بازیگران هالیوودی که دوست ندارند به فیلم های خودشان تماشا نمایند

بازیگران هالیوود بیشتر فیلم های گران قیمت و پر فروش را بازی می نمایند و کلی بابت این فیلم ها هزینه های در سینمای هالیوود پرداخت می شود برخی از این ستاره های هالیوودی از آثار خود زیا خوششان نمی آِد و بیشتر متنفر می باشند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر بازیگران هالیوودی که دوست ندارند به فیلم های خودشان تماشا نمایند را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: اگـــر چه بازیگــران خود در انـتــخـــاب فیلم ها و نقـــش هایـــشــان مخـــتـــارنـد و می توانند نقشی را پذیــرفتـه یا رد کنـنـد، همــه بازیـگـــران سیـــنما از تماشای فیلـم های خود لذت نمــی برند. در حالـی که برخی از بازیگران بازی خود در یک فیـــلـم خاص را هنرنــمایی و شاهـــکار می دانـند اما برخـــی دیگــر از تمـاشـــای فیلم های خود حتی عذاب می کشـــنـد.

بدیـــن ترتیــب برخی از ایـــن بازیـگران تمــاشـای فیلــم های خود را یک تجربــه بسیار ناخوشایند می داننــد که می تواننـد حتــی دردنـــاک و غبـرقـــابل تحـــمل نیــز باشــد. در ادامــه ایـــن مطـــلـــب قصـد داریـم شما را با 10 بازیـگر سرشــنـاس هالیوودی آشنـا کنیم که تاکیـد کرده اند علـاقـه ای به تمــاشــای فیـلـــم های خود ندارنـد.

10- جانی دپ


جانـی دپ در مصـاحــبــه ای با دیوید لترمـن در سال 2009 و هنــگـام اکــران فیــلـم «دشمــن ملـت» (Public Enemies) تاییـد کرد که هیچ یک از فیلم هایــش را تماشـــا نمی کند حتـــی فیـلمـی که در آن زمــان مشـغول تبــلیــغــات برای آن بود. وی در ایـن باره چنـین گفـت:” از یک جهت، وقتــی که کار من با یک فیـــلــم تمــام شود دیـــگر آن فیـــلم ربـــطـــی به من نخواهــد داشـــت. تا جایــی که بتوانــم از آن دور می شوم… از دیـدن خودم خوشم نمــی آیـــد”. به گفـتــه دپ، فرزنـــدانش بسیـار بیـشتر از او فیـــلــم هایــش را دیـده انـــد.

9. آنجــلینا جولی


آنــجـلـــیـنا جولی بارهــا تاکـید کرده اســت که علـــاقـــه ای به تمـاشای فیـــلـــم های خود ندارد. بعـد از اتـــمـــام مراحل تولید فیــلــم «تحـــت تعـقـیب» (Wanted) وی هیچ گاه آن را تماشا نکرد. جولی در مصـــاحبـــه ای اعـــلــام کرد که در کل تمــاشــای فیـــلـم را دوست ندارد حتـــی اگر فیلم با مشـارکت خودش نیـز ساخته شده باشـد. وی در ایـن باره چنیــن گفـــتـــه است:” یکی دو تا از فیـلـم ها را اصــلــاً ندیـده ام. بسیـــاری از آن ها را فقــط یک بار دیــده ام. من فرایـــند تولیـد آن ها را بسیار بیــشـتر از تمـاشایــشان دوست دارم. راستش را بخواهـیــد تمـــاشـــای فیـلم را دوست ندارم”.

