با مردان خودشیفته در رابطه زناشویی و جنسی چه کنیم

مردان خودشیفته واقعا در زندگی زناشویی غیر قابل تحمل می باشند بیشتر افراد خودشیفته فقط دوست دارند همه به آنها توجه نموده و خودشان اصلا به خانواده و همسر خود توجه نمی نمایند از درد و رنج بقیه ناراحت نمی شوند و این باعث مشکلات بسیاری در زندگی زناشویی می شود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر با مردان خودشیفته در رابطه زناشویی و جنسی چه کنیم را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : هـمــه ما خودمـان را دوست داریم و بدون ایـــنکــه متوجه باشیــم سعـــی می کنـــیـــم در هر کاری منــافع خودمـان را در نظـر بگیـریــم. ایـــن موضوع طبــیـعـی است امـــا مشـکــل زمــانـــی ایـجـــاد می شود که بعــضـــی از ما بیــش از حد به فکـر منافع شخــصی و نفـع خودمـــان هســتـیم به گونه ای که نمی توانـیم به منـــافع دیــگران هم فکـر کنـــیم و ترجیـح می دهـیم همه چیز همــیــشه مطابــق میــل خودمــان پیــش برود.

وقتـــی چنـــیــن رفــتاری داشتـــه باشـیــم در گروهی از تیـپ های شخــصــیـــتی به نام «خودشـــیـــفـــته» قرار می گیـریم، امــا خودشــیفـتگــی چیــســـت و چگونه بایــد با افـــراد خودشیـفـته رفــتار کرد؟ در ایــن خصوص با دکتـــر محمـــدرضـا نجـارزادگـــان، متخـصص اعـصاب و روان گفــتـــگو کرده ایم.

لطفـــا خودشیــفتـــگــی را تعریف کنید.

– افــرادی که خودشیـــفـــتــه هسـتـند چنـد ویژگی دارنـــد که مهــم ترین آنـهـا «خودمحور» بودن و «خودخواه » بودن اســـت. آنـــهـــا فکــر می کنـنـــد فقط خودشـان هستنـد که می توانـــند از پس حل مشکلـات بربـیایــند. انـگـار فقــط حرف آنهــاست که درست است و نظـرات دیــگــران از جمله همـسرشـان چنـدان اهـــمـیتی برایـــشـان ندارد. ایـن گونه افراد به خواسـتـه های طرف مقابل توجهـــی ندارنـــد و بیشتــر به فکــر برآوردن خواسـته های خودشان هستنــد و دوست دارند دیـگــران تحـسـین شان کنـــند. قدرت طلبنـد و می خواهـــنـد همـــیشـه کنـــتــرل و قدرت در دســـت خودشـان باشد.

چه عامـلـــی باعث دوری دیـگران از افراد خودشــیفتــه می شود؟

– با توجه به اینـــکــه افراد خودشـیفتـه با دیگـــران حس همدردی ندارنــد، دیــگـــران از معــاشـرت و مصــاحبت با آنـها احــســاس خوبی ندارند چون احسـاســات شان مانــنــد احسـاس ناراحــتـــی، خشـم، سرخوردگی و… نادیـــده گرفتـــه می شود.

خودشـیفتــگی اغــلـــب به چه اشــکالــی ظاهـــر می شود؟

– خودشیــفـتــگـــی در عصـــر حاضر یکــی از معــضــلـــاتـــی اســت که در ارتــبـاطـات عاطــفی و زنـــاشویی باعـــث جدایی یا طلاق می شود. در مورد علت بروز و افزایــش میــزان ابتـلا به آن در عصر کنونی هم نظریــه های زیـــادی وجود دارد. یکـــی از نظریات مهــم دربـاره خودشــیــفتــگی به نحوه تربـــیت فرزند مربوط می شود. معــمولا فرزندان امـــروزه تک فرزنـد هســـتــنــد یا تعداد فرزنـــدان در خانواده کم است. با توجه به ایـــنـکـــه نیـازهــای خود والدیــن هم در کودکــی به درستــی برآورده نمـــی شده، آنــهـــا سعـی می کنـــند هر طور شده به خواســـتــه های فرزندانـــشـــان پاسخ دهـــنــد و هر چه می خواهــنــد در اختـــیـــارشـان بگــذارنـــد. همین موضوع باعث می شود گیرندگی بچه ها بیشــتـــر شود و احساس مسوولیـــتــی که بایـــد در آنـــها وجود داشــتــه باشــد به انـدازه کافی نبــاشـد.

