با داشتن رابطه جنسی از پیری زودرس پیشگیری نمایید

رابطه جنسی در بین زوجین باعث می شود که شما پیر نشده و جوان بمانید شما اگر رابطه جنسی منظمی داشته باشید از افسردگی و پیری در امان خواهید ماند محققان در بررسی که انجام دادند دریافته اند که تنها زندگی نمودن باعث مرگ زودرس و پیری افراد میانسال می شود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر با داشتن رابطه جنسی از پیری زودرس پیشگیری نمایید را در سایت دانستن خواهید خواند با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: چـــنـد بار بایــد رابطــه زنـاشویی داشـــتـــه باشیـد تا سرعت پیر شدنتان را کمـــتر کنــید؟
رابـطـه زنـاشویی تنـهـا یک سرگرمی نیـــسـت و تحقــیقـات و یافـــتـــه های علــمــی می گوید بسیــاری از مزایای سلامتی باور نکردنـــی در داشـتـن رابـطه زنـــاشویی، نیـز وجود دارد. داشتن رابـطــه زنــاشویی می توانــد اسـترس را کاهش دهـد، باعـث بهبود خواب شود و فشار خون را پاییـــن بیاورد، ایــمنـی بدن را افـزایـش دهـــد و البتــه شمـــا را به شریکــتــان نزدیـکــتر و صمــیمی تر کند و با توجه به تحــقــیـقات جدیـــد، خبــر خوب در اینــجـا متوقف نخواهد شد با مطـــالعـــه دقـیـق ایـن بخـــش از نمـــنـاک در میابیــد که زنـانی که ظاهــری جوان و شاداب دارنـــد چقـدر و هفـــتـه ای چند بار رابــطـــه زنـاشویی دارند.رابـــطـــه زناشویی
برای آنـــکه جوان بمانیــم هفــتـه ای چقــدر رابــطـه زنــاشویی داشتــه باشیـم؟
دانشـمنــدان می گوینـد داشـــتن رابطه زنـــاشویی، حداقـل یک بار در هفـــتـه، می توانـد DNA شمـا را حفـــظ کنــد و به شمــا برای زندگـی طولانــی تر کمک کنـد ؛ در این مطـــالـــعه، محــقـقـــان دانـشـگاه کالیفـــرنـیـا در سان فرانــســـیــســـکو ،زنـــدگـــی جنـــســیـــت یک گروه از 129 مادر را در رابطه به مدت یک هفتـــه ردیـابـی کردنـــد. شرکــت کنـندگـان گزارش های روزانـه خود را از رضــایت کلــی روابط خود، و همچـنـیــن موارد درگـــیری، حمـایـــت و یا صمــیمیت با شریــک زندگی خود ارائه کردند هنگــامی که محــقــقین، گزارش های زنـان را به نمونه های خودشـــان مقـایسـه کردند، یک الگو جذاب پیدا کردند.
مادرانی که حداقـل یک بار در طی آن هفـتـه رابــطـــه زناشویی داشـــتــند، به طور بارزی تلومرهـای -کلـاه محافظـتی را بر روی رشـــته های DNA و بخــشـــی از سلول مسئول پیـــری دارنــد- در مقـــایـس طولانی تری، نســـبـت به کسانــی که رابطه نداشـــتنـد’،نشان دادند.


چند بار رابطـــه زنـــاشویی داشته باشـیـم

ولی تلومر ها چه هسـتـــند و چطور در روال پیــری تاثیـر دارند؟
تلومر ها تناوب های بنــیـادی از ژنوم انــســان هسـتند و یافتــه جدید نشــان از اثـر آن ها در فرآیند پیری دارد. توالــی های تلومری در حقــیـقت درپوش هایـــی در انتهای هر رشـــتـه DNA بوده و وظیفـه آن ها محافـــظت از DNA می باشـد. برای فهــم بهـــتر تکـــلیـف آن ها حافـظ های پلاستیـکــی در انتـهـــای بنـد های کفـش تان را در نظــر بگیرید. بدون محــافظــت بنـــد های کفش تان سایــیـــده شده و آســیب خواهنـد دید. حال صدمـه به پر ارزش تریــن مولکول زیســتـــی را در نظـر بگیریـــد؛ یقیـنـا تکـــامل بایـد مکـانیـــســـمــی برای محـافـــظـت آن ارائه داده باشـد!


تاثـــیــرات رابـــطه زناشویی برای بدن

تلومرهـا با یک زنـــدگی طولانـی تر چه بایـد کننـد؟
محــققـان گفـتند که با گذشـت زمــان، تلومرهـای موجود در سلول های شمـــا به علت پیری، رژیــم غذایــی ضعـــیـف و مصـــرف زیاد الــکـــل کاهـش می یابـــد امــا این نتایـج، نشــان می دهد که رابـطـــه زنــاشویی منــظــم، می تواند آنـــها را بهــبود و بلـنــد تر کنـــدو سلول های شما را سالـــم و جوان نگـــه دارد.
چنــیـن مطــالـعـــاتی ،مســـتلزم تحـقـیــقــات بیـــشـتر اسـت و بسیـــاری از روش های دیـــگر حمــایت کنـنـــده ی علـمـــی برای افزایش زنـدگی شمــا وجود دارد – بنــابـــرایـــن احساس نکنــید ، که مجبوریـد در این مورد انرژی زیادی کسب کنـید امــا با توجه به آنچـــه که در بدن شمــا، در پایان رابطــه زنــاشویی اتـــفـاق می افتـــد، ایـــن تحقیق ممکـن اســـت شروع کنـنده باقـــی تحقــیقات باشـــد ؛ علــاوه بر ایـــن، مطالعات قبلی نیـــز پیـشــنهاد کرده اند که زوج ها حداقـــل یک بار در هفـتـه باید رابطــه زنـــاشویی، برای به دست آوردن فواید بیشتر آن داشته باشنـــد.

مزایای سلـــامــتـــی فوق العاده و باورنــکــردنــی داشـــتن رابـــطـه زنـــاشویی

با داشتن رابطه جنسی از پیری زودرس پیشگیری نمایید

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.