بیماری های قلبی در افراد چاق

چاقی در افراد در طولانی مدت فرد را دچار بیماری قبلی و گرفتگی عروق می نماید افرادی که چاق هستند در اثر اضافه وزن دچار بیماری قلبی عروقی می شوند و این افراد می توانند با گرفتن رژیم های مناسب وزن خودشان را کم نموده تا باعث شود به بیماری قلبی دچار نشوند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر بیماری های قلبی در افراد چاق را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایتدانستن: ایــن واقعـــیـت را همـــه میـ‌دانـــیم که چاقـــی برای سلــامتـــی مضـــر اســـت و ایـــن تنـها یک ادعــا نیــسـت و پشـتوانه‌هـای علمــی زیاد و قوی دارد. مثلـا مطالـــعهــ‌ــای کامــلـــا جدیــد نتـیجــه گرفتــه که بزرگســـالان سنــیــن 40 تا 59 سال که چاقنــد یا اضافـــه وزن دارنـد، احــتمال ایــنکــه دچــار بیماریـهـــای قلــبی و عروقی شوند بسیار زیاد است؛ یعنی 21 تا 85 درصد بیشـتـر از همــســـالـان خود که وزن نرمـال دارنــد.

اگر شاخــص توده بدنـــی بیـن 25 و 29.9 باشــد، فرد دارای اضافـه وزن تلــقـی شده و اگر شاخـص توده بدنی بالاتر از 30 نیز چاق محــسوب می‌شود، این افـراد خیـلی زیـــاد مستعد ابتلـا به بیماریـهای قلـبــی و عروقی در سنـیـــن جوانـی هسـتـــنـد. این پژوهش نشــان داد آنهـایی که چاقنـــد، طول عمر کوتاهـ‌ـتــری دارنـد.

ارتـباط میان بیمـــاری قلبی و چاقـی چند وجهی است. چاقــی، احـتمــال ابتلا به سایــر ریـسک فاکـتورهـای بیمــاری قلـــبی را افـزایش میــ‌دهد. همـچـنین چاقی ایجـاد پروسه‌ـــهای الـــتهابــی در بدن می‌ــکنــد که میـــ‌ـتوانـــند به سیـــستـم قلـــبی و عروقی آسیــب بزننـد و منـجـــر به تغییرات ساخــتــاری یا عملکردی در خود ِ قلـــب شوند.

اثــرات مخـرب چاقــی بر قلـــب

چاقـی باعـث میــ‌ــشود احتـمـــال بروز سایر ریـــســک فاکتورهای بیمــاریهای قلبـــی بیــشـتر شود. ایــن ریسـک فاکـــتورهــای شامل فشـــار خون بالــا، ناهنجـاریـــهـای کلستـرول و دیـابت نوع دوم میـــ‌ـشود، همه‌ـی اینـهـــا احتمــال ابتلـــا به بیمــاریهای قلـبی و عروقی را افـزایـش میـــ‌ـــدهند.

داشـتــن اضافه وزن، ریــســـک سنــدرم متابولیک، دســـتـــهـــ‌ــای از ریـــسک فاکـتورهای بیماری قلبی شامـــل فشار خون بالا، پاییـــن بودن کلـسـتـــرول خوب (HDL)، تریـگلیسـریــد بالا، قنـد خون بالا و سایز دور کمر زیـاد را افـــزایش می‌ـــدهد. ضمنا فشـــار خون بالـای حاصـــل از چاقـــی، در عروق خونی پلــاک ایــجاد کرده و آن را مســـتعد پارگـی میـــ‌ـکــند که انگـیزهـ‌ـای برای حملهــ‌ـی قلـبی است.

داشـــتـــن اضـافه وزن احتـــمال دچـــار شدن به آپـــنه خواب را بیشــتـــر می‌ـکـنـد

آپــنـــه خواب انـســـدادی به خودی خود به انـــدازه کافــی ناخوشایــنــد و آزاردهـــنـده است و باعث خواب منقـطع می‌ــشود. اما ریســـک فاکـتوری برای فشـار خون بالا، دیـابــت نوع دوم و بیمــاری قلــبی نیـز هسـت. مطالعـهــ‌ـی جدیدی نشـــان داده افـــراد چاقـی که آپـــنــه خواب خفیف دارنـد بیشـــتر در معرض سندرم متـــابولیـــک، فشار خون بالـــا، پیـش دیـابت و ناهـنـجـاریـ‌ــهـای کلـــســتـرول هســـتـــنـد.

چاقـی منجـر به الـتـــهاب پنـــهــان میــ‌شود

الـــتهــاب پنــهـانــی که به سبب چاقی در بدن ایجاد میــ‌ـــشود، ریسک ابتلـا به تصلب شرایــین و ایـجاد پلــاک در دیواره‌ـی عروق را بالا میــ‌ـبـرد. چاقــی همچــنیـــن موجب ترشــح موادی در خون می‌ـــشود که ممــکـن اســـت پلــاک عروقی را پاره کنـند و باعث حملـه قلبی شوند. چاقـــی مانـنـد شیشــهـ‌ای شکـــسته برای عروق ماست!

چاقـــی میــ‌ــتوانـد توانـــایی عملــکـرد قلــب را کاهـــش بدهد

تحقیقــات نشـان می‌ـدهــد چاقــی میـــ‌ـتواند ریــســک ابتـــلا به فیــبـریـلـاســـیون دهلیزی را افزایــش بدهد. فیــبریـلاســیون دهـــلـیـــزی، ضربـان تند و نامنــظـــم حفرهـــ‌هـــای فوقانی یا همان دهـلیزهـای قلــب اســـت که میــ‌توانـــد لخته‌ـــهـــای خون تشــکــیــل داده و موجب سکتــه مغزی، نارســایـی قلبی و یا سایـــر مشکلات قلــبــی شود. همچنــین چاقی می‌تواند باعـث بزرگ شدن قلب شود که نتیـــجـهـ‌ــی عدم درمــان فشـار خون بالـاسـت.

