پوکی استخوان،بیماری کلیه و بیماری های خطرناک آلودگی هوا

آلودگی هوا در شهرهای صنعتی جهان باعث می شود که به بیماری های مختلف و خطرناکی افراد دچار شوند که در برخی از مورد این بیماری های خطرناک موجب مرگ بیمار می شود خیلی از افراد سالمند در اثر آلودگی هوا دچار مرگ و میر می شوند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر پوکی استخوان،بیماری کلیه و بیماری های خطرناک آلودگی هوا را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

بـــر اســـاس یک پژوهش که نتایـــج آن در سپـتـامـــبــر سال 2015 در ژورنال نیـــچر منـتشـر شد، برآورد می شود که در سرتــاسر جهــان 3.3 میلـیون نفر در سال در اثـــر آلودگــی هوای بیـــرون ساختــمــان جان خود را از دسـت می دهـــنـــد. از این تعداد نزدیـک به سه چهـارم در اثر حمـــلـــه یا سکته قلبی اســت و یک چهارم (25 درصد) باقی مانــده نتــیــجـه بیـمــاری های ریــه اســت.

بخش عمده ایـــن تلـفـــات (حدود 75 درصد) در آســیــا به ویژه چین و هند اتــفــاق می افتـد که آلودگــی هوا در آنهـــا بســیار شدید اسـت. بخـــش عمده ایـــن آلودگــی نتیـــجه سوزاندن سوخت های فسـیــلـــی اسـت و به استناد گزارشی که در 13 نوامـــبر سال 2017 از سوی «پروژه جهانی کربـــن» (GCP) منــتـــشر شده میــزان انتــشـار کربن در جهان هر سال نسبـــت به سال گذشـته رکورد زده اسـت.

ارتـــبـــاط میــان بیـــماری های قلبـــی – عروقی و آلودگی هوا کامـــلـــا شنــاخـــته شده اسـت. امـــا پژوهش های اخیــر حجم روز افـــزونی از شواهـد فراهـم می کنــند که هوای آلوده می تواند موجب طیفـــی از مشـکــلات و اثر منفی بر سلامـــت جسمـی و ذهـنی ما شود و در مواردی بیمــاری های منـجر به مرگ تولید کنـــد. در ادامه به هشـــت مورد از ایـن آثـــار منـفی بر اسـاس پژوهش های جدیــد نگــاهـــی خواهیــم انــداخت.

1. کیـفیت پایـــیـــن اسـپرم

یک پژوهش که در تایوان انـجــام و نتــایج آن در ژورنـال پزشـــکـی «شغــل و محـــیـط» منتــشر شده نشـــان می دهـد که افزایش سطـح آلودگی هوا با کاهـــش کیفیت اسپرم مرتـــبط اســـت. این پژوهشگران ایـــن آزمایش را روی 6500 مرد 15 تا 49 ساله که در تایوان زندگی می کننـد انــجـام دادند و طی دوره های سه ماهـــه برای هر نفــر، درباره تولید، فعالیت و ظاهـــر اسپــرم آنهــا تحـــقـیق کردنـد. سپــس برآورد کردنـــد که طی یک دوره دو سالـه چه بر سر اســپرم این افـراد خواهـد آمــد.

این دانشمنـــدان یک رابطه همبســتگی میان قرار گرفــتــن در معرض ذرات معـلق در هوا و شکـــل و انـدازه ناهـنــجـــار در اســـپــرم یافـتـنــد امـا مقدار اسـپــرم تولیدش ده معمولا در هوای آلوده بیـــشتر بود که به عقیـــده نویســـندگـــان ایــن مقالـه علتــش احتـمـالا جبـران تعـــداد اسپـرم های ناهنجـــار و بد شکـــل اســـت.

2. پوکی اســـتخوان

کاهـــش تراکـــم اسـتخوان نشـــای از افزایــش سن در افراد سالــخورده رایج ترین علـــت شکــســتـگـــی استــخوان اســت که تعـــداد موارد آن در جهــان به اســتنــاد «بنـیاد بیـن المـــللی پوکی اسـتـخوان» به 9 میلیون در سال می رسـد و آن طور که دانـشمنـدان در مقــالــه ای در ژورنال معــتــبــر Lancet گزارش کرده اند، ممــکـــن است میان آلودگـی هوا و آسیب پذیــری بیــشتـر به واســطه شکســتــگـــی ناشـــی از پوکی استـــخوان رابطـــه ای وجود داشـــته باشد.

