بلوغ زودرس جنسی در کودکان ایرانی

بلوغ زودرس جنسی کودکان در ایران به یک معضل در خانواده ها تبدیل شده اسست کودکان در سن کم به بلوغ جنسی می رسند و رابطه جنسی با همسالان خود در جامعه برقرار می نمایند و بسیاری از خانواده ها از این اتفاق ناراحت می باشند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر بلوغ زودرس جنسی در کودکان ایرانی را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری داستن : بلوغ طبیـــعــی دوره‌ـای است که طی آن صفات ثانویه جنــسی بهـ‌وجود میـــ‌ـآیــنـــد و فرد توان باروری پیدا می‌کنـــد. تغیـــیــرات فیزیــکی در دوران بلوغ، نتیــجــه‌ مســتـــقیـــم یا غیـــرمســـتقـیـم بلوغ غده هیپوتالاموس در دستگـــاه عصبی مرکزی، تحریک اعــضــای جنـســـی و ترشـح هورمون‌های جنـسی است.

امـــا بلوغ زودرس براساس تعـــریـفــ‌ـــهای اپـیدمــیولوژیـك ظاهـر شدن علـائم بلوغ‌ ‌از نظر فیـزیكـــی و هورمونی زیر 8 سال در دخــتـــران و زیر 9 سال در پسران اســـت. ایــن روزها با تغییری كه در ساختـار زندگــی شهــری صورت گرفـــته و با توجه به پیشــرفت‌ــهایـی كه در زنـــدگــی اجتمـــاعــی بهـ‌وجود آمـــده بلوغ زودرس در دختـــران سفـــیـــدپوست زیر 7 سال و در سیــاه‌ـپوستان زیـــر 6 سال تعــریــف شده است. ایـن سن در مورد شروع بلوغ اســـت چون همـــانــ‌طور كه میــ‌ـــدانــیــد بلوغ دوره‌ای چنـد سالــه دارد.

زود بزرگ شدن چه علائمی دارد؟

اولیـن علامت بلوغ در دخـــتـــران برجسـتـگی سیـــنــه و در پسران بزرگ شدن و تغـیـیــر سایــز بیـــضـه‌هاست، بنابـــرایـــن اگـــر دختری در ناحیه تناسـلی و زیـــر بغـــل با رشد مو مواجـــه شد نبــایـــد اینــطور قلـمداد شود كه بالـــغ شده چون ایـن حالــت مقــدمه بلوغ اســت. در دختـــران علـائم ابـــتـدا با بزرگ شدن سینـــهـــ‌ها ظاهـر میــ‌شود و بعـــد از آن اسـت كه نواحیـــ‌ـــای از بدن كه در آنهــا غدد جنســی وجود دارد رویش مو پیـدا میـــ‌كــند. عادت ماهـــانه نیز در مرحـــلـه نهـــایـــی اتـــفـاق میـــ‌افـــتد. در پســران اولیـــن علــامت بزرگ شدن بیضه و سپس بلوغ دیگر اجــزای انـدام تناســلـــی اسـت.

چرا کودک ما به بلوغ زودرس می رسـد؟

عوامــل زیادی در شروع بلوغ اهـمـــیت دارند ولی بیشـــتر بار این عوامـــل وابستـــه به ژنوم افراد اسـت. در واقـع ایـن ژنـتـــیك اســت كه تعیــین می‌ــكند در چه سنـی فرد وارد بلوغ شود امــا چنـیـن بهــ‌نـظـر می‌رسد که سایر عوامل نیـز بر سن شروع و الــبـــتـه پیـــشـرفــت تکـــامل بلوغ تاثیـــرگذارنـد. تغذیــه، وضعـیــت عمومی سلــامـت، موقعیـت جغرافـــیـایــی و الـــبته حالت روانـی همگــی میــ‌ــتواننـد بر زمان شروع بلوغ اثـر بگـــذارنـد. اینــکـــه در بیــشـتـر موارد نشــانهــ‌های بلوغ در یک دختـــر تقریبـا در همــان زمــانـــی که مادرش بلوغ را تجربه کرده ظاهر می‌ـشود، نشــان می‌ــدهد ژنـتـیـــک بر زمـان آغاز ایـــن پدیـــده اثــر مســـتــقــیم دارد. این در واقـع در ساخـتار بدن فرد تعیــین شده اسـت امـا ایـن تنـها ژن نیست كه تعــیـــین‌كـــننده است. برخـــی عوامـل محـیــطی هم ایـن ژن را می‌پــرورانند، از جمــله وزن، قد و تغذیه.

