بازیگران ایرانی که یک شب معروف شدن را بشناسید

بازیگرانی که در یک شب به شهرت رسیدند این بازیگران خیلی زود تبدیل به ستاره شدند برعکس بازیگرانی که چندین سال زحمت کشیدند تا به شهرت برسند فیلم عروس که نیکی کریمی در آن نقش آفرینی نمود به سرعت به اوج شهرت دست یافت در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر بازیگران ایرانی که یک شب معروف شدن را بشناسید را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

ســـاره بیات (جدایی نادر از سیمـــیــن)

چطور ستـاره شد؟

ـ پیــش از جشنواره بیـــست و نهـــم فجر نام «جدایـی نادر از سیــمــین» زیاد به گوش می خورد.در کنـار آن از ساره بیــات به عنوان استعداد جدید یاد می شد. فیلم که روی پرده آمـد، مجاب شدیم باید به ستارهـــجدی سینمـا احتـــرام گذاشت. نقش راضـیـه سر آغاز درخـشـــش خانم بیــات بود؛ زنــی متــعـــلــقــبـــه طبــقـه پایین جامــعه که عقاید محـکـم مذهـــبـــی دارد و به خاطـــر رفتارش با پدر نادر گرفتـــار دوگانــگــی شده اســت.

حرکات آرام و با طمانیــنه به همـــراه اســـترسـی که مدام در چشمانـــش دودو می زنـد، تصویر راضیـــه را با گذشـــت سال ها همـچـنان در حافــظــه مخـاطــبان سینــما زنده نگـــه داشـتــه است.


ساره بیـات ؛ ستـاره بازیـگری ایران

پیـــش از آن چه می کرد؟

ـ ساره بیات پیــش از همـــکاری با اصغر فرهادی، در سریال «تباهــی»، «بی گناهـان» و «یک مشـــت پر عقاب»بازی کرده بود. در فیلـــم «مقلد شیطان» هم بازی داشت امـــا کمتر کســـی تصویرش را به یاد می آورد.

ستـاره بازیگری ایران

مسیــر پس از ستارگی

ـ ساره بیات سعی کرد بعد از «جدایــی نادر از سیمیــن» نقش هایـی را بپـذیـــرد تا سایـــه راضیــه از او دور شود.این اتـــفاق برایش رخ داد و او هم شمــایل زن های شیک را بازی کرد و هم زن های شکـسته.با این حال موفقیت راضیـــه هنوز برایش تکـرار نشده.

بیــات اما توانستــه از خود یک بازیــگر مطرح بســـازد که اگر چه وارد دایره «ستـــارگی» نشـده ولی به عنوانــیـــکی از بازیگـــران محـــبوب و شاخــص سینمــای ایــران از او یاد می شود. نکتـــه مهم کارنامه خانم بیات، گزیـــده کاری است و تلاش برای بازی در نقش های خاص.


ساره بیات

حمیــد فرخ نژاد (عروس آتــش)

چطور ستـاره شد؟

ـ ۱۹ سال پیش، مخـــاطـــبـــان با بازیگـری روبرو شدنـــد که گمـان می کردنــد از اسـتعـــدادهای تازه خطه خوزســتان اســتامـــا کمی که گذشـت حقایق تازه ای دربــاره حمـــیـــد فرخ نژاد روشن شد.او پیـش از «عروس آتــش» خسـرو سیـنایـــی، در فیلم «در کوچه های عشـق» این کارگـردان بازی کرده بودکـه خب دیده نشــد. سیــنـایی دنــبال بازیگـر برای نقـش فرحـان می گشــتــه و در نهایت از خود فرخ نژاد که دســـتـیــارش بوده اســتفاده می کنــد.

او چنان به شخـصـیت متــعصب امــا مهـــربان فرحان که دلـباخــتـــه دختر عمویش بود، جان دادکه همچـنـــان جزو شاه نقش های کارنامه اش محـــسوب می شود.

حمیـــد فرخ نژاد ؛ ستـــاره بازیـگـری ایران

پیش از آن چه می کرد؟

ـ فرخ نژاد به امـیــد کارگــردان شدن وارد سیــنـمـا می شود و حتی تحـــصـیلـــاتـش کارگـردانـی تئاتـر اســـت امـا همزمـــان که دســـتـــیــار سیـــنـایی بود، جلوی دوربــین رفت و مسیــرش به طور کلی تغـیـیـر کرد.

