اینترنت رایگان در برنامه سروش برای ایرانسل و همراه اول

برنامه سروش یکی از پیام رسان های داخلی ایران می باشند برای اینکه مخاطبان این پیام رسان بیشتر شود در سال اول به صورت رایگان به کاربران اینترنت خدمات خواهد داد اینترنت کاملا رایگان در این پیام رسان هست اگر شما اینترنت خود را شارژ ننمایید پیام رسان کار خواهد کرد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر اینترنت رایگان در برنامه سروش برای ایرانسل و همراه اول را در سایت دانستن خواهید دید با ماهمراه باشید.

شـهریور ماه سال گذشته یکــی از ماه‌هــای پر حاشـــیه برای شبکـــهـــ‌هـــای اجتمـــاعی کشور بود که شایـعـــه فیلتــرینـــگ تلگرام بر سر زبانـ‌ـــهــا افتــاد و در بسیــاری از رســانــهـ‌ـهـــا به صورت فوری به مخــاطبین مخــابــره شد امـا این شایــعه عملی نشـد تا زمانـی که در دی‌ـمـــاه همـــین سال، در پی اتـفــاقـــاتـی که رخ داد، اپلـیــکیشنــ‌ـهـای داخـــلی وارد یک محک جدی شدنـــد و سردمدار این پیــام رسانـ‌ـــهـــای داخــلــی، پیام رسان سروش بود که به طور جدی مورد اســـتفاده کاربـــران ایـرانی قرار گرفـت ولی در این آزمون نمـره قبولی نگـــرفت.

در پی ایـــن اتــفاق و پس از ایـنـکه پیام رســـانـــ‌های داخلـی نتوانـــستـند پاسخگوی نیـاز کاربــران داخلـــی باشنـد، تلــگرام بازگـشـایــی شده و در دســتـــرس کاربران ایــرانـــی قرار گرفـــت اما ایـن آزمـایش حدودا ۱۰ روزه باعث شد که مسئولیــن پیـام رسـان سروش، بیـــش از پیــش به مشـکـــلــاتی که متوجه آنــ‌ــهـــا شد، بپـردازند و برای رفـع‌ـــشـــان دســت به کار شدنـــد که وضعیت ایـن پیـــام رسـان داخــلـــی را ارتـــقــا داده و پیـشـــرفتـ‌های بسیار خوبی در آن ایجاد کردند.

در پی انتـــشـار مطــلـــب دلایـــل اســـتـفاده نکــردن از پیــام رســان سروش و طبـــق قولی که داده بودیـــم، در این مقاله قصـد داریــم به دلـایـلـی بپــردازیــم که جزء نقـــاط قوت اپــلـیکیـشـــن سروش به شمـــار می‌رود و دلـــایلـــی اسـت که می‌توانــد هر کاربر ایــرانـــی را برای اســتــفاده از پیـام رسان سروش قانـع کنــد!

امـکانــات اپلـــیکـیـــشــن پیام رســـان سروش
۱- ایـــنترنت رایـگـان سروش کاملــا واقـــعـی و جدی است!

اپــلیکیشن سروش بر خلـاف بعضی دیـــگر از نرم افزارهای اندرویدی دیــگـر که مدعی ایـنــترنـــت رایـگـان هســتنــد (ولی گزارشات زیادی به آیـــ‌ـتـــیـــ‌ــرســان رســیـــده است که این ادعا دروغی بیش نیـــســـت)، اینـتــرنت رایـگـــان به کاربـرانــش ارایـــه میــ‌ـــدهــد و تمـامــی کاربـــران دارای سیم کارت ایـــرانـســـل و همراه اول که از ایــنــتــرنـت سیـــم کارت خود اسـتفـاده میــ‌کــنـنـــد، بدون ایـنکـه بایـتی از بســـتــه ایـنـترنــتــی کاربـــر کم شود، میــ‌ــتواننـــد بدون محدودیت از محــتوای کانال‌ـهـا و گروه‌ـــهــای موجود در سروش بهــره بگــیرنــد.

ایــنترنـت رایگان سروش به این دلیل مورد توجه اسـت که حدود ۷۰ درصـــد ترافـــیـک مصرفــی کشور از طریـــق تلـــگرام بوده و کاربــران هزیـنـــه زیـادی را برای بستـهـ‌ـهـــای ایـنترنـتـــی مصـــرف می‌ــکـــنـنــد و ایـن امــکان سروش باعث می‌ــشود که هزیــنه ایـنترنــتی کاربران کاهش پیـــدا کرده و جذابـــیت بســیــار زیـادی برای آن‌ـــهـــا داشته باشد.