ایــن پژوهشـگران نخست داده های مربوط به 9.2 میـــلیون نفـر بالــای 65 سال را بررسـی کردنـد و دنبال موارد پذیــرش در بیمــارسـتان به علــت شکــستــگـــی اســـتخوان در ایالــت های شمـال شرقـــی و ساحل میـــانی اقـــیانوس اطـلـــس از ابــتـــدای 2003 تا پایان 2010 گشتــند.

آنـهـــا یافــتــه های شان دربــاره ایـن افراد را با ذرات معـــلق هوا (یکـی ماز اجــزاء آلودگی) در محل زندگی شان مقـایســـه کردند و به ایـن نتـــیــجـــه رســیدند که خطــر شکــستــگی اسـتــخوان در آلودگـی هوای بیـــشـتـر به ویژه در جوامع کم درآمــد افزایـش می یابــد.

این پژوهشگران در مرحله دوم تحلــیـل، وضعـیت 692 مرد میـانــســـال در منطــقه بوستون را در نظــر گرفتـند و تاثیـر قرار گرفتـــن آنهـــا در معــرض آلودگی هوا در گذر زمان را بررسی کردند. چیـزی که مشاهـده کردند ایـن بود: مردانـی که در مناطق آلوده تر به دود ماشــیـــن زندگـی می کنند، مقــدار هورمون پاراتیروئید کمــتری دارنــد؛ هورمونی که در ساخت و نگـهداری توده اســتـــخوانی نقـش دارد. مردانـی که در منــاطـــق بســـیـــار آلوده زنـــدگی می کردند، نسبت به مردانـــی که در محله هایــی با آلودگـــی کمتر زنــدگــی می کردنــد، افت بیـــشتـری در میزان تراکم اســتــخوان شان نشــان دادنـــد.

3. خطـــر سکـتـه

سکـــتــه هر سال نزدیک به 5 میـلــیون نفـــر را در سرتاسـر جهــان می کشد. به استنـاد مراکـز کنتـرل و پیـشــگیــری بیـماری، سکــته پنجمــیـــن عامل مرگ و میــر در ایـــالـات متـحــده و یکی از مهـم ترین عوامـــل از کار افتـــادگـی و معـلولیـت اســت. این در حالـی اسـت که موارد سکـــتـــه رو به افـــزایـش است. از ایـــن رو گروهی از پژوهشگران به نقش احــتمــالـی عوامل محیـطـــی در افزایش موارد سکـته علـــاقه منـــد شدند.

آنــها 94 مقـــالــه را مرور کردنـد که 6.2 میـلــیون مورد سکته در 28 کشور جهــان را در فاصــلـه سال های 1948 تا 2014 گزارش می کردنـد. آنـها دنـــبـال همـبســـتـــگـی میـان قرار گرفـتـن کوتاه مدت در معرض آلودگی هوا (با ارزیـابـی آلودگـی بر اساس میزان گازهـــا و ذرات معلـــق موجود در هوا) و پذیـــرش در بیـــمــارستان یا مرگ ناشـی از سکتـه بودنـــد.

آنها همبـســتــگی آشکار و نزدیـکــی میان دوره های کوتاه قرار گیــری در معـرض مقــادیر خاصی از آلودگــی هوا و «پیــامـــدهـای ناگوار سکــته» همچون از کار افـتـــادگی و مرگ کشــف کردنــد. این یافـــتـــه ها در مه سال 2015 در ژورنال پزشکی بریتانیا (BMJ) منـــتـــشر شدند.

اگرچـــه تنــها 20 درصد از پژوهش هایـــی که مرور شدنـــد مربوط به کشورهـــای در حال توسعــه بودنـــد، امـا معمولا سطـح آلودگـی هوا در این کشورها بالـــاتـــر است و تعـــداد سکتــه هایـی که در آنـــها گزارش می شود نیـــز خیلـی بیـشــتــر اســـت.