حمیـد فرخ نژاد

مســیــر پس از ستـارگـــی؟

ـ بخت از ابــتــدا همـــنشــیـن حمید فرخ نژاد بود. بلـــافــاصـــلــه بعــد از دیده شدن در «عروس آتش» با پیشـنهـــادابـراهـــیـــم حاتـمی کیا مواجـــه شد و او یکی از نقش های مهم دیگـر را با «ارتفـــاع پست» رقـــم زد.

در ادامـــه فرخ نژاد تبدیل به بازیــگــری پرکار شد که البتـه فیلـــم هایش گیشــه نداشتــند. در ایـن میـــان «چهــارشـــنـــبه سوری» یک استثنا است که هم مورد توجه مخاطــبــان قرار گرفــت و هم منـــتقـدان.

در چند سال اخیــر انـتـــخاب های فرخ نژاد جایـــی برای دفـاع نداشــتند و نقـــش هایــش شبـــیـه هم می شدند؛ـــکم کم داشـت محبوبیت پیـشیـــن را از دست می داد که دو فیلم «خوب، بد، جلــف» و «گشـــت ۲» به دادش رسیـدنــد.او بازیـگر پولســـاز سال ۹۶ لقب گرفـــت و امسال قصـد دارد ایـــن موفقـــیت را با «تگــزاس»،«دخـتر شیـطان» و «ما شمـــا را دوست داریم خانـــم یایـا» ادامه دهد.


ستـاره بازیگری ایــران که با یک فیلم مشـهور شدند

ستاره بازیــگری ایـران : هانـــیـه توسلـــی (شام آخــر)

چطور ستاره شد؟

ـ سال ۱۳۸۰ فریدون جیــرانی برای دخـــتر عاشــق پیشــه و زخــم خورده «شام آخـر» سراغ بازیــگــری رفـــتکه مخــاطبان هیچ تصویر ذهـــنـی از او نداشـــتـــند. قرعـــه به نام هانـــیه توسلی افتاد و او چه خوبنقـش ستـــاره مشــرقی را به باور مخـاطـبان نشانـــد. دختـری که بر سر معـــشوق (محـمدرضا گلزار) با مادر (کتایون ریـاحـــی) دوئل می کنــد و او را به قتل می رســانــد!


هانـیه توسلی ؛ ستـاره بازیـگـــری ایـران

پیــش از آن چه می کرد؟

ـ برای ورود به سیـــنــمـــا همیشـــه راه های آســان وجود ندارد. گاهی بایـــد مثـــل هانیـه توسلـی بپذیـــری در جمــعـهــنروران فیــلــم «سگ کشی» بهـــرام بیضایی بازی کنـی.توسلـی امـا به توان خود ایمان داشت و آینــده خود را روشن می دیــد.او در «آخر بازی» همـایون اسعدیـان نیز دستـیـاری کارگـــردان را تجـــربـه کرده و در چنـد فیلــم کوتاه حضور داشــتـــه اسـت.


هانیـه توسلـی

مســیر پس از ستارگی

ـ درخشش هانیه توسلی در «شام آخـر» باعـــث شد خیلی زود با پیـشنهـــادهای متنوعی روبرو شود.شاخـــص تریـن نقــش او «شب های روشن» است که همچـنـان جزو فیــلـــم های موفق هانیه توسلــی به شمار می آیـــد.

هانــیــه توسلی ۱۷ سال اســت که در سینمـــا حضور دارد؛ خیلی زود تبدیل به بازیـــگـــری مطـرح شد و توانایی اش را به رخ کشــید، با ایـــن حال هیـچ گاه ردای ستــارگـــی به تن نکــرد و در میـانـه ایــستاد.او از موقعـیـــتـــش به خوبی مراقـــبـــت کرده و به رغـــم نقش های بدی که دارد، اجـــازه نداده به کارنــامـه اش خدشــه وارد شود.

