بیماری خطرناک برگشتگی پلک به داخل یا انتروپيون

برگشتگی پلک به داخل یا انتروپيون بیماری خطرناک چشم می باشد که بیشتر افراد دچار این بیماری می شوند پلک پایینی به قسمت داخل چشم برگشته و پلک ها چشم را اذیت می نمایند اگر این بیماری چشمی درمان نشود دچار زخم در داخل چشم می شود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر بیماری خطرناک برگشتگی پلک به داخل یا انتروپيون را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: انـتـــروپیون‌ عبـــارتـــ‌ است‌ از یکــ‌ اخـتلـــالـــ‌ پلکـــ‌ (معـمولاً پلـــکـ‌ پاییــنـــی‌) کهــ‌ در آن‌ پلکـــ‌ بهـ‌ سمـتــ‌ داخل‌ و بهـــ‌ درون‌ چشـــمـ‌ می‌ــچرخـند.

انتـروپیون چيست؟

انـــتروپیون (ENTROPION) به برگـشــت لبه پلـــک به سمـت داخـــل چشم می گوینـد در اين حالـــت مژه ها به سطح کره چشـم (قرنيه) سائيده مي شوند. انتــروپيون بيشــتـر در پلـک پايين ديده مي شود. انــتــروپيون که اگر درمان نشود، باعث آســـیـب قرنـیـه و زخـم آن می شود و در نتـــیجه منـــجـر به کاهش بیـنـایـــی می شود. انـــتروپیون بیــشتــر در سنـیــن 47 تا 69 سالگـــی بروز می کند و از نوع سوم است.

علـل‌ انتـروپيون

چنــدیـنـ‌ عامـل‌ مخــتلـفــ‌ ممـــکـــنــ‌ اســت‌ باعثـ‌ انــتـــروپیون‌ شوند:

• سســـتـــ‌ شدنـــ‌ بافــت‌ حمــایتـ‌ کنـنده‌ از پلـک‌، همـــراهــ‌ با کشـیـــدهــ‌ شدنـ‌ عضــلـات‌ پلکـــ‌ به‌ سمــت‌ داخـــلـ‌

• الـــتــهـــابـ‌ مزمنــ‌ چشـــمـــ‌ (از جملــه‌ آلرژیــ‌)، کهـ‌ باعث‌ ایـــجاد بافــتـــ‌ جوشگــاهیــ‌ در پلک‌ میـ‌ــشود.

عوامـــل تشــدید کننده بیــمـــاری انتــروپيون

پیـریـ‌

انواع انـتـروپیون

انـــتــروپیون به سه نوع تقــسیم می‌ــشود:

1. انـــتـروپيون lnvolutional: شايعـــ‌ـتـــرين نوع اسـت، از پيرى ناشى مى‌ـــشود و همواره در پلــک تحتــانـى رخ مىــ‌دهـد. علـــت آن سســتى عنــاصــر پلــک و حرکت قسمـــت پرهـ‌ــســپتــال عضـــله حلــقوى به سمــت بالـا است.

۲. انـــتروپيون سيکـاتــريسيل: در اثر اســـکــار ملـــتـحمــه يا تارس، پلــک فوقانى يا تحتانـى به داخـل مىــ‌ـــچـــرخـــد. اغـلـــب علت آن بيمـــارىــ‌ـــهاى التهابـــى مزمـن نظـير تراخم است.

۳. انتـــروپيون مادرزادي: نادر است در اين حالـت لبهٔ پلــک به سمـــت قرنـــيه مى‌ـــچـرخد. اين حالـــت را نبايد با اپــىـــ‌ـبلفارون مادرزادى که معمولاً در آســـيائى‌ــها اســت و در آن پوست و عضــله پرهـ‌تـار سال باعـــث چرخــش مژه‌ــها حول کنــاره تارس مىــ‌ـــشوند، اشــتـــبــاه کرد.درمان انـتــروپيون جراحى است.

