك ممكـــن است علــائم معــمولی عفونت را پنـهان كند بایـد امـكان بروز عفونت را بررسی كرد.

سلـبركس

ضد الـتهاب

كجـــا به درد می خورد؟

ایــن دارو بیــشــتــر از ایــنـــكه خاصـــیت ضددرد داشتـه باشـد خاصیـت ضد التــهابـی دارد. به ایـــن معــنـی كه الــتهـــابات مفـصلــی و عضـــلــانی را رفـــع میـــ‌ــكند. به همــیــن دلیل بهـــتـریـن انـتـــخاب برای این نوع مشـكـــلـــ‌ــهاست. سلبركس تنهـــا داروی مسكنــی است كه روی مخاط معــده و دســتـــگـاه گوارش تاثــیر منفــی نمیــ‌گذارد. الـبته این به این دلـــیــل نیست كه كلـــا عوارضـی ندارد. هر دارویی عوارض دارد ایـــن را یادتان باشـــد.

حواستـان باشد:

حواستــان باشـــد كه این دارو با اینـــكـه بهـــترین و كم‌ــعارضـــه‌ـترین انتـخــاب اســت امــا پژوهشـــگـران ثابت كرده‌انـد كه مصـرف زیاد آن باعث مشـكلــات (آریتـمـــی) قلـــبـی میــ‌ــشود. سلــبـــركس در حال حاضـــر تا حدودی جای ایـندومتاسین و پیروكسـیـكــام را در بازار نسخه نویســـی گرفـته اســـت. این دارو در افـــراد محــدودی در درازمدت باعـث گیــجـــی، ‌سردرد،ــ‌ دردهـای شكـمی و كمـردرد میــ‌شود.


مفــنــامیـــك اســـید

دردهــای قاعــدگی، دندانـــ‌درد

كجا به درد می‌ــخورد؟

مفــنــامیـك اسـید برای دردهای قاعــدگی مناســـب است اما بایـد مراقـب عوارض گوارشـی ایــن دارو هم بود. پس سعی كنـــیـد در زمان قاعدگـــی آن را زیر نظر پزشـك و زمـــانـی كه درد شدیـــد داریــد مصــرف كنـید.

حواستان باشد:

ایـن دارو را نبــاید بیـــش از 10-7 روز استـــفـاده كرد چون باعث كمـــ‌خونی یا افــت فشـار خون می‌ـشود و بهتـــر است آن را همــراه با غذا یا شیر مصرف كنــیــد. از آنجـایــی كه داروهای ضدالـتـــهاب غیراســتروئیدی مثل مفـــنـامــیك اسید ممکن اسـت باعث افت فشارخون، خوابــ‌ـآلودگـی یا بی‌حالــی شوند، توصیه میـ‌ـشود بعد از مصـرف مفــنامـــیـك اسید رانـــندگی نكنـــیــد.

ایندو متـــاســـین

ضدالـــتـهـاب، ضددرد

كجـا به درد می‌ــخورد؟

ایـن دارو در انواع كپسول، ‌قرص آهسته‌ـــرهـش،‌ سوسپانـــســـیون و شیاف در بازار موجود اســـت. مكــانـــیسم كاركــردن قرص آهـســته‌رهش در بدن به ایــن صورت اســت كه بعد از مصـرف در معده آهسـتـــه آهستـــه باز میــ‌شود. به همیـن دلیـل در مدت زمـانی طولانـــی در شبـــانــه روز دوز مشخصـی از دارو در بدن وجود دارد و درد را در طولانیـ‌ـمــدت كنترل می‌ــكــند.

حواســـتــان باشــد:

سوسپانـــسیون ایــن دارو را با آبمــیوه‌ـــهـا تركیــب نكـنـــیـد. در ایــن صورت باعث یكسـری فعل و انفعـالات شیـمـــیایـی در دارو میـــ‌ـشوید. ایـندومتـاسـین ممـــكن اســـت باعث افزایش فشـــارخون، ‌سردرد و منگــی، ‌تــاری دیـد و تهوع شود. در صورت دیدن هر كدام از ایـــن عوارض به پزشـــك مراجــعه كنـــید. حواســتــان به سالــمـندها باشـد، ‌ایـــن دارو برای بیــماران بالای 90 سال منــاســب نیست و آنـها را دچـار مسمومیت صددرصـــدی اینــدومتـــاسیـــن می‌ـكــنــد.

پیــروكســـیكـــام

ضد الــتـــهــاب، ‌ضددرد، ‌تب‌ـــبر

كجـــا به درد می‌خورد؟

پیـــروكسـیــكام و ایـــندومتــاسین داروهای منـــاسبی نیـــستـــند. چون نسبت به اثـرشان، ‌عوارض زیــادی دارند. در حال حاضـر بیشـتـــر برای دردهای التـهــابی ژل موضعـی پیروكسـیـــكام تجویز می‌ـــشود. ایـن دارو در سه نوع كپـسول، ‌آمـــپول، ‌شـیـاف و ژل موضعـی وجود دارد. مسمومیت در مصـرف بیـــ‌ــرویه پیـــروكسـیكـام و بدون نسخـه زیـــاد دیـــده میـ‌شود.

حواســتان باشد:

ایــن دارو در حال حاضــر بین روماتولوژیـســـت‌ـــهــا طرفداران كمتری دارد. پیروكســـیــكـام ممكن اسـت باعـــث خونریــزی شدیــد گوارشــی، یبوست، ‌تــهوع، ‌ســردرد و خواب‌آلودگی،ــ‌ كمـــ‌خونی و افــزایـــش مدت زمـــان خونریزی شود كه نســبــت به اثــر مثـــبتــش نمیــ‌ـارزد.


شربـت‌ـــها

سروعده‌ـهـای محـــلول مثـل شربتـ‌ـها و سوسپانـســـیون‌ـــهـــا برای كسانـی تجویز میـــ‌ــشود كه نمیـ‌توانـنـد قرص را راحــت بخورند. شربت برای كودكان و سالـمندانی كه در بلــع قرص مشــكـل دارنـــد،‌ بهـتـــریــن انتـــخــاب اسـت. خیلی وقتــ‌ـهـا هم فرو بردن قرص برای كســانـــی كه بزاق كمـتـــری دارند سخــت است در ایـن صورت شربت داده می شود. شربـت‌هـا همــان اثر قرصـــ‌ـــها را دارند و به نسبـت قرص سریع‌ــتر جذب می‌ـــشوند. شربتــ‌ها در مواقـــعــی كه بیـمار در شرایـط هوشیار به سر نمــیــ‌ــبــرد و در كمـاست،ــ‌ هم استــفاده می‌شوند.

شیافـــ‌ـــها

شیاف برای كسانـــی تجویز می‌شود كه تهوع و استـفـــراغ شدیـد دارنـــد و دارو اصـلا به دســتـــگاه گوارش‌شـــان نمــیــ‌ـــرسد. در مواردی هم ایـــن مورد برای كودكــانـــی كه خورانــدن دارو برایـشان سخت است، توصیـــه میـــ‌ــشود. مكـــانـیــســم جذب این نوع دارو از قســـمـــت ركــتوم اســـت. گرمـای ركــتوم به حل شدن دارو كمك می‌كــند و دارو جذب عروق خونی می‌شود. باید گفت كه به دلـــیـــل جذب مستقـیـــم از طریق عروق خونی سریـــع‌تـرین اثــر دارویی را دارنـــد.

انواع قرص های استامینوفن و مسکن های قوی برای کدام درد مناسبند

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.