ایده های جالب برای بزرگتر دیده شدن اتاق خواب کوچک

اتاق خواب های کوچک را می توانید با ترفندهای کاربردی بزرگتر نمایید قفسه های بدون درب می تواند یک ترفند جالب برا بزرگتر دیده شدن اتاق خواب باشد از رنگ سفید برای دیوارها و دکوراسیون اتاق خواب استفاده نمایید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر ایده های جالب برای بزرگتر دیده شدن اتاق خواب کوچک را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : مــعـــمولا اتاق خواب اصـــلـــی خانـــه، بزرگ تریـن و بهتریــن اتــاق، با امکانـــات ویژه تری نسبـت به دیــگـر اتاق های خواب اسـت. امــا همــیـشــه نمی توانید رضایــت کامـلـی از ابــعاد اتاق خواب اصـلـــی داشــتــه باشــید و گاهـــی ممــکن است دوست داشـــتـه باشـیـد که فضای آن را بزرگ تر از آنـچه که واقـــعــا هسـت، نشــان دهـــیــد.

از طرفی ممـــکــن اسـت به خاطر وجود وسایـل و لوازم متـعــدد در فضای اتـاق، محیــط آن بسـیــار شلوغ و درهـم به نظــر برســد و فضای خالی و منــاسبی که بتوانــیـد کامــلا احـســاس دلـــبـاز بودن را در آن تجـربــه کنـیـد، وجود نداشـــتـــه باشــد. با وجود این شرایط حتمـــا نیـــاز به دانســتـن نکاتـی خواهـــید داشت که بتوانــید بهـــتـــریـن دکوراسـیون را در اتــاق خواب اصلــی خانه خود پیــاده نمـایـید تا از نظـر ابــعاد و اندازه، بزرگ تر به چشـــم بیـاید.

امــا بزرگ تر نشـان دادن اتـــاق خواب اصـلـــی خانـه می تواند دلایـــل مخـتلـــفی داشـــته باشــد. علــاوه بر ایـــنـکــه می خواهیـد اتاقـتـــان مرتـــب تر به نظر برسد و فضای خالی بیـــشتری داشـــتــه باشد، بدون شک اســتـــفـاده از لوازم و وسایـــل مختـــلـف در اتاق به نحوی که بهــتـــرین همـاهــنـگـــی را با یکـدیگر داشتــه باشـنـــد، یکـی از اولویت هایـتان خواهـد بود. همـچنـــیــن ممکـن اســت بخواهـید خانــه خود را به فروش برسـانـید یا برای اجـــاره دادن در معرض نمـایش دیـگـــر افـــراد قرار دهـیــد.

در چنیـــن موقعیــت هایی هم لازم اســـت که بهـــتــرین تمـــهیـدات را برای بزرگ تر نشـــان دادن اتاق خواب اصـــلـی خانه به کار ببــندیـد تا منـــاسب ترین شرایـــط را در میان پیـشنـهاداتی که برای فروش یا اجازه خانه ارائه می شود، کسب کنــیـــد. فارغ از هر نوع تصــمـیمــی که داشــتـه باشــید، مطــمئنا مواردی که در ایـــن مطلـب به آن اشـــاره خواهیـــم کرد، کمـک بسیار خوبی برایتـان خواهــد بود تا ابـــعـــاد و انـدازه اتـــاق خوابـتــان را اندکـی دستـخوش تغـییـر نماییـــد و دکوراسیون ایده آلی را برای محیط آن انـــتخـاب کنیـــد.

کمـــد دیواری های سرتاســری برای اتاقــتــان بســـازید

اســـتــفــاده از کمــد دیواری هایی که کل سطح دیوار را می پوشانــنـــد و از کف اتــاق تا سقــف ساخـتــه می شوند، بهتــرین راهــکار ممکــن برای نظـم دادن به محیط و جا دادن وسایـل اضــافی در اتــاق اســـت. به ویژه اگــر طرح به کار رفـتــه برای ایـــن کمـــدهـــا به گونه ای باشد که با سادگی هر چه تمام تر چنــدان در مرکز توجهــات قرار نگــیرنــد، بســیار بهـــتـــر اســت. برای ایـــن منــظور می توان از رنگ های کامـــلـــا همــاهـنــگ با رنگ دیوارهـــای اتــاق استفاده کرد و در عیــن حال طرح هایی ساده برای درب های کمد و دسـتگیره های آن برگــزید.

