صمیمیت زن و شوهر در رسیدن به اوج لذت جنسی در نزدیکی

لذت جنسی را با صمیمیت بین همسرتان بیشتر نمایید لذت بردن از همسر بسیار مهم می باشد و بیشتر به نفع خود زن و شوهر می باشد با کارهای ساده نیز می توانید صمیمی باشد و در نزدیکی و سکس به اوج لذت جنسی برسید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر صمیمیت زن و شوهر در رسیدن به اوج لذت جنسی در نزدیکی را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: رسیــدن به رضـایت جنــسی کلیـد موفقیــت یک زنــدگـــی مشتـرک صمیمی است و برای رســیــدن به این صمیمـــیت فقــط یک قدم ساده و الــبــته جسورانــه بایـــد برداشــته و از فانـتـزی های خود با شریک زندگـیـتان صحــبت کنـیـــد.

زمـــانی که در یک رابـــطـه جدی هســـتـــیـد تمـایــل داریــد که همه چیز را با هم در میان بگـــذاریــد یا تقریــبا همه چیــز. شاید خیلی راحـــت غذایـتان را با هم شریک شوید، یا حمـــام و مخـارج منـزل ولی کامـلــا قابـل درک اسـت که در مورد مسائل شخـــصی مثل فانتزی های جنسیتان کمتــر با هم احـــسـاس راحـتـــی داشــتــه باشـــید.

ولی مطـالــعه جدیـــد که در مجله رابـــطه جنسی منتــشـر شده نشـــان می دهـــد اگر بتوانید به راحـتی دربـاره فانـتـــزی های خود با یکدیگـــر صحبت کنــید کیـفــیـت رابطه تان بیــشتر می شود.

برای ایــن مطالـعـــه محــقــقـــان از افرادی که رابطــه ای طولانــی مدت، حداقــل 2.5 سال با شریک خود داشـــته انــد به صورت آنـــلایـن سوالـاتـــی پرســیـــدنـــد. سوالات در مورد ثبـات رابـطــه افـــراد، کیـــفیـت ارتبـاط با شریـک زنـدگی، کیـفیـت رضــایــت جنــسـی، اطلـاعات جنــســی ای که با هم به اشــتراک می گذارنــد، و ایــن که آیا در مورد چیـــزی که برای شریــکـــشــان توهیــن آمـــیـز باشد با هم صحبـت می کنـــنـد یا نه.

برای داشــتـن یک رابـطه صمیـــمـــی از فانــتـــزی های جنسـی خودتان صحــبـت کنیـــد

دانشمنـــدان متوجه شدند، افرادی که گزارش کرده بودنــد رضـــایـت جنــسی از هم دارند، بیشــتـــر تمـایـل به برقــراری گفـتـــگوی خوب در رابطـــه شان داشـتنـــد و از رابـطه شان بسیـــار احساس رضایت کرده و احســـاس ثبات در ایـن رابطه داشتـنـد. همـچــنـیــن نسبت به افرادی که احســـاس آرامـش کمـتری در رابـطـه داشــتـــند، بیـــشتر تمــایل داشـــتــند که در مورد فانتزی هایــشان با شریــکـشــان صحـــبت کنــنــد. بنــابـراین اسـاســـا صحـبـت کردن در مورد فانـــتزی های شما از همــه نظـر باعـــث ایــجـاد یک رابطـه شاد و احســاس خوب در رابطـــه خواهد شد.

محــقـــقان اذعـــان داشتـــند که مطــالعـــه آن ها برای تایــید اهـــمیـت درک ایـن مساله بوده که چرا بعضـــی افـراد راحت تر در باره خواســـت های جنسیشان صحـبت می کننـد و این امر چگونه روی رضایـــت جنسی آن ها تاثیر گذار است.

لازم به ذکـر اسـت که افراد معــمولا در مورد تجــارب جنــســـی گذشتـه، رابـطـــه جنـســی مقعدی و پورن، نگران هســـتنـــد. با ایـن حال نبـــاید نســبــت به صحــبـت کردن دربـــاره چیزی که واقعـا از رابطه جنـسی می خواهند احـسـاس عجیـــبــی داشـــته باشنـــد. از خواســـت های شخـــصـــی خود با شریـکــتان صحـبــت کرده و به صورت ایمن آن ها را با هم تجـــربــه کنیـــد و تاثــیر خوبی که روی رابـطـه تان خواهــد گذاشت را ببینیـد.

ارتبـــاط بیـن صحـــبـت کردن درمورد فانتزی های جنـســی و داشتـــن یک رابطـه شاد در برخـــی سطوح کامــلـا منــطـــقــی اسـت: اگر احـسـاس امــنـــیت واقـــعـی در رابـــطه تان نداشــتــه باشید احتــمـالا نمــی توانید به راحـتــی در باره فانــتـزی های خود با شریـــکتـان صحـبــت کنیــد.

