بیماری پولیپ رحمی | علائم و نحوه درمان پولیپ رحمی

بیماری پولیپ رحمی افزایش سطح استروژن چه به صورت داخلی و چه به صورت دارویی وارد بدن شود و افزایش فعالیت استروژن داخلی و یا خارجی و چاقی در افراد 30 سال بیشتر این بیماری بیشتر دیده شده است در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر بیماری پولیپ رحمی | علائم و نحوه درمان پولیپ رحمی را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: پولیــپ های رحـــمـــی از شایــع تریـــن علــل خونریزی های غیـــرطـبیعی تنـــاسلـی در خانـــم ها هستـنــد و عبــارتند از زیـاد شدن تعداد سلول های غدد دریــافــت زمینه های آندومتر در نتیجـــه برجـستگی در سطح آنـــدومتــر ایــجـاد می شود. پولیــپ ها در 95 درصــد موارد خوش خیم انـد و ممکــن اسـت کامـــلا بدون علـامت باشنــد.

گاه پولیپ پایه دار اســـت و گاه بدون پایه؛ گاه متعـدد اســت گاه منفــرد؛ ممکـــن است کوچک و میـلی متــری باشــد یا بزرگ و سانتـــی متـری و در هر قســمــت از محوطه رحمی می توانـــد به وجود آمده و رشد کنـــد. در مرکـــز بافـت زمـــیـنـــه ای و غده ای پولیپ، هسته عروقی وجود دارد که تغـذیـه دهنـــده پولیپ است.

پیــدایـــش بیمـاری

ممـکــن است به دلـیل هیـپـــرپــلازی آنـــدومتــریـــال مونوکلونال (تکثیر یا جوانـه زدن یا دو نیمه شدن) باشــد و یا کپی کردن زیاد آروماتاز آنــدومتـر و یا موتاســـیون ژنــی. پولیـــپ های آنــدومتـر گیرنده استــروژنـی و پروژســـتــرونی دارنــد و پروژستـرون در پولیـپ هم اثر متعادل کنــنده عمـل استـروژن (آنتــی پرولیفراتـیو) را دارد ولی تستوسترون روی پولیـــپ اثـــر آتـــروفی کنــنده ندارد در حالی که در بقـــیـه قسـمـت های آنـــدومتر ایـن اثـــر را دارد.

آپــیدمــیولوژی

پولیـــپ آنــدومتر در سنیـــن بلوغ و نوجوانان نادر اســت. در قبل از یائسگی شایـع تر است و بعد از یائسگــی شیوع اش کمــتــر می شود. در خانم هایــی که بیوپسـی آنــدومتر یا عمل برداشـتــن رحـم شده اند، شیوع آن را 24-10 درصـد گفـــتـه انـد ولی شیوع واقـعـی نیــست چون بسـیاری از پولیــپ ها بدون علــامت هســتــند.

عوامل خطــر برای ایجـاد پولیـــپ

1. افزایـش سطــح اســـتروژن چه به صورت داخــلـــی و چه به صورت دارویی وارد بدن شود و افــزایــش فعـالیــت اســـتروژن داخـلـی و یا خارجـی.

2. مصرف تاموکســیفـن در 36-2 درصـــد خانــم های بعـــد از سن یائسگـــی که تاموکسیفـــن می خورند دیده می شود. در این افراد پولیــپ درشـــت و بالای 2 سانتــی متـــر است. معمولا متــعـــدد و با تغـــیــیـــرات مولکولی داخـــل پولیپ می باشـد.

3. چاقـــی BMI بالـــای 30؛ ایـن افـــراد سه برابـر بیــشتــر در معـرض پولیـــپ هستــنـد.

4. هورمون درمـانـی بعد از یائسگــی به ویژه کســانی که پروژســـتـرون اســتفـاده نمی کنــند و یا پروستــروژن مصرفـــی از انواع ضعــیـــف اسـت.

تظاهـر بالینـــی

معـمولا با خونریـــزی غیرطبـیعــی رحم تظاهر می کند. اگرچــه بسیـــاری از پولیپ بدون علـامـت اند و تصــادفـی حین بررسی نازایـــی کشف می شوند یا در حیـن پاپ اسمـــیـــر در سیـــتولوزی سرویکـــس علائمی می دهـد که مشـــکوک می شویم و یا موقع انــجام بیوپســـی آنــدومتر یا سونوگرافــی هستـروسکوپی کشـــف می شوند. گاه حین انجـام معایــنه با اسپکولوم پولیــپ را در دهانه رحـــم می بیـنـیـــم بدون ایـــنکه فرد علایـــمــی داشتـــه باشـد. خونریــزی غیـرطبـــیــعـی در 88-64 درصـــد افـرادی که پولیـــپ دارنــد، دیـــده می شود به آن AUBP می گوییـم.

به صورت لکـــه بیـــنی بین قاعــدگــی شایع تریـن آن است. حجــم خونریزی کم و در حد لکه بینـــی است. خونریزی بعــد از یائسگـــی مدل دیــگـری از تظــاهــر پولیپ می توانـــد باشــد. حتـــی ممکـــن اســت در این افــراد یائسه حیـن هورمون درمـانی خونریـــزی دیـده شود. یادمان باشد هر خانمــی که AUB دارد بایــد از نظر سرطــان آندومتــر بررسـی شود.