4. بیمـاری کلـــیـــه

یک پژوهش که روی سربــازان سابق ارتش آمـریکـا انــجـــام شد نشــان داد که قرار گرفـــتــن در معرض آلودگـــی هوا می توانـد با افت کارکـــرد کلیه، بروز بیـماری کلـیوی و حتـی نارسـایی کلـیـــه ارتـبــاط داشـتــه باشد. در ایــن پژوهش که نتـایج آن در 21 سپتامـبر 2017 به صورت آنــلـــایـــن در ژورنـــال انـــجـمن نفــرولوژی آمریـــکــا منتشر شد، پژوهشــگران گزارش کردنــد که حتـی قرار گرفـتن در معرض مقادیــر کم آلودگی هوا نیـز می توانـــد بر کلیه ها اثــر بگــذاردت و اثـــر آن با افـــزایــش مقـــدار آلودگی به صورت خطی افزایش خواهـد یافـت.

ایـــن دانـشمندان داده های پزشکـی مربوط به بیش از 2 میـلیون سربــاز سابــق آمــریکارا که طی هشــت سال به دســـت آمـــده بودنـــد تحـــلیل کردنــد. از سوی دیگر اطـــلــاعــات مربوط به سطح آلودگـــی هوا را در منــاطـقــی که این سربازان سابق زنـــدگی می کردند نیـز از طریـق ماهواره های ناسـا جمــع آوری کردنــد.

یافـــتـه های آنـهـــا نشـــان می دهـد که آلودگی هوا را حتـی پاییـن تر از میـــزان مجــازی که سازمان حفاظــت محیـط زیــســت آمـریـــکا (EPA) تعـیــیـن کرده، می توان با تخـریـب تدریجـــی کلیه مرتـــبــط دانســـت. آن طور که نویســنـدگان ایـــن مقـــاله نوشته اند، در مناطقی که سطـح آلودگی بالـاتر از حد مجــاز باشنـــد، هر سال می توان هزاران مورد جدیــد از ابـــتـلا به بیـــمـاری یا نارســایـی کلـــیه را شنــاسایــی کرد.

دکـتــر زیـــاد الـعـــلی، مدیـــر همــه گیرشـنـاسی بالـــیـــنی در نظــام مراقــبــت بهـداشــت سنـت لوئیس امور کهـــنه سربــازان می گوید: «حتی مقادیــر پایـیــن تر از حد مجـازی که EPA تعیـــیــن کرده نیـــز برای کلـیـه مضــر هستـــنـد. این نشـــان می دهـد که هیـچ حد از آلودگی هوا بی خطر نیست.»

5. پرفشـاری خون

بررسی بیـش از 41 هزار نفــر از شهـــروندان اســـپانـیـــا، دانمارک، سوئد و نروژ به این نتیجـــه رسیـد که آلودگــی هوا می تواند خطر فشار خون بالــا یا بیماری پرفـــشاری خون را به انــدازه چاقــی و اضـــافــه وزن افـزایـــش دهد. ایـن پژوهش که در اکـتبـــر 2016 در ژورنـال قلب اروپا منـتـــشر شد، بخشـــی از پروژه ای با نام « پژوهش اروپایـــی آثـار آلودگـی هوا» (ESCAPE) اســت که تاثــیر قرارگــیــری بلندمدت در معرض آلودگی هوا در اروپا را بر سلامـت انـســان بررســی می کنـد.

هیـــچ کدام از افـــرادی که در سال 2008 به این پژوهش پیوستــنـــد و بررسی شدنـــد، در زمان آغــاز پژوهش مبتـلـــا به پرفشاری خون نبودند امـــا در مراجعــه های بعـدی به دانـــشمنـــدان در 6207 نفــر (معـــادل 15 درصـــد از افرادی که در ایـــن پژوهش تحت نظـر گرفــتـه شدنـد) دچــار پرفـــشاری خون شدنــد یا برای پایین آوردن فشار خون شان دارو مصـــرف می کردنـــد.

در ایــن بررسی، پژوهشـگـــران کشف کردنـــد که در آلوده تریـــن نواحــی شهر، یک درصــد بیــشـــتــر احتـــمـــال ابتـلـــا به پرفــشـــاری خون وجود دارد تا در جمیــعــت هایـــی که در مناطـــقی با هوای پاک تر زنـــدگـی می کنـنـد.

