بهترین رنگ برای دکوراسیون رنگ سفید

رنگ سفید در دکوراسیون و چیدمان نقش بسیار مهمی دارد بسیار از افراد از رنگ سفید در اتاق خواب استفاده می نمایند که بسیار مدرن و جذابتر دیده می شود ساده و یکدست بودن این چیدمان مورد توجه بسیاری از افراد قرار می گیرد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر بهترین رنگ برای دکوراسیون رنگ سفید را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : بـحــث هایی که پیـرامون دکوراسیون داخــلی منزل شکــل می گیـرد، همـیـشــه جالـــب هسـتـــنــد. برخی به دکوراســـیون ساده و مینیـمـــالیـستـــی علاقـه دارند، و برخی دیــگــر دکوراسیون شلوغ و مفصل تر را ترجـــیح می دهـنـــد، یا بعضی دیــگـــر از افــراد دکورهـــای سنتــی را در مقایـســـه با چیــدمـــان مدرن منـــزل بیشتـــر می پسنــدند. اما تمــام ایـــن بحث ها و انـــتخاب های متـنوع، نســبت به انــتـــخـاب رنگ مناســب برای دکوراسیون اتاق ها، موضوعاتی حاشــیـــه ای به نظـــر می رســـند.

به عنوان مثال تاثیری که رنـــگ سفـــیــد دیوارهــا می توانـــد در شکـل گیــری دکوراسیون در کنـار دیگر انواع رنـگ ها داشته باشـــد، بســـیار پراهمــیت اســت. عموما رنــگ های خنـثی به عنوان رنگ هایی شنـاخـتـــه می شوند که عمومیت بیـــشـتـری نسبـت به دیگـــر رنــگ ها در دکوراســیون داخـلــی اتـــاق ها دارنـــد و رنـــگ سفـیـد از ایـن حیث در میـان دیــگــر رنـــگ ها کاربـــرد بیشـــتری دارد. به همیـــن دلـیل پاسـخ دادن به این سوال که کدام رنـگ های خنـثی برای دکوراسیون مناسب تر هستـنـد، می توانـد سوالــی مهم و تامــل برانـگیز باشـــد که در ادامه با تمرکز بر رنگ سفـیـــد به ایـــن موضوع می پردازیــم.

جذابـیـــت رنگ سفیــد

برای بسیــاری از افراد، اتـــاقــی که با رنـگ های سفـــید تزئین شده، همــچون تنفـس هوای تازه اسـت و همـــان احـســاس آرامـــش را منتــقـل می کند. به عنوان مثـــال اتاق خوابـــی که تمام اجـــزای دکوراســـیون در آن به رنـــگ سفیـــد هسـتـــنـــد، می توانـــد ذهن و چشــم بیــننـــده را بدون هیچ برانگیخـتگی اضافی، در نوعی آرامش غرق کنـــد. الـــبتــه چنـین ترکیــبی در دکوراســیون منـزل ممـــکـن اســت باعث ایجاد حس بی روح بودن، بی انرژی بودن، و سردی در فضـــا شود. به ایــن ترتیـــب حســی کامـــلـــا متـضاد از یک محـــیــط ثابـــت می توان برداشت کرد.

روشنایی مدرن

سادگی و یکـدست بودن سبک مدرن دکوراسـیون می توانــد با جذابــیت رنـگ سفـــید ترکــیب شود و فضای داخـــلی اتــاق ها را دلـبــازتر و وسیـــع تر نشان دهــد. اگـــرچه سبــک های مدرن و نوگرای دکوراسـیون لزوما نباید به رنــگ سفیـــد متـکــی باشنــد، اما ترکیـب ایـــن نوع دکوراسیون با رنـگ سفیـــد، بســـیــار ایــده آل خواهد بود. در حال حاضر بسیاری از مدل های مینــیـــمــالـــیـستی و مدرن دکوراســـیون داخلی، از رنــگ سفیـــد به عنوان رنگ اصــلــی در ترکـیــب بنـــدی دکوراتــیو خود بهـــره می برند.

ویژگی دکوراســـیون گالـــری ها

دیوارهای سفیـد می توانند ویژگــی هایــی را در دکوراسیون داخـــلــی اتاق ها ایــجـاد کنــند که معـــمولا به عنوان ویژگـی دکوراسیون گالــری ها شنــاخته می شوند. ایــن نوع دکوراسـیون معــمولا به واسطـه وجود رنگ سفیــد در پس زمـیـنـــه اشـیـــا، آنـــهـا را در مرکـزیــت تمرکز بیشتری قرار می دهــد.

این اتــفـــاق دقــیـقا همـــان چیزی است که در گالــری ها هم برای جلب توجه بیــننـدگان نســـبت به آثـار هنـری، مورد اســتفـاده قرار می گیرد. اگر می خواهـــیــد از چنـیـــن خصوصیــت مهمــی اســتـــفـاده کنــید، بایــســـتـــی سه عامل مهم را در دکوراسیون داخـلی مورد توجه قرار دهیــد: تامیـن نور مناســب، ترکـــیب بنـــدی یکـدســت و هماهنـــگ عناصـر دکوراتــیو، و چند شیء جذاب با ظاهر هنـری خاص.

