بیش فعالی جنسی و عواقب بد آن بر روی فرد

بیش فعالی جنسی در بسیاری از افراد موجب می شود که فرد رفتارهای شهوت انگیزی را از خود نشان دهد و نتواند خودش را در مقابل جنس مخالفش کنترل نماید شاید باعث آزار جنس مخالفش هم شود این نو بیماری نیاز به درمان دارد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر بیش فعالی جنسی و عواقب بد آن بر روی فرد را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : درمــان بیـشــ‌ــفــعــالی جنــسـی شامل روانــ‌ــدرمـــانـــی، رفتاردرمـــانـــی و دارودرمانی اســـت كه معــمولا با توجه به شرایط فرد در مورد نوع درمـان تصـمــیــم گرفته میــ‌ــشود. در روانــ‌درمــانــی و رفـتـاردرمـــانـی برای مشخص شدن آثار مثبـــت درمان به گذشـت زمـــان نیاز اسـت.
بیش‌ـفعـــالـــی جنـــســـی، بیــمـــاری آزاردهندهـ‌ــای برای خود فرد و اطــرافــیان وی و جامـعه محسوب میـــ‌ـــشود و اگـر بهــ‌درستی با آن برخورد و درمـان نشود باعث بروز مشكــلـ‌ـهـای عدیـــده‌ای خواهد شد. در علم روانـ‌ـپزشـــکـــی این حالـــت، بیماری بالقوه خطرنـاکـی به شمار می‌ــرود. مرد مبــتلـــا به بیش‌ــفـعالــی جنــســـی ممـــکــن اســت علــاوه بر واردشدن به رابطــه جنـسی كه از نظـر عرف طبـــیـعـی اســت، وارد روابط و رفــتـــارهــای غیـرطبـیعی شود.

مشخصات مردانی که دارای بیـش‌فـــعـــالی جنسی هستند، عبـارت است از:
ایــن بیـــمــاران دارای احـساس «فوریـــت جنـسی» هســتـــند و احسـاس نیــاز جنســـی آنهـــا بایـــد بلافــاصــلــه برطرف شود. معـــمولا این احســاس قابــلــ‌ــکـنــتـرل نیـــسـت.

ایـن بیـمـاران اگـــرچه وارد رابطـه جنســـی متـــعدد میـــ‌ــشوند ولی رضایت جنــسی پیدا نمــیـــ‌ـــکــننـــد و ممکـن است لذت جنسـی را هم تجـربـــه نكـنـنـــد.

نیـــاز جنـــسی مداوم، پایـــدار و کنتـــرلــ‌ــنــشــده

رفــتـار نامـــنــاســـب در مواجهـه با دیگـران

خودارضایـــی مکــرر

رفتــار و صحـبــت هرزه‌

یكـی از خصوصیـــات این بیــمــاران ایـــن است که تمایــلات جنـســـی آنــها محـــدود به یک فرد نیــسـت بلـــکه معــطوف به هر فردی می‌ـتواند باشــد. یکی از مواردی که در آن بیش‌ــفعالی جنـــسـی زیــاد دیـده می‌شود، خانــه سالـمـندان اســـت. حدود 50 درصد ساکنـان خانـــه سالمنـــدان دچـار بیــمـاری آلزایمــر هسـتـــنـــد و حدود 4 درصد ایــن بیـــمـــاران دارای بیـــشــ‌ـــفــعــالی جنــسـی یا رفتـار جنـســی تهاجـمــی هســـتـــنــد که باعث ایجاد آزار و اذیـت برای خود، فامـیل و کارکنان میــ‌شوند.

علــل
دانشمندان بر این عقیـده هسـتـــنـد که علـت ایـن بیمـــاری عدم تعـادل در مواد بیوشیــمیایــی مغز است. سروتونیـــن، دوپامـیــن و نورآدرنــالـــیـــن از جمـــلــه رابــطـــهـــ‌های عصــبــی هســـتند كه در مغز وجود دارنـد. ایـن مواد بیوشیمـیـایـــی خلق و رفـــتــارهـای جنســی را کنتـرل میــ‌ـکــنـنــد. برخــی علل شنـاختـهــ‌شــده در بروز این بیــماری موثراســت که در زیر توضیح داده می‌شوند ولی در تعــدادی از موارد نیـــز به‌رغم بررسی‌هــای وسیع علـتـــی برای آن یافت نمــی‌ــشود:

بیـمــاری آلزایـمـر: یکی از علل مهم بیــشــ‌ــفــعـــالـــی جنسی بیـــمــاری آلزایـــمر اســـت.

بیماری پارکیــنـسون: یکی از علل مهم بیماری بیــش‌ـفـعـالـی جنــسی اســت و معــمولا علـــت آن نیز داروهایـــی اســـت که ایــن بیـــمـــاران مصـرف میـــ‌کـــنند.

بعضـــی انواع صرع (تشـــنـج یا غش): لوب گیــجـگـــاهــی و لوب پیــشانی مغز، میــل جنسی را کنترل می‌کـــننـــد هر نوع بیـــماری در این منـــاطـــق ممـــکـــن اسـت باعث برداشتــه شدن مهـــار جنسی و منــجـر به بیـــشـ‌ـفـــعالـی جنـــسی شود.