همــین که نام هانیه توسلـــی برای خیـــلی از مخـاطـبان آشـــنـــا اســـت، یک موقعـیــت بزرگ به حساب می آید.او یک سیـمرغ مکـــمل هم برای «دهـلیز» در کارنـامه دارد.

هانـیــه توسلی

علــی دهــکردی (از کرخه تا رایــن)

چطور ستــاره شد؟

ـ ابراهــیم حاتمـــی کیا در پنـجـمـیـن فیــلـــم سیـــنـمایی خود دســـت روی سوژه ای خاص گذاشـــت؛ــجانبــازان شیـــمیایی که برای درمـان به کشور آلـمــان می روند و در غربـــت با چالـش ایـــمــان مواجـــه می شوند.

حاتمــی کیــا برای نقش اول فیـــلـم «از کرخــه تا رایــن» بازیگری می خواسـت که چهره ای سمــپات داشتــه باشد.او برای این منـظور سراغ گزیـنـه ای رفت که مخاطــب سابـــقــه ذهنــی ای از او ندارد و به علـــی دهـــکـردی رسـیـد.او در ایـــن فیلــم نقش سعید را بازی کرد و توانســت بیـــنـنده را مجــاب کنـد که منـــاسب نقش استو می توانــد آنــهـــا را با دغدغـه ها و درونیـــات شخـصـــیت همراه کند.

پیــش از آن چه می کرد؟

ـ دهــکردی پیش از آن در یک فیلـــم نیمه بلـــنـد و چند تئاتر بازی کرده بود که هیچ کدام کمــکی به شهـــرتش نکـردنـــد.


علـــی دهـکـردی ؛ستـــاره بازیـگری ایـران

مســیر پس از ستـــارگی

ـ ستــاره فیلم «از کرخه تا رایـــن» نتوانــست از موقعـــیــت به دســت آمـــده مراقـبت کنـــد.علــی دهــکــردی به نقش هایی پاسخ مثبــت می داد که عمــدتـــا قابــل دفاع نیستـنــد و غالـب آنهـا،«سعیـــد» فیلـم حاتـمـــی کیـا را به یاد می آورد. علی دهکـردی گویی فقـــط مناســـب نقش های مثـــبـت اســـت و او از همین منـــظــر ضربـــه خورد.

شایــد هم ایـــن بازیـگر قابلــیت عبور از فیـــلـــم «از کرخه تا رایــن» را نداشت.هر چه هست او زیـر سایــه ایــن نقش ماند و محـــبوبیـــت های بعـــدی اش عمدتا در تلویزیون رقم خورد؛ـالـــبته در این مدیوم هم تبـــدیل به ستـاره نشد.علی دهـکـردی با نقــشی مهم و در فیلــمــی مهم اســتـارت زد ولی حالـــا یک بازیـــگـر متوسط اســـت که گاهـــی در سیـنـما و گاه در تلویزیون بازی می کنــد.


علــی دهــکــردی

پیمان معادی (دربـــاره الـی)

چطور ستـــاره شد؟

ـ اصــغر فرهـــادی سال ۱۳۸۷ او را به عنوان یکـی از بازیــگــران «دربـــاره الـی …» انتخـــاب کرد و ایـــنـــگونهـمسـیر حرفـه ای پیمــان معادی تغــییــر کرد. چهره بکر او به همـراه تخــصـصی که فرهــادی در بازی گرفتـــن دارد،باعث شد معادی به شهــرت برسد. حضور جهـــانی فیلم و تسلــط او بر زبان انگــلیـســـی،توفیـق بیـــن الـــمللـــی معادی را نیـز به همــراه داشــت.

پیش از آن چه می کرد؟

ـ پیــمـان معــادی به عنوان فیـــلمنـــامــه نویس شنــاخــته می شد که معروف تریـن آن «آواز قو» و «کمـا» اسـت.«عطش»، «کافه ستاره » و «شام عروسی» دیــگر فیـلمـنــامه هایـــی است که پیـمـان معــادی نوشت و غالبـــا هم پرفروش شدند.


پیـمان معادی ؛ ستـــاره بازیــگری ایران

مسیر پس از ستارگی

پیمـــان معـــادی یک بار دیگـــر مورد توجه اصـغر فرهادی قرار گرفـت و ایـــن بار نقـــش اول «جدایی نادر از سیــمـین» را بازی کرد.