ظاهر تمــیــز و مرتــب

معـــمولا به کارگـیری رنگ سفیـد به دلیـــل علاقـــه ای که به تمیــزی و نظم بیــشتر داریم، در اولویت قرار می گیرد. به عنوان مثـال در دکوراســیون آشـــپـزخـانــه که مسئله تمـــیزی اهـــمیـت بیــشــتری پیـــدا می کنـــد، رنـگ سفـــید معمولا مورد توجه بیشـتـــری قرار می گیرد. اما گاهــی اوقات چنـــیـن موضوعی کاملا حالـت عکس پیـــدا می کنـــد و ممـکـــن اســـت ترجیح دهیـــد که لکـه های اجـــتــنـاب ناپـذیــری که از کار کردن در آشـــپــزخــانــه به وجود می آیند، چندان در معرض دید قرار نگـیرنـد.

در این صورت احــتمـــالـــا ترجـیح تان اسـتفـــاده از رنـگ های تیره به جای رنـگ های روشن و به ویژه سفیـــد اســـت. بنــابـراین به کارگیـری رنــگ سفیــد در دکوراسیون می تواند با علاقه شمـا به تمیـزی و مرتـــب بودن محـیــط، رابطه مســتــقـیـم داشـته باشــد.

حاشـیـــه های سفــید رنـــگ

اگر بخواهــید که رنـــگ های تیـــره و بارز را در ترکـیب دکوراسـیون کمــی تعـدیـل کنید، قطـعــا رنگ سفـــیـد انــتخــاب منـاسبی برای این منظور نخواهـــد بود. زیـــرا استــفــاده از رنـگ سفـید در کنار رنگ های تیـــره و خاص، می تواند کنـتـراسـت را در ظاهر دکوراسیون افزایش دهد و با تاکیـــد بر چنـــیـــن رنــگ هایـی، آنهـــا را بیشتر در مرکـز توجه قرار دهـــد. به عبــارت دیـــگــر از رنـــگ سفـید می توان برای نشــان دادن جزئیات بیـشـــتــر در دکوراسیون بهره برد. با رنگ آمیزی حاشـیه دیوارهــا به رنـــگ سفـید می توان تاکـیــد بیـشــتـــری روی رنـگ های اصــلی دکوراسیون ایجاد کرد.

فاصلـــه گرفــتــن از رنـگ های سرد

اگر اجزای اصـــلـی دکوراسـیون در اتـاق ها عمــدتا با رنگ های سرد انتـخــاب شده انـــد، بهــتـــر اســـت برای تعـدیل کردن ترکـیــب رنگ دکوراسـیون انـــدکـــی رنــگ های گرم را نیـز به مجموعه رنگ ها اضافـه کنـیــد. برای ایــن منظور بهــتر اســت کمــی از رنگ سفـــیـــد فاصــلــه بگـیریـد و برای رنـگ آمیزی دیوارها از رنـــگ های کرمی روشن استـــفاده کنـیـد.

ترکــیـبات گرم و روشن

معــمولا در دکوراســـیون های کلـاسـیک و سنـــتی، استـــفاده از رنگ سفـــیـد خالـص، چندان عمومیـــت ندارد و به جای سفــید یکدست و خالـص از رنگ های روشن و گرم اســتفاده می شود که در عیــن قرابـت به رنـــگ سفــید، گرمـای بیشـتری در فضــا ایجاد می کننـد. ایـــن نوع رنـگ ها پخــتـــگـی مناسـبـــی در فضا به وجود می آورنــد و علـــیـرغـم اینـــکــه ویژگـــی های رنگ سفیــد را در خودشـــان دارند، می تواننـد محـــیــط را از یکنواخـــتـــی و سردی بیـــش از حد خارج نماینـــد.

کنــتراست نرم

با توجه به ایـــنکه رنــگ هایـــی مثـل کرمی و خردلـی بسـیــار روشن، نسـبـــت به سفیـــد، گرمـای بیشـــتـــری دارند، می توانـنـــد به عنوان رنـــگی مســتقــل در کنـــار سفـید هم به کار گرفـتــه شوند و مکــمل خوبی برایـش باشنــد. ترکـــیـب رنــگی حاصـــل، کنــتراست نرمــی در دکوراســیون ایـجاد می کنـــد و حتی با وجود رنـــگ های تیـره در محیط، جلوه خوبی به فضای کلی اتاق می بخشد. به این ترتـیب میان الـــمـــان های تیره و روشن اتاق نیـز پلـــی مطـــمئن برقــرار می شود و از کنــتــراســـت های هیجانی میــان تیـره و روشن های عمـــیــق، جلوگیری می شود.

از آنـــجـــا که به استــفــاده از رنگ های روشن و گرم همچون رنـگ کرمی اشاره کردیـــم، می توان نتیـــجه گیــری معـکوسی هم از به کارگیـری ایـن نوع رنـگ ها در کنار رنگ سفــیـد ارائه نمود. اگـــر بخواهـیـد فضـــای اتاق را کمـــی از کهـنگــی و پخـــتگـی بیـــش از حد خارج کنــید، می توانـــیـــد با اســـتــفـاده از رنــگ سفــیـــد خالـــص انـــدکـی محیـــط را سردتــر کنیــد و تعـــادل را در دکوراسیون ایـــجاد نمـــایــیــد.

بهترین رنگ برای دکوراسیون رنگ سفید

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.