اعـمـال جراحـی: مخصوصا جراحــی‌ـهایی که روی نواحـــی به‌ــخـــصوصی از مغز انــجام میــ‌ـــشود.

سکــتـه مغـــزی: این بیـماری نواحی بهـــ‌ـخـصوصی از مغز را گرفتار میـــ‌ــکـنـــد؛ مثــلا لوب گیــجگـاهی مغـز.

بیماری‌ــهای خاص: برخی بیـــماریـــ‌ــهــای اعصاب و روان مانـــند اخـــتــلال دوقطبی و بیمـــاری ام‌اس و همـــینــ‌ــطور مصرف بعـــضی‌از داروهای اعـــصاب و روان میــ‌ـــتوانـــد منـــجر به بروز بیشـــ‌ـــفعــالـی جنــسـی شود.

تشخیــص
این بیــمـــاری معـــمولا شروع تدریجی دارد. اگــر فرد احـساس کنـد که تمایــل غیر قابـــل کنــتـــرل و اجبــاری به رابـطـه جنــسی دارد، بایــد بلــافاصــله با متخصص مربوطه مشورت کنــد چون با گذشـــت زمــان بیمـاری تشدید می‌ـــیابد.

در ادامــه تعــدادی سوال مطــرح می‌ـشود كه اگـر پاســـخــتان به هر کدام از آنهـا مثبت باشد، حتـما بایــد با متخــصص مربوطه مشورت كنیـــد:
آیا از کنـترل تحـریکـات جنســی‌ــتان ناتوان هســتـــید؟

آیـا رفتـــار جنسـی شمــا باعث آسـیب به رابـطـه با همســر، شغل و موقعــیـت اجتمـــاعــی شما شده اســت؟

آیا همــیشه به فكر داشتــن رابـطـه جنــســی هسـتیـد حتـــی اگــر نخواهیـد به آن فکر کنـــیـــد؟

در صورت وجود هر یک از موارد زیــر نیز بلافـــاصـله به متخـــصص مربوطه مراجـعه كنید:
اگـر رفتارهــای جنسی کنــتـــرلـــ‌ــنشــده شما باعــث آســـیــب و زیــان میــ‌شود.

اگـــر دچـار بیــمـــاری دوقطـبی هستـــنـــد و رفتارهــای جنـســی شما قابل کنتــرل نیــسـتـــنــد.

اگـــر دارای افـــکـار خودکـشـی هسـتـــید.

وجود برخی عوامـــل، فرد را مسـتــعـــد ابتـــلــا به بیـش‌فـــعالی جنـســی می‌ـکند که به آنـها عوامـــل خطـرسـاز میـــ‌ـگوینــد. مهم‌ــتــریــن آنـهـــا عبارتـنــد از:

سوء مصرف مواد و الـکل

داشـتــن یک بیــمـاری اعـــصاب و روان

سابقـــه سوء استفـــاده جنسی

برخی علایـــم نیز می‌توانند علایـم هشداردهـنــده بیــش‌ــفـــعـالـــی جنسـی محسوب شوند؛ از جمله:
روابط جنسی هرزه و خارج از خانواده

نداشـــتن رابـطــه عاطـــفـــی در رابــطه جنســـی

خود ارضایـــی مکرر

لذت بردن از آزار دادن و آزار دیدن در رابطـــه

عوارض
بیـش‌فعالی جنـــسـی دارای عوارض خطـرنـاک و گاه جبـران‌ناپـــذیـری است؛ از جمـلــه: از هم پاشـیدن خانواده، از دســـت دادن شغــل، دستگـیــری و رفتن به زندان، اعـــتیــاد به موادمـخـــدر و الکــل، ابـتــلا به بیــمارهــای آمیزشـی مثـل ایـــدز و هپـاتیـــت و انـــتقــال آن به همـــسر و جامـعـه، ابتلـــا به بیـــماریـ‌های روانــی مثل افـــسردگی و از دست دادن پســـ‌ــانــداز مالی و مشـــکلات مالـــی.

درمان
درمان بیـــشـ‌فعـــالــی جنــسی شامل روانــ‌درمانـی، رفتـاردرمانــی و دارودرمـانـی اســـت كه معمولا با توجه به شرایــط فرد در مورد نوع درمـــان تصمـیـــم گرفتـه می‌ـشود. در روان‌درمـــانی و رفتـاردرمـانی برای مشخـــص شدن آثـار مثـبت درمان به گذشـت زمان نیـاز اسـت.
اگر لازم اسـت روانـــ‌ـــدرمـانی یا رفتــاردرمانــی برای بیـمار انـــجــام شود، بهــتـــر اســـت توام با دارودرمـــانـی باشـــد زیرا آثــار مثـــبـت درمـــان زودتــر نمـــایان میـــ‌ــشود و تا حدودی بیــمار را از مشـکــلات رهــایــی می‌دهـــد و میـ‌توانـــد درمان خود را دنبـــال کند. گاهـــی لازم است این بیــمـــاران بســتری و درمـــان شوند تا از خطـــرات ایـن بیماری کاسـته و بیـمـار تحت کنـتـــرل باشــد. برای دارودرمــانی انواع داروهای زیاد و موثر وجود دارنــد که می‌توان برای بیـــمــار تجویز کرد.

بیش فعالی جنسی و عواقب بد آن بر روی فرد

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.