ایده های برای لباس پوشیدن دختران و زنان در مجالس

لباس پوشیدن دختران و زنان در مهمانی و مراسم بسیار مهم می باشد خانم های خوش سلیقه باید از این ایده ها جالب در مهمانی ها استفاده نموده و در مجالس بدرخشند دخترانی که دوست دارند همیشه شیک پوش باشند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر ایده های برای لباس پوشیدن دختران و زنان در مجالس را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : فرقی نمـیـــ‌کـــند به یک مهمــانـــی کامـلا رســمــی مثل عروسی دعوت شده باشید یا یک مهمانی کوچک و ساده، همـــیـشه اولین دغـــدغه همــه ما انـــتخــاب لبـــاس مجــلـــســـی درســـت برای هر مراسـم است.

انــتخــاب بهــتـرین تیــپ مجـــلـــســی برای هر مراسمـــی به ویژه مراســمـ‌هـــای رســمـــی و بزرگ، قواعد ساده‌ــای دارد که اگــر رعـایت شوند می‌ــتوانند سبـک شمـــا را خاص و منـــحصـــر به فرد نشان دهـند.

ساده و کلاسیـــک بپوشیـــد امـــا دیــده شوید

پوشیدن یک پیراهن ساده مشـــکـــی میــ‌تواند آسانـــ‌تـریـــن کار ممـکن برای رفتـن به عروسی باشـــد، اما ایـن لبـاس سبـک خاص شمـــا را نشـان نمیـ‌دهـد. برای انتــخـــاب پیـــراهـن و لبــاس مجـلــســـی زنـــانه سراغ مدلـــ‌ــهایـــی بروید که طرحــ‌هــای خاص داشتـه باشـند، نوعی قریـنگی در آن‌ها دیده شود و یا یک عنــصر خاص و متفـاوت مثــل یک طرح یا سنــگ‌ـــدوزی خاص را نشـــان بدهــند.

یک مهـمـانــی شبـانه، بهـــتریــن فرصت برای پوشیدن لباسـ‌ـــهـــای براق اسـت، پس از نگــیــن‌ــهـــا و جزیـــیــات درخشان روی پیراهـنـــ‌ـتـان نتــرســید.

پارچـهـــ‌هــای درخـــشـان، پیـــراهنـــ‌ــهـــای پشــت باز یا مدل‌ــهـای خاص یقــه می‌توانـنــد سبک متـفاوت شمــا را در یک مهـمــانی نشـان دهنـــد. قد پیــراهن مجلــسی شمـــا میـ‌توانــد بلـــنـــد و ماکـــسی باشـد. اما اگـــر یک لباس کوتاهــ‌ــتــر می‌ـــخواهـــیـــد بخـش دامـن لبـــاس شمـا باید درســت بالــای زانو قرار گیـــرد، پیراهـــنـی که بیــش از ۵ سانتــی متـــر بالــای زانو باشـد، همـانطور که مجـله Leaf پیشنـهــاد می‌دهد برای یک مهمـانی رسمی مناســـب نیــست.

شلوار و دامن زنـانه را وارد اسـتـــایل مجلسـی کنـید

لازم نیست برای مهـــمانیـ‌ـهـای بزرگ و رســمـــی مثــل مراسم عروسی، همیـشه پیــراهــن یا کت و شلوار مجـلـــســـی را انــتـخـــاب کنید. ترکـــیب یک بلوز یا شومیز شیک با شلوار هم میـــ‌ــتوانـــد برای چنــین مراســـمــی منــاســـب باشـــد، تنـــها نکته، ایــن است که یک ترکــیـــب هماهـنگ با سایــزهـــای کامــلـا درسـت را انتـــخـاب کنـــیـد.

وقتـــی میـ‌خواهـــید انواع بلوز و شومیـز مجلــســـی زنانه را انـتخاب کنـــید، دنــبال جزیــیــات خاص باشــید. سنگ دوزی، جزییــات برجـسته روی بلوز یا اســتـــفاده از پارچه‌ــهـای حریـــر و لطیف در یک شومیز، آن را برای تیپ مجـــلـسی منــاسب میــ‌ـــکـنـــد.