لازم نیــست نگران جزئیات دکوراسیون اتـاق باشید زیــرا از طریــق روش های دیـــگـــر می توانید به طراحــی های مورد نظــرتـــان دسـت یابیـد. یادتان باشـد که اولویت اصـلــی در اتـاق خواب خانــه، اســتــفاده عمـلی از هر سانتـی متـــر از فضا به منـظور مرتـــب و منظـــم نشـــان دادن محــیـــط آن اســت. بهـتـر اســت طبقـــه بنـــدی وسایــل درون کمدها را به گونه ای انـــجـام دهــید که مواردی با اسـتفـاده کمتر در طبقـات بالاتـــر قرار گیـــرنـــد و به ایـن ترتیب جا برای وسایــلی که بیـشتر مورد اســتفـاده قرار می گیـــرنـــد، در طبـــقــات با دســـتـرسی راحـــت تر، باز شود.

عمــق میــدان دیــد در اتـــاق خواب

روش های مختـلفی وجود دارد که از طریــق آنها می توانــیــد دیوارهای اتـــاق را در ظاهر کمی عقــب تر برانـــید و فضای اتـاق را بزرگ تر نشان دهیـد. یکی از ایـــن روش های هوشمـنــدانـــه در این زمـیــنـــه، اســـتـــفـــاده از کاغـــذ دیواری هایـــی خاصی اســـت که با تمـاشای آنهــا احســـاس می کنیـد دیوارهــای اتاق بعـــد تازه ای پیـدا کرده اند و میدان دیدتان عمــق بیـــشتـــری یافته اســت. در تصویر یک نمونه بسیار خوب از این نوع کاغذ دیواری ها را مشاهـده می کنید که توانســتـه است بدون دخــالـت دادن جزئیات شلوغ و اضــافی، با طرحـــی ساده و گیــرا، عمق میـدان دید بسیـــار مناســبــی ایــجاد نمـاید. پس زمـیـــنـه چنین طرح هایـی اغلب بایــســـتی روشن باشـــد و با به کارگیــری چنـد الــمان ساده، هدف مورد نظـر را در دکوراســـیون اتـــاق با موفقیـــت تامـــیـن نماید.

یکی دیـگر از روش هایــی که می توان با اسـتفــاده از آن عمق میدان مناســبی در فضـــای اتاق ایجــاد کرد، به کارگیـــری آیــنه ها و نصــب آنـهـــا روی دیوارها اســت. آیـنه ها معـــمولا با بازتـاب نور در محیط می توانـــنـد فضــای اتــاق را روشن تر جلوه دهنــد و در عیــن حال ابـــعـــاد اتاق را نیــز وسیـع تر نشـــان دهنـــد. یکی از دیــگــر راه هایی که نیـاز به کمـی طراحـی پیـــچیـــده تر دارد، استفــاده از نورپــردازی منـاسب در اتاق اسـت.

به عنوان مثال می توانید با نصــب قفسه های بدون درب روی دیوار و اعمال یک نور ملــایـــم در پس زمــیـنه دیوار، کمـــی به فضـا بعد بیــشـــتری دهـــیـد. البتـــه بایـــد مراقب باشــید که طبـقات مختـلـف آن را بیش از حد شلوغ و انـبـاشتـــه از وسایـــل نکـنـیـــد، زیرا این مسئله می تواند به تنهـایی شما را از هدف اصلـی که در دکوراسیون داریــد، دور کنـــد.

رنگ سفـــید را به طور یکــپـارچـه اســتــفاده کنـــید

مطـــمئنا از تاثیـــر مثبــتــی که رنگ سفید می تواند در دکوراسـیون اتـــاق خواب داشـتـه باشــد، نمــی توانـــیــد چشم پوشی کنــید. وقتی در رنگ آمیـــزی دیوارهـــا، سقـف، کف اتــاق، مبــلمان، تخـت خوابـ‌ها و دیــگر لوازم اصـلی اتــاق از رنــگ سفــیـد اســتفــاده نمایـــیــد، به شکل عجیبـی فضــای اتــاق برایــتـان دلــبازتــر و وسیــع تر به نظر خواهد رسید. الـبــته بایـــســتـــی علاوه بر ویژگی های کاربردی رنگ ها به همـاهـنـگــی و نحوه قرارگـیــری آنـهـا در کنـار یکدیــگــر نیز توجه نمــایــیــد. به همـین دلیـــل برای آنـــکــه فضـــای اتـــاق خواب بیــش از اندازه سرد و بی روح نبـــاشـد، از رنــگ های گرم نیــز در برخی گوشه و زوایا می توانـیـــد اســـتـــفـــاده نمایـیـد.

