برطرف نمودن گرفتگی عروق با چند مواد غذایی

گرفتگی عر.ق در بسیاری از افراد چاق و سن بالا صورت می گیرد بسیاری از ادویه ها می توانند در پاکسازی رگ های بدن موثر باشند سیر و زنجبیل هم می تواند در این امر بسیار کمک نموده و عروق را پاکسازی نماید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر برطرف نمودن گرفتگی عروق با چند مواد غذایی را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : انـــسداد عروق مشکـــلی جدی اســـت چون تجـــمع رسوباتـی به نام پلاک در رگها میـــ‌ـــتوانــد منــجــر به بیـــمــاریـهـای خطرنــاکـی چون بیمـاری قلـــبـــی، سکته مغزی و یا حملـه قلبــی شود. این گرفـــتگی‌ـها معمولا نتیـجه‌ـی رژیمـ‌ـهـــای غذایی نادرســت هســتـــنــد، بنــابراین مهـم اسـت که بدانید چطور با تغــذیـهـ‌ی سالـم و انتـخــابـــ‌ــهای درســت سبک زندگــی به طور طبـــیـــعـی عروق و رگـــهایــ‌ـــتــان را پاکسـازی کنـــید. در موارد شدیدتر به مصـرف دارو و یا حتـــی عمل جراحـی نیاز است.

گرفـــتگــی عروق به مرور زمان با تجمــع چربـی، کلـــستـرول، کلــســیـم و ضایـــعات سلولی ایـجاد شده و پلـاک در دیواره‌ـــی رگـــهـا بوجود میـــ‌ــآید. ایــن حالت میــ‌ـتواند مانــع جریان آزادانــه‌ـی خون اکــســـیـژنــ‌دار در سراســر بدن شود. همزمان سیســتم ایــمـنـی با تولید سلول‌هــای سفــیــد خون برای مبارزه، واکـــنـــش نشــان داده و منجر به الــتـهاب میـــ‌ـــشود. ایـــن واکـــنــش میـ‌ـتوانــد انــسداد را تشـــدیـد کنـــد.

در این مطلـب در مورد چگونگی رفع انســـداد عروق و پیـــشـگــیری از تشکیـل پلـاک با رژیم غذایــی سالــم شامـل فیـــبــر محـــلول، آنـــتـی اکـسیدانـها و چربیــهـــای سالــم همراه با حفــظ سبک زندگـــی سالم با ورزش میـــ‌ــپردازیـم.

بهتریـن غذاهـا برای رفع گرفـتـــگـــی عروق

می‌خواهید بدانید چطور می‌توانیـــد عروق و رگهــایــ‌تــان را پاکسازی کرده و از تصلـب شرایــیـن پیــشگیری کنــیـــد؟ پزشک شما ممکـــن است داروهای کاهنــدهــ‌ــی کلسترول ماننــد استـاتــین یا مهـار کننـده‌ــهــای بتا که فشار خون را کاهـــش میـــ‌دهــند. ایـن راهــکــارهـا میـــ‌توانـند پروسهـــ‌ـــی تجمـــع پلاک را کُـــند کنـنــد. امـا غذاهـای زیـــادی نیز وجود دارند که می‌توانـند به طور طبیــعی عروق و رگهــا را باز کنــنـــد.

1. زردچوبه

زردچوبه ادویه‌ـــای معـروف در آشپـــزی است. پلـی فنول اصلی زردچوبه کورکومین نام دارد که به خاطر تاثـیــرات قلبی و عروقی‌ـاش شهــرت دارد. عصــارهـ‌ــی زردچوبه می‌توانـد کلسـتـرول LDL را کاهـش داده و از تجـمع پلاک در عروق کم کند.

در مطالعـهـ‌ـــای که در سال 2011 انجــام شد محـققان دریـافـتـند زردچوبه می‌توانـــد از کلســـترول کاسـته و بهــتر از داروی کاهـــنــدهـ‌ی کلـستـــرول لووستـاتـــیـــن، آسیبـــ‌ـــهای ناشــی از تصـلــب شرایـــیــن را سرکوب کند. آزمایــشاتــی که روی موش‌ــهــا صورت گرفت نیــز نشـــان داد کورکومیـــن میـــ‌ــتوانـد از آسـیـــب عروق ناشــی از انسـداد شریــان کاروتیـــد پیـشگیری کنــد.