8. جولیــن مور


بازیــگـــر برنـــده جایـــزه اسـکار، جولیـــن مور، نیز علاقه ای به تمــاشـــای فیــلـــم های خود ندارد. او بازی کردن را دوست دارد اما از تماشــای نتـیجـــه پایـانـی لذت نمـــی برد. مور در ایــن باره چنـیـــن گفتـــه اســت:”من هیچ یک از فیلم های خودم را ندیـده ام… نمـی توانم برای تبلـــیغ فیلـــم یا هر چیـــز دیگـری بنشیــنــم و فیـلــم را تماشـــا کنـم. بیشتــر دوست دارم در فیلـــم ها باشــم تا ایـــن که آن ها را تمـاشـا کنــم. این کار چیزی است که بیـــش از هر چیـز دیـگری مرا به هیـــجــان می آورد حتی در مقـایـسه با دیـــدن نتـیـــجه نهـایـی”.

7. ریـس ویثرســـپون


ریس ویثـرسپون نیــز از تمـاشـــای فیـلم های خود امــتـــناع ورزیده و در مصاحـــبه ای نیز گفـــته که پس از اتــمــام مراحل فیــلـم برداری یک فیلــم به طور کلــی آن را به فراموشی می سپارد. ریـــس در ایــن مورد چنــین گفـتـه اســت:”من در مورد تمامــی فیلم هایـــی که تاکـــنون بازی کرده ام فراموشی مطــلقــی دارم. من به تماشای ایــن فیلـم ها نمـــی نشـــیــنـــم زیرا اگـــر این کار را می کردم در گرداب تنـفراز خود گرفتار می شدم امـا گاهــی کلـــیـــپـی کوتاه از برخـــی کارهایم را می بینـم. به آن نگاه می کنــم و با خود می گویم که به طور مطلــق هیچ خاطره ای از آن ندارم. این موضوع بســیــار عجـــیـــب است”.

6. جارد لتو


وقتـــی که جارد لتو در حال تبـلـیـغات برای فیـلــم «باشگـاه خریداران دالاس» (Dallas Buyers Club) بود اذعان کرد که حتــی فیلـــمـش را نیز ندیــده اســـت. وی در ایـن باره چنیـــن گفتـه است:” نقش من در ایـــن فیلم چنـــان سخت و طاقــت فرســا بود که بهـتـر اســـت در شرایـط کنونی کاری به آن نداشـتـه باشــم”. او حتی تاییــد کرد که فیــلـم «جوخه انـــتحـار» (Suicide Squad) با هنرنــمــایی خودش را نیــز ندیــده اسـت. “به نظــر من تماشـای فیلـــم های خود می توانـــد یک فرایـــنـد بیش از حد خودآگـــاهانــه باشد. مطـمئن نیـســتم که با ایــن کار چه میــزان از خود راضـــی خواهـم بود. امــا فیـلمـــنامه ها را می خوانم، از این رو می دانــم چه اتفاقاتــی در داسـتان می افتد”.

5. خاویر باردم


بازیـگر اســپانــیــایی برنــده جایـــزه اسکـــار، خاویر باردم، نیـــز تاکید کرده که وی به شدت از تمــاشای خود روی صفــحه سیـنـــمـــا بیـــزار است و این موضوع به بیـــنی اش باز می گردد. وی در این باره در مصـاحبـه ای چنیـن می گوید:”ایـن واقـــعـیــت که من به ساخـــت شخصـــیـــت ها علـــاقـــه دارم بدیـــن معـــنـا نیـسـت که دوست داشـتـه باشم شکل گیری شخصیــت هایـم را ببـــیـــنم، نقش آفـریــنی هایم را. حتـی نمی توانم آن بینی لعـنتــی را تمـــاشا کنم، آن صدای لعــنتی را، آن چشم های مضحک را. نمی توانـــم از پس ایـــن کار بربـیایم اما وقتی که در حال نقـــش آفــریــنــی هسـتـــم بینـــی ام را نمی بینم و صدایم را نمی شنوم. انــگار چیــزی قوی تر و بزرگ تر از آن وجود دارد و نیــاز دارم که آن را بیـان کنـم”.

