تجاوز جنسی خشن و گروهی به دو دختر تهرانی توسط چهار پسر شیطانی

تجاوز جنسی خشن

تجاوز جنسی خشن و گروهی به دو دختر تهرانی توسط چهار پسر شیطانی

دو پسـر جوان به بهـــانه کمــک به بیـــمار صرعـی او و خواهـــرش را ربودنـد و به همـــراه دو نفر دیگـر از دوستان خود به آنهـا تجاوز کردند.

به گزارش دانستن صبح روز شنبــه دو هفتـه پیش دو خواهر با مراجـــعه به کلانـــتـــری امـــیــن آبـاد به ماموران اعـــلام کردند توسط دو سرنـشـــیـن خودرو پراید سفــیدی به زور و با تهدید چاقو به زمــینـــی کشــاورزی منتقل شده و توسط آن دو و همـــچـــنـیـن دو جوان دیــگــر که در باغ مشغول مصـرف مواد بودنــد، مورد آزار جنســی قرار گرفتـــه‌ــانــد.

کارآگــاهــان پایــگـــاه نهم پلـــیس آگاهی تهـــران پس از تشکـیـل پرونده مقدماتـی به دستور شعــبـه پنجــم بازپـــرســـی دادسرای شهـــرری وظیـفـه تحقـــیـــق در ایـــن خصوص را برعهده گرفـــتنــد.

دو دختر 24 و 18سالـــه که «میـــنـــا» و «ستاره» نام دارند پس از حضور در پلیس آگاهی توضیـــح دادند در حوالــی پاسـاژ «مهــدی» واقــع در میــدان شهـرری و به قصد رفـــتــن به مرکــز درمانی، سوار خودرو پرایـــد شدند امــا دو سرنــشیـن پرایــد با تهدیـد چاقو آنهـا را به زمـیـن کشاورزی در حاشیه شهــرری بردنـد و در آنجــا به همـــراه دو جوان دیـــگر، آنــها را مورد تعرض قرار دادنـــد.

میـنا در اظهــارات خود به کارآگـاهـان گفـت: «حوالی ساعــت 15 روز جمـــعـه همـراه خواهــر کوچکـــ‌تـرم ستاره ، در حوالی پاساژ مهـــدی در حال عبور از خیابــان بودیـم که ناگهـــان خواهــرم با خودرو عبوری برخورد کوچکـــی کرد امــا چون به صرع مبـــتـــلــا است بیـهوش شد.

در حال به هوش آوردن خواهـرم بودم که به اصـــرار دو سرنشــیـــن پرایــد برای رسـاندن خواهــرم به بیــمــارستـان، سوار ماشــیـن آنـــها شدیم. در حالیـ‌که تصور میـــ‌ـکـردم راننــده در حال رفــتـن به سمت بیـــمــارستان است ناگهان متوجه شدم ماشـــیــن از مسیر خود منـــحرف شد به همیــن علـت به سرنــشـیـنـــان پرایـد اعتراض کردم اما آنـهــا با تهــدید چاقو مرا ساکت کردند و پس از آن از سمـــت کمــربنــدی کهـــریــزک، من و خواهـرم را به باغی در امــیـن‌آباد بردند.

در حالــیـــ‌کـه در باغ دو جوان دیــگـــر نیز که ظاهــرا مشـغول مصــرف موادمـــخـدر بودند حضور داشتنـد، هرچـهار نفرشان من و خواهــرم را مورد آزار و اذیــت قرار دادند و پس از آن مجـــددا ما را سوار ماشین کردنـــد و حدود ساعـت 21 در حوالـــی شهرری، از ماشـیــن پیاده کردنـــد و متواری شدند.»

ستـاره نیـــز در اظهارات مشابه، همــان گفـــتـهــ‌هــای خواهـــر خود را تکـــرار کرد. کارآگـاهان با راهـــنمایی شکات، به باغ موردنـظـر رفـتند و مالک آنـجــا را شنــاســـایی کردنــد اما در تحــقـــیــق از ایـــن شخـــص و همچــنـــیــن تعــدادی از اهـالی محـل مشـــخـص شد مالک زمین فقـط چنـــد اصـلـه درخت در ملـــک خود کاشــتـــه و دیـگر هیــچ رسیــدگـــی و رفــت و آمـــدی به آنجـــا ندارد و چون باغ فاقد حصـار و دیوار اسـت آن مکان به محلـی برای تجمع معتـــادان تبــدیل شده است.

کارآگــاهـان در ادامه رسیدگـــی به این پرونده، با مراجـعـــه به پاســاژ مهـدی، تحـــقــیقـات میـدانی گستــردهـــ‌ــای را برای شنـــاســـایـــی سرنــشیــنـان خودرو پرایـد آغــاز کردنــد و سرانـــجـام موفق به شنـــاسایـی یکی از متــهـــمــان که جوانــی 18سالـــه به نام حسام است، شدنــد و به خانه او در شهـــرک گلـســـتــان رفتـــنـــد اما فهـــمـیـــدند ایــن جوان از محـل سکونت خود متواری شده اسـت.

در شرایـطـی که تحــقیــقـــات برای شنـاسـایی مخــفیــگاه و دسـتـــگیری حســام در دستور کار کارآگــاهــان قرار داشت، اخــبـــار و اطــلاعـاتی درخـــصوص هویت یکـــی دیــگـــر از متهمان به نام «اصـغـر. ن» (24سالــه) در اختـــیـار کارآگاهـــان قرار گرفـــت و فاش شد ایـــن جوان روز حادثـه همــراه شخـــص دیـگری به نام مصــطفـی، در باغ حضور داشت.

