پسر شیطان صفتی در کانال آب به کودکان تجاوز میکرد دستگیر شد

پسر تهرانی به چند پسر بچه در کانال آب تجاوز نموده بود دستگیر شد این پسر 24 ساله کودکان را مورد آزاد و اذیت خود قرار می داد و از آنها سوء استفاده جنسی می نمود در دادگاه پس از دستگیری به جرمش اعتراف نمود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر پسر شیطان صفتی در کانال آب به کودکان تجاوز میکرد دستگیر شد را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : مـعاون مبارزه با جرائم جنـایـــی پلـیس آگاهی تهــران بزرگ از دستگــیــری مردی که با خودروی پدر و مادرش اقــدام به تهـــدیـد پسران نوجوان و آزار و اذیــتــشـــان در کانال آب کرده بود، خبرداد.

در ساعـــت ۱۴ روز ۲۷ دیــ‌ماه از طریق مرکـز فوریــت‌هـــای پلـــیـــســـی ۱۱۰ به کلـانـتـری ۱۲۶ تهرانپارس اعـلام شد که تعـدادی از کســبــه و اهالـــی خیـابـان اردیـــبهـــشت شمـالی، پسر نوجوانی حدودا ۱۳سالـــه را از داخل کانــال آب سرپوشیـــده واقـع در این خیابان بیـرون کشـیـــده و این پسـر به آنها عنوان گفـته که توسط مردی ناشـــنـــاس مورد تهدید و نهایتا آزار و اذیت قرار گرفـتـه است.

با حضور مأـموران در محــل و انجام تحقیقـات اولیـه ، پسر نوجوان به آنــها گفــت:
فردی ناشـــنـــاس با یک دستگاه خودرو پرایـد سفـیـــدرنــگ مرا از مقــابـــل پارک پلــیس و به بهانــه کمک کردن
به مادربــزرگـش سوار ماشیــن کرد و به نشانـــی کانال آب در خیابـــان اردیبهـشـــت شمالــی آورد؛ با تهدید و فریــب مرا به داخـل کانال کشاند و در آنجـا مرا مورد آزار و اذیـت قرار داد.


متـهم به آزار جنسی پســـران نوجوان

با تشــکیل پرونده مقـدماتـی با موضوع “آزار و اذیت جنـسی” و پس از تأـــیــید موضوع از سوی پزشکی قانونی،
پرونده به دسـتور بازپرس شعـبــه نهم دادسـرای ناحـیه ۲۷ تهــران در اخــتیــار اداره شانزدهــم پلـــیـس آگـــاهـی تهـــران بزرگ قرار گرفــتو پســر ۱۳ سالــه که به همـــراه پدرش به اداره شانـــزدهم پلیـــس آگـاهی تهــران بزرگ مراجــعه کرده بود ،
در اظـــهــاراتش به کارآگــاهان گفت: پس از تعــطیـــلـــی مدرســه در حال بازگشـــت به منــزل بودم ؛

دقیقا نبـــش کوچه ۲۱۸ شرقـــی ، مرد جوانــی جلوی مرا گرفـت و گفت که برای مادربـــزرگش گل و گلـــدان خریداری کرده
و به ایـن بهـانه از من خواهــش کرد تا برای تحویل آنــها به وی کمــک کنم. با ایــن مرد جوان به راه افـــتاده
و از طریق پل هوایی به سمت دیگر اتوبان شهیـــد زیــن الــدیـــن رفـــتــیم و دقیقــا در مقـــابـل پارک پلـــیـس سوار
یک دستــگاه پرایـد سفــیـدرنــگ با شیـشـهـ‌های دودی شدیم ؛ آنجــا بود که با چاقو مرا تهدید کرد
که اگــر صحبــتی بکــنــم مرا خواهـــد کشـت و پس از آن به راه افتاد. پس از طی مسیـری به داخــل خیـابان اردیـبهشت شمـــالی
در محـــدوده سراج رفت ؛ در آنجا ماشیـن را کنار خیـــابــان پارک کرد ؛ پس از پیـاده شدن از ماشیـن ،
مرا از طریق یک روزنـــه باریک به داخل کانال آب کاملــا تاریــک برد و مورد آزار و اذیت قرار داد.
دسـتگـیری متـهم آزار جنـسـی پسران نوجوان تهرانــی

