تاثیرات مخرب بی میلی جنسی زنان و مردان در زندگی زناشویی

بی میلی جنسی زنان و مردان باعث می شود که رابطه زناشویی افراد خراب شده و زندگی زوجین از هم بپاشد بی میلی جنسی در افراد جنبه روانی دارد بی میلی جنسی در بیشتر خانم ها شایع می باشد و اگر زنی نخواهد با همسرش رابطه جنسی داشته باشد روابط آنها دچار تنش شده و برایشان مشکل ایجاد می شود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر تاثیرات مخرب بی میلی جنسی زنان و مردان در زندگی زناشویی را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: بی‌مـــیـلی جنــســـی یا سرد مزاجـــی یعنـــی عدمـــ‌تمـــایل و نداشـتـــن میـــل و رغـــبت به جنس مخـــالـــف. اولیـن چیـزی که باید در نظر گرفت این اســت که یک عامـل خاص در بیـ‌ـــمیــلـــی جنســـی نقـش ندارد، بلـکــه بیـــ‌ـــمـیـلی یک مسئله چنـد بعـدی است و بایـد از زوایای مخـتــلـف به آن نگاه کرد و از جنــبــهـ‌ـهـــای مختـلـــف فردی، بینـــ‌فردی، روان‌شـناخـــتـــی، پزشکی، محـیطی و… آن را بررســـی کرد

بنابرایـــن اینــ‌ـکـــه برخــی از مردان یا زنـان تمایـلی به داشتــن روابط زنـاشویی با همــســـرشان ندارنـد، مسئله‌ای است که ممـــکــن اســـت عوامل متـــعــددی در آن نقش داشـــتــه باشند.

نکـته دوم که نباید فراموش کنیــم، دانستن ایـــن موضوع اســـت که این اتـــفاق در چه شرایــطــی رخ داده اســـت؟ آیا از‌‌ همـان سالــ‌هـــای اولیــه زندگــی مشـــتـرک بی‌ـــمـیــلـــی وجود داشته است یا تحــت شرایـــط زمـانـی و مکانـی خاصـــی ایـن مساله شکل میـ‌ـگیــرد؟ آیــا ممـکن است بی‌ــمـیـلـــی تحت‌ـتـاثــیـــر مسایل دیگـر، جروبحـث و دعوا با همـــســـر، استرس‌ــهـــای روزانـه، مشــکلـــات اقتصـــادی و کاری و… باشــد؟ و سوالـــ‌ــهـای متعــدد دیــگری که لازم است پاسخ آنــ‌ـهـــا به دقت بررسی شود.

عوامـل موثر در بیـــ‌ـمـیـلی جنــسـی یا سرد مزاجـــی

دیدگـاه فرد نسبت به رابطه جنـــســـی

اینــ‌ــکـه فرد چه دیـــدگـــاه و نگرشـــی نسبت به برقــراری رابطـه زنـــاشویی دارد، بیـ‌ـشــک در عمـــلــکـــرد و میــل جنســی او تاثـــیـــر خواهد داشـت؛ برای نمونه ایــن‌که مردان تصور کننــد در هر شرایـطــی بایــد آمادگی برقراری رابطــه زنـــاشویی را داشــته باشـنـد یا با تماشــای فیلم‌ـــهــای جنـــسی تصورکـنـــند آن‌ــها نیز بایـد دارای چنــین توانایـــیــ‌هـایی اغـراق‌ـآمیز و غیـرطــبــیـــعـــی باشـنـــد باعــث میـ‌شود

به مرور زمان نســـبـت به توانـــمندی خود شک کنند و عزتــ‌نـفس جنـسـیـ‌شـــان کاهش یابد و دیـــگـر میـلـی به داشتـن رابطه نداشتــه باشند. از طرفـی زنـــان هم اگر نسبت به برقراری رابـطـــه زناشویی نگرش غلطـــی داشــتـه باشند، بر میزان میــل و رغبت آن‌ـــهـا تاثـــیـــر خواهـد داشـــت

برخی بیـمــاری‌ــهـــای جسمــی و روانی و مصرف برخـی دارو‌ها

ابــتــلــا به بعـضـی بیمـــاریـــ‌های جســـمـــی و مصرف برخــی دارو‌هــا باعث کاهـش میــل جنســی در فرد می‌شود؛ مثـــلا مصرف داروهای ضد افـــســردگـــی و ضد اضــطراب و ریـزش مو باعـــث کاهــش میـل جنـــسی می‌شود. برخـــی مشـکـــلات هورمونی مانــنـــد اختــلالــ‌های تیروئیدی و تومورهـــای غده هیـــپوفیز هم ممـــکن اســـت باعث کمـــ‌شـدن میـل جنـــسی شود.