انواع دیگری از رنگ ها را نیــز مورد توجه قرار دهیــد

اتاقـی که ابعاد کوچکـی دارد، لزوما برای وسیـع نشـان دادنـــش نیاز به رنــگ های سفــید یا رنـــگ های روشن ندارد. گاهی می توانـــیـــد با به کارگیری هوشمنــدانـه عنــاصـــر فضا، از یک پالت رنـــگی مناسب برای دکوراســیون اتـاق اســـتـفاده کنیـد و وسعت بیشـــتری به محیط ببـــخـــشیـد. به عنوان مثــال آنـچـه در تصویر می بیــنید، به کارگــیـــری رنـــگ هایی است که عموما ظاهـــری تیــره دارند، امـا با اســـتــفاده از ترفـند هایــی که استــفـاده شده اســـت، طیــف های مخــتـلـــف رنـگ آبـــی توانـــســـته انــد ابعاد اتاق را تا حد زیــادی در ظاهر تغــییـر دهـــنـد. بنابــرایـن بهتـــر است در رنـگ آمیـزی دیوارهای اتاق خواب تنــها محدود به یک نوع رنگ نشوید و از طیف های مخـتـلـف رنــگـی اســتفاده کنـــید.

بهــتــر اســت طیـــف های روشن به منــبـع نوری نزدیک تر باشنـد، و طرح های نقــش دار یا رنـــگ های تیـره روی دیوارهایی مورد اســتـــفاده قرار گیـــرند که از منـــابــع نوری فاصلــه دارند. به این ترتـــیـــب عمــق بیـــشــتــری در فضـا برقرار خواهـــد شد. همچنـــین برای ایـــجـاد کنـتـــراسـت بهتــر می توانـــیــد وسایــل و لوازم جانــبـی اتاق را به رنـــگ های تیره تر انـــتـــخـاب کنید.

پوششـــی ساده برای پنجره ها برگــزینـیــد

مطـــمئنا استفــاده از نور طبـیــعـی آفـــتــاب در اتـاق ها در اولویت اول قرار دارد. برای کنـــتــرل نور تابـشــی خورشـــید بهتـر است بجـــای استــفاده از پرده ها و پوشش های ضخیـــم پارچه ای از شاتـرهـای ساده اســتـــفاده کنـــیــد. به این ترتـیـــب علاوه بر آنـــکــه استفـــاده کاربردی لازم را از آنـهـا می بریــد، می توانـــیـــد از شلوغ شدن دکوراسیون هم جلوگیــری نمایــیـــد. پرده های پارچه ای عموما پوشش بیشتری در برابر نور ایجاد می کننــد، امـا شاترها می توانــند ضمـن کنترل نور ورودی، تا حد لازم اتـــاق ها را در ساعات مخــتـلـــف روز روشن نگاه دارنـد. تمـــام ایـــن موارد می توانـــد به بزرگ تر نشـــان دادن اتــاق خواب اصـــلـــی خانـــه کمــک کند.

از ترفـــنـــدهای هوشمندانــه غافـل نشوید

ممکــن است فضای اتاق خواب اصــلی خانه شمــا دارای گوشه و زوایای خاصی باشد و از نظــر معمـاری، ظاهـــر متداول و ساده ای نداشته باشــد. در چنـــین فضـاهـــایـی نیــز، اســـتـــفــاده بهـــیـنه از محـــیــط و جا دادن تمامی امکانـــات پایـــه ای که در یک اتـــاق خواب مورد نیـــاز است، اهـــمـیت دارد. تنـهای نکـــتـه ای که در ایـــنـــگونه اتــاق ها باید مورد توجه قرار دهید، به کارگــیری ترفـنــدهای هوشمندانـه ای اســـت که شما را در استفــاده از وسایل و لوازم اتاقـــتان یاری کنـد و در عیـــن حال محیط اتـــاق به اندازه کافــی جادار و دلبـاز به نظر برسـد.

به عنوان مثال قرار دادن کمـــد یا کشوهایـــی در زیــر تخت خواب می تواند ایـده بسیــار منــاسـبی برای قرار دادن وسایلــتان باشـــد که از شلوغ نمودن و درهم ریــختـگـی اتـاق جلوگیری خواهــد کرد. همچـــنیـــن نصـــب قفــسه های دیواری، و به کارگــیــری میـزهای گوشه ای، به اسـتـفـــاده بهـــتــر از فضــا و در نتیـجــه وسیع تر جلوه نمودن فضــای اتاق کمـــک می کند.

تناســبـــ‌ـهـــا را در نظر بگـیریـد

خطوط عمودی روی دیوارهـا یا پنــجــره ها می توانـــد از طریـــق ایــجــاد خطـای دید، نگـــرش شمــا را به نحوی تغییر دهـد که احساس کنید در اتـــاقـی با سقـــف بلــنـدتــر قرار گرفتـه ایـــد. همـچـنـیــن خطوط مشابـهـی که به صورت افقـــی در فضـــا به کار برده می شوند، ممکن اســت محــیــط اتــاق را عریـــض تر و وسیع تر نشــان دهنـــد. بهتـــرین روش برای استفــاده از این ترفند، به کارگــیری کاغــذ دیواری هایی اســـت که با طرح های راه راه و خط دار عرضـــه می شوند.