انتــروپیون به برگـشــت لبـه پلــک به سمت داخل چشـم می گوینـــد

علایـم‌ــ‌ انـــتــروپیون

♦ چســـبنـــدگــی پلـــک ها

♦ تولیـــد چرک و ترشح در چشـــم

♦ چســـبنــدگـــی مژه‌ــهـــا

♦ التـهـاب چشم (ورم، قرمـــزی، درد، سوزش و اشکـــ‌ریــزش) که در اثــر ساییده شدن پلــک و مژه‌هـــا روی قرنیــه ایجاد میـــ‌ـشود.

♦ اگــر درمـان نشود، باعـث آسیـــب قرنــیـــه و زخـــم آن می شود و در نتیـــجه منـجـر به کاهـش بینایـی می شود.

عوارضــ‌ احـــتـــمـــالی‌

زخمـ‌ شدن‌ قرنیــه در اثر سایـــیــدهــ‌ شدنـــ‌ پلــک‌ و مژه‌ـــهـا به‌ آن‌

انتــروپيون که اگـر درمان نشود، باعـــث آســیـب قرنیـه و زخـم آن می شود

درمان انتـــروپیون

درمـان دارویی انـــتـروپیون

¤ اســتفاده‌ از اشک‌ مصــنوعی‌ تا زمانــ‌ جراحی‌

¤ آنتـــی بیوتیک در صورت‌ وجود عفونتـــ‌

درمــان برگشـتــگــی پلک به داخـل

درمان خانـــگــی

روزانه‌ چندیـن‌ بار روی‌ پلــکــ‌ــهــا کمپرس‌ گرمــ‌ بگــذارد تا التـهـابــ‌ و ناراحتـــی‌ تخفــیفـ‌ یابـــد. برای‌ آمـــادهـــ‌ کردن‌ کمــپرسـ‌ ایـن‌ گونهــ‌ عملــ‌ کنـــید:

◊ مقداری‌ آبـ‌ گرمــ‌ را در یک‌ ظرف‌ تمیـــز بریـزید. یکـ‌ پارچــه‌ تمـیز را در آب‌ خیسـ‌ کنید. آنــقدر آن‌ را بچـلـانـــیــد تا تقریبـــاً خشــکـــ‌ شود. پارچـــه‌ گرم‌ و مرطوب‌ را به‌ مدت‌ 15-10 دقـــیـــقـهـ‌ روی‌ چشم‌ بسته‌ قرار دهـــیـــد. پارچه‌ را مرتـــباً خیـســ‌ کنید و بچلـانـیـد تا مرطوب‌ بمانـد.

◊ اگــر در معــرض‌ باد یا آلایــندهـ‌ـــهــا قرار میـــ‌ـــگیریـد، از عیـــنکـــ‌ یا چشمــ‌ــبـــنــدهایـ‌ عینـکـ‌ مانــند برایـــ‌ محــافــظــت‌ از چشــم اســـتفاده‌ کنـیــد.

◊ معــمولاً یکـــ‌ جراحـی‌ کوچکـــ‌ برای‌ رفـــعـــ‌ مشکـــل‌ انجــامـ‌ میـ‌ـــگیرد.

درچه شرایطـــی باید به پزشــک مراجعه نمود؟

– اگرشـــما یا یکـــیـ‌ از اعضای‌ خانواده‌ تان علایــم‌ انــتـــروپیون‌ را داریـــد.

– اگـــر یکـیـ‌ از موارد زیــر پس‌ از جراحی‌ رخ‌ دهـــد:

* درد چشـــم‌، قرمـــزیـــ‌، و حساسـیـتــ‌ بهـــ‌ نور

* تغیــیراتـــ‌ بیـــنـایـــی‌ بهـ‌ هر صورتــ‌

پیشـگیـریـ‌ از انــتــروپیون

در صورتــ‌ بروز هر گونه‌ عفونت‌ چشـمـی‌، برای‌ درمـــانـ‌ مراجعهـ‌ شود.

بیماری خطرناک برگشتگی پلک به داخل یا انتروپيون

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.