2. سیر
سیر یکــی از بهتـــرین غذاهـــایی اســـت که میـــ‌ــتوانـد گرفتگی عروق را برطرف کند. مطــالعـات نشــان داده که سیـــر میـ‌ــتواند به پیـشــگـیـــری از بیمـاری قلــبـــی کمـــک کند، فشــار خون را پایــین بیاورد و پروسهـــ‌ی گرفــتـگــی را کُنــد کنــد. در مطـــالــعــهـ‌ـای محـققـــان دریافـــتـــنـد که سیـر میـ‌تواند از تجمع پلـاک در عروق پیشگـیـری کنـد. آزمایـشـــات بالیـنـی روی سیـر نشـــان داده که تاثـیرات مثبـــتی در پیشگــیری و درمـان انسداد رگهـا دارد. مطــالعـــهـ‌ــای دیــگر نیــز دریـافـــت که سیر بیــشـــتر از 50 درصـد میـ‌ـتواند از ریسـک سکـته مغـــزی و حمـله قلـــبــی کم کند چون به عنوان رقیــق کننـدهــ‌ی خون عمل میـــ‌کـــنـد.

3. زنـجـبـــیل

زنجـبـــیــل خواص ضد التــهابی شگـــفـت انگـیـز و تاثــیـــرات ضد اکســـیـــداتیو دارد. زنجـبیل حاوی ترکـیـــبـــات محافظ قلــب مانـــنــد شوگائول و جیـــنـجـــرول است که میـ‌ـــتوانـد به طور موثر از تجـــمـــع پلــاک پیشگیری کرده و با کاهــش کلـــسـتـــرول، عروق را باز کنـــد. محـقـقــان دریافتند عصاره‌ـــی رنـجـبلی می‌توانــد از گرفـــتـــگی رگهــا، کلــسـترول و تریـــگـــلیسریـد خون کم کرده و از پروکسیــدهــای چربـی عامـــل LDL نیز کم کنـد.

4. فلـفل کایـن

غذاهای تنـد میـ‌ــتوانـــند به رفع انـــسداد عروق کمک کننـــد. ترکـیب کپــسایســـیـــن موجود در فلـــفل کاین میــ‌تواند از کلـسترول LDL خون کم کند. فلفل کاین همچـــنـــین میـــ‌ـتوانــد ریـســـک سکـــتــه مغــزی و حملـــه قلــبی را کاهش داده و گردش خون را بهـبود بدهد.

5. لیموترش

افزودن آبــلـیــمو به آبی که صبـح میـ‌ـنوشیــد، عادت سالــمی اسـت که به نفـع قلـــب شمــاســت. لیـموترش به ایـن معـــروف اســـت که می‌ـتوانـــد سطــح کلـــســتـــرول را پایین آورده و با پیشگیری از آســیـب اکــســیداتـــیو به عروق و رگهـــا کمک کند. لیموترش منــبـع عالـی آنـــتــی اکــســیدان معــروف، ویتـــامین C اســـت. مقـــادیر بالــای ویتـــامــین C میـــ‌ــتوانـــند عروق را تقویت کرده، از کلسترول کلی کم کرده، HDL را افزایـــش داده، حملهـ‌ی پلـاکـت‌‌ـهای خون را مهــار کرده و الـتــهـاب را کاهــش بدهـنـــد.

6. دارچین

دارچیـن می‌توانـــد کمــک‌تـان کنـــد از بسـیــاری از ریســک فاکــتورهای مرتبط با تصلب شرایــین و بیـــمــاری قلــبــی کم کنـیـــد. مطـالعات نشان داده یک گرم، سه گرم و یا شش گرم دارچـیـن در روز می‌ـتوانـــد گلوکز، تریــگلـــیــســـرید، LDL و کلســتــرول کلی در دیــابت نوع دوم را پایـــیـن بیـاورد. در این تحقیق 60 فرد دیابـــتـی به مدت 40 روز تحـت آزمــایش بودند و محققان دریــافتـنــد که دارچـیـن میــ‌تواند به کاهـــش ریـسک فاکـتورهــای مرتـــبط با بیـماری‌ـــهای قلبـــی کمـک کند.

