روش های بیدار نگه داشتن مردان بعد از رابطه جنسی و سکس

مردان معمولا بعد از سکس و نزدیکی به خواب می روند و زنان از اینکه مردان بعد از رابطه جنسی چرا به خواب می روند زنان دوست دارند بعد از نزدیکی مردان آنها را نوازش نمایند ولی مردان آنقدر خسته می شوند که به خواب می روند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر روش های بیدار نگه داشتن مردان بعد از رابطه جنسی و سکس  را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : در رابطــه جنـــسی در بدن مردان هورمون های استــرس زا ترشح می شوند و اگـر در خاموشی رابـطـــه جنـــسی داشـــته باشـند این پیــام به مغــز میرسـد که وقت خواب اســـت و هورمون ملاتونیـن چرخه خواب را تنظــیم میکنـــد. وقتـــی پرولاکـتــین، اکـسی توسیـــن، ملـــاتونین همــه با هم مداخـلـــه میــکــننـــد پس وقت خوابـیدن است.رابطـــه جنــسی
رابـطه جنسـی و عکس الــعمـــل متــفاوت مردان و زنـان بعــد از آن

این اتفـــاق زیاد می افـــتــد که مردان بعــد از رابــطــه جنـســی به خواب میــروند در حالی که زنان بیــدار هستـنـــد. مردان برای ایـــن خواب مدیون هورمون پرولاکتـــیـن هسـتـند که بعد از مقاربـت ترشـح شده و موجب خواب آلودگـی میـــشود. پرولاکــتیــن انتـــقال دهنـده عصـــبی تحـریـــک کننـده بیـداری یعـنی دوپامـیـن را سرکوب میکـند. در حالی که بدن زنان ایـن هورمون را بسیار کم ترشـــح میـــکـنـــد. اما ایـن تنها پرولاکـتیــن نیسـت که باعــث میــشود چشـــمـهای مردان باز نماند.

هورمون احـســاس خوب یا همان اکســی توسیـن در هنگام رابطه جنــســی ترشـح میـشود و میــتواند افـکار اســتـرس زا را از ذهـن دور کند و به همیـن دلـــیل آنـــها راحـت تر و آســـان تر به خواب میـــروند و اگــر در خاموشی رابـطه جنـسی داشتــه باشــند ایـن پیام به مغز میرسد که وقت خواب است و هورمون ملـــاتونین چرخــه خواب را تنـــظـــیم میـــکند. وقتی پرولاکـتیــن، اکـسی توسیـن، ملـاتونیـــن همه با هم مداخــله میـکنــنـــد پس وقت خوابیدن اســـت.


خواب الودگی مردان بعد از رابطـــه جنسی

بعد از رابـطه جنسی مردان انـژی از دسـت می دهــند و زنـــان به دست می آورنــد

رابطـــه جنسی بر جنـــبـه های روانــی نیز تمــرکــز دارد، ادغـام دو بدن که باعــث هدایـت انـرژی و پرانرژی کردن زن و مرد دارد. رابطــه جنـــســی و ارگاسم اوج آگـاهی روانـــی اس و اتـحـاد انـرژی را نشان میـدهـد. امـــا ارگــاسم مرد خارجـــی اسـت و باعـث خارج شدن ایـن انــرژی میشود. در مقـابـــل اوج لذت جنـســـی در زن درونی اسـت و انرژی در بدن باقــی میمانــد و برای همـین سرحـال میــمـاند.

ماهیت شیـمـــیـایــی بدن مردان بعد از رابطــه جنـــســی تغیـیـــر می کند ولی در زنـــان همـــیشـــه ایـــنطور نیــست
مواد شیــمــیایـــی بدن مرد بعـــد از ارگاسـم تغییر میـکـنــد. وقتی پرولاکــتیـــن ترشـــح میشود، بدن هشــدار خسـتگی میـــدهـد. در مقابـــل زنـان در هر بار رابطــه جنـــسی به ارگـــاسم نمی رسـنـــد. بنــابــرایــن میـتوانــند انرژی لازم برای بحث دربـــاره عشق و زنـدگـی و … را داشــتـــه باشـنـــد. یک توضیـــح زیــسـتـی دیگر ایــن اســت که هنــگـام رابــطــه جنســی و بعـد از ارگـــاســم عضــلاتی که از گلیـــکوژن انــرژی تولیــد میکــنـند، تحــلیل میروند و همـین در مردان احسـاس خواب آلودگـــی میــدهد از آنجـا که مردان توده عضلـانـی بیـشتـری نسبـــت به زنان دارنـد مردان احـســاس خستــگـــی بیشتـری میـــکـنـنـد.


مردان بعد از رابـــطـه جنســی نمیـــتواننـد صحـــبـــت کنـــنــد و زنـان دقیقا برعــکـــس هسـتـــنـــد
تفــاوت رفــتــارهای مردان و زنـان بعــد از رابــطـــه زنـــاشویی

بعــد از رابطــه جنســی همه چیـز به مردان مربوط نمی شود

بعـــد از رابطـه جنســی هم مرد و هم زن احســـاس آرامـــش، گرمی و خواب آلودگـــی میکــننــد اما همه مردان هم بعــد از رابــطــه جنــسـی نمـیـخوابــنــد برخــی از آنهــا از نوازش لذت می برنـد و از صحـبت کردن با یکدیــگر لذت میـــبرنــد و گاهـــی ایــن زن است که به خواب میرود. اما اگـــر هم بخوابد نبـایــد شمــا را به این فکـــر بیندازد که رابـطه شمـا آن طور که بایـد قوی نیـــست. در حالــی که خروپف او میـتوانــد ثابـــت کنـد که چقــدر خوشحــال و راضــی است.

مردان بعــد از رابـطه جنسی نمـــیــتوانـــنـــد صحــبــت کننـــد و زنـان دقـیــقـــا برعـکـس هســتـــنـــد
زنــان دلـــشــان میــخواهد تجربـه هایــشان را پردازش کنــنـــد به همـــین دلـــیل تمـــایـــل به صحــبت کردن بعـد از رابطه جنســـی دارنــد. ارتباط گرفتــن برای زنــان ساده تر و طبــیــعــی تر اسـت. اگــر مرد هم صحـبـت خوبی نبـاشــد به پشـــت روی تخـــت دراز کشـــیـــده و ارتــبـــاطـی برقرار نمیکنــد. در حالـی که براســـاس تحـــقــیـــقات نوازش بعد از رابــطــه جنـسی به تقویت صمـیـمـــیــت، دلــبســتـگی و احـــسـاس کلـــی طرفـین کمک میکــند. بنـــابراین بایـــد راه هایــی برای پیوند بعد از رابـطـــه جنسی پیدا کنیـد.

راه های بیدار نگهـــداشــتـــن مردان بعد از رابـطه جنســـی برای دریافت نوازش
– رابطه جنــســی را قبل از صبحـــانــه، ناهـار یا شام قرار دهـیـــد. به ایــن ترتیـــب او کمـــتــر احتمــال دارد به خواب برود چون گرســنـــه اسـت.
– سعــی کنـیــد شب دیر وقت مقـاربـــت نداشته باشــیـد چون ایــن زمان خود به خود خستــگی به دنـبال دارد.
– درباره تعیین زمـــانی برای بیدار مانـدن بعــد از رابـــطـه جنـــســـی با هم به توافـق برســـید.

روش های بیدار نگه داشتن مردان بعد از رابطه جنسی و سکس

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.