4. خواکیـن فیـنــیــکس


خواکـــیــن فیـنیکس گفــتـــه اســت که وی از دیدن نقـــش آفـریـنــی های خود بیـــزار اســت و تنـها موفق شده تماشـــای چنـــد مورد انـــدک از فیــلم هایش را تحـمـل کنـــد. وی در مصــاحبـــه ای در طول دوران تبــلـیـــغ فیلــم «مرد غیـــرمنطقی» (Irrational Man) تصـدیـق کرد که هیـــچـگاه این فیــلــم را ندیده است. فینیکــس در ایـــن باره چنــیــن گفــت:” آن را ندیده ام. پل توماس اندرسون [کارگردان فیلم] مرا مجــبور کرد فیـلم «اســتـــاد» (The Master) را ببینــم و فیــلـم «او» (Her) را نیـــز تمــاشــا کردم.

ایـــن دو تنـهــا فیلـم هایـــی هسـتند که من دیدم. به نظــرم شاید نشـانــه بلوغ باشد که فیـــلـم های را ببیـنــید و یاد بگــیرید. با خود بگوییـــد ایـن اشـتـــباهـــاتــی اســـت که انـــجـــام شده است. این این موضوع چیزی اســت که هنوز با آن کنار نیـامده ام”.

3. جســـی آیـزنــبرگ


جســی آیزنـبــرگ نه تنــهــا علـاقــه ای به تمـاشای فیــلم های خود ندارد بلکه نقدهـایـی که دربــاره فیلم هایش نوشتـــه می شود را نیـــز نمـی خوانــد. وی در این باره چنــین گفته است:” نه ایـــن کامـــلاض تصــادفـی نیـــســـت. من خودم را تا بیشتـریــن حد ممکــن دستکــم می گیـــرم اما هیچ یک از فیلم هایـــی که در آن ها بوده ام را تمــاشـا نمــی کنم و حتی نقــدهـا و بررسی های فیلـم هایی که در آن ها حضور داشــته ام را نیـز نمــی خوانــم. از ایــن رو وقتــی که کسـی مرا برای یک نقــش اسـتـخـدام می کند شوکه می شوم”.

2. انـــدرو گارفـــیلد


انـــدرو گارفیـلـد گفته تنـــهــا فیــلــم «شبکه اجتــمـاعـــی» (The Social Network) را دیـــده، آن هم به این خاطـــر که سازندگـــان فیلـم او را مجــبور به این کار کردنـد. در مورد دیـــگـــر فیلم هایــش او علـــاقه ای به تماشـای آن ها ندارد. وی در این باره چنــیـــن گفتـــه است:” ایــن رویه بدیــن دلیـــل اسـت که نمـی خواهـم بفــهـــمـم چه کاری انــجام می دهـــم. به محـض این که از ایــن موضوع آگاه شوم کمتر می توانم خود را ابـــراز کنــم”.

1. نیکول کیـــدمــن


نیـــکول کیدمن ادعـــا کرده که هنگــام تمـاشــای فیلـم «اسـترالــیا» و نقش آفــرینـی خود در آن بســـیار مضـــطــرب و نگـران بوده اسـت و تنـها به خاطــر کارگـردان فیـــلم در مراســـم افـــتـــتاحــیه این فیـــلم در سیـنما حضور یافـــته اســـت. همچنـین وی گفــتـــه که هیچ یک از فیــلـــم های دیـــگرش را ندیده اســـت. وی در این باره چنـــیــن گفتـــه اســت:”من معـــمولاً فیـلم هایم را نگـاه نمــی کنــم اما به خاطر بَــز [کارگـــردان فیــلـــم استرالیا] مجـبور بودم ایــن فیلــم را ببــیـــنم. مولیــن روژ را نیــز دیدم. در تمـام طول دوران کارم تنهـا این دو فیــلـــم را دیـــده ام”.

بازیگران هالیوودی که دوست ندارند به فیلم های خودشان تماشا نمایند

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.