۲- سرورهـای داخـلـــی سروش مزیـــتـی که تلگرام ندارد

یکـــی از مزیـتــ‌هـای اصـــلــی سروش اســـتـــفاده از سرورهـایـی است که در دیــتـاســنتـرهای داخـــل کشور قرار دارند و از پهــنــای باند به مراتـب بیـشــتری نسـبــت به تلگــرام در اینـتـــرنـت برخوردار هسـتــنــد و به دلــیل ایــنکـــه تقریــبا همـــه کاربـــران آن در داخل کشور حضور دارنـد، سرعــت دســتـــرسـی به سرورهـای ایـــن پیـام رسان داخــلی برای کاربــرانــش بهــتـر و بیـــشتــر از پیام رســانــ‌ـهــای دیگـر اســت.

الـبـتـه ایـن موضوع بیــشـــتر در زمیـنـــه سرعت دانلود مشهود بوده و به شرط آن اسـت که فشـار زیـــادی به این اپــلـــیکــیـــشن وارد نشـده و یا ایـنکه تعـداد و کیــفــیـــت سرورهـای ایــن پیـام رسان افـــزایش پیـدا کنــد.

ایـن دلیـل بیــش از آنـکـــه ناظــر به وضعــیت فعلــی پیـام رسان سروش باشـد، امکـــان بالقوه‌ای‌ســـت که در صورت پیــگیری و اجرایــی کردن آن می‌ـــتوانـد به مزیــتــی تبدیــل شود که قطــعـــا تلـــگـرام قادر به انــجــام آن نیـست. به معـــنـای دیگـر در حال حاضــر اپلـیـــکــیــشن سروش یک پیــام رسان برای تعداد محـــدودی از کاربـران اســـت!

با نزدیـــک بودن فاصله سرورها به کاربــران علـــاوه بر اینـــکـــه محــتوای روی ایــن پیام رسانــ‌ـــهــا از خطـــراتـــی مانــنــد فیلـتـرینـگ در امـان خواهند بود و کاربران می‌ــتواننـد بدون مشــکل به محتوای خود دستـــرسـی داشـتــه باشـــند، سرعـت دانـــلودشـان را نیــز افــزایش میـــ‌ـــدهـــد.

۳- امـکانــات جانــبـــی سروش؛ غیــر قابل دســترس برای تلــگرام!

یکی از امکانـــات پیـام رسان سروش، توانـاییـــ‌ــهای جانــبی است که در ایـن اپلـیـــکیـشن ارایه می‌شود. ایــن امکـانـــات مواردی از جمـــلـه: مکان نمـــایــی، سرویس آب و هوا، خریــد شارژ آســان، پرداخــت قبوض به سادگـــی و سرویس اوقات شرعــی است. ایـن امکـــانات نشان می‌دهد که سروش قابلـیـــتـــ‌هـــایی را میــ‌ـتواند به کاربـران خود ارایـــه دهـد که تلــگـــرام از عرضــه بسیـاری از آنـــ‌ـــها به دلایـــل مخـتـلـــف ناتوان اســت. به معنای دیــگـر سروش اپلیــکــیـشـــن پیام رسانی اسـت که برای مردم ایران ساختــه شده و امـــکـانـــاتـــی را در اخـتــیار آن‌هـا می‌ـگـذارد که به طور معمول و به صورت روزانه به آن‌هــا نیـاز دارنـــد.

به طور مثال کاربـــران میــ‌توانـنـــد برای خریـد شارژ سیم کارت خود از طریق سروش اقـدام کنـنـد و یا اینــکــه قبوض مصرفی خود را از طریق پیام رســـان سروش بپــردازنـــد که ایـن امــکان فوق‌ـالـعــاده در تلــگــرام امــکـــان پذیر نیســت. ایــن امکانات از جملـه دلایــل مهـــمی است که جزو امـــتـــیـــازات و نقـاط مثبــت سروش به حســاب میـــ‌ـــآیــند.

امــکـانات اپلـــیــکـــیــشـن پیام رسان سروش

امکــانــات اپلیکیشــن پیام رســان سروش

۴- تمـــاس صوتی رایــگـان و با کیــفیت در اپــلیـــکــیـــشـــن سروش

یکـــی دیـگـــر از امـــکانــات فوق‌ــالــعاده خوب پیـــام رســان سروش، قابـلیـت تماس صوتی رایـگـــانش است که در تلگرام فیلتـــر شده و قابلـیت اسـتـــفـاده ندارد. ایـن امــکان سروش با توجه به تستـــ‌ـهای انــجــام شده و مقایسه‌ـای که با دیگـر اپـــلــیکــیشن‌ـــهای تماس صوتی مانــنـــد ایمو انجـــام شد، کیفــیـتـش خوب ارزیابـی شده و در حد بقـیه اپـــلـیکــیـــشن‌ـهـای موجود اســت. الـبتـه ای کاش با توجه به داخـلــی بودن سرورهای ایـــن اپـــلیــکـــیشـــن، کیـــفـــیـت تمــاس صوتی سروش بهـــتر از این هم بود.

