انواع قرص های استامینوفن و مسکن های قوی برای کدام درد مناسبند

قرص های استامینوفن و مسکن ها انواع و اقسام دارند شما میتوانید از این مسکن ها برای یک نوع درد استفاده ننمایید ما در این بخش برای شما توضیح خواهیم داد که چه نوع مسکنی برای کدام درد بهتیر می باشد تا شما هم مطلع شوید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر انواع قرص های استامینوفن و مسکن های قوی برای کدام درد مناسبند را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: «درد را از هر طرف بنویســـی درد است.» ایـن جمـــلــه را شایــد بارهـــا شنیده باشـــید. درد که بیایـد فرقی نمــیـ‌ـــکـــند از کجـــا شروع ‌شود و کجا را درگـــیر کند مهم آن لحظـــه‌ــای اســت که به دنبال یک قرص مســکن تمـــام خانـــه را زیـر و رو می‌ــکـــنـید. همـان طور که درد جزء جدا نشـدنـــی زنـدگـــی اســـت مسـکن‌ـها هم نقـــش روزانــه خود را ایفــا می‌ـــکــنـــنـد. در هر کیـــفی یک ورقـه قرص مســـکن وجود دارد با نامـ‌ـها و دوزهای مختــلــف.

قرصــ‌های ایرانی و خارجــی که تنهــا با عنوان مسـکن شناختــه میـــ‌شوند امــا چقـدر در موردشان می‌ـــدانـیــم؟ اصــلــا آنهـــا به درد مشـکــل ما میـــ‌خورنـد؟ در یک روز چقـدر مجــاز به اسـتـفـاده از مســکنــ‌ـهــا هســـتــیـــد؟ هر چند ساعت یک‌ـــبـار باید آنـها را تمــدید کرد؟ ایــنهـا تمـام سؤالـــ‌ـهــایی اســـت که باید جوابـشان را بدانــید تا تندرستی را عضو جدانشـدنی وجودتـان بکـنـیـد. برای دانستـــن جواب همـــه این سؤال‌ــهــا ایـــن مطـــلــب را بخوانیــد.


اســتامـیـنوفن

ضددرد، ضد تب

کجـا به درد میــ‌خورد؟

رایجـــ‌تریـــن انـتـــخاب هر کســی برای درد، استـــامـیـــنوفن است. تازگـــی‌ها هم حرف از ممـنوعیـــت واردات آن به میـــان آمده که باعــث نگــرانی داروسازهای زیــادی شده اســـت. در حال حاضـــر استـامیـنوفن بی‌ــضررتـریـن دارویی اسـت که برای کودکـان و خانم‌ـــهای باردار تجویز می‌ـشود. شایـد بتوان گفت اســـتامـــیـنوفن ساده تنـــهـــا مســکنی اســت که خانم‌های باردار مجــاز به خوردن آن هستـنـــد. ایــن دارو در دو دوز ۳۲۵ و ۵۰۰ میلـــی گرم وجود دارد و نوع شربت و شیاف آن معمولا برای کودکــان تجویز می‌ـــشود.

حواسـتان باشـــد:

اســـتــامـیــنوفن ساده کم‌عـــارضهـ‌ـتریـــن داروی تبـ‌ـبر اســـت. برای اســتــفاده آن بایــد به ازای هر کیلوگرم وزن بیـــمـار ۱۵- ۱۲٫۵ میـــلـیـــ‌گرم مصرف شود. یعـنـــی اگـــر ۵۰ کیــلوگرم هسـتید بایــد حداکــثــر ۷۲۵ میـــلــیـ‌گـرم دارو اســتفـــاده کنیـد. مدت زمـــان تمــدیــد اســـتامـیـــنوفن هم هر ۶-۴ ساعـــت است. در خانــمـــ‌ـــهای باردار خوردن ایــن دارو باید هر ۶ ساعـــت یک‌ـبــار باشـــد. ایـن را بدانـیـد که هیچ قرصـی بیــ‌عـــارضـــه نیست پس اگر شروع به خوردن بی‌وقفـه آن بکـــنـید بایــد قیـــد سلـامــت‌تان را بزنید.

