ایده های ناب برای دکوراسیون به سبک سکوت بصری

دکوراسیون هایی در خانه وجود دارد که بیشتر برای روحیه مناسب است بیشتر افراد از خانه های شلوغ با وسایل زیاد خوششان نمی آید و دوست دارند دکوراسیون داخلی مناسب و زیبایی داشته باشند که به آنها آرامش خاص دهید در ادامه تصائیر و جزئیات بیشتر ایده های ناب برای دکوراسیون به سبک سکوت بصری را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: مـحـــیــط زنــدگی همـــهـ‌ـــی انـســان ها، نیاز به تنفـس دارد. زمـــانـــی که تمـــام فضــای خانـه و یا محـیـــطــی که در طول شبانـــه روز از آن اسـتفاده می کنــید، پر از وسیـــلـــه و مبلــمــان باشـــد، راهی برای تنـــفـس آن قســمت باقی نمـی گذاریـــد. در نتیجــه بایـــد قسمــت هایـی از فضـــا خالـــی باشــنـــد تا بتوانــیــد ذهـن را برای لذت بردن از فضـاهـــای دیگر آمـــاده کنیـــد. علـاوه بر آن، ایـــنـکـــار تا حد بالــایــی از خســـتــگی روح و چشم جلوگیری می کنـد.

ایـــن فضاهای خالـــی در معـمـــاری و دکوراسیون، به نام سکوت بصری شناختـه شده است که با تاکـید بر فضاهــای خالی، سبـب خودنـمایــی عناصر موجود در قسمـــت های دیـگـر فضا، می شود. سکوت بصـــری را میتوان نقـــطــه عطــف یک موسیقـی دانست که در فضـا نمایـــان می شود. به این صورت که با ایــجاد یک سکوت کوتاه بیننــده را به سمـــت تمــاشـای یک نقش و ریتــم جدید آمــاده می کنــد.

نقــاط کلــیـدی و مهـم در فضــا کدامنـد؟

ایــنکــه بتوانید نقـــاط کلـیدی و مهـم را در فضا پیـدا کنیـد از اهمیت بالـایـی برخوردار اســت. در نهایــت ایــن نقاط تاکــیـد بایـــد بتوانـند هارمونی و توازن را در محـــیـــط منـزل تان برقـــرار کنــند. توجه داشتــه باشـــید عناصـری که دوست دارید دیــده شوند مانـــنـــد شومینـه، میـز تلویزیون، میز خاطـره ها و یا هر عنــصـر دیــگر یک نقـــطه تاکیـــد به حســـاب می آیــند.

مســـیرهای ارتـبـــاطی را خالـــی کنیـــد

یکی از قســمـــت هایی که می توان از سکوت بصــری در آنجـــا اســتفاده کرد، راهرو اســـت. راهـرو ها یا فضاهــای ارتـــبـــاطــی زمانــی که خالـــی از وسایل باشـــنـد شرایــط را برای تماشــای بهـــتر فضـاهای دیگر آماده می کنـــنــد. مثلا فرض کنــید شما برای دسـترسی از فضـــای نشــیــمـن به اتـاق خواب ها، بایــد از یک راهرو عبور کنید، حال اگر راهـــرو را از لوازمـــی مانـنـــد کنـسول یا گلــدان ها، خالـی کنیـد، زمانـــی که از نشــیمن به فضای اتـاق خواب ها می روید، دکوراسیون اتاق ها، مطـــلوب و دلنوازتـر به نظـــر می رسند. دلیــل آن هم چیــزی نیــست جز اســـتــراحت کوتاهـــی که به ذهــن تان داده اید و در یک زمـــان کوتاه دیگـر هیــچ مبـلـمـانــی را مشـاهـده نکرده اید!

تمام گوشه ها را پر نکـــنـید!

کنــج ها و گوشه ها در هر اتاق، از مهـمــتریـــن فضــاهایی هستـند که میــتوانــنــد کاندیدی مناسب، برای ایــجاد یک سکوت بصـــری باشـــنــد. زمانی که تمام گوشه ها را پر کنـــیـــد، فضایی شلوغ و پر هرج و مرج ایجـاد می شود. اگـــر یکی از چهـار کنج اتـاق را دکور کنـــیـــد، گوشه های خالـی کمک می کنند، کنج دکور شده به انــدازه کافی بدرخــشد و چشم را مجــذوب خود کند.

یکی از دیوارها را مزین کنـــید

دیوارهــای بدون تابلو و کاغـذ دیواری، یک سکوت بصری به حسـاب می آیـــند. چنـــانـــچه وارد فضـایی شوید که تمـام دیوارهـا ممـــلو از تابـلو و وسایــل تزئینـــی دیــگــر باشــند، به ندرت به خاطر می آوریــد بر روی دیوارها چه چیـزی دیده اید. ولی باید گفـت هیـــچـکـــس یک مبل تک با دکوری عالی در کنـــار شومیــنه را به راحـــتـی فراموش نمـــی کنـــد!

سکوت بصـــری، دلـیــل مانـــدگـاری سبـــک میــنیـمال!

اگـر دوستــدار مبـــاحث دکوراســـیون داخلی باشـید، حتـمـــا نام سبک میــنـــیـمال را شنیــده ایـــد. در این سبــک همـه چیز به انـــدازه نیــاز و کم وجود دارد. به زبان دیـگــر از وسایــل اضــافــی و تزئینی در پایــیــن تریــن حد خودشان اســتفاده می شود و در فضا به اندازه کافـی سکوت بصری حاکـــم است. شاید یکی از دلــایل مانـــدگـاری این سبک تا به حال همـــیـــن موضوع بوده اســـت. حضور در چنـیــن فضـایـی آرامـش را به همراه دارد.

سکوت بصــری را در منــزل تان ایجـــاد کنـــید!

بهـــتــر اســـت همـیــن حالا دست به کار شوید و با دقـت به تمام قســـمـــت های منـــزل تان بنـــگـــریـد و وسایـــل اضــافـــی را حذف کنـــید. برای اولین قدم به سراغ کنج ها بروید و آنـها را از لوازم اضــافـی خالی کنـیــد. سپس به سراغ مســیـرهــای ارتباطـــی مانــنـد راهروها و هال عمومی خانـــه بروید و آنها را از اشــیا اضافی خالــی کنــید. اجازه بدهیـد در هر فضا که قرار می گیــریـــد، همـان فضا حرفی برای گفتن داشته باشــد و فاصـلـه بیـن دو فضـا را برای آرامـش ذهـن، خالی بگــذارید.

ایده های ناب برای دکوراسیون به سبک سکوت بصری

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.