بستن کراوات مردانه با این روش های ساده و مدل شیک و رسمی+عکس

بستن کراوات مردانه

بستن کراوات مردانه با این روش های ساده و مدل شیک و رسمی

کـــروات یکـی از سمــبـل های شیــک پوشی مردانه است . از زمـانـــی که کروات در بیـــن سیاسیون رواج پیـــدا کرد همراه با کت و شلوار جزو استـــایل های کلـــاسیک به شمـار می آیـــد و افـراد و شخصیت های مهم و همچــنین سلـبریــتی ها از آن در مراســم های رســمـی استـــفـاده می کنـــنـــد. بهــتــریــن مدل بســتن کروات را در ادامــه ببـیـنـیــد.

 

کراوات رو برای اولیــن بار ایـــرانیــان باستــان مورد استفاده قرار داده بودنـــد و سپس از ایــران به اروپا رفتـــه اســت و دلــیل ایـــن امر رو معنــی کلمه کروا که به معــنی رخــنه گرفتن و وصل کردن دو چیـــز به یکدیگـر اســـت آورده بود

دسـتـــمـــال گردن یا «کروا Karawa» یکی از بخش های پوشاک زنان و مردان ایــرانی بوده است . ایرانیــان باســتان، برای زیـــبایـی خود، دســـتمالــی را به دو قسمـــت کرده و آن را به گردن می آویخــتــنـد . نام این دســـتــمـــال «کروا» بوده است ، که به معــنای رخنــه گرفتــن و وصل کردن دو چیـز باشـد.

تاریــخــچــه پیـدایـش کروات

ایرانیـان ، هر نوع دسـتــاوردی را که اختـراع یا به کار می بردند ، دارای فلسفه ای زیبا بوده اســت . کروا یا کروات نیـز دارای فلسفه آیـیـــنی است که به آن اشـــاره می گردد:

مانـــترا یا ذکــر ، جزو اصول آییــن های زروان ، مهــر و مزدیســـنـــا در ایران باستــان می باشد. هر فرد در ایران باســتـــان دارای مانـــترای شخـصی بوده اسـت. به جز مانتـــرای شخـــصـی که بر مبــنـای روز تولد هر کس مشـــخــص می شد ، مانـــتراهایـی بوده که در آتـــشـکده ها و مزگـــت ها به کار می رفته است که مهم تریــن این مانتــراهــا «هی اوما» می باشــد.هئومه یا هوم ، یکـی از گیــاهـان مقدس است که ایــرانـیان باســتـان از شیـره این گیـــاه ، شرابی مقـــدس درست می کردنـــد و آنــرا قبل از نیـایـش اهورا مزدا می نوشیـدند. تبتی ها ایــن مانترا را به شیوه «اومOum » به کار می بردنــد. ایـن مانــتـــرا در میــان یهودیان و مســـیــحیان و مســـلمـــانان «آمــیـن = آم» شده است.

ایـــن مقـــالـــه به شمـا نشـــان می دهــد که چگونه به ۳ مدل رایـج و محبوب، کراوات تان را ببنـــدیـــد. ما ایــن مدل ها را از آن جهت که برای موقعـیـــت های گوناگون منـــاسب و شیـــک اند، برایـــتـان آورده ایم. با دنــبــال کردن مراحـــل مخـتــلف آن، به راحتـــی مدل دلـــخواهــتــان را بیـــابیــد و زیبـــاتر از همــیـشـــه بدرخشـــیــد.

مدل بســتـــن کراوات شمـاره ۱ : Four In Hand

این مدل یکــی از قدیـــمـــی تریـــن و الــبــتــه ساده تریــن مدل های بستن کراوات اسـت که توسط انـگـلــیســی ها اختـراع شد. ایـن گره برای آقـــایـــان قد بلند با پیـراهـــن هایی که دارای یقـه های باریــک یا پیـــراهن های یقـــه دار دکمه ای منـاســب اســـت.

۱ – انـتهــای پهن کراوات را به سمـت راست و قســمــت باریـــک آن را به سمــت چپ بگـیــریـــد. قســـمــت باریک کراوات بایــد کمـــی بالـــاتـر از قســـمـت دیگــر آن باشـد.

۲ – انـــتهـای پهـــن کراوات را روی قسـمــت باریــک آن بیـاوریــد. ۳ – سپـس آن را از پشــت قســـمت دیگــر رد کنـید، طوری که در سمـــت راســت بدن تان قرار گیرد.۴ – حال همـان انـــتهـای پهـــن را بار دیـگر به دور قســـمـت باریــک کراوات بپیـــچانــیــد.