ولی اگـــر حس می کنـــید در رابــطه ای هستیــد که امنیـــت کافـی داریــد و هنوز هم برای درمـــیــان گذاشـتـــن فانـتــزی های خود با شریـــکـــتان راحت نیســـتــیــد، باید بدانید که اوضاع احتـــمـالـا بهتر از چیــزی خواهــد شد که فکرش را می کنـید و باعـــث نزدیـــکـی بیـــشتـــر شما ( چه در تخت خواب و چه بعـد از آن) خواهد شد.رسـیـدن به رضــایـــت جنــســـی کلید موفقـــیت یک زنــدگـــی مشــترک صمیمـــی اسـت و برای رســیــدن به این صمـیـــمیـــت فقط یک قدم ساده و البـتـــه جسورانه باید برداشـتــه و از فانـتزی های خود با شریک زنـــدگـــیـتان صحــبت کنــید.

زمانی که در یک رابطه جدی هسـتـــید تمــایل داریــد که همـــه چیــز را با هم در میـان بگـــذارید یا تقـــریــبــا همـه چیز. شایـــد خیـــلـی راحـــت غذایتــان را با هم شریک شوید، یا حمــام و مخـــارج منـزل ولی کامـلـا قابل درک اســـت که در مورد مسائل شخـصی مثــل فانتزی های جنسیـتان کمـتر با هم احــسـاس راحـــتـــی داشته باشـــید.

ولی مطــالعـه جدیـــد که در مجـــلـــه رابـــطـــه جنســی منـــتشـر شده نشان می دهد اگـــر بتوانـــید به راحتــی درباره فانتزی های خود با یکـــدیـگــر صحــبــت کنـــیـــد کیـفــیت رابــطه تان بیـشـــتـر می شود.

برای ایـــن مطالعـه محقــقـــان از افـرادی که رابـطـــه ای طولانی مدت، حداقل 2.5 سال با شریک خود داشـــتــه انـد به صورت آنلایـن سوالـــاتـی پرســیدند. سوالـــات در مورد ثبات رابــطه افـــراد، کیـفیــت ارتبــاط با شریک زندگـی، کیـفیـــت رضایــت جنــسی، اطـلاعات جنــسـی ای که با هم به اشـتراک می گذارند، و این که آیا در مورد چیـزی که برای شریکـــشـــان توهیــن آمـــیــز باشـــد با هم صحبــت می کننـــد یا نه.

برای داشـــتن یک رابــطه صمـیــمی از فانــتزی های جنـــســی خودتان صحـبت کنـیـــد

دانــشمنـــدان متوجه شدنــد، افـرادی که گزارش کرده بودنـــد رضـــایـــت جنسی از هم دارنـد، بیشــتر تمـایل به برقراری گفـــتگوی خوب در رابــطـه شان داشـــتـنــد و از رابـطه شان بسیار احـــساس رضــایت کرده و احـــساس ثبات در این رابطـه داشـــتــند. همچــنــین نسبت به افـرادی که احسـاس آرامــش کمتـری در رابطـه داشـــتـــند، بیــشتر تمایـل داشـــتنـد که در مورد فانـــتزی هایشـــان با شریکـشـــان صحبــت کنـنــد. بنـــابـــراین اســـاسا صحـبــت کردن در مورد فانتزی های شما از همـــه نظر باعث ایـــجـاد یک رابـطه شاد و احســاس خوب در رابطـه خواهــد شد.

محـقـــقان اذعـان داشــتنـــد که مطـــالـــعه آن ها برای تایـــیـــد اهـمـیـــت درک این مسالــه بوده که چرا بعـــضــی افــراد راحـت تر در باره خواست های جنـــســـیشـان صحـــبت می کنند و ایـن امـــر چگونه روی رضـایت جنســـی آن ها تاثــیر گذار است.

لازم به ذکر اســـت که افــراد معــمولا در مورد تجــارب جنـسی گذشته، رابطـه جنـــسـی مقعـدی و پورن، نگـــران هســـتــنــد. با این حال نبـایــد نســبـــت به صحـبــت کردن دربــاره چیـــزی که واقعا از رابطه جنسی می خواهند احــســاس عجیـبی داشـته باشــنـد. از خواســـت های شخـــصـی خود با شریـکــتــان صحبــت کرده و به صورت ایـمــن آن ها را با هم تجربـــه کنیــد و تاثـیـــر خوبی که روی رابطــه تان خواهد گذاشـت را ببـینــیـــد.

ارتـــبـــاط بین صحـــبت کردن درمورد فانــتـزی های جنــسی و داشتن یک رابــطه شاد در برخـــی سطوح کامــلا منـطقـی اسـت: اگـر احـــسـاس امـــنـیـــت واقــعـــی در رابطـه تان نداشـــتـــه باشیــد احـتـمالـــا نمــی توانــیـــد به راحـتی در باره فانــتزی های خود با شریـــکـتـان صحبت کنـــیــد.

ولی اگـــر حس می کنـیـد در رابطـــه ای هســـتیـد که امـــنیت کافـی داریــد و هنوز هم برای درمــیــان گذاشــتـن فانتـــزی های خود با شریکتان راحـــت نیــســـتید، بایـــد بدانـــیــد که اوضاع احـــتمـــالــا بهتر از چیــزی خواهد شد که فکرش را می کنیـــد و باعــث نزدیـکــی بیشــتــر شمــا ( چه در تخت خواب و چه بعــد از آن) خواهـد شد.

صمیمیت زن و شوهر در رسیدن به اوج لذت جنسی در نزدیکی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.