اســـتــامینوفن کدئین

ضد سرفــه، مســکن برای دردهای متوسط

کجـــا به درد می‌ــخورد؟

گاهـی اوقات افـراد از اســتـــامـــیـنوفن کدئین به عنوان یک داروی مسکن قوی یاد میـ‌کنـنـــد. با اینکه فروش ایـن دارو بدون نســـخــه ممنوع اســت اما اگر از داروهای باقـــیــمـانده نســـخـــهــ‌هـــای قبلیـ‌ـــتـان نگـــهـــ‌ـشان داشـتـهـــ‌ـــاید یادتان باشـد این دارو در طولانــیــ‌ـــمــدت شمــا را به ماده کدئین فســفـــات وابستـه می کند. کدئین فسفـات بعد از ورود به بدن به مورفیــن تبـــدیل می‌شود به همـین دلـیـل بهــتر اسـت حتـمـــا با نسخـــه پزشـــک و در فواصـــل زمــانــی که پزشـــک پیشـنـهــاد میـــ‌کـــنـد مصرف شود. اســـتامـیـــنوفن کدئین نبـــایــد بیـشـتـــر از ۳ گرم در روز استفاده شود یعنـی با توجه به نســخــه پزشـک چیــزی حدود ۶-۴ قرص.

حواســتان باشـــد:

این داروی ضدسـرفـــه، ‌خوابــ‌ـآلودگـی میـ‌ـآورد. پس سعـــی کنیــد در زمان‌هـــایـــی که نیاز به هوشیــاری کامـــلـــ‌ دارید این دارو را مصــرف نکـنـــیـد. اســـتـامینوفن کدئین میــ‌توانــد در مواردی هم حساسیـــتـ‌ـزا باشــد. نکتـه قابـــل توجه این دارو این است که هرگـز نبـایـــد همـراه با داروهای اعـــصاب اسـتفـاده شود چون ممکــن است تداخــل دارویی ایجـاد کند.
استـامـیـنوفن کافئین

مشکـلات تنفســـی نوزادان، میگـرن، خوابــ‌ــآلودگی

کجا به درد می‌خورد؟

وقتــی قهوه، ‌شــکلات یا نوشابــه می‌ــخوریـــد مقدار پایـــینی از کافئین را به بدن خود وارد می‌کـــنـید. کافئین موجود در ایـــن دارو جذب اســـتامینوفن و هوشیــاری را بالــا می‌ــبرد. با ایـنـــکه مصـرف ماده کافئین عوارض دارد امـا مقـــدار مجـــازش در بعـــضــی مکــملـ‌هـــا هم آثار مثـــبـــتــی دارد. همـانطور که در مکـمــلـ‌ــهـــای غذایــی ورزشکاران دیده میـــ‌ـشود،‌ ایـن ماده با ترشح اســیدهـــای چرب به چربیـ‌ـــسوزی بدن کمـــک میـ‌کند. با خوردن کافئین خالــص، عمل هضــم هم تقویت میـ‌ـشود. بهتـــریـــن مورد اسـتـفـاده این دارو برای میگرن اســت چون که خیـلـــی زود جذب می‌شود و اثـــرش را می‌ـــگذارد.

حواســـتــان باشــد:

در زمــان مصرف دارو نوشیـــدنـــیـــ‌ــهای کافئین دار( نوشابـهـــ‌ـهای انـرژی‌ــزا) مصـــرف نکـنـید چون باعث بیـــ‌ـــخوابـــی و تپش قلـب می‌شود. ایـــن ماده در شیــر ترشح میـ‌کـنـــد پس اگر نوزادتان را شیـــر میـــ‌دهـیــد کافئین و هر ماده کافئین دار را فراموش کنیـد. بایـد توجه داشـته باشیـد که آدمــ‌ـهای مســنـ‌تـــر واکـــنشـــ‌ــهای حسـاس‌ــتـری نســبت به ایـــن ماده دارنـــد. ممکـــن است به بی‌خوابیـ‌ــهــای حاد یا مشــکلـــات قلبی دچـــار شوند.

