چرا برخی از روانپزشکان اشتباهی دارو تجویز می نمایند

داروی اشتباهی موجب می شود اختلالات روانی افراد شدیدتر شود ولی بهتر است به یک روان پزشک که سابقه کار زیادی دارد مراجعه نمایید چون برخی از روان پزشکان کارشان را بلد نیستند و نمی توانند درست بیماری فرد را تشخیص دهند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر چرا برخی از روانپزشکان اشتباهی دارو تجویز می نمایند را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : رابــطه بیـن یک روان درمانگـر و یک مراجـــع شبیه هیــچ رابــطه دیگـری نیســـت. در بهتریـــن سناریوی ایــن رابــطه، فرد به دنــبــال دریافـــت کمک از یک روان درمـــانگر معـتـــبر اسـت با ایــن امیـــد که عذاب، اســـترس و ناراحـــتـی هایش کمتـر شود و درمـانـگـر نیز با توجه کامـل به ایــن مسیر وارد می شود و البته با امـــید مشابـه مراجع و انرژی و نیت مثبـــت فراوان. موقعــی که فرایـــنـد درمـــانـی آغـاز می شود، مراجـــع خرده خرده، رازهایـش را فاش، الگوهای نامنــاسـب زنـدگــی اش را توصیــف و همـــه نوع هیـجانی را ابراز می کند.

درمـــانــگـــر در هر لحـظــه امیـــد به بهــبودی را نشــان می دهد و سعــی می کند خودش را با نیــازهـــا، خُـــلــق و سطــح آمادگی مراجـــع وفق دهـد و جلــســات درمان را به صورتـــی منــاسب و تعـــامل هدایت کنــد. موقعــی که ما درمـانـــگـــران وارد ایـن مسـیــر همراه مراجع می شویم، بایـــد مفتخر باشـــیم که او به ما اجـــازه داده وارد زنـــدگــی اش شویم.

من در طول زمــان، امتیـــاز کار با صدها مراجـع از سنین مخــتلف را داشته ام که در مراحــل مخــتلفـــی در زندگی شان بوده اند و به داستـــان های آن ها، راســـت و دروغ، از روابط درمانی قبلــی شان گوش کرده ام تا احـــتمال ایــن که من نیز همان اشتــباهات را انجام دهم، کاهش دهم. سپــس با احتـــیـاط فرایــند درمـانـی را شروع کرده و به آن چه در مواجهــه ام با مراجع شکــل می گیـرد یا نمی گیـــرد، آگــاه هسـتــم.

الـــبـتـــه گاهی اوقات، خطاهـــای درمـانی نیـــز انــجـــام می دهم ولی سعـــی می کنم آن را تا جایـی که ممـکــن اســـت با ظرافـت اصــلاح کنــم. مراجـــع نیـز باید از لحــظاتـــی که در درمـان، اشـــتبـاه رخ داده است، آگـاه شود. این خطـــاهــای درمـانی که من آن ها را «نقـــص های همـــدلـــی می نامم، در ده طبقـــه قرار داده ام. برخی اوقات، این خطـاهـا به این دلیل رخ می دهد که در جلــســـه درمان جای درمانـگر و مراجـع جا به جا می شود و در حقــیــقـت، درمـــانــگر، مراجـــع می شود و مراجع، درمـــانـگر. به همین دلـــیـــل درمـــانـــگران باید به دنـــبــال درمان مسائل و بهـــ‌ـزیـــستی خودشــان باشند تا احـــتمال کمـتری داشـــته باشـد که فراینــد درمـــانی خودشــان را در اتـــاق مشـاوره خودشان انـــجام دهـند.

خطاهـای درمـانــی

1. فراموش کردن بازیـــگران مهم در زنـدگی مراجـع.

ایـن موضوع، برای درمان گران حیـــاتــی است که مراقب باشنـــد تا روند جلـــســـات شان را ثبــت کنـــنــد که بخـشـی از آن شامــل ثبـت نام های مهــم دیگرانـــی اســـت که در روایــت مراجـع از زنـــدگــی اش، مهـــم هستند. اشــتــباه گرفـــتن نام همـــســر سابــق و فعلـــی مراجـع از سوی روان درمـــانـــگـر در میـــانـه روند درمـــانی پذیرفتــنی نیــست. درمــانــگـــر باید در روایـت زنـدگی مراجـــع غوطه ور باشـد.

2. گاهـــی اوقات، درمانـــگــران به احــسـاســـات مراجـــع متـــصل نیـــســتـــند و به همیـــن دلیل، به آن ها برچسب نامـــناســـبی می زنــنـد.

برای مثـــال، اظــهـــار ایــن که مراجـع عصـــبـانـی اســت در حالـی که او ناراحــت است، یک نقـــص همدلــی اســت. این موضوع حیاتــی اســت که قبل از برچسـب زدن به یک احســـاس مراجع، به دقت به صحـبـــت های او گوش دهـــیم. نقـــش درمـــانگـران، متصــل شدن به مراجع و یکپـارچــه ساختن آن چه بر سر او آمــده او سپــس برچـســب زدن به یک احســـاس اســـت. عجـله برای برچسب زدن، مشکل زا است. زمان دادن، صبوری و بودن در لحظه بایــد بخـشـی از نقـش درمـانگر خوب باشـــد.

