بهبود رابطه جنسی و سکس در زندگی زناشویی

رابطه جنسی و سکس در روابطه زناشویی بسیار مهم می باشد شما می توانید برای بهبود رابطه زناشویی خود با همسرتان صمیمی رفتار نمایید و همسرتان را جذب خودتان نمایید بیشتر افراد در زندگی زناشویی خود دچار مشکل رابطه هستند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر بهبود رابطه جنسی و سکس در زندگی زناشویی را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : شنـــاخـت و دانــسـتن راه های داشـــتــن یک رابــطه جنســـی و دور ریـختــن باورهـای غلـط کار مشـکـــلی نیست. در نظر بسیاری از افـراد یك رابطـــه زنـــاشویی موفق ویژگی‌ــهـــای خاصی دارد امـا ایـــن ویژگـــیــ‌ها گاهـــی فقط باورهای نادرسـتـــی هستــنـــد كه تكـیــه به آنـــها می‌تواند باعــث نارضــایتی و حتی ناتوانی جنســی شود. شناخــت ایــن باورهـا به شمـا كمك می‌ــكـنـد یك رابطه زناشویی موفق داشــتـه باشید.

در یك رابــطــه زناشویی حتـــمـــا باید دخول انجام شود. اصطـلاح «رابـــطـه جنســی كامل» ایـن تصور را ایـجـاد می‌ـكند كه رابـــطه زنـاشویی بدون دخول، ناكـــامل است. ایـن تصور اشـتـــبــاه اســـت. برخی تصور می‌ــكنـنـد دخول باعــث رسـیدن به اوج لذت جنــســی در زن می‌ـشود امــا برای بســـیاری از زنـــان دخول به تنهــایی باعـث رســـیـدن به ارگـاســم نمـــیــ‌ــشود.

بدون نعوظ، رابـــطــه زنـاشویی امـــکانـــپـــذیـــر نیــست. بســیــاری از افراد فكـر میـ‌كنند در صورتی می‌توان یك رابـطـــه زنــاشویی را آغـــاز كرد كه نعوظ صورت گرفـته باشد در حالـــی كه نعوظ فقط بخــشی از رابـــطه زناشویی اســـت. نوازش، بوسه، ماساژ و… میــ‌توانــند لحظــات لذت‌آفریـنــی ایجـاد كنـــنـد.

رابـــطـــه زنــاشویی كوتاه، ناامـیـــدكــنــنـده اســت. برای یك رابطــه زناشویی موفق حداكثــر یا حداقـل زمــان تعریف نشده اســت. برخی افـراد فقط زمـان بیـــن دخول تا انـزال را درنـــظــر می گیرنــد و در صورت كوتاه بودن این فاصلـه می‌ـــگویند مرد دچار انــزال زودرس اســت در حالـی كه نوازش و بوسه نیز جزیی از رابـــطـه زنــاشویی محـــسوب میـ‌ـــشود. از سوی دیـگــر ایـن مدت زمـــان صرف شده نیــســـت كه اهمــیت دارد بلكه میـــزان رضـــایت زوجیـــن از رابـطــه مهــم اســـت.

انـزال به معـنـــی اتـمـام رابطــه زنـاشویی است. اگر فكــر ‌كــنــیــد كه نعوظ و دخول اصلیـــ‌تـــریـــن عمـــلـــ‌ـها در یك رابـطه زنــاشویی هسـتـند پس در نظـر شما انــزال نشانه پایـــان ایـــن رابطــه است اما در حقــیـقت مرد بعـد از انزال بایـد تلـــاش كنـد تا با روش‌ـــهـای دیگر به همســـرش كمـــك كند به اوج لذت جنـــسی برســد.

برای احساس رضـــایت از رابطه زناشویی، رســـیـدن به اوج لذت جنـــسی ضروری است. درست اسـت كه ارگاســـم عامل رضایـــت و آرامش‌ جنســـی در افـراد می‌شود امــا نرسـیــدن به آن نشـانــه لذت نبـــردن یا ناموفق بودن رابطه نیـــســت.

همـسران باید همــزمان به اوج لذت جنـسی برسنـــد. ایــن باور بسیـار غیرمـنــطــقــی اسـت. زمان رســیــدن به اوج هیــجـــان جنســـی معمولا در زنــان و مردان یكـسان نیست و هر دو نمیـ‌ـتواننــد در یك زمان به ارگاســـم برسند گرچه تطـــابق دادن خود با دیگـری در زمــان رســـیـــدن به اوج لذت جنـســـی اهــمیت دارد.

در یك رابـــطـه زنــاشویی مرد فاعل و زن مفعول است. معـــمولا برای زنان رســـیدن به اوج لذت جنســی مرد مهـــم اســـت و مرد نیز برای آنـكـــه لذت ببـرد از خود مایــه میـــ‌ـــگذارد. درست آن اسـت كه هر یك برای لذت بردن خود تلـــاش كننـد و از دیــگری انتــظار نداشــتـــه باشنــد كه برای لذت بردن او تلــاش كند، فراموش نكـــنید كه هر كســی بهـتر از دیـگـــری بدنــش را میـــ‌شــناســد و می‌تواند در رســیدن به اوج لذت جنـــســـی به خود كمـك كنـد.

نداشـتـن نعوظ در مردان به معـنی آن اسـت كه همسر خود را نمی‌ــپسـنــدند. این عقـیــده اشتـــبـــاه است. همــیـشـه بین نعوظ و لذت رابـــطـه‌ای وجود ندارد. گاهی مردی همـــسرش را بســـیـار دوست دارد امـا ممکـن اســـت به دلـیـل ناتوانــی جنســی یا مشـكلـات دیگر توانایـی نعوظ نداشـته باشـد.

یك زوج طبـیعـــی باید هفتــه‌ای یك بار رابـطــه زنـــاشویی داشــتـه باشــنــد. میــزان تمایل به برقراری رابـــطـــه زنـــاشویی بیــن افراد مخـتلف متفـــاوت اســت و نمی‌ـتوان گفت برقراری چه مقدار رابـــطه زناشویی در یك زمــان معــیــن نشانـه طبیعی بودن همســران اســت.

طی یك رابـــطه زنـاشویی نبـــاید با هم صحبت كرد. فكـر كنــید طرف مقــابل بدون حرف زدن می‌ـــدانـــد شما از چه نوع حركتـــی خوشتان میـــ‌آیــد و چه کاری را نمیــ‌پســـنـــدید. گاهــی بیان احــساسات و خواسـتـهــ‌ـــهــا هنـــگام رابــطــه زنـاشویی برای همـــســـران لذت‌آور و تحـریــكـ‌كنـنده است و میزان رضـــایـتمنـــدی آنــهـا را از رابـطـه زنـــاشویی افــزایش می‌ـــدهد.

بهبود رابطه جنسی و سکس در زندگی زناشویی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.