آســپیرین ( آ. اس. آ)

ضددرد غیـرمـــخدر، تبـــ‌ـبر،ـــ‌ ضدالـتـــهـــاب،‌ ضدپلاکـت

کجــا به درد میـــ‌خورد؟

آسپــیـــریـــن با تاثـــیـری نامعــلوم روی هیـــپوتالــاموس درد را از بیــن میـ‌ـــبــرد. هیپوتالـاموس دقیــقــا جایـی اســـت که فرمان درد را به اعضـا صادر می‌کـنــد. شاید از خودتـــان بپـــرســـید چطور روی از بین رفتـن تب اثر می‌گــذارد؟ ترموستات بدن در همان قسـمت هیـــپوتالاموس واقـع شده است. آسـپـیریـن با تاثــیر مســتقیـم روی این ناحـیــه aدمـــای بدن را حفـظ میــ‌کنــد و با فرمـان تعریـــق سعــی در حفظ دمــای بدن میـــ‌کنــد. آســپــیریــن از آن دســتـه داروهایــی اسـت که در حال حاضر خیلی تجویز نمی‌شود. آسپیـــرین با تاثـیر روی غلــظـت خون یکــسـری آثـار منـفی دارد که به همین دلیل دیـــگـــر از آن به عنوان داروی مسکن اســـتـــفاده نمیـــ‌شود اما باید گفـــت هنوز هم آســـپیریـن تنهـــا درمان بعضی بیـمـاریـ‌ـهـا مثـــل روماتـــیسم مفـصـلی اسـت.

حواستـــان باشد

مصــرف خودسرانه آســپیریـــن باعـــث رقیــق شدن خون و پاییـــن آمدن پلـــاکت خون میــ‌شود. ایــن مشکل ممـکن است باعـــث جلوگیـــری از ایجاد لختـه و بنـد نیـــامـــدن خون در هنـــگــام جراحـــت شود. این دارو عوارض ضعیـــف دیـــگــری ماننـد وزوز گوش، ‌تهوع، ‌نارسایی حاد کلیـــه و کهیـــر دارد.

آکـسـار ( آ.ث.آ)

ضددرد، ضدتب، ضدمیگــرن

کجا به درد میــ‌خورد؟

آکــسار را به نام قرص دورنگ یا قرص سفــیــد-صورتـی میــ‌ـشنـاسـنـــد. این دارو در گذشـــتـــه طرفداران زیــادی داشــت امـا در حال حاضـــر با ایــن همه تنوع دارویی آکـــسـار نمونه یک قرص فراموش شده اســـت و مورد اسـتفادهـ‌ــای ندارد. ایـــن دارو از اســـتـامینوفن، کافئین و اسـیــد اســتیـــل سالـــیـسـیلیــک ( آ.اس.آ) تشکیـل شده اســـت.

حواسـتـــان باشـد

اگــر به هرکـــدام از داروهای مسـکــن مثـــل استامینوفن، کافئین یا آسپــیرین حســـاسـیـت داریـــد پس دور آکسار را خط بکـــشیـد و از پزشـــکـ‌ــتـــان جایگـــزیــن بخواهـیـــد. یادتان باشـد که ایــن دارو را نبایـــد به طور همزمـان با اســـتـــامـیـنوفن، آســـپیـرین و ترکــیــبات حاوی الکـل مصرف کنیــد. بهـــتــر اسـت که برای مقابـلـــه با عوارض گوارشـی آن را همـراه با غذا یا یک لیوان آب پربـــخورید. توجه داشــته باشــیــد که اگـــر این قرص بوی سرکـــه بدهد بایــد از مصرف آن خودداری کرد.

ایــبوپروفن

آرتریـــت، درد پس از کشــیدن دنـدان، ضدتـــب

کجـــا به درد می‌ـــخورد؟

به رنگ صورتی زیــبـــا و گول‌زنکش دقت نکـــنـــیـد. این دارو عوارض بسـیــاری دارد. الـــبتـــه برای دردهـای نام برده بسیــار مناســب اسـت. اگـــر هر کدام از این مشـکلات را داریـد می‌ــتوانیـد پروفن را استفـاده کنـیــد. پروفن دارویی است که بدون نســخــه هم میـ‌توانید آن را تهـــیـه کنید. ایـــن مسئله تهیـــه دارو بدون نســخـه خیــلـــی وقتــ‌ـــهـا باعـث شده اســت که تصور شود آنهـــا بیـ‌ـخطـر هســـتـند در صورتـــی که استــفاده بیش از حد پروفن در درازمـــدت بیـــشترین عوارض را نســبـت به هر داروی دیــگـــری دارد.