7. بذر کتان

بذرکتــان هم خوراکــی مفــیـد دیــگـری برای سلامـت قلـب است. بذرکـتـان به دلـــیـل فیــبـــر زیادی که دارد می‌ـتوانــد به رفــع انـــسـداد عروق کمک کنـــد. بذرکـتـــان منبـع خوبی ا آلفـالیـــنولئیک است؛ امــگــا 3 ای که می‌ـــتوانـد التهـــاب و فشــار خون را کاهش بدهــد و در نتـــیجـــه عروق، مسـدود نخواهنـــد شد. محـقــقان نتـیـجـــه گرفـــتن که مصـرف مکــمــل بذرکـــتـان، درمــانی موثر برای کاهش هیـپرکـلــســـتـرولمــی آتــرواسـکـــلروز است. همــچنـــیـــن بهــتر است بذرکـــتــان را آســـیـــاب کنـیـــد. بذرکــتــان حاوی مقدار زیـــادی امـگــا 3 اسـت و چربیهــای چند غیـــر اشـــبــاع موجود در بذرکتان آسیــاب شده، در معــرض اکسیژن و هوا آسیب دیـــده و مستــعـــد فاسـد شدن است، بنابـــرایــن بعد از آسـیـــاب کردن هر چه زودتر آن را مصـــرف کنــیـــد.

8. کلم تخمـیر شده

کیـمـچـــی پروبیوتیــک معـــروف کرهـ‌ای است که شامــل کلــم تخمیر شده و فلفـــل تنــد میــ‌شود که میـ‌تواند پروسهـ‌ـی آتـــرواسکــلــروز را کُـنـد کنــد. پژوهش‌ــهــا نشـان داده ترکـیب فعـــال موجود در کیـم چی که 3-94-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl نام دارد میـــ‌ــتوانــد به پیــشـگـــیـــری از ایجــاد آتــرواســـکــلـروز در عروق آئورتی پیـــشگیری کنــد. یافــته‌هـا نشان داده کلم تخـــمـــیـر شده میـــ‌ــتواند مواد شیمیــایــی سمــی مانـنـد بیسـفنول A را کاهش بدهد.

9. دانـهـــ‌هــای کنـــجد

دانـهـ‌ــهای کنجـــد میـ‌ـتواند عروق گرفته را باز کنند. شواهـــد نشان داده دانهـ‌ـ‌ـهای کنـــجــد میـ‌توانـــنـــد به پیـشــگـــیری از آتـرواسکلروز کمــک کنند. اسید چرب موجود در دانـــهـــ‌ـهای کنــجـــد می‌ــتوانـــد به طور موثر تشــکـیـل پلـــاک، کلستـــرول خون، تریگــلـیسریـــد و LDL را کاهــش بدهد.

10. آب انار

ظرفیـــت بالـای آنـتی اکـســیـــدان و پونیـسیــک اسیـد موجود در آب انـــار می‌ـــتوانـــد تشکیل پلــاک را کاهش بدهــد، انـســداد عروق را برطـــرف کنـد و با آترواسکلـروز مبـــارزه کنـــد. آب انــار حاوی مواد مغذی مهــمــی برای سلامت قلب اسـت مانـنــد منـــیزیـم و سلـنیوم. در مطالعهـ‌ای پژوهشگران دریـافـتنـــد نوشیــدن 240 میــلی لیتــر آب انـار روزانــه به مدت 18 ماه میـ‌ـتوانـــد ایـــجــاد بیـمـــاری شریـــانـ‌هـای کاروتیـــد را در بیمـاران مســتعد بیـــمـــاری‌ــهـــا کرونری را کاهش بدهد.

11. هنـــدوانــه

هندوانــه محــتوای بالـــایـــی از ال – سیترولیـن دارد (اســید آمــیــنـه‌ــای که التـــهاب را کم کرده و فشار خون را پایـین می‌آورد) که در درمان اسنداد عروق موثر اســت. ایــن میوه توانایـــی تولیـــد نیتـــریـــک اکســـید را برای پاکـسازی عروق دارد. شما می‌ـــتوانـیـــد به طور بالقوه با نوشیــدن روانـه یک فنجـــان هنــدوانـــه یا یک لیوان آب هنـدوانـــه از گرفتــگی رگـــهای‌ــتـــان پیـــشـگیـری کنید.

