دختر دانشجوی که در اینستا با یک پسر تهرانی آشنا شده بود مورد تجاوز قرار گرفت

دختر تنها و بی کس دانشجو که در اینستا با یک پسر تهرانی دوست شده بود پسر به وی قول ازدواج داده بود ولی او با آمدن به تهران و قرار گذاشتن با پسر او را ملاقات نمود ولی پسری که در اینستا دیده بود را ندید و از آمدن به تهران پشیمان شد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر دختر دانشجوی که در اینستا با یک پسر تهرانی آشنا شده بود مورد تجاوز قرار گرفت را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : تــجــاوز به دخــتر دانشــجو , شهریور سال جاری، دخــتر جوانی به مأـــموران مراجعه کرد و گفت پســری که در شبـــکـه مجازی با او آشنـا شده، او را مورد آزارواذیت قرار داده و سپس متواری شده اســـت.

زمـانـــی که مأـــموران تحـــقـــیقـات خود را دراین‌ـــبــاره آغاز کردنـد، با ردیــابـــی تلفـــن‌ــهــمـراه پســـر جوان او را شنـاسـایـی و بازداشــت کردند و متـهم برای انجــام بازجویی به دادگـاه کیـفری استـــان تهـران فرســـتـاده شد.

او در بازجوییـــ‌ها تعــرض به دختــر جوان را رد کرد و مدعی شد او نیـز به ایـن رابــطــه راضـــی بود. متــهـــم گفـت:
ایـن دختــر به من گفتــه بود پدر‌و‌مادر ندارد و تنــها زنــدگی میـ‌ــکــنـــد و من هم برای ایـنکه او از تنهـــایی و بی‌کســی بیـــرون بیــایدبا او رابطـــه داشتم، بعد از مدتـی من را به خانـهـ‌اش دعوت کرد و با هم رابـطـه داشـتیـــم؛ وقتی رابطـهـ‌ــام را با او قطع کردم از من شکـــایـت کرد.


دادگاه تجــاوز به دخـــتر دانشــجو

 

با توجه به اینکـه پزشـکـــی قانونی نیـــز تأیـیــد کرده بود دخـــتر جوان مورد آزار قرار گرفتـه اسـت،
پرونده تکمیـل و برای رسیــدگـــی آماده شد. در جلسه رسـیـدگـی ابتدا دختر جوان در جایـگـــاه قرار گرفت؛
او یک‌بار دیگر شکایتــش را مطـرح کرد و گفــت: من در شهـــرستــانــی در جنوب کشور زندگی می‌کردم و تنهـا بودم.پدرومادرم فوت کرده بودنـــد و از آنجایـــی که من ازدواج هم نکـــرده بودم، کسی کنـــارم نبود.

در ایـــنـــستــاگـرام با پسری جوان آشـــنــا شدم. او دانــشـجوی مهــنـــدســی بود،
به من گفـــت اگر به تهران بیــایم و با هم ارتبـاط بیـشـتری داشتــه باشیـــم با من ازدواج می‌ـــکـنـــد من هم که کســی را نداشــتم که به خاطـــرش در شهــرســـتـــان بمـــانـم، به تهران آمـــدم؛ با هم قرار گذاشتـیــم.
راستـــش همــان اول وقتــی او را دیـــدم پشـــیمان شدم چون با عکــس‌هــایی که در ایـنـــســتاگـــرام داشــت خیلـــی فرق میـ‌ــکـرد و من نمیـ‌ـــخواستم به ایـن رابـــطـــه ادامــه دهم تا اینــکـه یک روز به من گفت میـ‌ـــخواهـد مرا ببـینــد.
آدرس خانهـ‌ام را ندادم اما نمـــیــ‌دانــم از کجـــا پیـــدا کرد و به خانــهـــ‌ـام آمـــد و من را مورد آزار قرار داد و فرار کرد.بعد از آن چنـدبار با او تمـــاس گرفتــم دیـگـر تلـــفنـــش را جواب نداد و من هم شکــایت کردم.
ماجـــرای تجـــاوز به دخـتــر دانشـــجو

بعــد از گفته‌ـــهـــای دخـتـر جوان، متـــهـــم در جایـــگاه حاضـر شد. او اتهـام تجـــاوز به عنــف را رد کرد و گفت:
آدرس خانه را دختـر جوان خودش به من داد وگرنه من چطوری میـ‌ــتوانسـتم او را پیـــدا کنم.
ایــن دخــتر دروغ می‌گوید رابـطه ما با رضـــایت خودش بود
اما بعـد از این رابـــطـه چون من دیگر نمـیــ‌ـــخواستم با او دوست باشـــم و ارتبـاطـی با هم داشـــتـه باشــیم،
شکایت کرد. من دانــشــجو بودم و میـــ‌خواسـتـم درس بخوانم،
برای خودم زنـدگـــی و آیــنـده درخشـان متــصور بودم و اگـــر با او ازدواج می‌ـــکردم زندگیـ‌ــام نابود می‌ـــشــد؛
چون این کار را نکردم او به من گفـــت که شکایت می‌کند و همین کار را هم کرد.

بعـد از دفاعیـات متـهـــم و وکیل مدافع او، هیئت قضـــات برای صدور رأـی دادگـــاه وارد شور شدنـــد
؛ از آنجایی که ارتـــبـــاط بین دختر و پسر جوان از قبــل وجود داشـــت و دختــر برای نزدیک‌بودن
به پسـر جوان به تهـــران آمـده بود و با توجه به سایــر مدارک بهـ‌ــدســتـــ‌ـآمده که نشـــان می‌ـداددختـــر خودش آدرس را در اخـــتـــیـــار پسر جوان قرار داده، پســر جوان از تجاوز به عنـف تبـــرئه شده و به یک سال تبعیـد و صد ضربه شلــاق محــکوم شد.

او به این رأی اعــتـراض کرد امـا شعــبــه ۴٢ دیوان عالـــی کشور آن را تأـــیـید نکـرده و اعــتراض پســر جوان را رد کرد.

دختر دانشجوی که در اینستا با یک پسر تهرانی آشنا شده بود مورد تجاوز قرار گرفت

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.