حواسـتــان باشد:

دوز مصــرفی ایــن دارو نبـاید بیـشــتـر از ۱۲۰۰ میلی گرم در روز باشـــد. و مدت زمانی که آن را تکرار میـــ‌ـکـــنـــید نبـــایـــد بیـــشتر از ۳ روز باشــد. مصـــرف زیــاد پروفن عوارضـــی مثــل سردرد، سرگــیجـه، خارش و کهــیـر، کمـــ‌ــخونی و… دارد. خیلـــیــ‌هـا تصور میـــ‌کننــد به دلیـــل ایـنکــه ایـن دارو در شیـــر مادر ترشـــح نمـــیــ‌شود، مصرفــش بیـــ‌ـــخــطــر اســت امـــا بایـد گفـــت که پزشکـــان مصـــرف آن را در زمــان شیردهـــی توصیه نمــیـــ‌کــنـنـد.

ژلوفن

ضد الـتهاب، ضددرد و سردردهـای میـــگرنی

کجـا به درد می‌خورد؟

ژلوفن فرم مایع پروفن اســت که داخـــل کپـسول‌ــهــای ژلاتینی نرم تعبیـــه شده. ایـــن دارو به دلـیل اینــکه خیـــلی سریـــع در بدن باز می‌ـشود، تاثـیـــر سریـع‌ــتـــری دارد. به ایــن دلــیــل اسـت که بیـشـــتـــر اوقات تصور میـ‌ـــشود که ایـن دارو از پروفن قوی‌ــتـر اســـت. اثـــر سریـع این دارو باعث شده که از این دارو استــقــبال بیـــشــتـــری شود.

حواستان باشد:

مدت زمـــان تاثـــیــر این دارو ۱۵ دقــیـقــه است. ایــن قرص ایــن مدت زمان را لازم دارد تا در معــده باز و جذب شود. اکثــر مردم ایــن تصور را دارند که ژلـــاتیـنـی بودن این دارو باعث می‌ـــ‌ـــشود که آســـیب کمتری به معــده و دســتگـــاه گوارش برســد امـا باید گفت که عوارض ژلوفن دقـــیـــقـــا مانـــند پروفن است. این دارو در دراز مدت عوارض گوارشـــی حادی مثـل زخـم معده ایـجاد می‌ـکنــد.

نوافن

دندان‌ـــدرد، سردرد، دردهـــای عضلـــانـی- مفـصلی

کجـــا به درد میـ‌خورد؟

نوافن را در اولویت انـتخـــاب های خود برای دنـــدانـ‌ـدرد بگـذارید. ایـن دارو از ترکــیـب ۳ ماده اسـتــامـــینوفن، پروفن و کافئین تهیـه میــ‌ــشود. دو ماده اول، استامـیـــنوفن و کافئین تاثــیــر ضددردی خود را روی سردرد و دنـدان‌درد دارند امـــا پروفن به دلیــل خاصــیت ضد التــهـابی که دارد برای دردهـــای عضلـانــی- مفــصـلــی اســتـــفـاده می‌ــشود. هر کپــسول نوافــن حاوی ۳۲۵ میــلـــی‌ـــگـرم استـــامـــینوفن، ۴۰ میلیـــ‌ـگرم کافئین و ۲۰۰ میــلــیـــ‌ــگرم ایبوپروفن اســت.

حواسـتان باشـــد:

برای نتـیـجـه بهتـر این دارو تنــهـــا می‌توانید در هر بار یک کپـــسول، آن هم هر ۸ ساعت یکــ‌ـبــار استفــاده کنـــیــد. ایـن دارو مانــند قهوه و نوشابـــه منبــعـــی غنی از کافئین است به همـــیـن دلـــیل زیــادهـــ‌ـروی کردن در خوردن آن باعث تپـش قلب و بیـــ‌ـــخوابی می‌ـشود. از طرفی هم به دلیـــل وجود ماده اســـتامــیــنوفن در نوافن ممکـــن اســت استـفــاده از آن نتـیـــجه کاذب در تسـتــ‌های افـــراد دیـابـــتـی ایــجاد کنــد. بایـــد توجه داشت که مصرف این دارو برای بیــمــاران دچـــار اخــتلالات کلــیوی به دلـیـــل وجود ایـــبوپروفن بایــد حســاب شده و زیـــر نظر پزشک باشــد در غیــر ایــن صورت شاید مشکلـــات زیــادی برای فرد ایجاد کنــد.


