بیماری هپاتیت E خطرناکترین نوع هپاتیت

هپاتیت یکی از بیماری های کبدی می باشد و چند نوع می باشد افرادی که هپاتیت می گیرند هیچوقت خوب نمی شوند این افراد بیشتر از راه تغذیه درست می توانند بیماری خودشان را کنترل نمایند تا بیماری شان به نقطه خطرناکی نرسد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر بیماری هپاتیت E خطرناکترین نوع هپاتیت را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : شایـــعـــ‌ـــتــرین راهـــ‌ـــانـتقال هپاتـیت ‌E از طریق اســـتـفــاده از آب آلوده در همـه‌گیـــری‌ــهـا اســـت و گاهــی انـتـــقال از طریـق غذای آلوده هم اتفـــاق میـــ‌افــتد البته راه‌اصــلــی انـــتـقـــال ایـــن ویروس از طریـــق دهـانی- مدفوعی اسـت.

 

این بیـــماری در منــاطق گرمـــسیری و نیــمـه گرمــسـیری به ویژه به دلــیـل مصـرف غذاهای دریایـــی خام بالــاســـت، در مناطق با شیوع بالــای بیمـــاری،ـــهمــهــ‌ـــگــیـری به علـــت انـتقــال آب بیــشتـــر در فصول بارانــی به خصوص در موقع پر آب شدن رودخـــانــهــ‌هــا دیـــده می‌ـــشود. در ایـن منـــاطـق حیوانـات اهــلی و وحشـی دارای سرولوژی هپاتـیـــت e مثـــبت هســـتـنــد و در برخــی موارد نوع ویروس هپـاتیــت E در جانوران وانـســـانـــ‌ـهای مبـــتلا، شبــیه به هم بوده اســـت.

ویروس هپـاتــیت e در بعــضـی حیوانــات مانـنـد شامــپــانــزه، میـمون، گوسفـــند و جوندگان باعــث بیـــمــاری میــ‌ـــشود البتـه در صورت ورود مقادیـر کم این ویروس به بدن انـــســان، علـــائمی ایـجـــاد نمـیــ‌ـــشود امـا ورود مقادیـر زیـــاد ویروس باعث ابـتـلـــا به هپـــاتیت شدیـــد میـــ‌شود. به نظر می‌ـــرســـد که هپاتـیــت E یک بیــمـاری مشترک بین دام و انـــسان باشد و حیوانـات وحشــی و اهـلــی و خوک‌ــهـــا میــ‌توانــند مخزن عفونت آن باشند و سبـــب آلوده شدن حیوانات دیـــگـــر،ــ‌ آب، علوفه و سبـــزیـجــات شوند و بیــمـاری را به انـــســان منـــتــقــل کنند.

دوره کمون هپاتــیت e حدود دو تا ۹ هفته و به طور متوسط ۶ هفتــه اســت و مدت مســری بودن بیــمــاری نیـز بیـــن یک تا پنـــج هفـــته بعد از شروع علائم اســت، بایـــد توجه کرد که نظامیـان با توجه به ماموریــت‌ـــهــای جنگی یا صلح‌ـــآمـــیــز در مناطق با سطح بهداشـتــی پایــین و بدون دسترســی به آب آشـامیـدنی در معـرض خطــرهـــســـتــند. به عنوان مثال شیوع عفونت در سربازان آمـــریــکـــایــی در افـــغــانستـــان کمـــتر از منطـقـه پاکستــان بود که علـــت آن اســتـفـاده بیـشـــتر سربازان حاضر در افـــغانـســـتان، از غذا و آب آشـامـــیـدنــی ارســالـی از کشورشان بوده است. ایـن موضوع هم در ماموریتـ‌هـــای نظـــامــی و هم در سفرهای خارجـی بسیار با اهمـیـــت اسـت.

دوره کمون هپـــاتیــت e حدود دو تا ۹ هفـــته و به طور متوسط ۶ هفـته است

باید توجه کرد که ایـــن بیــمــاری در اکثــر موارد بدون علامت است و در صورت وجود علـائم نمـــیـ‌توان با در نظـــر گرفـــتـــن علائم بالــینی، هپاتــیت E را از سایـر عوامل ویروسی هپـــاتـیت متفــاوت کرد. علـائم بیماری بهـ‌ـــصورت علائم مقدماتی شبـــیــه آنـــفولانزا، درد شکــم، تهوع، اســتفراغ و تب اســـت و بعـدا زردی (یرقــان) نیــز عارض میــ‌ـــشود. ایـن بیمــاری معمولا خود به خود بهبود میـــ‌ـــیـــابـد امــا برای زنـــان باردار میــ‌ـتواند خطرنـاک باشد.

علــائم بالـــینـی و آزمایشـــگــاهی معمولا در عرض ۶ هفـته بهـــبود میـــ‌ـیـابــنــد،ـــموارد شدید بیــمـــاری میــ‌توانـــد با زردی شدید و خارش طاقـت‌فرســـا منــجر به بستـری شدن بیمــار در بیـمارســـتان شود. باید توجه کرد که بیـشــتــر موارد مرگـــ‌ومیـر هپاتــیت E در دوران حامــلــگی رخ میـــ‌ـــدهـــد واین خطر در سه ماه آخـــرحــامــلـگـی بیــشـــتـــر است و به ۲۰ درصد میــ‌ـرسـد همچنـــین خطر ابـتــلـا به بیـــمـــاری در ساکنـان روستـاهـــا بیــشـــتــر است.

به نظر می‌ــرســـد که دســـتگاه ایمـنـــی مبتــلایــان در تعیــیــن عاقـــبت عفونت هپـاتـیــت E در بدن تاثــیـــر دارد. باید توجه کرد که این بیــمـــاری مانند هپاتــیـت A منــجـــر به حالت هپاتیـــت مزمنـــ‌، سیـــروز کبــدی و یا حالـت ناقل مزمن نمــیــ‌شود. الـبـــتـــه اخــیـــر گزارشــ‌ـــهـایــی از مزمــن شدن بیماری در پیوند اعـــضـــا گزارش شده است.

بیماری هپاتیت E خطرناکترین نوع هپاتیت

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.