تابستان در خواب | تعبیر خواب تابستان

تابستان در خواب و تعبیر خواب تابستان ، تعبیر خواب هوای گرم در فصول دیگر، تعبیر خواب تابستان خنک، تعبیر خواب تابستان در فصل سرد ، تعبیر خواب هوای گرم مانند تابستان و خواب هایی که در آن تابستان و هوا گرم می باشد تابستان در خواب | تعبیر خواب تابستان را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

دیـدن فصل گرمـا و تابـــستــان در خواب بیانگــر میـانــه زنـــدگـی، موفقیــت، پر ثمــری، مسـرت، گرما، نقطـــه اوج زنـــدگی یا توانــمنـــدی اســـت.
(کتـــاب فرهــنــگ تفسیـر رویا)

تعـبیــر خواب تابـــســتان
محـــمدبـــن سیــرین گوید: تابـسـتان به خواب دیدن پادشـــاه سخـــت بود. اگر گرمـای سخـــت بود، چنانـکـــه مردم را از آن زیـان بود، دلیـل که مردم آن دیــار از پادشاه خیــر و صلاح رســـد و تابستــان را به وقت خود در خواب دیـدن پربار. اگر تابـــســتــان را نه به وقت خویش بینــد، تاویلـش به خلـاف ایـن است.

منوچهــر مطیـــعــی تهـرانی گوید: تمـام قدرت‌ــهـــای خارج از محدوده توانـایی ما که میـــ‌ـتواننـد حادثــه آفــرین و تعــییــن کنـــنــده باشـــنـد در خوابـــ‌ها به صورت نشـــانهـ‌ـهای طبیـعی تظاهـر می‌ــکـــننـــد از آن جمله هسـتنـــد فصول سال. اگر گرمـی هوا را در فصل تابـسـتــان ببـینیــد نیکو اســـت

لیــلــا برایــت می‌ـــگوید: دیدن تابـــستان در خواب، بیانـــگر ایجـاد مشکــلات و گرفـتـــاری اسـت.

تعبـیــر خواب هوای گرم در فصول دیـگـر
مطیـعـــی تهرانـــی: اگـر در زمــســـتـان احــسـاس کنـید که هوا گرم است خبــر از بهــبود کار می‌ـدهـد و اگــر در بهـــار تابـســـتان را به خواب ببیــنـــد خواب شمـــا خبــر میـــ‌دهـــد که مشکـلی برای شمـــا پیش می‌ـــآید بخـــصوص اگر در خواب احســاس گرمی زیــاد بکـنـید و کلافه باشـــید. تابــستـان و گرمـــی هوا در غیر فصـــل بخــصوص در بهار که طبـــیعت در نهــایت تعـــادل اســت خشم مافوق و رییــس هم میـــ‌ـــتوانــد باشد یا یک گرفـــتـــاری دادگاهی و سئوال و تحـــقیق قضــایــی.

تابستان در خواب | تعبیر خواب تابستان

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.