شهـرت داخـلی و بیــن الملـلــی او با ایــن فیــلـــم دوچنـدان شد و علــاوه بر فیـــلـم های ایـــرانـــیـــدر چند پروژه خارجـی بازی کرد. «کمپ ایکـس ری» مهمتـرین فیـــلــم معادی است که در کنار کریستــیـــن استوارت حضور داشــت.

اتــفـاق بزرگتـر برای او، بازی در سریال «عدالت کیــفـــری» در کنــار رابرت دنیــرو است. فیلـم «آخـرین شوالـــیـــه»دیـگر فیـلمی است که معـــادی در کنــار مورگان فریمــن بازی کرد. در میــان فیـــلــم های ایرانیبازی «ابــد و یک روز» مهمـتــریـــن اتفاق کارنـــامـــه پیـمـان معـادی محـسوب می شود.

او که سال پیـش «بمب؛ یک عاشقــانـــه» را به عنوان دومیـــن فیـــلم خود بعــد از «برف روی کاج ها» کارگـردانی کرد،حالـا بازیگری شاخــص به حســاب می آیـد. معادی محــبوب جمـــاعــت زیـــادی از مخـــاطبــان ایرانــی است؛ـــهر چنـــد شمـــایل او با ستاره به مفــهوم رایـج آن فاصله دارد.


پیــمان معادی

نیکی کریـــمی (عروس)

چطور ستــاره شد؟

ـ بهروز افـــخـــمـی برای فیلم جسورانـه «عروس» دنبال بازیگری می گشت که هم چهـره زیبـایـی داشــته باشـــدو هم بتوانـد از پس نقــش بربــیــایــد. قرعـه به نام نیکــی کریـمـــی افـتــاد و او به خوبی از موقعــیت به دست آمدهبــهره برد. کریـمـــی از سال ۶۹ تا امـروز در صف اول بازیگــری سیــنمـا ایستــاده و همـــچنان با پیـــشـنـهــادی متعـــدد برای بازیـــگری مواجـه می شود.

عکـس نیـکی کریـمی

پیش از آن چه می کرد؟

ـ نخــستـــیــن نقش سیـــنمایـــی نیــکی کریــمی در سال ۱۳۶۸ با فیلـــم «وسوسه» به کارگردانی جمـــشـیـــد حیدری رقـــم خورد. او در ایـن فیـــلم دیده نشــد و «عروس» را بایـد سرآغاز درخــشـش کریـــمــی بدانیـم.


نیکــی کریــمــی

مسـیر پس از ستـــارگی

ـ نیــکـی کریمـی سال ها سفـــت و سخت از موقعیـــت به دســـت آمده مراقـبـــت کرد.او به پیــشنهادهــایـــی پاسخ داد که یا کارگردان هایش شاخص هستـند و یا نقش حرفــی برای گفـــتن دارد.حاصل ایــن مراقبت ۱۴ ساله منجر به فیـــلم های «سارا»، «پری»، «بوی پیراهن یوسف»، «دو زن»، «واکـــنـش پنجم»، «دیوانــه ای از قفس پریـــد» و … شد. او از ابـــتدای سال ۸۲ تصمیم گرفت از فیلـــم های صرفـا خاص پسنـد فاصـلـــه بگـیـــرید و در فیـلـــم های بازاری هم بازی کنــد.

ایـن تصمـیـــم هر چقــدر از دید سخـت پسنــدهــا عجـــیب بود امـــا باعث شد نیـکی کریــمــی در سردر سیـنــمـاها سهـم زیـــادی داشته باشــد. او همزمـــان به کارگردانـی هم رو آورد وسعـــی کرد چنـد نقـش خاص هم بازی کنـــد. شایــد مسیـــر کنونی نیــکی کریـمـی را دوست نداشتـه باشــیـم امـا نمی توانـــیم جایگـاه او را به عنوان یک ستاره باثـــبـات نادیده بگـــیــریــم. در کارنــامـــه خانــم کریـمی یک سیمرغ دیده می شود.

بازیگران ایرانی که یک شب معروف شدن را بشناسید

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.