پانــادول

ضددرد، ضدتــب

کجا به درد میــ‌خورد؟

همـــان اســـتـامینوفن خارجـی است. فقــط نامش تغـیـــیر کرده اسـت. ما ایرانی‌هـــا معمولا بیش از حد به اجنـاس خارجــی اعـتماد داریم. تصور اینـکه ایـــن دارو خارجـــی اسـت پس عوارض آن هم کمـــتر اســـت را دور بیـــاندازیـــد. هیچ فرقـــی نمـــیـ‌ـکــنــد اسـتــامینوفن باشـــد یا پانــادول، مهم این است که شمـــا با وارد کردن بیـ‌ــرویه داروی شیـمیــایــی به بدنـــتان صدمـــه میـ‌زنـیــد. پانــادول در دو نوع قرص و شیاف در بازار وجود دارد.

حواسـتــان باشد:

ایـــنکـه یک دارو خارجــی باشد دلـــیـــل بر کیـــفیت بالا و نداشتــن عوارض جانـبــی‌ـــاش نیـسـت. پس در مصــرف هر دارویی باید به مقدار مصــرفیــ‌ـــاش توجه کرد تا دچــار مسـمومیت دارویی نشد. بهتر است مســکـــنــ‌هـا همراه با غذا مصـرف شوند تا آثـــار مخـرب کمـــتـری به دسـتگـاه گوارش وارد کننـد.

ناپروکسن

ضددرد، ضدالـــتـهـاب با عوارض کمـــتر

کجـــا به درد میـ‌خورد؟

بایـــد به ناپروکسـن اعتــمـاد کرد. استـفاده ناپـروکســـن اگــر درست باشـد هیـچ مشـــکـــلی پیش نمیــ‌ـآیــد. ایـــن دارو ضددرد و الـتهاب است البته بیــشـــتـــر اثر ضدالـتـــهـــابی دارد. به همیــن دلـــیــل مصــرف آن در دردهـای عضـــلــانی-مفـــصـلی توصیه میــ‌ـــشود. این دارو از ایـــن جهـت که در داخـل روده باز می‌ـشود عوارضی برای معـده ندارد و سریــعـــ‌ـتر هم جذب می‌ــشود. ناپروکسن را میـــ‌توانـیــد در دو نوع قرص و شیاف و در دو دوز ۵۰۰ و ۳۲۵ تهیـه کنـــیـــد.

حواستان باشـد:

هر چیـزی اگــر از حد بگذرد نه‌ـتنـــهـا اثــر مثـــبـتـی نخواهـد داشت بلــکــه عوارض هم دارد. فرم ۵۰۰ میلــی‌ـگرمـی ناپــروکسـن به دلیـل زودتــر باز شدن در روده و جذب سریـــع، برای معـده مشــکلـــی ایجـــاد نمیـ‌ــکـــنــد. باید گفـــت این دارو نســبــت به ایندومتــاســـین و پیروکسیکـام عوارض کمـــتری دارد.

دیـکلوفنـــاک

ضد آرتـــریـت(ضد الـــتهــاب مفـــصلی)، ضدتـــب

کجـا به درد میـــ‌خورد؟

به آرتــروز مبتلـــا هستـــیـــد؟ اگـرگـــاهی اوقات دچار دردهـــای مفصلی می‌ـشوید دیکلوفناک بهــتـــریــن مسـکن است. این دارو در درمـان آرتــروز (بیـــماری تخـــریـــب غضـــروف مفـــصـــل)، دردهـــای زانو و مچ، الـتهاب مفاصـل و درمان دیسـمنوره‌ها (قاعـــدگیــ‌هـای دردناک) به کار می‌ــرود. این دارو یکی از کمـ‌ـعــارضهـ‌ـــتـریـن دارو در زمـــینـه درمـــان آرتریتـ‌هاست.