3. من ایــن مورد را به دفعـــات شنــیده ام و بســـیـار نیز ناراحت شده ام. از چنـدین مراجع شنیده ام که درمانـــگـران قبــلـی آن ها به نظر می رســیـد که آن ها را چک کرده و از آن ها بازجویی می کننـــد و حتـــی در طی جلـــســـه مشاوره به خواب فرو می روند.

بلـه. تصور کنید زندگــی تان را برای روان درمانـگـری توصیــف می کنــید که در رویاهایش غرق شده است. یا گاهـــی اوقات، مراجـــع مکث می کند و درمــانـــگـــر سخـــنــی می گوید که آشکــارا به طرزی ناشیانه تنــظیم شده است. درمانـگـــران بایـــد به انـــدازه کافی اســتراحــت کنـــنـــد و فقط تعـداد مراجـــعی را ببــیـــنـنـد که می توانند برای جلـــســه با او آمــاده باشــنــد. مراجـــعان امـــیــدواری که وارد اتـــاق مشــاوره می شوند، به طور مشخــص افرادی را در زندگـــی شان دارند که آن ها را چک می کننـد.

4. گاهـی اوقات یک درمــانـگــر ناآگــاه، موضوعات شخــصــی اش را به مراجــعـانـش فرافـکنی می کنـد.

«شما بایـد نگـــرانی های مادرانه داشـتــه باشیـــد»، ایـن جمــله را درمــانــگـری می گوید که با چنین نگــرانـی هایـــی در زندگی خودش مواجه است. درمــانـگــر بایــد براسـاس تجــربیــاتـــش، انـگـــیزه ها و نیت هایــش را به خوبی بشنـاسـد تا این انـگـیـــزه ها و نیــت ها را در مراجع نبـیـــنـــد و دچــار سوءتفاهـم نشود.

5. برخی درمـــانگـران به طور مکرر از شکـــایــت ها و ناکـامی های خودشان در جلسات مشـــاوره می گوینـــد.

این روشی است که بسیار مورد اسـتـــفـاده روان درمانگران قرار می گیرد. امـا، جلـــســه مشــاوره مربوط به درمانـــگـــر نیـســت. بلــه، گاهـــی اوقات، منــاســب است که مقـــداری اطلاعـــات از زندگــی خودمـان به مراجــع در جهـــت حمایت از او بدهـیم، امـــا ایـــن لحـــظات باید اســتـــثـنـا باشـنـد، نه قاعــده.

6. موقعی پیش می آید که درمانــگــر در طی جلســـه به تلفـنش جواب می دهـد.

این کار نیز نادر نیـــست و روان شناسان بســیـــاری انــجـــام می دهنـــد. امـا، زمان اخــتصـاص داده شده به مراجع مربوط به او است، نه یک شخـص دیگر.

7. موقعــی پیــش می آیـــد که درمــانـــگر زبــان اشــتـــباهی را به کار می گیــرد.

آن چه من در ایـــن مورد بســـیــار شنـیده ام این است که مراجــع احــسـاس کرده درمانگـــر تحریـک پذیــر بوده و حتی مقداری عصـبـــی بوده اسـت. ایـــن درســت نیـســت. هدف درمان برای مراجــع، داشـــتـــن یک تجــربه جدیــد و اصلـــاح گر در اتـــاق مشـاوره است. من مطــمئن هستـم مراجعــانـی که به اتــاق مشاوره می آینـــد، مقدار زیادی منفی گرایی را در زنـدگــی شان تجـربـــه کرده انـد وگرنـه غیرمــمـــکن است که وارد رابطـــه درمـانـــی بشوند.

8. گاهـی اوقات، درمانــگــران از مراجـــعــان می پرسنــد «این موضوع، چه احــساسی را در شمـا به وجود می آورد؟»

ایـن سوالـــی اســت که بســـیار پرسـیــده می شود ولی بعــد از مدتـی این سوال قدرتش را از دست می دهد. این سوال به عنوان نقــطه آغاز، قدرتمـــنـد است، اما نبـــاید مکــرر پرسیده شود. درمان باید یک فراینـد جذاب و خلاق باشـــد. تکرار یک سوال یا جمــله، ملـــال ایــجـاد می کنـد. موافق نیــســـتـیـــد؟

9. مراجعان حق دارنـد از مدرک تحـصـیـلی درمـانگرشــان اطـــلــاع داشتـــه باشــنــد.

با این وجود، بســـیاری از درمانــگــران با سوال مراجع در این مورد وحشت زده می شوند و فکر می کننـد مراجـــع در مورد اعــتبــار او تردیـــد دارد. همـــه ما درمـــانـــگـــران نیاز داریم در ایــن موقع خونسرد باشـیـم و اجازه بدهــیم که مراجــع بداند چه کسـی مشاور او است. ایـن حق اوست.

10. درمـــانـــگران، گاهی اوقات، به دلیــل گزارش یا اظـــهـارات گمــراه کننـــده مراجـــع، متوجه شدت رنـج مراجع شان نمـــی شوند.

ما بایــد سطح افـــسردگی و سلـــامت مراجع را مکـرر و با دقت ارزیـــابی کنــیــم. این مسئولیـــت نهـــایــی و غایی مان به عنوان متخـــصــص سلامــت روان اسـت.

چرا برخی از روانپزشکان اشتباهی دارو تجویز می نمایند

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.