هورمون رشد تمام عوارض روانــی بلوغ زودرس

افــرادی كه دچار بلوغ زودرس میـ‌ــشوند از نظـــر روانـــی دچار مشــكلـــات زیـادی خواهــند شد. رشـــد اندامــ‌هــا و بروز علـــائم بلوغ در نوجوانان كمـــ‌سن در مقــایســه با سایر همــســـالان، باعـث ایـجـــاد اضطـــراب شدیـد در ایـــن كودكـان و‌ ‌والـدیــن آنــهـا میــ‌شود.از سوی دیگر، دیده می‌شود در ارتبـــاط والـــدین و فرزنـــدان آنـــقــدر رودبــایستــی وجود دارد كه افــراد نمیـــ‌تواننـد مشـكـــلات‌ـــشان را با آنــها در میـان بگذارند و ایـــن اضطــراب مضـــاعفی را بر آنـــهـــا تحـمـیــل می‌كند. ایـــن در حالــی اســت كه والـــدیــن بایـد انـتــظـار چنـــیـن علـائمی را داشــتــه باشـند و آن را پیـگــیــری كنند و قبـــل از اینـــكــه فرزندان ایـن اطـــلاعــات را از همـــكلاسـیــ‌ــها و دوستان خود به‌طور ناقـــص و نامـــفهوم دریــافـت كنند والدیـــن با آنها ارتباط بگیرنـد و همـــه آنچــه لازم اســت بدانــنـــد به شكــل درست در اختــیــار آنـهـــا قرار دهـــنـــد.

وزن؛ عامـلـــی مهــم در شروع بلوغ

وزن یكـی از عوامـــلـی اســت كه ورود بلوغ را باعث می‌ـشود. طبق آمـاری كه در ایران وجود دارد شروع بلوغ در دخـــتران حدود 130سانتـــی‌مـتر قد و متوسط وزن34-33 كیلوگرم و سن اســتـــخوانــی حدود 9 سال را شامل میــ‌ـشود. این وزن یك علـامــت است كه با رسـیدن فرد به آن میـــ‌ـتوان انـتـظـــار بلوغ را داشــت، هر چند الـــزامـی وجود ندارد و ممكن است فردی با وزن 50 كیلوگرم هنوز به بلوغ نرســـیـــده باشــد اما زمــان شروع عادت ماهانــه دردخـــترانی ‌که وزن‌ـــشان بیش از 30 درصـــد وزن طبیعــی آنـهاست و نســـبــتــا چاق هســتـنـد، زودتـــر از حد میــانــگــیـــن است. تاخـــیــر در شروع دوره قاعـــدگـــی، در کودکـــان مبتلـــا به سوءتغـذیـه شدید هم شایـع اسـت. در كشورهـــای اروپایی با تغــذیه منــاسب هر 10 سال دوره عادت ماهانــه 3 ماه زودتـــر اتـــفاق میــ‌ـــافتـــد.

اضـافه وزن در دخــتران، احتــمـال بلوغ زودرس را افزایــش میـــ‌دهـــد ولی این رابــطــه در پسـران حالـــت عكـس دارد و لاغـری مفــرط، باعث افزایش احـتـــمـال بلوغ زودرس می‌ــشود.

بلوغ زودرس گاهی خطـــر مرگ دارد!

بلوغ زودرس در دختـــران شایعـــ‌ــتـر از پســـران است امـا معمولا علـت پاتولوژیك ندارد. این در حالی اســـت كه در پسران وقتی علـائم بلوغ زودرس مشاهده میــ‌ـشود این نگـرانی ایجـــاد می‌ــشود كه اتـــفـاق بیمارگونهـــ‌ـــای در حال وقوع اسـت. گاهی بلوغ در شرایطی آغاز می‌ــشود كه فرد دچار تومور مغزی اســـت یا آنــسـفالــی مغزی دارد. این آسـیـــب‌ـــهــای مغزی باعـث می‌شود تغیـــیرات هورمونی كه آغازكننــده بلوغ اسـت زودتـــر ایجاد شود كه به آن بلوغ ثانویه یا مرضی میـ‌گویند. عفونت‌ـــهــای مغــزی، ضربهــ‌ـــهــای مغـــزی، تومور مغــزی و مصـــرف داروهای اســتـروژن و آندروژن قبل از بلوغ از مهـمـ‌ـــتریـــن عوامــل بیــمارگونه بلوغ زودرس در پسران اســـت و به همیـــن دلـیل بروز بلوغ زودرس در پســران باید جدی گرفــته شود و هر چه زودتـــر بررســـیـــ‌ـــهــای لازم انـــجـام شود.

وقتی والــدین مقصـرند!

برخـــی ناهنجاری‌هـای فكی و دنـدانی علـــل ژنتــیـك دارنـد. اگر كودك، انـدازه فك را از یك والــد و انـدازه دندان‌ـــهـا را از والــد دیــگر به ارث ببـــرد و این 2 با هم تنـــاسب و سازگاری نداشـــتــه باشــند، ممكن اســـت دندان‌هـا فاصلهــ‌ـــدار شوند یا فضـای كافـی برای تمــام دندانـــ‌ــهـا در قوس فكــی وجود نداشــتـه باشـد و موجب شلوغی دنـدان‌ها و نامرتـــبـی آنـــهـــا شود. جلو بودن و بزرگی فك پایـیـــن نیــز یك مشكــل ژنـــتــیك و ارثی اسـت كه در سابـقه بیـــمـار، اغلــب پدرومادر یا بستــگان نزدیك مشكــلــات مشابـــه دارنـد. كودكـانی كه از مادرانـــی با پوسیدگـــیـ‌هـــای دنــدانـــی متعدد متولد میــ‌ـــشوند، به پوسیـدگــی‌ـهـــای بیـــشـــتری در مراحــل بعدی زندگــی خود مبتلا میــ‌شوند.