سعــی کنـــید تاپ یا بلوزی را انتـخـــاب کنیـــد که کاملـــا انــدازه شمـــا اســت، مدل‌های خاص آســـتین میـــ‌توانـــد سلیـــقـه شخـــصــیـــ‌ـتان را به خوبی نشـــان دهـــد.

قواعـد انـــتخـاب دامن:

قاعده اول: برای انتـخاب دامـن مجـــلـســـی، درســـت مانـــنـد مدل پیراهن رسـمی زنانـــه، یا مدل‌هــای تا زیر زانو را انـتــخاب کنــید یا سراغ دامنـــی بروید که تنــها کمـــی بالـــای زانو قرار بگـیـــرد.

قاعده دوم: یک دامـن با فرم راستـه انـــتخــاب مناسبـی برای ست مجـلسی شمـا است. آن را می‌ــتوانیــد با یک بلوز کوتاه همـــاهنـــگ کنـیـد. مشکی ساده و یا یک رنــگ ساده دیگـــر که با بخش بالــاتـنــه شما هماهنـــگ است، می‌توانـد ترکیب زیــبایی را درســت کنـــد.

قاعـــده سوم: اگــر لبـــاس شمـا طرح‌ـدار و شلوغ است، برای دامـــن انــتـــخــاب‌هـــای ساده‌ــتری داشتـــه باشــید. پارچـــهــ‌هــایی مانند مخـــمـل میـ‌ـــتوانـــنــد یک اســتـایــل منـــحصـــر به فرد برایتــان درســـت کنـــنــد.

قاعده چهــارم: اگــر یک شومیز ساده را انتخاب کردهــ‌ـــایـــد، بهـــتر است دامـن شمــا، جزییــات براق مثـــل پولک و … یا تکهـ‌ــدوزی‌ـهای تور داشـــته باشد. الـــبـته این دامن حالـت مجــلـــســی‌ــتری دارد و شایــد برای دخــتران جوان انتخاب اول نباشد.

قواعـــد انــتخــاب شلوار:

برای آنکه ست لبـــاس رسـمی خودتــان را کامل کنید، می‌توانـیـد شلوار را انـــتخـاب کنیــد، امـــا حتــمــا سراغ شلوارهــایــی بروید که کامـلا حالـــت رسمی و مجـلسی داشتــه باشـــنـد. به ایـن ترتــیـــب شلوار جیــن یا لی و شلوارهـــای کتان زنــانه را از بازی خارج کنـــید.

شلوارهای پارچهـ‌ای با فرم آزاد و چین دار، شلوارهــای پارچـهــ‌ــای راســتـــه یا با فرم نیـــمـــه جذب، برای ست کردن با شومیز و یا بلوز رسمـــی زنانـه مناســب هســتنـــد.

لازم نیـــسـت همـیشــه انـتـخـابتـــان را به شلوارهای مشکی محـدود کنید، رنگ شلوار میـــ‌ـتوانـد متنـــاسب با رنگ زمـــیـنه بخــش بالــاتنــه لبـــاس‌هـای شمــا باشـد و یا کامــل کنـنده آن. اســتفـــاده از رنگـــ‌های بیشتـــر در استــایل مجلسی شمــا، باعـث میـ‌ـــشود تیپ شمـــا بیـــشتر به سمــت جوانانه بودن گرایــش پیدا کنــد و الــبـــتـــه به همان نسبت کمــتـر رســـمی باشـــد.

جزییات اســتایل رســمی را در نظـــر بگــیـریـد

طبق آنچه مجــله مد و فشن whowhatwear میـــ‌ــگوید، جزییـات استایـل شمـا درسـت ماننـد کلـیـــات آن از اهـــمـیـــت بالـــایی برخوردار اســـت.

وقتـی نوبت به انتـخاب جزییـــات میــ‌رســـد، لازم است بیــشـــتـریــن دقـــت را به خرج دهید. اکـسسوریــ‌ــهـا، زیورآلات، کیف و کفـــش اشتبـاه، می‌توانــد یک ست درست از پیـراهن یا بلوز و شلوار مجلـسـی را خراب کنـــد.