12. غلات کامل

غلـات کامل مانــند پاستا، نان، برنج قهوه‌ـای، جو، جو دوسر و کینوآ می‌ـــتواند به برطـرف شدن گرفــتگی در عروق کمـــک کرده و راه عبور خون را باز کند. ظرفــیـت بالـای فیـــبر در غلـــات کامـــل با دفـــع لیــپوپروتئینـــ‌ـــهای مضر زیـادی، LDL و کلـسـتـرول از خون، کلســتـــرول کلی خون را پایـیـن میــ‌ـآورد. منیـزیـــم موجود در غلـات کامـــل، رگـــهای باریــک‌شدهـ‌ـــی خون را باز میـــ‌کنــد. برای عملـــکرد بهتر عروق، روزانه شش وعده غلات کامل مصـرف کنـید.

13. اسپیـــرولینـــا

اسـپــیرولینـــا نوعی جلبک اســت که سرشار از اسـیـد آمـینـــهــ‌ـــهـای ضروری بوده و سطح لیپیـد را تنــظیــم میـ‌ــکـنـد. ایــن جلـبــک اسید آلفالـیــنولئیک دارد که آزمایـشات نشان داده میـ‌ـتوانـد الـــتـــهاب را کاهش داده و عروق را باز کنــد. شمــا می‌توانـــیـــد سیـــتــروباکتـر را به صورت پودری به بسـیـــاری از غذاهـــا اضافه کنــیـــد یا از مکــمل آن اسـتـــفاده کنـــیـد.

14. اســـفـــناج

اسفـــنـــاج دارای فیبــر طبـــیـعی، پتـاســیم و اســیـد فولیـک اسـت که همـــگی از گرفـتــگـی رگــها پیــشگیری کرده و فشــار خون را کاهش میـــ‌دهنـــد. این سبـــزی برگ تیــره با کاهش سطـــح هوموسیـســـتئین که عامــل سکــتــه مغزی و حمــلـــه قلبی اســـت، از بیـمـــاریـــهای قلبـــی و عروقی پیشــگیـــری میـ‌ـکند. اســفناج را چه خام بخورید و چه پخـــتـه، یک وعده در روز برای پاکسـازی عروق کافـیست.

15. خرمالو

خرمـــالو میوه‌ـــای سرشـار از آنتـــی اکسیـــدانـــها و پلـــی فنولهاسـت که میـــ‌تواند سطـــح LDL و تریگـــلیـسرید را که عامل فشــار خون هســـتــنـد کاهــش بدهد. خرمـــالو با فیبـــر بالایی که دارد تاثـیـــر مثـــبـــت خود را میـ‌ــگـــذارد و در نتیجه عروق را پاک نگـــه داشــته و از انـســدادشــان جلوگیــری می‌ـکـنـــد. خرمالو را میــ‌توانــید به صورت خام، پخــتــه و یا خشـک شده مصـرف کنـید.

16. آب پرتـــقـــال

آب پرتــقالـی که از پرتـــقال تازه تهـــیه شده باشـــد و قنـــد و افزودنـی دیگــری نداشتـــه باشد، سرشار از آنــتـی اکسیـــدان معروف ویتـامیـن C بوده که میـــ‌ــتوانـد اکــسیـــداســیون ناشــی از غذا را کاهـــش بدهـد. ایـــن عمــل گرفتـگی عروق را برطــرف خواهد کرد. مصــرف روزانهــ‌ـی دو فنـــجـــان آب پرتـقـال می‌تواند الـتهــاب را در عروق کاهش داده و فشــار خون را تنظـیم کنــد.

17. روغن زیـتون

روغن زیــتون به خاطـر توانایی‌ـــاش در محـافظت در برابــر بیـمـــاریــهـــای قلـبی و عروقی معروف اســت چون آنـتــی اکـســیـدان‌ــهـــای قدرتـــمــنــدی دارد. پلی فنول‌ها و چربیهـای سالم در این روغن، کلـــسـتــرول و اســتـــرس اکسیـداتـــیو در خون را کاهـــش میـــ‌دهـــنـد. در مطالـــعات بالـیـــنـــی معـــلوم شده روغن زیـــتون می‌ـتوانـد احــتـمـال گرفتگی عروق و سایـــر مشکلـات قلبی و عروقی را تا 41 درصد کاهـــش بدهــد.