این ویژگی در کنــار اینـــتــرنت رایــگـانی که برای اپلیکـیـــشـن سروش ارایــه میــ‌ـشود، یکـــی از مزیـــت‌های بسـیـــار بزرگ سروش در مقــابـل تلگـرام است که جذابیـــت اســـتــفـاده از این پیـام رســان داخلی را افزایش میـ‌ـدهــد.


۵- نســـخـــهـ‌ـهای مخــتـلـف برای سیـــستــم عامـلـ‌ـــهای موجود در اپـــلـیکــیـشن سروش

یکـــی دیـــگر از نکــات مثـــبــت اپـــلیکیشـن سروش، وجود نســـخــه‌ـــهای مخــتلــفـــی اســت که برای سیسـتـم عاملـ‌های گوناگون در اخـــتــیار کاربـــران خود قرار داده است. ایـــن اپلــیکیــشــن برخلاف دیگـــر پیــام رســان ایرانی مانـــند اپـلیــکیشن پیام رســـان ایتا دارای نســخــه آیـــ‌فون نیـز هست و برای سیـســتـم عامـل‌ـــهـای لینوکس، وینـدوز و مکـــینـتــاش نیــز ارایـه شده که کاربــران میـ‌ــتوانند در دسـتگـاهــ‌هـای مختـــلــف از سروش استفاده کننـد. الـبتـه همان‌ـطور که در دلـــایـل عدم اســتـــفاده از سروش مطـــرح کردیـــم، نبود نسخه وب برای ایـن اپـلیـــکیـشن، آزار دهـنـده اسـت.

امـــکـــانات اپــلـیکــیشن پیــام رسـان سروش

امکــانات اپـــلـــیـــکیشــن پیـــام رسان سروش

۶- دستــه بنــدی و مرجـــع کانـــالـ‌ـهای رســمـی در پیـــام رسـان سروش

یکی از بخـــش‌هـای جالــب و جذاب پیام رسان سروش وجود بخشی اســـت که سرویســـ‌های مخـــتلف آن را به کاربـــران عرضه کرده و معـرفی میــ‌ـنـــمـــایـد. در ایــن بخــش کاربــران میــ‌توانـــنـــد به کانالــ‌هــای مختلف در دستـــه بنــدیـــ‌ـــهـای متـــنوع دسـتــرســی داشــتـــه باشـــند و از محـــتوای آنـــ‌ها بهـرهـ‌مــند شوند.

کاربران میــ‌ـــتوانـــند در این بخـــش از بین دســـتـــه بنــدی‌ــهای: ورزش و سرگـرمـــی، فرهنـــگ و هنـــر، علـمی و آموزشـی، اخــبار و سیــاست، رســانه و دیــن و مذهـــب انــتــخـاب کرده و به کانالــ‌ــهایـــی که طبق قوانــین سروش انـتـخاب شدهـــ‌ـــانـــد، دســترســـی داشته باشنـــد. طبق بررسی‌هـــای ما در دیـــگر اپلیکـــیشنـــ‌های داخــلــی صرفا اپـلــیکـیشن گپ از ایـــن امکان برخوردار بوده و اکـثـــر پیـام رسان‌ـهـای داخلــی همانــنــد تلگــرام از ایـن امکان بی ‌بهـــره هستــنــد.

۷- پیـــام رســـان سروش پرجمعیـــتــ‌ترین اپلیـــکــیشن پیــام رسـان داخــلــی اســـت

یکـــی از دلـایـلــی که باعــث شده تلـــگـرام به اهمیــت فوق‌ــالعـــاده بالــایـــی برسد، تعداد بالــای کاربران آن اســـت که طبق اعــلام رســـمـی مسئولیــن، کاربــران تلــگرام در ایران چیـزی بالــغ بر ۴۰ میــلـیون نفـر است که منــجر به تصمیــماتـی شده که مسئولیــن نسـبـت به ایــن اپـــلیـــکــیشـن حساســـیـت زیــادی پیـدا کننـــد.

اضــافـــه شدن قابــلــیـــت گروه در تلـگرام و افزایـش امکـانات و ویژگـــی‌هــای موجود، سبـــب شد این پیـام رســان بیش از پیـش مورد توجه کاربران ایـــرانــی قرار بگـــیـــرد و ایــن موضوع در اپلـــیکیـــشـــن پیام رسان سروش نیــز افزوده شده و با حضور حدود ۵ میـــلیون کاربـــر ایرانی در این پیـــام رسان داخـــلـی، کاربــران قطـــعـا در گروه‌های پرجـمـــعیـتی حضور خواهـنـــد داشت و می‌ـــتوانـــند از گروه‌ـــهای بزرگـی اســتـــفاده کنــند. پرچمـــعیتـ‌تــریــن اپــلــیکیشن بعــدی طبق بررسیـــ‌هــای ما گپ اســت و دارای جمعیتی نهــایـتا در حدود ۲ میـلـــیون یوزر بوده که فاصــله زیـادی با کاربران سروش به ثبت رسانده اســـت.

اینترنت رایگان در برنامه سروش برای ایرانسل و همراه اول

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.