حواســتان باشــد:

در طولانـــیـ‌مـدت مصرف دیـکــلوفنـــاک باعـــث زخــم و خونریــزی در دسـتـگـــاه گوارش و اختلال در کبـــد می‌شود ایـن دارو از طریـــق کلــیــه دفـــع می‌شود در نتــیـــجه ممــکـــن اســـت منـــجــر به ایــجاد یا تشدیـد نارســایـــی کلـیوی هم شود، پس مصرف آن در بیمارانـــی که مشکــل کلیه دارند توصیـــه نمـیــ‌ــشود. باید حواســـتان باشـد که عوارض دیکـــلوفناک هم مانــند ناپروکســن از دو کپـــسول اینـــدومتاسیــن و پیــروکســیکام کمتر است، از آنجـــا که دیـــکـلوفناک ممکـــن است علــائم معــمولی عفونت را پنـهان کند بایـد امـکان بروز عفونت را بررسی کرد.

سلـبرکس

ضد الـتهاب

کجـــا به درد می خورد؟

ایــن دارو بیــشــتــر از ایــنـــکه خاصـــیت ضددرد داشتـه باشـد خاصیـت ضد التــهابـی دارد. به ایـــن معــنـی که الــتهـــابات مفـصلــی و عضـــلــانی را رفـــع میـــ‌ــکند. به همــیــن دلیل بهـــتـریـن انـتـــخاب برای این نوع مشـکـــلـــ‌ــهاست. سلبرکس تنهـــا داروی مسکنــی است که روی مخاط معــده و دســتـــگـاه گوارش تاثــیر منفــی نمیــ‌گذارد. الـبته این به این دلـــیــل نیست که کلـــا عوارضـی ندارد. هر دارویی عوارض دارد ایـــن را یادتان باشـــد.

حواستـان باشد:

حواستــان باشـــد که این دارو با اینـــکـه بهـــترین و کم‌ــعارضـــه‌ـترین انتـخــاب اســت امــا پژوهشـــگـران ثابت کرده‌انـد که مصـرف زیاد آن باعث مشـکلــات (آریتـمـــی) قلـــبـی میــ‌ــشود. سلــبـــرکس در حال حاضـــر تا حدودی جای ایـندومتاسین و پیروکسـیـکــام را در بازار نسخه نویســـی گرفـته اســـت. این دارو در افـــراد محــدودی در درازمدت باعـث گیــجـــی، ‌سردرد،ــ‌ دردهـای شکـمی و کمـردرد میــ‌شود.


مفــنــامیـــک اســـید

دردهــای قاعــدگی، دندانـــ‌درد

کجا به درد می‌ــخورد؟

مفــنــامیـک اسـید برای دردهای قاعــدگی مناســـب است اما بایـد مراقـب عوارض گوارشـی ایــن دارو هم بود. پس سعی کنـــیـد در زمان قاعدگـــی آن را زیر نظر پزشـک و زمـــانـی که درد شدیـــد داریــد مصــرف کنـید.

حواستان باشد:

ایـن دارو را نبــاید بیـــش از ۱۰-۷ روز استـــفـاده کرد چون باعث کمـــ‌خونی یا افــت فشـار خون می‌ـشود و بهتـــر است آن را همــراه با غذا یا شیر مصرف کنــیــد. از آنجـایــی که داروهای ضدالـتـــهاب غیراســتروئیدی مثل مفـــنـامــیک اسید ممکن اسـت باعث افت فشارخون، خوابــ‌ـآلودگـی یا بی‌حالــی شوند، توصیه میـ‌ـشود بعد از مصـرف مفــنامـــیـک اسید رانـــندگی نکنـــیــد.

ایندو متـــاســـین

ضدالـــتـهـاب، ضددرد

کجـا به درد می‌ــخورد؟

ایـن دارو در انواع کپسول، ‌قرص آهسته‌ـــرهـش،‌ سوسپانـــســـیون و شیاف در بازار موجود اســـت. مکــانـــیسم کارکــردن قرص آهـســته‌رهش در بدن به ایــن صورت اســت که بعد از مصـرف در معده آهسـتـــه آهستـــه باز میــ‌شود. به همیـن دلیـل در مدت زمـانی طولانـــی در شبـــانــه روز دوز مشخصـی از دارو در بدن وجود دارد و درد را در طولانیـ‌ـمــدت کنترل می‌ــکــند.