18. آجــیل

مغزهــای خام مخـــصوصا بادام و گردو دارای فیبـر، ویتـامین‌ـــها، پروتئین، چربـیهای چند غیر اشباع و تک غیـــر اشـــبــاع و منـــیـــزیــم هستـنـــد که برای کاهـــش التـــهـــاب و فشـــار خون مفیـــد اسـت. آجــیل و مغـزها عروق را پاکـســازی کرده و اگر روزانـــه مصــرف شوند میـ‌توانـنــد از انسـداد عروق جلوگیری کنــند.

19. چای سبـــز

چای سبــز حاوی آنتـــی اکـــســیـدانی به نام کاتچـــین است که مطالـعـــات نشان داده جذب کلـــســترول را کاهـــش داده و از گرفـــتگـی رگـهـــا پیــشگـــیـــری می‌کنـــد. کاتـچـیـن ترکـــیبــی اسـت که نرخ متــابولیــســم را افـزایـش داده و برای رفع مشـــکلات وزنی که میــ‌ـــتواننـــد منجـــر به مشـــکلات قلـــبی و عروقی ماننـد انسداد عروق شوند مفــیـــد است.

20. ماهیـهای چرب آبهـــای سرد

ماهیهــای آب سرد مانند سالمون و تُـــن، سرشار از اســـیـد چرب امـــگــا 3 هســتـــنــد که از سیستـــم قلـــبی و عروقی محــافظت میــ‌ـکند. ایـن ماهـــیهـا مخصوصا سالـــمون، گلیــســـریــد را پایـیــن آورده و لیــپوپروتئین‌های مفــیـد را افــزایش می‌دهنــد. توصیه می‌شود در هفــته دو وعده ماهی مصرف کنـــید تا هم به کاهـــش التهـاب کمــک کرده، هم انــسـداد عروق برطرف شده و هم لخته‌ــهای خون از عروق پاکـــسازی شوند.

21. کران بری

کران بری آنـــتی اکســـیـــدانـــهـایــی دارد که می‌توانـــنـد به تنـظیم فشار خون کمک کنـد. با افزایــش کلــســـترول مفــیـد و کاهـــش کلـســـتــرول مضـــر، ریــســـک مشکلـات قلـــبــی و عروقی تقریــبا 40 درصد کاهـــش خواهد یافـــت. دو وعده کران بری در روز برای کسـب بهــتـــرین نتـایج توصیه می‌ـشود.

22. قهوه

مطالــعــات اخیر نشان داده که نوشیـــدن قهوه‌ی روزانـه میـــ‌تواند ریسـک بیـمــاریهـای قلـــبـی و عروقی و سکـــتــه مغــزی را 10 تا 20 درصـــد پاییـن بیــاورد. ایــن مطالـــعــات همــچــنــین در مورد افزایــش فشــار خون ناشی از مصـــرف زیـــاد قهوه هشدار دادهــ‌اند.

1. تغــذیـــه

برچــسـب روی غذاها و نوشیـدنـــیـــ‌هـا را بخوانید تا انـــتـــخابـــهــای سالم‌تـری داشـتـــه باشـید. عناصـــر خاصــی میــ‌ـتوانــنــد الـتــهاب و فشـــار خون را افزایـش بدهـنـــد و در نتیجه باعث گرفــتـگی رگـهـا شوند. به جای چربیـهای ترانـس و اشباع از چربیهـــای غیـــراشـباع استفاده کنـــیـد. از مصـرف محــصولات حاوی روغنـهای هیـــدروژنه و چربــی ماننـد گوشت قرمــز، پنیر پُــرچـرب، کره، مارگـاریــن و محـــصولات لبنـی خودداری کنـــیـد. روغنــ‌ـــ‌ـهــای سالم را برای پخـت و پز استـفـاده کنید مانــنـــد روغن کنـجـــد، روغن زیتون و کانولا. روغن نارگیل و روغن پالـم فقط بایـد به مقـدار بسیـار محدود مصـــرف شوند چون کالری زیـادی دارنــد.