متـــاســـفانــه در نســـل جدیـد این گونه مسوولیـــت پذیری ها کمتــر اســت و انـتـظــاری که در کودکـان و نوجوان به وجود آمـــده، برآوردن نیــازهـــای شان توسط والـــدین شان است. ایـــن نوع تربـیـــت، فرد را به سمت زیاده خواهــی می برد. این زیاده خواهی باعث می شود فرد در زنـــدگـــی اجـــتمـــاعــی، ارتبــاطـــات عاطـفی و زنــدگی زنــاشویی آیـنده هم همـــیـــن قدر زیــاده خواه باشــد و در مقـــابل مواردی که مطابـق میــلـــش نیست، پرخاشگـــری و تندی کنـد. متــاسـفــانه این مسائل در نهایـــت باعـث اخــتلـافـــات دو طرف و جدایـی آنهــا می شود.

هنگام برقـــراری رابطه با افــراد خودشـیـفته چه مشکـــلاتی وجود دارد؟

– افـــراد خودشـــیفته به ایـن فکـــر هســتنـد که دیـــگران چه نفـــعـی برایشان دارنـــد، مثــلــا زنــان خودشـیفتـه توجهــی ندارند که وقتــی همـــسـرشـــان از سر کار بر می گردد، نیـــاز به توجه و اسـتـراحــت دارد یا مردان خودشـیفـتـــه انتــظــار دارند وقتی همســر شاغـــل شان به خانه می آیــد، فورا شروع به کار کنــد و همـــه چیــز برای شان مهــیــا باشد.

نظــریه اجتـمــاعی دیـگری که در مورد خودشیـفتـــگی وجود دارد این اســـت که نظام های سرمایه داری افـراد را بیشـتـــر به سمــت خودشیــفـــتگـی و زیــاده خواهــی سوق می دهند. ایـن گونه نظـام ها افراد را تشویق به سرمـایه گذاری و ذخـیـــره اموال می کنــند و همـــین کار در واقــع مسیـری برای کسـب قدرت اســت که باعـــث می شود فرد دیـــگران را تحـــقـیر کنـد و دوست داشــتـه باشـد آنـــهــا را کنـتـــرل کنــد. بسیــاری از افراد ابتـــدای ازدواج هیـــچ چیز ندارنـــد ولی همیـن که به تدریــج به جایگـــاه های بالاتر و بهتـری رســیدند، شروع به بی اعتــنایــی و خیــانت کردن به همســـرشان می کنـــند و به ناراحـتـی و مشـــکـــلـاتی که از ایـــن طریــق برای او به وجود می آیــد، توجهی ندارنــد.

چرا بعضی افــراد به زنـدگــی کردن با افراد خودشیـفتــه ادامـه می دهند؟

– نخسـتــیــن موردی که در برخورد با خودشیـــفتـگـــی افـــراد خودشــیفته به نظـــر می رسـد این اسـت که فرد مقـــابل همســـر خودشیــفـتـه هم مشــکــلــات زیـــادی دارد. چطور می شود فردی سال ها با فرد خودشــیفـتــه ای زنــدگی کنـد که توجه لازم را به او ندارد؟ حتـــما او هم مشکـــلاتـــی در شکــل گیری و سازمـــانـدهی ذهنـی و روانـی خود دارد. معــمولا همسران افـــراد خودشیفـته، اعــتمـــاد به نفس کمـی دارند و همــیشـــه نگـــران طرد شدن هستند.

در واقع آنـــها افـراد وابـــســتـــه ای هستند که نمـی خواهـــنـد تنها بمـــانـــنـــد. آنهـا اغلــب درگـیر دلـــسوزی های بیمـارگونه می شوند و همیـــشه توجیه شان ایـن اســـت که به خاطــر بچـــه ها، آبـرو با بهـــانه های دیگر نمی توانـــنـد همســـر خودشیــفتـــه خود را که به هر نحو آنـها را می رنـــجـانـد، ترک کنــنـد. آنـها در واقع ضعف خود را پشـــت ایـن بهـــانه ها مخفـی می کنــنـــد.