علـــاوه بر ایـن‌ـــها مشکلـــات دیگری مانـــند خشکـی واژن در خانـــم‌ـهـا، سبـــب دردناکـ‌ـبودن رابـــطه زناشویی و به دنــبال آن بی‌ـــمیـلـی جنــسی در آنـــ‌ـهــا خواهــد شد. در آقایان هم مشــکلـــاتی مانند نعوظ و انزال زودرس و… ممکن است در کاهـــش میل جنســی تاثـــیـر گذار باشـد.

بیــ‌ـــمیـلی جنـــســی یا سرد مزاجی در خانم ها

برقــراری رابـطه جنـســـی در شرایــط روانی نامناســب و الگوهای تکــراری

پایــان یک روز کاری پرتـنـش و هنگـامی که هر دو نفــر از فرط خستــگـــی به زور بیدار مانده‌ـانـــد، آیــا زمــان منـــاســبی برای هم‌بــسـترشدن اســت؟ متـاسـفانه اکـثـر زوج‌هـــا با وجود خســـتـگی جسـمی و روانـــی حتـــی زمـــانــی که آمادگـــی لازم را ندارنــد، تنـــهـا برای ایــنـــ‌ـکـه انــجام وظیــفه کرده باشـنــد یا ترس از ایـنـ‌ـکه مبــادا همسـرشان را ناراحــت کننـد، ایــن کار را انـجــام میـــ‌دهـنـــد.

معـــمولاً با گذشـــت زمـان و بهـ‌ــدنــیــاآمدن فرزنــدان و افــزایـــش نقـــشــ‌هـــا و مسئولیت‌ـــهـای هر دو ایـــن اتـــفـــاق بیـــشـتر تکــرار می‌ــشود و زمیـنــهـــ‌ـــســاز بی‌میلـــی همـــســـران را فراهــم میــ‌ـکنـــد.

نداشتن مهارت ارتــبــاط عاطــفــی و جنسی

شایــد اکثــر آقــایـان و خانـمـــ‌هـــا فکـر کنـنــد به انــدازه کافـــی مهـارت دارند و به خوبی میـ‌ـدانـند همســرشـــان چه نیازهـای جســمــی و روانــی دارد، در حالی که در واقـع ایــن چنیــن نیست. بگـــذاریـد بی‌تعارف بگوییم که خیـــلــی از افــراد نیـازهای عاطــفــی و جنســی خود و همــســرشـان را به خوبی نمیـــ‌ـشــنـاسند و اصـــلا نمی‌ـــداننــد چگونه باید نیـــازهای هر دو نفر را در نظر گرفــت.

یکـــی از علتـ‌های بی‌مـیــلی جنـــسـی در خانمـ‌ــها همـــیــن احــســـاس نادیـدهــ‌ـگرفـــتـهـ‌ــشدن نیـــازهای عاطــفی‌شــان در حین رابـطـــه جنـسـی اســت که به مرور سبــب بیـــ‌میــلی جنسی در برقـــراری ارتــباط با همسر میـــ‌ـــشود.

راهکارهای درمــان بیـ‌مـیلـــی جنـــسـی یا سرد مزاجی

حل تعــارضـــات زنـاشویی

اگــر هر دو یا یکی از زوجیـن در اوایل ارتــبـــاط مشکـــلـــی نداشــتـهــ‌انـد و به مرور دچــار بیــ‌میـــلـی جنــسـی شده‌ـــانــد، بیـ‌شک یکـــی از کارهای مفیــد و موثر حل‌کــردن تعارضــات زناشویی خواهد بود.