دو بار در هفـــتــه امگا 3 بخورید، شامل تن، سالـــمون، بذرکـــتــان، دانه چیـا، گردو، آوکادو، بنشـــن، سبـــزیــجـــات برگــدار، توفو و محــصولات سویا. غلات کامـــل را جایـــگزیـــن غلــات فرآوری شده کنـــید مثـلــا برنج قهوه‌ـــای، پاســتای سبوسدار و نان چنـــد غله. مصـــرف فیــبر را افـزایــش دهـیـد و بیـشتر سبزیجــات و میوه و مغز و حبوبات بخوریـــد. از مصرف نوشابـه‌های قنـــدی پرهــیز کنیـــد. مصـرف سدیــم را به 2300 میــلی گرم در روز محدود کنــید. الــبــتــه افرادی که فشـــار خون بالـــا دارنـد مجاز به مصـرف 1500 میلی گرم سدیـم در روز هســـتنـــد.

2. سیــگار

سیگــار را ترک کنیـد زیــرا محصولات تنبـاکو حاوی مواد شیمـــیـــایی هســـتـنـد که می‌توانند به دیوارهـــ‌ی رگــهــا و سلول‌ــهـــای خونی آســـیـــب بزنـــند. این اتــفــاق میـ‌ـتواند پلــاک ایـجاد کرده و عروق را مســدود کند. اگر نیاز دارید برای ترک سیـــگـار کمک بگـــیــریــد.

3. ورزش

ورزش منظـــم می‌ـــتوانـــد از انسداد رگها به روش‌های گوناگونی پیشــگـــیری کند. برنامـه ریــزی کنید تا پنـج بار در هفـــتـه حداقـل 30 دقـــیــقه تمریـن و ورزش کنــید.

داشـتن وزن اضــافـی باعـث فشــا خون و کلستـرول میــ‌ــشود که در نهـــایـــت منجـــر به انسـداد رگــها خواهد شد و ورزش به کاهش ایـن وزن اضافـــی کمک میـ‌کـــنـــد. ورزش باعث حفـــظ گردش خون در وضعیـــت سالم و نرمال می‌شود و سطـح فشـــار خون را تنظــیــم میــ‌ـــکند.

4. مدیریـت اسـتــرس

هورمون‌های اسـترس می‌توانند موجب الـتهـاب در درون بدن و از جمـــلـه عروق شوند. مدیـتـــیـشـــن را تمـرین کنیـــد تا از اثــرات آرامشــبخش آن بر مغـــز بهـره مند شوید. فعالیت‌ـــهای ورزشـــی سبک مانند یوگا انــجام دهیـد تا افــکـار استـــرس برانگـــیـزتان را تعــدیل کنــیـد. با دوستان قابـل اعـــتمـادتان حرف بزنـیـــد. یادداشـت کنیـــد، به موسیـقـــی گوش دهـــید و یک کتاب خوب مطالـــعـــه کنــیــد.

5. الـکـل

برخـــی مطـــالـعـات نشــان داده الـــکـل میــ‌توانـــد در برخــی موارد تاثــیــرات محافظت کنـــنــدگـــی برای قلـب داشته باشـد امـــا مصرف زیاد آن میــ‌ـــتوانـــد باعـــث افـزایش فشـــار خون و آسیب به عضـلـات قلـــب شود و نهایـتا عروق را مســـدود کنــد.

6. کنترل دیابت

انسداد عروق چیزی اســت که احـــتـــمــال آن برای مبـتـلـــایــان به دیابت نوع دوم بیشــتر اســـت. یعنی می‌توانـــد منجـــر به گرفتـــگــی عروق در ناحیـه‌ی شکم، گردن، بازوها، پاها و کف پاهـــا شود. قنــد خون‌ــتان را منظـما چک کنـــیــد، روزانـــه ورزش کنیـد و رژیم غذایـی سالـــم در پیش بگیریـد.

7. چکـاپـــ‌ـهـــای منظـــم

برای چکاپــ‌ـهای منـظـم و روتیـن به پزشــک مراجــعـــه کنـیـــد چون کنـــتـرل فشـار خون، تریگـــلـــیسـرید و سطــح کلــســتــرول بسـیار مهــم اســت.

درمانـهـــای طبـیـعی دیــگـــر برای رفـــع انســداد عروق

غذاهای دیـگری که میـــ‌توانـــنـــد به باز شدن رگهـا کمـــک کنـــند شامــل مارچوبه، آوکادو، بروکلــی، دانه چیـا، تخـم شنــبلیله و روغن نارگیـــل می‌شود. مکــمـلـ‌های غذایی نیز می‌ــتوانـنـــد به رفـع گرفتـــگــی رگهـا کمـــک کنـند مانـنـد ویتـامـــیـــن B6، کولیــن، اســـیــد فولیــک و ویتامـیـــن B12 و آنـــتـی اکــسیـدانــهــایی مانـــنـــد ویتامیــن C، لوتئین، زاکــسانتـــین، عصاره‌ی هسـته انـــگور و عصـــاره‌ـــی چوب کاج. سایر مواد مغـــذی مهم شامــل ال – آرژنـیـــن، ویتـــامیـن D، ویتامیـن B3، روغن ماهی و کوآنــزیــم Q10 می‌ـشود.