سیــر بالیـنی

به صورت ادامـه رشـــد و یا عدم رشـــد و یا پســرفـــت اســـت. پولیپ های زیــر یک سانتی متر به ویژه وقتـــی منـفـــرد باشــد شانس پسرفـــت خود به خودی شان بیـــشتـــر است.

ریـــسـک بدخیـمی: 50 درصد پولیـپ ها ممکن اســت بدخــیـــم شوند. این احتــمـــال در بعـد از یائسگی و نیز کسانی که علامـت دارند، نسبــت به کسـانی که خونریــزی ندارنـــد بیـشــتـر اســـت. الـبتـــه در نظـــر داشتـه باشــیـــم که ایـــن دو عامل (سن و خونریـزی) حتی بدون پولیپ هم خود فاکــتور خطـــر بدخـیــمـــی انـــد.

اینـکـه سایز پولیـپ (مثلا پولیـپ درشـــت تر از 2 سانتیـــمتـر) در احتــمـال بدخـــیـــمـی اثر داشــتـــه باشـد، ثابت شده اســـت. در خانم هایی که تاموکســـیفن مصرف می کنـــنـد، تغـیـیرات بدخیـمـــی در پولیــپ شایع تر اســـت و به 11 درصـد می رسـد (2 برابــر). ارتبـــاطــی بیـن مدت مصـــرف این دارو و انــدازه پولیپ در ایجـاد بدخیمــی دیـــده نشده. تاموکسـیـفن به طور کلــی احتــمال ایجــاد سرطان آندومتر را بالـــا می برد.

اثر روی باروری و حاملــگـی: حین بررســـی علـل نابــاروری ممکـن اســـت پولیـــپ کشـــف شود (در سونوگرافــی با هیــستروسکوپی) یا ایـنــکه در آوردن پولیپ الــزامـــا روی بارداری ایـن افراد کلـا در ایــن موارد توصیه به برداشــتـــن می شود. پولیـــپ شانـس سقـــط و عوارض حاملگی را بالــا نمی برد.

پولیـــپ های خونریــزی دهنــده بایـــد برداشتــه شوند که هم خونریـزی برطرف شود و هم بررســـی از نظر بدخیم نبودن به عمـل آید.

در مورد پولیپ های بدون علامت بایـــد ببیــنـــیـــم که فرد خودش چقدر در معرض سرطـان آنـدومتـــر اسـت. مثل تابوکســیـــفن درمــانی، نولی پاریــتـــه، سن بالـای پنــجاه سال، چاقـــی، تخـــمــدان پلی کیســتیک، سابـقـه تومور اســتـروژنی در خود یا خانواده، قاعــدگی زودرس منوپوز بالــای 56 سالگـی و نیز مقـلـــا چقـــدر در درمان نازایـــی اثـــر دارد و بر اساس ایـن یافـتــه تصـمـــیم بگیریـم که برداریـم یا خیر.

در خانـم های بدون علـامت (برای مثـــال) اگـر پولیـــپ بالـــای 1.5 سانـتـــی متر باشــد و یا متـــعدد یا از دهــانـــه رحم بیـرون زده باشد بر می داریـم.

پولیـــپ بیرون زده از دهــانـــه رحـم احـــتمال پس رفت خود به خودی کمی دارد و شانـس علــامت دار (خونریزی) شدن بیشـتــری دارد و نیز برداشتن آن حتی در مطــب هم کار آسانــی است، لذا بر می داریــم. اگـر خانـمـی معیار برداشتن پولیپ را نداشـــت و تصـــمـیــم گرفتیـــم برنـــداریم نیـاز به بررســـی های بیــشــتـــری به جز معــایـــنات همیشـگی مثـل افراد عادی ندارد مگر علامـت دار شود.

در افـــراد بعـد از یائسگـی توصیه می شود پولیپ را برداریـم چون هم شانـــس بدخیـــمـی بیـــشــتری دارد و هم عمــل ساده و کم عارضـــه ای دارد.

در خانـــم های با پولیـپ راجعـــه بایــد پولیپ را مجـــددا برداشت. عود کم اســـت؛ بیـــشتر ممکن اسـت کامل برداشــتــه شده باشد. در مواردی که عود تاییـــد می شود به ویژه در کسانـــی که تاموکســـیفن درمــانی می شوند، می شود آی یو دی میرنا گذاشت و اگر برنامـــه باروری بعــدی ندارنـــد، آندومتــر را کاملا برداشت (Ablation). در خانـم هایی که سرطـــان پسـتـــان دارنـد میــرنــا توصیــه نمی شود چون شانـــس عود بیمـــاری پســـتان را بالا می برد.

درمــان جراحــی به صورت پولیپکـتومی با هیـســتروسکوپی بهـتریــن روش و درمـــان انتـــخابی است. اگــر پولیـپ پرولابــه باشد می شود بدون دیلاتـــاســیون و کورتــاز آن را برداشــت ولی باید از نظـر احـــتمــال رشد مجــدد به فرد توضیــح بدهـیم.

بیماری پولیپ رحمی | علائم و نحوه درمان پولیپ رحمی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.