در تمام این موارد می‌توان با درمـان به موقع از برخـــی مشـــكلات حاد و جراحــیـــ‌ـهای فك جلوگیــری كرد.

بررسی‌ــهــای تشخـــیــصـــی كدام اسـت؟

آنچـــه اهمـــیــت دارد این اســت كه بلوغ زودرس اگـر زود تشـــخیـــص و ردیـابـی شود، اشـكــالی در رشـد ایـــجـاد نمـیـــ‌ـكنـــد. بررسـیــ‌ـــهای تشـــخیـــصــی در ایـــن مورد بستگـی به فرد دارد امــا بهـ‌ــطور كلـــی هر كودكــی كه زیـــر 6 سال علـــائم را نشـــان میـــ‌دهد باید MRI، سیـــ‌ــتــیـــ‌ـاسكــن و آزمـــایشـ‌هـــای مخــتــلـــف در مورد او انــجـــام شود اما در سنـــین كمی بالاتـر با معـایـــنه و براسـاس شواهــد بالـینـی بررسـیـ‌های لازم را انــجـام میـ‌ـــدهــد. انــدازهــ‌ـــگیــری میـزان هورمون‌ـــهای بلوغ در ایـــن مورد بسـیــار كمـكـــ‌ـــكنــنـــده اســت و می‌توانـــد کمـکــ‌کـــننـده هم باشـد، چون هنـگام بلوغ، مغـــز هورمون خاصی ترشـــح میـ‌كــند كه هم در بدن دختـر و هم در بدن پســر ترشـح میــ‌شود اما تفـاوت آن در محـــل اثــر هورمون‌ــهـاست. در مورد برخـی والـــدیـــن كه از هورمون رشـد برای كودك‌ــشــان اســتفاده میــ‌كـــنـند باید گفت، ایــن هورمون درصورتــی بایـد اســتــفـــاده شود كه کمـــبود هورمون رشـــد داشـــتـه باشد و در اســتـفاده از آن تنـــها بهــ‌ــدلـــیل بلـــند قد شدن كودك باید دقت كرد.

آیا می‌توان پیـــشـــگـــیری كرد؟

راهـ‌ـــحل پیشگیــری از بلوغ زودرس به تغذیه و توجه به رشد مناسب فرد بستـگــی دارد. والدیــن باید از چاقی مفـرط فرزنـدان‌شــان پیشگـیــری كننـد و به هیچــ‌وجه مرغ و تخــمـ‌مرغ ماشـــینـــی و فراوردهـ‌ـــهای هورمونی را به‌خصوص به دختران خود ندهـــنـد. آمـــپول‌ـهـای تزریــقی برای جلوگیری از بلوغ زودرس نیز بســیار مضـر هسـتـــنــد، چون محور تخــمـــدان به هیـــپوفیـز را مخـــتـــل می‌ـــکنــد و تاثــیر منفی در رشد واژن و رحـم دارد و استـــفـــاده از آن به هیـــچ عنوان توصیه نمـــی‌ـشود. همانــ‌طور كه مصــرف داروهایی كه ممـكـــن اســت منـجر به بلوغ زودرس شود نیز اصـلا مناسب نیـــســت. والدیــن باید مراقب باشـنــد با دیدن علـائم اولیــه اگر لزومی به درمـان بود حتما درصــدد درمان برآینـد.

 

والـدین چه میـــ‌توانـند بكـــنـنـد؟

والدین بایــد با ایـجاد رابـــطه صادقانـه و دوستـــانـــه با دختر یا پسـر مبـتلـــای خود، برای او پیـــدایــش ایـــن تغیــیــرات را توضیــح دهنـد و او را از مراقـــبـــتـــ‌هــای ضروری آگاه کننـــد. ارتــباط والـــدیـــن با معلـــمـان فرزنــدشان بهــ‌ـــمنظور برقراری ارتبـــاط دوستانــه آنان با بچـــه‌هــای همســن خود و جلوگیری از ایــجـــاد مشـــکـــلــات روانــی در ایــن زمـــیـنـه بســیار اهـــمـیــت دارد. رعــایـــت عوامــل و شرایـط فردی، خانوادگـی و اجتـمــاعی قابـــل کنـــترل (عوامـــل و شرایـط ذکـر شده در مورد علل بلوغ زودرس) به‌منظور تعـــدیــل و کاسـتن از عوارض و پیامـدهای بلوغ زود‌رس در زندگی حال و آیـنده این افــراد نیــز حائز اهـمـــیــت اسـت. مراجعـــه به پزشک متــخـــصـص برای بررسـی و درمـان زودرس بلوغ برای پیشـــگـیری از مشکلـات اسـتــخوان‌بنــدی، رشـــد قدی و فیـــزیکی و انــجـام معایـــنــه‌هـــا و آزمــایـــش‌ـهای مداوم یكــی از وظایف مهم والـــدیـن در این موارد است.

بلوغ زودرس جنسی در کودکان ایرانی

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.