چلــیـــشــن تغـذیهــ‌ای (Nutritional chelation) یا حذف فلزات سنگــین نیز یک تکـــنـــیک غذایی با دوز بالـاســـت که برای رفـع پلـــاک مفـیــد است. سایـــر مکـــمـلــ‌هـــا شامــل منــیـزیـــم، سلنـیوم، رزوراتول، مس، کروم و تری متـــیـل گلیســـیــن می‌شود. باز هم یادآوری میـــ‌ـــکـنیـم که ورزش و تحرک بدنی درست به انــدازهـ‌ی رژیـــم غذایی برای رفع گرفــتگـی رگـــها مهــم اسـت. ورزشــ‌ـهـــایی که از اســتــرس کم میــ‌ـکـــنــنـد بســـیــار موثرنـــد مانند مدیــتــیـشـن، یوگا، تای چی و … ورزشــ‌های هوازی، پیـاده روی و یا دویدن نیـز می‌توانـنـــد برای رفــع ایــن مشکل سودمند باشند.

نشــانـه‌ـهــای گرفتگی رگــهـــا

علائم گرفــتگـــی رگهـا بســتگی به نوع عروق گرفــتـه شده دارد.

شریـانــهـای کاروتیـــدی

اگـــر عروق و شریانـــهـای مغـــز مسـدود شوند به آن بیماری عروق کاروتید می‌ـگویند. پلـاک، عروق کاروتیدی را مســـدود یا تنـگ می‌ـــکــند و علامـــتـی از سکتـه مغـزی ممکـن اســت بروز کنـــد. علـــائم شامل مشـکـــلات تنفـســـی، ضعف ناگهانــی، آشــفتـــگــی، سر درد شدیـد، از دســت دادن هوشیـــاری، تاری دیــد، مشکـل در تکــلـم، لمـسی، مشکل در راه رفتـــن، سرگـــیجـه، افتادنـ‌هـــای بی‌دلیل و از دســت دادن همـاهنگی یا تعـــادل می‌ــشود.

عروق کرونری

وقتی عروق قلب مســدود شوند به آن بیماری عروق کرونری یا CHD میـ‌ـگوینــد. در ایــن حالـت، پلــاک باعـث انــسداد یا تنگـی عروق کرونری شده و عضـــلهــ‌ــی قلـب نمیــ‌ـــتواند خون کافی دریافـت کنـد. در نتـیـــجـه درد قفـسه سینه که به آن آنـــژیــن صدری می‌ـگوینــد روی می‌ـدهـد. احــساس ایــن درد مانــند فشــاری اسـت که قفسه سیــنـه را فشرده میــ‌کـند اما ممکــن است در آرواره، گردن، بازوها، شانــه‌هـا و یا کمـر نیـز احساس شود. آنـــژین گاهـــی مانـــنـــد سوء هاضمه احساس میـــ‌ـشود. اســتـــرس هیـــجـانی نیز گاهی میـ‌توانــد عامل آنــژیــن صدری باشد. سایر علائم CHD شامل سوزش معــده و تنگـــی تنـفس میــ‌ــشود.

عروق کلــیوی

بیـــماریهای مزمن کلــیوی میـ‌ـتواننـد منجـر به گرفــتگـــی شریـــانـــهای کلیوی شوند. بیـــمـاری کلـیوی به مرور زمان میــ‌ــتوانـد به آرامـی عمــلـکـرد کلـیـــه را مخــتل کنـد. بیمـــاری کلــیوی علائم اولیهـــ‌ی آشکاری ندارد امـــا به تشدیـــد بیـماری می‌ـــتوانــد موجب از دست دادن اشتهــا، تهوع، خسـتـگی و ضعف، مشـکـلات تمــرکزی، کرخــتی یا خارش و التـــهـــاب در پاهـــا و دســـتـ‌ـــهــا شود. سایر علائم شامـــل نارسایی کلیــه و فشـار خون بالـــا می‌ـشود.

