اعدام پسری که در فاضلاب به دختر خوشگل تجاوز نمود

پسر افغانی که به دختر خوشگل ایرانی در فاضلاب تجاوز نموده بود دستگیر شد این پسر به طرز فیجع به این دختر زیبا تجاوز نموده بود و به 10 سال زندان و شلاق محکوم شد بعد از اینکه زندان این پسر تموم شود اعدام خواهد شد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر اعدام پسری که در فاضلاب به دختر خوشگل تجاوز نمود را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : تجـاوز به دختـــر جوان در جوی آب , جوانی افغان که متــهم است دختری ایـرانـــی را در جوی آب مورد تعـرض قرار داده،به اعـدام، ١٠ سال حبـــس و شلــاق محکوم شد.

چند ماه قبل پدر دختـر نوجوانـــی به مأـموران گفـت: دخـترم برای میـــهمانـــی بیـرون رفـــته ‌بود
و حدود ساعـــت هشـــت شب وقتــی به خانــه برگـشت، درحـالـــی‌ـکـــه بدنـش مجــروح شدهــ‌ بود،
او را دیــدم و پرســیدم چه اتفـاقی برایش افتاده‌ است. دختـرم به‌شـدت ناراحت بود و اصـلا نمیـــ‌ـتوانست صحبــت کنـــد،
اما بعد از چنــد دقیـقــه وقتـی کمـی حالـش بهـــتر شد، گفـت از سوی جوانـی مورد تعـرض قرار گرفته‌ اسـت.


حکم اعدام متـــجاوز به دخـــتر جوان در جوی آب

ایـــن دختر جوان در توضیـــح آنـچــه اتفاق افتــاده ‌بود، به پلیس گفــت: حدود ساعــت هشت شب بود
و من از اتوبان باقری داشـتم به خانه میـ‌ــرفتـم. از فضـــای سبـــز کنار اتوبان راه می‌ـــرفــتــم
که یکـــ‌دفعه جوانـی به من حمله کرد و من را کتــک زد و بعد به داخـل جوی آب انداخت و مورد تعـــرض قرار داد.
مرد جوان بهـ‌شـدت من را کتک زد و توان مقـاومت را از من گرفـــت.
با توجه به شکــایت ایـن دخــتــر و پدرش، پرونده برای رسیدگی به اداره آگـــاهی سپرده و دختـر جوان نیـز به پزشــکـی قانونی معـرفـــی شد.
اعدام پسـر افغــان به جرم تجـــاوز به دخـــتر جوان در جوی آب

درحــالیـــ‌ـــکه پزشــکــیـ‌ قانونی تعرض به دخـــتر جوان را مورد تأــیــیـد قرار داده ‌بود، پدر ایـن دختـــر دوباره به مأــموران مراجـعه کرد
و از وجود یک قربــانـی دیـگـر درایـــنــ‌ـــبـاره خبـر داد. او گفــت:
وقتی داشـتـم دربـــاره آنـــچـه برای دخـترم اتفـاق افـــتاده با یکـــی از همـــسـایهــ‌ـــهـــا صحـبت میـ‌ــکردم،
او به من گفــت چنـــد روز قبل حادثـهــ‌ـای مشابــه برای خواهرش به وجود آمده ‌است
، امـا از آنجا که به خواهرش تعــرضـــی نشـــده، موضوع را به پلــیس گزارش ندادهـــ‌ است.
وقتی مأموران همـسایـه ایــن مرد را مورد بازجویی قرار دادند، او گفـت: چند روز قبل از اینکــه ایـــن حادثـه برای دخـتـر جوان به وجود بیـایـــد
، برای خواهـر من هم ایــن اتـفــاق افتـــاد و مردی به او حمـله کرد و کتکــش زد
و او را داخــل جوی آب انداخـــت و قصـد تعرض به او را داشت که خواهرم موفق به فرار شدهـ‌ بود
. چون ایـن موضوع به تعــرض ختــم نشــده‌ بود، ما شکـایت نکردیم اما خواهــرم بهــ‌شـــدت دچـــار آسیب شده اســـت.
وقتـی مأـموران متوجه شدند احتمالـــا با تعـرض‌ــهــای زنـجــیـــره‌ــای در اطــراف اتوبان باقــری مواجـه هسـتــند،
بررسـیـ‌ــهـای خود را دقیـق‌ـــتـــر کردنـــد تا ایـنــکــه پدر دختر یک‌ بار دیـــگر به مأــموران مراجــعه کرد و مدعـــی شد جوان متـعـــرض را شنــاســـایــی کرده ‌اسـت.
تجـــاوز به دخـــتــر جوان در جوی آب توسط پسر افـغـان

او گفـــت: از روزی که دخــتــرم مورد تعـــرض قرار گرفـته‌ اســـت، در اطــراف محــل حادثـه پرسه میـــ‌ـــزنم
تا شاید بتوانـم ردی از فرد متــعــرض پیــدا کنــم. تا اینــکه پسـری را با مشـخــصاتــی که دختــرم گفــتهــ‌ بود، دیدم.
او سوار موتور بود و داشت برای دخـتـــری جوان مزاحمـــت ایجـاد میــ‌ـکـرد؛ من هم جلو رفــتم
و او را تعقیـــب کردم و به او معـتــرض شدم چرا مزاحــم دخـتـر جوان شدهـــ‌ است. او از دست من فرار کرد،
تعقیــبش کردم؛ او وارد یک کارگـاه شد، من آدرسـش را دارم. با توجه به آدرس بهـ‌ـدسـتـ‌ـــآمده،
مأموران به محل رفتـــنـد و پسـر جوان را بازداشـت کردنـــد.

او به تعـرض اعتراف کرد و گفت: وقتـی دخـتـر جوان را دیــدم، از خود بیـ‌ــخود شدم و فکر نمیـــ‌ـکردم
چنـــیــن اتفـاقـــی بیـــفــتـد و دسـتــگــیـر شوم. با پایـان بازجویی‌ـــهـــا ایـن جوان روز گذشـته مورد محـــاکــمه قرار گرفت
هرچنـد تعــرض را قبول نکرد و مدعـی شد فقط سرقـــت کرده امـــا در پایان جلـسه به دسـت‌وپای دخـــتــر نوجوان
و پدر و مادرش افتاد و طلب بخشش کرد. باایــن‌حال دخــتــر جوان گفت:
در این مدت به‌شــدت آسیـب دیــدم و مرتـــب به دکــتـــر میـــ‌ـروم اما خوب نشـــدم و متــهم را نمیـ‌بخشـم.
با پایـــان جلسه رسـیــدگی، پسر افـغان به اعـــدام، ١٠ سال حبـس و شلـــاق محـــکوم شد.

اعدام پسری که در فاضلاب به دختر خوشگل تجاوز نمود

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.