همــچنــیـــن طرح هایـــی که ظاهـــری بتونی و خشـن به دیوارها می بخـــشــند نیز می توانــنـد در پوشانــدن زوایا و گوشه های اتـــاق موثر واقع شوند و به این ترتـیــب ابــعاد واقـعـی اتـاق از نظــر پنـــهـان می مانـد. اگر به اسـتــفاده از کاغـــذهـای دیواری خط دار راغــب شدید، از الگوها و طرح هایــی اســتـــفاده کنید که دارای خطوط پهن تری باشـند.

از کمـــدهـایـــی با درب های آینه ای استفـــاده کنـــید

استــفـاده از آینـــه ها روی درب کمـدها می تواند باعث شود که وسعـت اتاقـــتـــان دو برابر حالـــت عادی به نظـــر برسـد. برای تاثـیرگـذاری بیـــشــتـــر، سعـــی کنـید آیــنـه ها را روی بلنــد ترین دیوار اتــاق نصب کنـید. همچنیـــن از کمدهایی استفـاده کنــید که دارای درب های کشویی باشــند تا هنگـــام باز و بسته کردن آنهـــا، هیـــچ بخـشی از فضا اشغال نشود.

اگر به استـفـاده از آینه ها در دکوراسیون اتـاق خواب علاقــه ای ندارید، از تابلوهای نقاشی بزرگـی بهـره ببریـد که رنـــگ غالــبــشان مشــابه رنگ دیوارهـا باشد. به این ترتـیـب نقطه کانونی منـاســبـــی در اتـاق ایـــجــاد می شود و حواس افـراد نسـبـــت به ابـعـاد واقـــعـی اتاق منـحـــرف خواهـــد شد.

در مقــابل آینـــه ها از منبع نوری اســتفـاده کنیـد

اگـــر به استــفاده از آیـنـــه ها در اتاق خوابــتــان علــاقـــه منـــد شدیـد، به منظور روشن تر کردن فضای اتاق و در نتـــیجـه وسیع تر نشــان دادن آن حتــما منــبـع نوری منـاسبـــی در مقابـــل آنـها تعـــبیـه کنـید. ایـن کار باعث می شود که عمـــق بیشـتـری در فضـا ایجــاد شود و تاثـیـــرگذاری آیـــنـــه ها در وسعت بخــشیــدن به محــیط بیـــشـتــر شود. الـبته از آنـجـــا که در ساعـــت هایی از روز و در هنــگام نیمه شب، کم بودن نور در اتـاق خواب ها اهـــمیت زیـــادی پیــدا می کند، بهـتریــن راه حل اسـتـــفاده از چراغ هایــی است که به کلـــیـد دیمــر مجـهــز باشـــنـد تا هر زمان که نیـاز داشتــیـــد بتوانــید شدت نور را در اتاق کاهش دهـیـد.

ارتفـاع سقف را بیـشـتر از آنچـــه که هسـت نشـــان دهــید

برای بزرگ تر نشان دادن اتاق خواب، علـاوه بر به کارگــیـری ترفنـد هایی برای عقب رانــدن دیوارها، می توانیــد از روش هایـی برای مرتــفع تر نشان دادن سقف هم بهره ببـریــد. یکی از این روش ها، استفاده از مبـلـمان و وسایـلـــی اسـت که ارتفاع کوتاه تری داشــتـــه باشند و در مقایسـه با ارتفاع دیوارهـــا و سقـف اتـاق، به کف اتــاق نزدیــک تر باشــند.

همچــنـــیـن با رنگ آمیـزی منــاسب دیوارهــا و استــفــاده از طرح هایـی که دارای خطوط عمودی بیشـــتــری باشــند، می توانـیــد خطــای دید موثری ایجـاد کنـیـــد و تا حد زیادی سقف اتاق را بلنـدتر از اندازه واقـــعــی اش نشــان دهـید. از ایـــن طریق با دیـدن چنین طرح هایــی، ناخوداگاه چشـم بیــننده درگـیـر ارتفاع خطوط می شود و در نتـــیـجـــه توجه بیـنـنده از تمـــرکـــز بر ابـعـــاد واقــعـــی اتـاق و ارتفاع سقف منـحرف خواهد شد.

ایده های جالب برای بزرگتر دیده شدن اتاق خواب کوچک

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.