گاهـــی همــسران ناخواســـته تعارضـات و خشــمـــ‌ــهــای روزانـــه را با خود به بستـر خواب میـ‌ـبـــرند، ایــن موضوع بر رضایت آن‌ــهــا از رابـــطــه زنــاشویی تاثـــیـر خواهد داشــت و به مرور احســـاس بیــ‌ـــمیـلـــی نسبـــت به همسر جایگـــزیــن شور و اشتـیاق می‌ـــشود. شنــاخــت تعـارضــ‌ـهـــا و حل کردن آن‌ـــهـا کمک بزرگــی به همــســـران خواهــد کرد.

حل مشـکــلـــات جسمــانی

همـان طور که قبلـــا اشــاره کردیـــم، مشـــکلـــات جسمی افراد در کاهش میلــی جنـسی آنـــ‌ـــهــا تاثیر خواهــد داشت. بنابــرایـــن برای حل ایــن مشــکــلات جســمـی، حتمــاً باید اقــدامـــات لازم صورت بگـــیرد و با پزشـــک متـخـصـــص صحـــبــت شود. رفعـ‌ـــشـــدن این مشکلات و درمـان آنـــ‌ــها کمـــک زیــادی به افـــراد مبتـــلـــا به بیـ‌مــیلی جنـــســی خواهد کرد.

عـــلـل بی‌ـــمـــیــلــی جنســـی یا سرد مزاجـی و روش های درمـــان آن

تلــاش برای حفـــظ جذابیـت ظاهـــری و روانــی

همـیــن که دو نفـــر همدیــگر را دوست داشتـه باشنـــد، به ایـن معـــنـا نیـست که رابطــه جنـسـی خوبی با هم خواهــند داشـــت، چون علـــاوه بر دوستـــ‌داشـتن، وجود جذابـــیـــت جنسی هم مهـــم اسـت. دوطرف باید برای هم جذابـــیــت جنسی داشتــه باشـنــد و علــاوه بر ایــن سعـــی کنـــنـــد این جذابیـت را حفـــظ کنـــنـد؛ بنــابـرایــن هر دو نفر باید به ظاهـــر و آراستــگـــی خود توجه کننـــد.

کمـــکــ‌ـــگـــرفتـن از افـــراد متخـصـص

مشـکــل بی‌ـــمیــلـــی جنــسـی هم ماننـــد بقـیه مشـکلــات نیاز به برنــامـهـــ‌ریــزی درمانـــی و آموزشـــی دارد. بنــابراین گول برخـی تبـلــیـــغات اغـــراق‌ـآمیز دربارهٔ داروهای افزایش میــل جنــســی و… را نخورید و انتظار نداشته باشــید ایـــن مشـــکل یک شبـه حل شود، بلکه سعـی کنــیــد از چنـــد بعد مخــتلف به موضوع نگــاه کنید و از افــراد متـــخصص کمک بگیـــریـــد؛ چون درمان بیـ‌ـــمیلـــی جنـسی یا هر نوع مشـــکــل جنســـی دیـــگـر، تا زمــانـی که مشــکــلاتی مانــنــد تعارضـ‌ــهای زناشویی، مشکـلـات روانـــ‌شـــنـاخــتــی، ارتبـــاطـــی و پزشـــکی حل نشـــده‌ـانــد، کاری بیـــ‌فایــده اسـت.
خوب اســت بدانـید :علـــت اخــتـــلــال جنـســی در زوجیـــن

مســـائل روانــی مثل افـسـردگــی، اضطراب، مشــکــلـــات در روابـــط زنــاشویی، خستگـــی، نبود محیط امـــن برای نزدیــکی (کوچک بودن منزل یا شلوغ بودن منـــزل)، سابــقـه مورد سوءاسـتــفــاده جنـسی یا فیزیــکـــی قرار گرفــتـن، مصـرف داروها، بیـماری های جســـمی، بیمــاری های زنان مثل آنــدومتــریوز، سن و یائسگــی، واژنیت آتروفیک، حامــلگـی و شیـــردهـی.

تاثیرات مخرب بی میلی جنسی زنان و مردان در زندگی زناشویی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.