این دانـــشـــمندان در فاصلـه سال های 2008 تا 2011 طی سه دوره دو هفتـه ای میـــزان آلودگـی هوا در در 60 مکـان انـدازه گیری کردند. آنـها دریافـــتـند که خطــر ابتلـــا به پرفــشـــاری در افــرادی که در آلوده تریــن مناطــق زنــدگــی می کنند، نسـبـت به ساکــنـــان منـــاطـــقـی با کمترین آلودگـــی هوا 22 درصد افــزایــش یافت. باربارا هافمـن (B. Hoffman) استــاد همــه گیـرشـنــاســی محیــطی در مرکـز بهداشت و جامـعـه دانشـــگــاه هایـنریش هایــنه در دوسلـــدورف آلمان و نویســنـــده نخـست ایـن پژوهش، می گوید: «یافته های ما نشان می دهنـــد که قرار گرفتـــن در معــرض آلودگـی هوا (ذرات معلـق) در بلـنـدمـــدت با وقوع بیـشـــتـــر پرفــشــاری خون و مصرف داروهای پایـیــن آورنـــده فشـــار همبـستـه اســت. از آنجـا که تقـــریبـا همـــه تا پایـان عمـرشــان در معرض آلودگــی هوا قرار دارند، ایـــن به معـنای افزایـش زیـــادی در موارد ابتـــلـــا به پرفشــاری اســـت که بار سنــگیــنـــی را به دوش فرد و جامــعه می گذارد.»

6. تاثـیر منفـــی بر نوزادان

به تازگــی پژوهشـی درباره موش ها نشان داده که قرارگـیـــری در معـــرض آلودگـی هوا در دوره بارداری می توانـــد با زایـمـان زودرس و پایین بودن وزن نوزاد ارتــباط داشتــه باشد. بر اســاس ایــن پژوهش که نتـــایج آن 27 ژوئیه 2017 در ژورنــال «دورنمـــای بهـــداشـــت محـــیط» انتـــشـار یافتـه، معلوم شده که احتمــال ایجاد ایـن پیامدهـــا در صورتی بیشــتـــر اســت که قرارگیــری در معـــرض هوای آلوده در دوره ای از بارداری موش ها روی دهــد که قابـل مقــایـــســه با سه ماهـــه نخـــســـت یا دوم در انـســان اسـت.

در ایــن پژوهش موش های باردار از هوایــی تنـفــس کردنـد که به انـدازه نواحـــی شهری بسیـــار آلوده حاوی ذرات معـــلـق نامــرئی حاصـــل از سوزانــدن سوخت های فســیـــلــی بود. دانشــمنـــدان کشــف کردنــد که قرارگــیـری در معرض هوای آلوده در نخـســـتـیـــن مرحله بارداری در 83 درصد موش ها به زایـــمــان زودرس انـجامـیـــد. اگـــر موش ها از زمان لقــاح تا پایان مرحـله معــادل سه ماهه دوم بارداری در انسـان پیوسته در معـرض آلـــاینـــده ها قرار می گرفتـند، وزن نیـــمــی از نوزادان هنگـــام تولد بیش از 11 درصد کاهـــش نشـــان می داد.

به گفتـــه جیسون بلام (J. Blum)، استـــادیـــار گروه پزشـــکـــی محــیــطی دانشـــکده پزشکــی دانشگاه نیویورک و نویسـنده نخسـت این مقــالــه، «ایـــن نخســـتیــن پژوهش درباره این مسئله در موش ها به انــبوه روز افزون شواهدی اضـــافه می شود که نشــان می دهـــد اســـتـنشـــاق ذرات معلـق از لانــه گزیـنـــی جنیـــن تا سه ماهه دوم حاملــگی بالـقوه خطرنــاک اســت.»

7. مشـــکـــلــات ذهنــی

آلودگی هوا علـاوه بر آثـار منـــفـی که بر بدن ما می گذارد می توانـد موجب اخـــتــلال روانی هم بشود. ایــن نتــیـــجـــه پژوهشــی اســـت که در شمـاره نوامـبـــر 2017 ژورنال «سلــامــت و مکــان» منـــتشر شد. پژوهشــگـــران داده های مربوط به کیفیت هوا را از یک پایــگـاه داده های آلودگی هوا اســـتخراج کرده و همـراه با نتـایــج تحـــقیــق پرسـشنامـه ای از 6 هزار شرکـــت کنــنـــده از سرتـــاســر ایــالـات متـــحده بررســی کردنــد.