۵ – حال برای این که گره را محکم کنـــید، قســمـت پهن را اول از داخـــل دایـــره ای که در بالـــای آن تشـــکـیل شده، سپس از میـــان دایره کوچکـــی که در قسمت جلوی آن ایــجـــاد شده اســـت، رد کنــیـد.

۶ – حال که گره شما تکمــیل شد، با کشـیدن انـتــهای پهـــن کراوات، آن را سفت کنـیـد(dot) برای ایــجاد تعادل می توانید از انگشـت شصـــت تان کمـــک بگـــیـریــد.

مدل بستــن کراوات شمــاره ۲ : The Half Windsor

اگــر در بستـن کراوات تازه کار هســـتیــد، ایـن مدل می تواند شروع خوبی برایتان باشـــد. ایـــن مدل برای کراوات هایی با قد و پهنــای متوسط مناسـب است. اگـر به دنبــال کراواتــی هســتید که آن را در موقعـــیــت های گوناگون اسـتفاده کنـید، ایــن مدل که محـبوبیـــت زیـادی نیز در میـــان آقــایان دارد، انـــتخاب خوبی برایـتـــان است. ایـــن مدل گره برای آقایـــان قد بلـنـد و چاق بهــترین انتــخــاب می باشــد.

۱ – انـتهــای پهن کراوات را به سمــت راســت و قســمــت باریــک آن را به سمـــت چپ بگیـرید. قسـمـــت باریـک کراوات باید کمی بالــاتر از قسمـــت دیگــر آن باشـد.۲ – انتـــهــای پهن کراوات را روی قســمت باریک آن بیاورید طوری که شکـل x شود.

۳ – قسمـــت پهن آن را به صورت افقــی به دور قسـمت باریک بچرخـانیـــد.۴ – سپـــس آن را از داخـل دایـــره ای که در قسمـت بالــای آن ایجـــاد شده، رد کنـید.۵ – یک بار دیــگـــر انـــتهــای پهـــن کراوات را از سمـــت راست به سمت چپ، به دور انـــتـــهــای باریـک آن، بچـرخـــانــید.

۶ – حال انــتـــهای کراوات پهن را ابـتدا از داخـل دایـره بالـــایی و سپـــس آن را از دایــره کوچکی که در جلوی آن ایــجاد شده، رد کنیـد.۷ – حال که گره شما درســـت شد، به کمـــک انگـــشـــتـان تان گره را محکم بگیریــد و انــتــهای کراوات پهن را بکــشید تا محکـــم شوند.

مدل بستـن کراوات شمـــاره ۳ : The Full Windsor

این مدل که به گره دوقلو نیز شهــرت دارد برای پیـــراهن هایی با یقـه های پهـن و آقایـانـــی که گردن های کلــفـت و پهـــنی دارنـــد، منـاســب است.

۱ – انتــهــای پهن کراوات را به سمـت راســت و قسـمـــت باریک آن را به سمـت چپ بگیـــرید. قسـمـــت باریک کراوات بایـد کمـــی بالاتر از قســـمـت دیـگـــر آن باشـد.

۲ – انـــتــهـای پهــن کراوات را روی قسمت باریـک بیـــاوریـد طوری که فرم x به خود بگیــرد.۳ – سپس آن را از داخــل دایره ای که در بالـای آن ایجاد شده، رد کنـــید و به روی گره تان بیـــاوریـد.

۴ – انتـــهـــای پهن را از سمـت چپ قسمـت باریـــک که به صورت عمودی ست، رد کنــیـد و پس از زدن یک دور از پشت، آن را از جلو به داخـــل دایره بالــایـــی بفـرستید.

۵ – حال برای پوشانـدن دو گره متــقــارنـی که در کراوات تان تشــکـیـــل شده اسـت، قسمـت پهــن را از سمت راست به سمـت چپ به دور گره ها، بپـیـــچــانـیـــد و انـتـهـای آن را از داخـــل دایــره بالـــایــی به سمـت بیــرون و سپــس از دایـره کوچکـی که در جلوی گره ایجـاد شده، رد کنید.

۶ – برای سفـــت کردن گره، آن را با انـگشـت شصــت تان بگـیــرید و قســمت پهن آن را به به سمت پایــیــن بکشـید.

گره دوقلو کروات برای پیراهن هایــی با یقــه های پهــن و آقــایـــانـی که گردن کلفت و پهــنـــی دارند، منــاســـب است

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.