بهاره رهنما و همسرش با تیپ خفن دخترانه

بهاره رهنما به تازگی عکس جدیدی را از خود و همسرش در فضای مجازی منتشر نموده است او که در کنار همسرش در یک کتابخانه می باشد او از وقتی لاغر شده است از تیپ های دخترانه با مدل موی دخترانه استفاده می نماید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر بهاره رهنما و همسرش با تیپ خفن دخترانه را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

یشـــتـــر بدانــیـــد:طغـیان بهـاره رهــنما با طنزی تلـــخ و گزنـده علیـــه خشونت و سنگدلـــی مردانهــبــهـــاره رهــنـــمــا نوشت:

و الـــبتـــه اونا هم که میگن هجده بار و چهل و هشت بار عاشـق شدیم که بیشـــترشونمـــآقایوننـکـــه همـچــین قابـلیت غریـبـــی خدا بهـــشون اعطـــا کرده برام قابــل درک نیـــستـنــیـــا شایــد تو درک مفـهوم کلـمـه عشـــق خیلی فرق داریـــم.

گفتنـــی ست پیـش از این رامـبد جوان در پاسخ به سوال مهـــران مدیـری درباره عاشــقشــدن,ـــگفــتــه بوده که زیاد عاشـق شده است. و مهران مدیریدر دورهمی بارها اظـــهار داشــتـه است که هجـده بار عاشـق شده اسـت.
توئیتر بهـــاره رهــنمـا دربـــاره زیاد عاشق شدن

«چشم هایی که مال توست» از زن می گوید و از عشق و از رنــج؛ رنـجـی که مثـل یوغیـبرگردن ظریـف زنان ایـــن سرزمـــیــن از دیربـاز تاکنون آویختـــه شده است. نثـــری روان با طنزی تلــخو گزنــدهدر درون که خود طغیـانی اسـت بر خشونت و سنـــگدلی مردانه ایـن روزهـــای جهان… بانوبهـــاره رهـنــما ماننــد خنیـاگـــری،از عمــیـــق ترین احـــسـاســات زنــانه، روایـــتـی امـــروزی از مفـــهوم عشق بهمسلخ رفتـه را داســـتان سرایــی می کنـــدو بحق که داســتـان سرایـی یکـــی از خاسـتگاه های تئاتر اســـت.بازیگـر هنــرمنـــدی که در ایــن قرن صنــعـتـی و سرعتـدر اتـفـــاقات که تنــهــا مخـتص کشور ما نیسـتو جهان را فراگـرفــتــه، بنـــا دارد عشق گمــشــده را فریاد کنــد…


بهـــاره رهنـما

تئاتـر واژه ای یونانـی به معـــنای به چیزی نگاه کردن اســـت و بانو بهـاره رهنما تماشـاگــر را خارجاز زمـانو جغـــرافــیا به نگـــاه کردن واقعیتــی تلخ از زنـدگـی امـــروز انســان و روح حساس و ظریـــف زنانهـــفرامـــی خواند.یکی از عنـاصر اصــلی تئاتـــر شاید ایـــن باشـــد که انـسـان دوست دارد به اتـفاقاتی کهخـارج از میـل و اراده اوستــتســـلط داشـتـــه باشــد و زن مونولوگ گوی نمایـــش نیز در چنـــین تلــاشی اسـت،ـــبا یادداشت ها و احـــســـاساتـروزمـــره خویش که مخاطـب را به یاد احــســـاســـات درونی سیمون دوبووار ومارگــریـــت دوراس می اندازد.با وجود آثـار گوناگون نمایـشــی که این روزهـــا، دارای ضعف؛ چه در محــتواو چه در فرم هســتـنـد و از غلامحسیـن ساعدی، بهرام بیـــضـــایـــی و اکــبـر رادی که بگـذریم، نمایش نویس مطرحی غیـــر از ایــنــان نداریـــم.
تلــاش داوود میر باقری

هرچـنـد تلـاش داوود میربــاقری، محمــد رحـــمانیـــان و محـمـــد چرمـــشـــیر چشـمگــیـر اســـت،اما بهاره رهـنـــمـادر این نمایش نامه، به مثـابه زن بازیـگر هنـــرمـــنــد، نقطــه عطـــفی بر حضور زنــانــدر نمـــایــش ایرانی؛ از آزاده رومی،ـــخنیـــاگر دوره ساسانـــی و گردیـه تاکنون است.

گویی او نمایــش را برای تربـــیـــت توده و آشــنــاکردن مردان جامـعــه با دردهـا و احســـاساتزنـانـــه وشرایــط بغرنج زن در جامــعـــه و خانواده و منـــزلــت اجتـــمـــاعی زن در نظـر گرفــتــه است و در اینــدنـیــای خشونتـعــلیـه زنان احـــقاق حقوق زنـــان را دنـــبـال می کنـد. هرچنـد مخاطـــبـی که آثار بانورهنـما را دنــبــال می کنـد،محتوا و شکـل اثـر را واقــع گرا می دانــد، اما اثـــر «چشــم هایی که مال توست»،

در مکــتب مدرنــبــا گستره متـنوعی از سبـــک های نمایشـــی نوشتـه شده اســت که توضیـــح آن خارج از این مقـــال اســـت،ـامـــا هر اثری عاری از نقص نیـســـت و به نظـر نگارنده، طراحی صحــنـــه می توانــست مانند تسـلـــســـل عشقـدر قصـــه،ـــدایـره وار طراحــی شود و از آینه و سایــه، در این چرخـش روزهــای تلـــخ زن اسـتفاده کرد، اما بدون شکــبعد از رابــعه و اعــتصـامـــی و فروغ، بانو بهاره رهــنـمــا نقطـــه عطفی بر حضور زن در جامـــعـــهــایـران امروز اسـت که تاریـــخ در آیـــنده بیشتــر دربـــاره او خواهد گفــت…

بهاره رهنما و همسرش با تیپ خفن دخترانه

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.