آنــهـــا با اســتفــاده از مقــیـــاسی که توصیــف آنهـــا از احـسـاســات و ناامـــیـــدی، انـــدوه، ناآرامـــی و هیــجـــانات مشـابــه دیــگـر را تخمــیـــن می زد، سطـــح اخــتلـــال و روانـشنـاخــتــی شرکــت کنــنـدگـان را ارزیـابـــی کردنــد. ایــن دانــشمـــندان دریــافـــتــنــد که با بالـــا رفتن مقـــدار آلودگی در هوا، احـتـمـال گزارش موارد اخـــتلـــال روانـشـنــاختــی از سوی شرکــت کنـــندگان نیز افزایـش می یابـــد. نمره های معـــرف وجود اخــتلــال در منـــاطـــقی که در آنها آلودگــی هوا بیــشـــتـــر بود 17 درصــد بالاتـر بود.

هنگـــام یکـه نویسنــدگـــان ایـــن مقالـه به نژاد افــراد شرکــت کننده در آزمایش توجه کردنــد نیـــز روندهایـــی آشـکار شد. در مناطقی که هوا مسموم تر بود، سطــح اختـلـال گزارش شده از سوی مردان سیاه پوست 34 درصـــد بالــاتـر از مردان سفـیدپوست بود امــا تفاوت میـــان مردان سیاه پوست و مردان لاتـینی حتـی از ایــن هم برجستــه تر بود و به حدود 55 درصد می رسیـد.

زنــان سفیدپوست بیـــش از همـه در برابــر آشـــفتگی روانی در حضور هوای مسـموم تر آســیب پذیـر بودنـــد. حدود 39 درصد از زنـان در ایـــن پژوهش در واکنـش به افــزایـــش مقدار آلودگی اخــتـلــالات بیشتـــری را گزارش کردند. یکی از نویســنــدگـــان ایــن مقاله به نام انجم حاجـات (A. Hajat) استــادیـار همه گیـرشـنـــاسی در دانـشکـــده بهــداشـــت عمومی دانشـــگاه واشـــنـــگتـــن، می گوید: «ایــن پژوهش واقــعـــا مسیر جدیـدی در مورد پیـامدهـای آلودگی هوا برای سلامــتــی باز می کنـد. تاثـــیر آلودگی هوا بر سلــامـت قلـــبـــی – عروقی و بیمـــاری های ریــه همچون آسم کاملا روشن اســت، اما ایـــن حوزه از سلـامت مغـــز حوزه جدیدی برای پژوهش است.»

8. حمــلـــه قلبـی

به گفته انجـــمـن قلب آمـــریکـــا اســـتـنـــشــاق هوای آلوده می تواند موجب میوگاردیت یا الـــتـهــاب عضــلــات قلب شود و در بیـمـــاری های قلـبــی – عروقی نقش داشـــته باشد و خطر مرگ را افزایـــش دهـد. در واقع بر اســـاس پژوهشـی که در فوریه 2011 در ژورنال Lancel به چاپ رســـیـــد، آلودگی هوا به اندازه الــکـل، قهوه یا ورزش موجب حمــله قلبی می شود.

پژوهشـگــران 36 مقالـــه را مرور کردنــد که در آنهـــا اطـلاعــات مربوط به افـــرادی که در فاصــله سال های 1960 تا 2010 در کشورهـای مخــتلـف دچـــار سکـته قلبی غیر کشــنده شدند گردآوری شده اسـت. آنهـــا دربـــاره عوامـــل گوناگونی که می توانـد موجب حملـه قلبی شود تحـقیق کردند و با توجه به میزان تمــاس افـــراد با عوامــل مختـلـــف، تعـیــین کردند که کدام یک از آنــها بیـــش از دیــگران موجب حمله قلـــبی می شوند. نتـــیـجه آن که آلودگــی هوا علت 5 تا 7 درصد از حمــلــه های قلبی اســت، در حالـــی که الکـل یا قهوه هر کدام علـت 5 درصــد از حمـلـه های قلــبـی هستنـــد و سهم ورزش نیـز حدود 6 درصــد اسـت.

پوکی استخوان،بیماری کلیه و بیماری های خطرناک آلودگی هوا

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.