حواســـتــان باشــد:

سوسپانـــسیون ایــن دارو را با آبمــیوه‌ـــهـا ترکیــب نکـنـــیـد. در ایــن صورت باعث یکسـری فعل و انفعـالات شیـمـــیایـی در دارو میـــ‌ـشوید. ایـندومتـاسـین ممـــکن اســـت باعث افزایش فشـــارخون، ‌سردرد و منگــی، ‌تــاری دیـد و تهوع شود. در صورت دیدن هر کدام از ایـــن عوارض به پزشـــک مراجــعه کنـــید. حواســتــان به سالــمـندها باشـد، ‌ایـــن دارو برای بیــماران بالای ۹۰ سال منــاســب نیست و آنـها را دچـار مسمومیت صددرصـــدی اینــدومتـــاسیـــن می‌ـکــنــد.

پیــروکســـیکـــام

ضد الــتـــهــاب، ‌ضددرد، ‌تب‌ـــبر

کجـــا به درد می‌خورد؟

پیـــروکسـیــکام و ایـــندومتــاسین داروهای منـــاسبی نیـــستـــند. چون نسبت به اثـرشان، ‌عوارض زیــادی دارند. در حال حاضـر بیشـتـــر برای دردهای التـهــابی ژل موضعـی پیروکسـیـــکام تجویز می‌ـــشود. ایـن دارو در سه نوع کپـسول، ‌آمـــپول، ‌شـیـاف و ژل موضعـی وجود دارد. مسمومیت در مصـرف بیـــ‌ــرویه پیـــروکسـیکـام و بدون نسخـه زیـــاد دیـــده میـ‌شود.

حواســتان باشد:

ایــن دارو در حال حاضــر بین روماتولوژیـســـت‌ـــهــا طرفداران کمتری دارد. پیروکســـیــکـام ممکن اسـت باعـــث خونریــزی شدیــد گوارشــی، یبوست، ‌تــهوع، ‌ســردرد و خواب‌آلودگی،ــ‌ کمـــ‌خونی و افــزایـــش مدت زمـــان خونریزی شود که نســبــت به اثــر مثـــبتــش نمیــ‌ـارزد.


شربـت‌ـــها

سروعده‌ـهـای محـــلول مثـل شربتـ‌ـها و سوسپانـســـیون‌ـــهـــا برای کسانـی تجویز میـــ‌ــشود که نمیـ‌توانـنـد قرص را راحــت بخورند. شربت برای کودکان و سالـمندانی که در بلــع قرص مشــکـل دارنـــد،‌ بهـتـــریــن انتـــخــاب اسـت. خیلی وقتــ‌ـهـا هم فرو بردن قرص برای کســانـــی که بزاق کمـتـــری دارند سخــت است در ایـن صورت شربت داده می شود. شربـت‌هـا همــان اثر قرصـــ‌ـــها را دارند و به نسبـت قرص سریع‌ــتر جذب می‌ـــشوند. شربتــ‌ها در مواقـــعــی که بیـمار در شرایـط هوشیار به سر نمــیــ‌ــبــرد و در کمـاست،ــ‌ هم استــفاده می‌شوند.

شیافـــ‌ـــها

شیاف برای کسانـــی تجویز می‌شود که تهوع و استـفـــراغ شدیـد دارنـــد و دارو اصـلا به دســتـــگاه گوارش‌شـــان نمــیــ‌ـــرسد. در مواردی هم ایـــن مورد برای کودکــانـــی که خورانــدن دارو برایـشان سخت است، توصیـــه میـــ‌ــشود. مکـــانـیــســم جذب این نوع دارو از قســـمـــت رکــتوم اســـت. گرمـای رکــتوم به حل شدن دارو کمک می‌کــند و دارو جذب عروق خونی می‌شود. باید گفت که به دلـــیـــل جذب مستقـیـــم از طریق عروق خونی سریـــع‌تـرین اثــر دارویی را دارنـــد.

انواع قرص های استامینوفن و مسکن های قوی برای کدام درد مناسبند

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.