عروق پریـــفــرال

بیــماری عروق پریفرال منـــجـر به تجـــمــع پلاک در بازوها، پاهـــا و لگن میـ‌ــشود. ایـن عروق اگر مســدود یا تنگ شوند ممـــکــن اســت احســـاس درد یا کرحـــتی کنـیــد. گاهـــی عفونت‌های خطـرنــاکـــی رخ خواهند داد.

چه چیزی باعـــث گرفتــگی رگـــهـــا می‌ـشود؟

آترواسـکلــروز معـــمولا به سفت شدن، کلـــفت شدن یا تنــگ شدن عروق و شریانها گفـتـه میـ‌ــشود. لایــهــ‌ـــی نازکـــی از سلول‌های اندوتلــیــال درون عروق را هموار و یکدسـت نگـــه میـ‌ــدارند و ایـــن پروسه به خون اجازه‌ــی جریــان داشتن میـــ‌دهد. امــا فاکـــتورهـــای متعددی می‌توانـد به دیواره‌ی سلول‌ــهای انـدوتلیال آسـیـب بزنند شامــل سلول‌ـــهـای پلاکت، افـزایـش سطـــح هموسیـستئین و رادیکال‌ــهــای آزاد ناشـی از سموم و کمبود آنتــی اکســیدان.

وقتــی مواد گوناگون نمی‌توانـند از ضایــعات آتـــرواسکـلـــروز عبور کننـد، پلــاک جمـــع خواهد شد. ایـــن مواد شامـل چربی، کلسیم، فلــزات سمی، ضایـعات سلولی و کلسـترولی مانـنــد LDL میــ‌شود. مادهـ‌‌ـای که عامـــل لخته شدن خون است و فیبـــریــن نام دارد نیـز هنگـام انســـداد عروق جمع خواهـــد شد. هر چنـد علـــت دقــیـق گرفـــتگــی رگهــا هنوز مشـــخص نیـــست اما شواهـد نشان میــ‌دهــد آتــرواسـکـــلروز یک بیـــمـــاری پیچیـــده و کُــنــد است که می‌ـــتواند از دوران کودکـــی شروع شده و با افـزایش سن، تشـدید شود. فاکــتورهــای خاصی می‌توانــند به لایهــ‌ـــهـــای درونی رگــها آسیب بزنند شامـل سیگـــار کشـــیـــدن، فشــار خون بالــا، دیـابـت نوع اول، دیـابـــت نوع دوم و مقاومت به انسولیــن.

سایـر فاکـــتورهـــای موثر در آتــرواسکــلروز شامـــل کمــبود تحرک بدنـــی، داشتن اضافه وزن، شخــصـیت نوع A، قرار در معرض فلزات سنــگیــن، تریــگلیـــسـرید بالا و الــتهابـــات مزمـن ناشی از بیماریــها، عفونتـــ‌ـهـــا، لوپوس یا آرتـریـــت می‌ـــشود. کلـــســتـرول و چربی بالـــا در خون نیـــز میـــ‌ـــتوانـد از علل احـتمـــالی آتـرواســـکلروز باشــد. به ندرت ژنــتــیــک هم می‌توانـد در افــزایـــش تولید کلـسـتـــرول مرتــبـط با آتــرواســکلروز نقـش داشتــه باشد.

آتـرواسـکـلروز میـ‌تواند بواسـطه‌ی اســترس اکـــسیـداتیو ناشـــی از کمـبود ویتــامیــن C یا سایــر آنـتــی اکسـیدانــها نیز ایـــجاد شود. کمــبود مواد مغذی یا عدم تعـــادل در مواد مغــذی نیـز میـ‌ـــتوانــد منــجر به آتـرواسـکـلروز شود. ایــن مواد مغـــذی شامل منیزیـــم، پتـــاسـیـم، فیبـر و آنــتـی اکـــسـیدانـهــا می‌شود. فاکــتورهای تغذیــهـــ‌ای نیز شامـل رژیــم غذایی پُـر از قند، نشاســتـهـ‌ــهای فرآوری شده و روغنـ‌هــای آسیـب دیـده در اثـــر حرارت بالا میــ‌شود.

برطرف نمودن گرفتگی عروق با چند مواد غذایی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.