با شنـاســـایــی هویت اصغـــر، بلافـــاصـلــه محل تردد وی در محدوده میدان معلـــم واقــع در ابـتدای جاده ورامـــیـن تحـــت مراقبـت‌ـهـــای پلیـسی قرار گرفت و سرانجـــام او ساعــت 12:15 روز نهـــم ماه جاری دســـتــگـــیر و پس از انتقال به پلیس آگاهـــی توسط دو خواهر شنـاسـایـــی شد. سپـــس متــهم در همان دقـایــق اولیه به تجـــاوز به دو دخـتر اعتـراف کرد و در اظــهــارات اولیــه خود به کارآگاهان گفت: «در باغ به همراه مصطـفی، در حال مصرف مشروبات الـــکــلی بودیـــم که پویا و حسام، در حالــیـ‌که دو دختـــر جوان نیز همــراه آنــها بودند،

با خودرو پرایـد متعــلق به پویا وارد باغ شدنــد و پس از آن همگـی به آن دو تعــرض کردیـــم.» اصـغـر در ادامــه اعـــتـــرافـات خود و درخصوص نحوه آشنایـــی با مصــطـــفی، پویا و حسام گفت: «مصطـــفـی را از حدود یک ماه پیـش میــ‌شناســم و با یکـدیـــگر در باغ آشـــنا شدیـم و گاهی اوقات نیز همدیگر را در آنــجا می‌ـــبـــیــنــیـــم با پویا که در نزدیکــی باغ سکونت دارد، حدود سه ماه پیـــش آشنــا شدم امـا روز حادثه حسام را برای اولیـن بار دیـــدم و قبلا او را نمـــیـــ‌شــناختم.»

با توجه به اطـلــاعـــات به دســـت‌آمده از هویت و محل سکونت پویا که پســـری 19سالـــه است، بلـافـاصـــلـه مخفیگاه متهم تحــت مراقـــبــتـــ‌هـای پلیســـی قرار گرفـــت و کارآگــاهان ساعت 17:30 روز 11 شهـــریور وارد مخفـیـگـــاه او شدند و در حالیـ‌ــکــه متــهـم تلاش داشت از محـــل متواری شود، وی را با شلـیـــک چند تیـــر هوایی دســتگیر کردنـــد و خودرو پرایــد او نیــز در محــدوده مخــفیـــگـاه وی کشف و توقیف شد.

پویا نیـز پس از انتـقـــال به پلـیــس آگاهی توسط دو خواهـــر شنـاســایی شد و به آزار و اذیت شاکیـان اعتراف کرد و در اظهارات خود گفت به پیشنـهـــاد حسام، دو خواهـــر را ربودنـد و به باغ بردند. در حالـــی‌که تلـــاشـ‌هـــا برای شناسایـــی مخـفیــگاه و دســتــگیــری حســام ادامه داشت، مصـــطفـی -متهم24سالـه- نیـز در ساعـــت 16:30 روز 12 شهــریور در شهرری بازداشـت شد.

با گذشــت تنـــهـا چنـد ساعــت از زمــان دستگـیــری سومین متـــهـم پرونده و با انجــام اقدامــات پلـــیـسی، کارآگاهــان در ساعـت 22:30 همــان روز موفق به شنـــاســـایـــی مخـفــیـــگــاه حسام در دامــداری متــروکه‌ای واقـــع در جاده ورامــین شدند و پس از اطــمـینـان از حضور حســـام در آنـــجـا وارد ایـن محل شدند و در حالـــیـــ‌ـــکه حسام تلاش داشــت با اســـتـــفاده از چنـــد سگ نگـهبان و رهــا کردن آنهــا به سمــت کارآگاهان از محل متواری شود، با شلــیک چند تیـر هوایـی وی را دستگیـــر و به پلـیس آگــاهـــی منــتـقل کردند.

سرهـنگ عبـــاسعــلـی محــمـدیـان، ریـــیــس پلــیــس آگاهی تهــران بزرگ، با تایـید ایـن خبـــر گفـت: «با توجه به حســـاسیـت ایــن پرونده، تیـــم ویژه‌ای از کارآگـــاهـان جنـــایـی پایـــگاه نهم پلیــس آگاهـی رســـیــدگی به آن را برعهده داشتند و با پیـــگـیری‌ـــهــای شبـــانهــ‌ـــروزی و گســتــردهــ‌ـــای که انجـــام دادنـــد، در کمــتر از 24 ساعـــت از زمـــان ارجـاع پرونده به پلـــیـس آگــاهی، اطلاعات اولیـــه را درخــصوص هویت متـــهـمان جمعـ‌ـــآوری و در کمتـر از یک هفـــتـــه نیــز تمامـی متـهــمـان را دســـتگـیر کردنــد.»

ریـیـــس پلـــیــس آگــاهی تهـــران بزرگ اضافه کرد: «با توجه به اعــتـراف صریـح متـهمـان و همچـــنین شناســایـــی کامـل آنـــهـا از سوی شکـــات پرونده، قرار قانونی برای هرچهار متـــهـــم پرونده صادر شده اســت و متـــهمان برای انجــام تحقیقـات تکمیـــلـــی در اختـــیار کارآگـاهـان پایگـاه نهم پلیس آگـــاهی تهران بزرگ قرار گرفتـه‌ـانــد.»

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.