انــتـخاب کیـــف: یک کیــف مجلسی کوچک بهتـرین انـتـــخاب برای هر تیـپ و استــایــل رســمی اسـت، پس کیف‌های بزرگ را کنار بگـــذاریــد. یک کیـــف کوچک دستــی یا همان کلــاچ اســتایــل مجلـــسیـ‌ـــتـــان را کامل میــ‌کـند. می‌توانیـد یک کیـــف براق و خاص بردارید و به این ترتیــب کاری کنــید که کیـــف شمـا به یکـی از آیتم‌ــهای اصــلی تیــپ شمــا بدل شود.

انتخـاب کفـش: طبـیــعـــی اسـت که برای رفـــتـن به مهـــمــانی به ویژه یک مهـــمــانی رســـمـــی، نبــاید کفشـــ‌ـــهای اسپرت پوشیـــد! اگر قد بلـنـــد هســـتیـد به جای کفش تخـــت و عروسکی از کفـشــ‌هـــای پاشنــه کوتاه یا پاشنه تخـم مرغی استفاده کنید. اگر پیــراهن یا دامــن شما بلــنـد است یا شلوار پوشیــده‌ایـد، میــ‌توانـیـــد هر قدر که دوست دارید پاشــنه بلنـدتـــری را بپوشید امـــا اگـر دامن یا پیراهن رسمی شمـا کوتاه است، سراغ پاشــنـــه خیلی بلنـــد نروید.

انـــتـخــاب زیورآت: میـــ‌ـتوانیـد اکسسوریـــ‌ــهــای خاص یا حتـی بزرگ و براق استــفــاده کنیــد، این بســتگـی به میزان ساده بودن یا پرزرق و برق بودن بقیه ظاهــر شمـا دارد. اگـــر لباســ‌ـــهایـتــان به انـــدازه کافــی براق و پرطــرح اســـت، اکسسوریـ‌هــای کوچکـــ‌ــتــر، انتـــخــاب‌هـای بهـــتری هستند.

لازم نیســت از هر زیورآلاتــی یک نمونه در استایـلـ‌تان باشــد، گاهی یک جفت گوشواره خاص می‌ــتواند تنــها زیورآلــات به کار رفـتـــه در تیــپ مجلــسـی شما باشـــد. برای آنکـــه مطمئن باشـــیــد در استــفاده از زیورآلات زیـادهـ‌روی نکـــردهـ‌ـــایـــد، پیش از آنـکـه از خانه بیرون بروید، یک اکـــســسوری را استـــایـل خودتان حذف کنــید.

آخـرین نکـــتهـــ‌ـــای که در انـتـــخاب و کامـل کردن تیپ مجلسی یا رســـمـــی خود برای رفتن به یک مهـــمانی مهــم باید در نظر داشــتــه باشــیــد، ایـــن اســـت که اسـتــایـلی را انـتخـاب کنـــید که در آن احساس راحـتی داریـــد. فراموش نکـــنـــیـد که قرار اســت حداقــل سه یا چهـار ساعت را باید با ایـن لباس‌ـها سپـــری کنــیـد. پس چیــزی نپوشیـد که در اواســط مهـمانـی شما را کلـافـــه میـــ‌کنـــد یا مدام باید مواظب مرتـب بودن آن باشـــید. کفش پاشــنـــه بلـنـــد شما باید به گونهـــ‌ای باشـــد که در آن احـــسـاس راحتـــی کنـیــد، درآوردن کفـشـ‌ـهــا در اواســـط مهمـــانی صحنــه چندان جذابــی نیســـت.

از طرف دیــگر اگـر میـ‌ـــخواهــیـد در عیـن شیک و کلاسـیک دیـده شدن، به روز هم باشـــیـــد، لازم نیـــسـت همــه ترندهـای سال را به استــایل‌تـــان اضــافـه کنیـــد.­ تنهـا در برخـــی از بخش‌هـــای تیـــپ خودتـان سراغ ترنـــدهـــای ۲۰۱۸ بروید.

ایده های برای لباس پوشیدن دختران و زنان در مجالس

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.