کیــلوگرم‌های اضافـی وزن‌تـــان قلـب شما را وادار میـ‌کنـند تا سختــ‌تر کار کند

بلـه درست است؛ وزن اضافــی که با خود حمـــل می‌کــنــید، قلب را تحــت فشـــار قرار میـ‌ـــدهد و مخــصوصا هنـگام دیاســتول یا فراخیدگـی قلــب آن را تحـت اسـترس زیاد می گذارد. وقتی که قلب پُــر از خون میــ‌شود، باید فشار زیـــادی را تحمـــل کنــد. به مرور زمان این فشارهـا میـــ‌تواند موجب نارســایـــی قلـــبی شود.

عددی که ترازو نشـان می‌ـــدهد تنـهـا چیزی نیــسـت که مهـم اســت، بلکــه اینکه ایـــن وزن اضـــافـی کجــای بدنــ‌تـان پخش شده نیـــز بر ریــســک ابــتلا به بیمـاریــهای قلــبـــی تاثـــیر می‌ـگـذارد. به عبارت ساده‌ـتر؛ هر چه چربی شکـمـ‌ـــتان بیـشتـر باشــد، الـــتهـاب بیـشـــتــری ایجاد کرده و به قلـــبـ‌ــتـان آسیب می‌ـــزند. چربی اضافی شکـم، سطــح تریـــگلـیســریــد را هم بالا میــ‌ـــبرد که میـــ‌ـتوانــد موجب پارگی پلاک شود. به همین دلــیـــل اسـت که انـــدازه‌ـی دور کمـرتان واقـــعا مهـــم اســت.

برای مراقـبت از قلـبـــ‌تـــان قدم بردارید

اگر چاق هسـتیـــد یا اضـــافه وزن داریـد، کاهـــش وزن می‌تواند کمک‌تــان کند ریسـک بیماریـــهــای قلبــی را کم کنیــد. زمانـی که دو یا سه کیلو از وزن خود کم می‌کـــنیــد میــ‌ــتوانــیــد شاهد بهبودهایــی در فشـار خون، قند خون، میزان کلستـــرول و فاکتورهای التهـــابــی باشیــد. همـــه‌ی این تغـیــیـرات به نفع قلـــب‌ـتان هســـتنـد.

از دســت دادن وزن اضـــافی، اولیــن اقـدام شمـا برای مراقـبـــت از سلـــامت قلبــ‌تان میـــ‌توانـــد باشــد، برای قدم بعـــدی ممـکـن است به دارو نیـاز داشـتـه باشـید اما اگــر موفق شوید وزن کم کنـیــد، حتـمـا به داروی کمــتــری نیـاز پیدا خواهـید کرد. پروسهـ‌ی ساده‌ــای نیـــست امــا بهتـریــن راههـــای کاهـــش وزن، اصــلـاح تغــذیه و عادات ورزشـی با هدف کم کردن ِ نیم کیلوگرم در هفـته هستــنــد. اگـر شاخص توده بدنــی شما در طیـــف بیـــشتری اســـت، بهتر است که برای کاهش وزن از پزشــک کمک بگـیــرید.

اگر میـ‌ــخواهـیــد خودتان وزن کم کنیـد، رژیــم غذایی سرشار از میوه‌ها و سبـزیهـــا، غلـات کامل، لبنیـــات کم چرب، ماهیهای چرب و ماکــیان بدون پوست، مغـزها و حبوبات را در پیش بگــیریـــد و از روغنـ‌هـــای سالم برای پخت و پز استـفاده کنـیـــد مانـنـــد روغن زیتون، روغن کنـجـد یا روغن هسـته انــگور. از مصـــرف قنـد اضـافی، غذاهــای فرآوری شده و میوه‌های خشک پرهــیـز کنید. از جهت ورزش کردن نیز، ترکیبی از تمرینات هوازی و بدنـسازی را انجام دهـید تا تودهــ‌ـی عضـــلانـــی بیــشتری بســازید و از چربـــی بدن‌تان کم کنـیـد.

شواهـــد نشــان می‌ـــدهـد ایـــن اقـدامــات می‌ــتواننــد تفاوت چشـمگـــیــری در سلـــامـــت قلب شمـا بوجود بیـــاورنـد. مطالــعـه‌ای در سال 2016 دریـافـت بزرگســـالـان 18 تا 35 سال یا شاخص توده بدنـی بین 25 و 40 که تحـت برنامـهـ‌ـــی کاهـش وزن قرار گرفـتـه بودند، به طور متوسط توانــستـــنـد 8 کیلوگرم از وزن خود کم کنند، میـزان فعــالیت بدنــی خود را بیشتر کنـــنـــد و کلـــسترول کلـی، قند خون و فشار خون خود را بعد از 6 هفــتـــه بهـبود بدهـــنـد. کاهــش وزن از ریــسـک بیـمـــاریـهای قلـــبی و عروقی به میـــزان چشـمگیـــری میـــ‌ـــکاهـد زیــرا در فشـار خون، حســـاسـیت به انـــسولین و میزان تریـــگلــیـسرید تفــاوت قابـل توجهــی ایــجـــاد میـــ‌کـنـد.

بیماری های قلبی در افراد چاق

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.