ویژگــی افراد خودشیــفـتـــه چیســت؟

– همـدلــی نکـردن، جدی نگرفــتــن احـساســات دیگـــران و همـــچـنـیـــن اهـــمیــت ندادن به آنها از مشـــخصـات بارز آنـــهـاسـت و در یک جملـه، رنج و درد دیـگران برایـشان اهمـیــتــی ندارد. آنهـــا وقتــی کاری دارند، بدون توجه به همســـرشــان فقــط به انــجام آن کار می پردازنـد و برایــشـان اهــمــیتـی ندارد که همــسـرشـــان هم نیاز به توجه و مراقــبت دارد. بی اعـتـــنـــایی و بی تفاوتی از خصوصیات بارز افـراد خودشــیــفـته است و ایـــن در حالـــی اسـت که خودشـــان توقع دارنــد همــســـرشـــان همیشـه کاملا به آنـهـا توجه کنـد و همــه امکانـــات و خدمات مورد نیاز را در اختیارشـان بگذارد.

با همـــسران خودشـــیفـــتــه چگونه باید رفتــار کرد؟

– مهم تریــن نکـــتـــه در رابــطـه همـســـران ایـن اســـت که وقتی می خواهیــم با کســـی ازدواج کنــیم حتــمـــا او را از لحــاظ اخـــلـاقــی و تناســب آن با خودمان مدنـظر قرار دهیـم و فکر نکنیم در آیــنــده حتـــما قرار است بسـیاری از ایـــن مشــکـلات حل شود.

لازمـــه ایـن گونه شناخـــت ها این است که دو نفـــر زمان زیادی کنـار هم باشند و ساعـت ها برای هم وقت بگذارنـــد و معـــاشـــرت داشـتــه باشنـــد. البـــتــه در بعضــی خانواده ها محدودیــت هایـــی در ایـــن خصوص وجود دارد. در چنـین مواقعـی می توان با رفت و آمدهای خانوادگی از بروز این گونه مشـکــلـات پیــشـــگیری کرد چون افراد تنــها از ایـن طریـق می تواننــد متوجه بســـیاری از رفــتــارهــا و خصوصیــات اخلاقـــی همـــدیــگر شوند.

هنـگـام ازدواج بایــد توجه داشـــته باشیم که قرار نیــســـت کســی در آیـنده تغییر کند چون سازمــانــدهـــی ذهـــنـی و روانی ما در دوران کودکی و نوجوانی شکـــل گرفـــتـــه و تغـــیـــیــر آن به راحـــتـی امــکـان پذیــر نیـــســـت. مهم تریـــن توصیـه برای همــســـر فرد خودشــیــفتـه ایـن اسـت که روی توانمنــدی های خود بیـــشـــتر کار کنــد، به ایـن ترتــیب وابـســـتگـــی به طرف مقـابل کمتر می شود و فرد خودشیـــفته نمی توانـــد با توهیـــن و تحـــقیر اعتــماد به نفــس فرد را نابود کنـــد. همـــچـنین میزان ایـثـــار و فداکـاری های خود را به حداقـــل برسانـد و تا حد امکان وابسـتـگـــی خود را به فرد مقـــابل کمـتــر کنـد. ضمـــن اینــکه حتمـــا روی برآورده شدن خواســته های خود پافشـــاری کند و به راحتی از حق و حقوق خود نگذرد.

خودخواهــی چه تفاوتی با خودشـــیــفــتـگی دارد؟

– خودخواهی در واقـــع یکـی از علــائم خودشـــیفـــتـــگـی است. می توان گفــت خودخواهی کم و بیـــش در همــه موجودات وجود دارد ولی زمـــانی که بیـش از حد شود و به صورت مطـالبه گری در بیـایــد و تعـــادلی در ایـــن خصوص وجود نداشتــه باشـد، به سمـت خودشیـفــتگـــی سوق پیدا می کنـــد؛ یعــنـــی فرد به حدی خودخواه شود که طرف مقـــابـل و احـــساســاتـش را نادیده بگیــرد. چنیــن فردی اگر هم گاهی نیازهای همــسرش را برآورده می کنـد در جهـــت کسب منــافـع خودش اســت، در واقـــع روابــط عاطـــفـــی افـراد خودشـیفـتـــه بیـــشــتــر شبیـــه معامـلـــه است تا روابـــط صمــیمـانه و اصـــيل. بنابرایـن می توان گفـــت در خودشـیـــفـتگی، خودخواهـــی به بیـــشتریـن حد خود رسیـده اســـت.

با مردان خودشیفته در رابطه زناشویی و جنسی چه کنیم

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.