پرونده‌ــای مشـابــه این‌ـــبــار در محدوده جنـــگل لویزان

با توجه به اظهارات نوجوان ۱۳ سالـه مبنی بر سوار شدنش به یک پرایــد سفیــد رنـگ با شیــشهــ‌ـــهای دودی ،
کارآگــاهان اطـمـــیــنـان پیــدا کردنــد که متهم پرونده اخـــیر به احــتـمال فراوان می بایــســـت متـهم پرونده مشابـــه دیگـــری باشد
که در آن پرونده نیـز مردی جوان با مشــخـــصات ظاهری مشابـه ( قد بلنـــد ، حدودا ۲۵ الـــی ۳۰ ساله )
با فریب پســری ۱۱ سالـه او را با یک دستگــاه خودرو پراید سفــیـد رنگ هاچ بک با شیــشه‌ـــهـای
دودی به محــدوده پارک جنـگلی لویزان در ۳۵ متــری استــقــلـال کشــانـده و مورد آزار و اذیت قرار داده است.
آزار جنــسی پســـران نوجوان تهرانی در کانـــال آب

پدر ایــن نوجوان ۱۱ سالـــه در شکـایت خود به کارآگـــاهــان گفتـــه بود که در ساعــت ۲۲:۳۰ روز ۲۵ آذر روبروی پارک پلیــس،
پسـرم منتــظر من ایستــاده بود تا پس از خرید ساندویچ به دنــبـــالــش رفــتــه تا به خانـــه برویم ؛
طبــق گفـــتـــه فرزنـــدم در همـــیـــن زمان کوتاه مردی جوان نزدیـــک او شده و به او گفته است
که می خواهـــد یک گلـدان را برای مادربزرگش ببرد ؛ به این بهانــه پســرم را به داخـــل کوچه‌ــای خلوت کشانـــده
و در آنجـــا با تهدید او را سوار یک پراید سفــیـدرنـگ هاچ بک با شیـــشـه‌ـــهای دودی کرد.

پســـرم را در کوچه و پس کوچه ها چرخــانده تا نهــایـــتا به جنگل لویزان در محدوده ۳۵ متــری اســـتـــقـــلـــال برد
و در آنـجـــا با تهــدید و فشـــار ، پسـرم را مورد آزار قرار داده است.متـهم در این مدت او را تهـــدیــد کرده اســت
که اگر داد و فریـــاد کنــد گردنــش را می شکنـــد ؛ پس از آن سوار ماشـین پرایـد شده و از محــل متواری شده اســت.

با توجه به حساسـیت پرونده ، کارآگـاهـــان اداره شانزدهــم پلـیـس آگاهـی با انـــجـام تحـقیقـات میـدانی
و بررسی دقــیق دوربین های مداربستــه، محــل سوارکـردن پســرهای نوجوان و همچنـــین محــل‌ــهای
ارتـکـــاب جنـایـــت آزار و اذیــت جنـــسی، سرانجام موفق به شناسایی خودرو پرایــد سفـــیــد رنـــگ هاچ بک با شیـشـه های دودی به شماره پلـاک معــلوم شدند.

با شنــاســـایـــی خودرو ، کارآگاهان اطـلــاع پیـدا کردنـد که مالـک فردی حدودا ۶۰ سالـــه اســت
امـــا خودرو در اخــتــیــار پســر ۲۵ سالــه اش به نام “ایـــمـــانـ” قرار دارد ؛ در ادامـــه تصاویر ایمان
از سیـــستــم جامع پلـــیـس استخــراج شد و پس از شنـاســـایـــی تصویر وی از سوی شکـــات پرونده ،
به عنوان متـــهم تحـت تعـقــیـــب هر دو پرونده آزار و اذیت مورد شناسایی قرار گرفـــت.

سرانـجام در آخـرین روز دی ماه کارآگاهـــان به محــل سکونت ایــمـان ۲۵ ساله در خیابـان سراج مراجـعه کرده
و ایـن محل را تحـــت مراقــبــت پلیسی قرار داده و نهـــایتا در ساعت ۱۳:۳۰ موفق به دســتگیــری وی شدنــد.
ماجـــرای آزار جنسـی پســران نوجوان تهــرانـــی

ایـمــان در همـان تحقیـقــات اولیه صراحـتا به آزار و اذیـــت دو شاکــی پرونده اعـتــراف کرد و گفت
که علاوه بر خودرو پرایـد سفید رنـگ متــعلـق به پدرش ، یک فقـــره آزار و اذیـت جنـــسی مشابــه
را نیـــز با خودرو پژو ۲۰۶ سفــید رنگ متــعلـق به مادرش انـجــام داده اســت.

همچنیــن در بازرسی از پارکـینـــگ محــل سکونت ایمـان و خانواده اش ، کارآگـاهان اداره شانـــزدهم پلــیـــس آگـاهـــی
با شنـــاسایـی موتورســیـــکلــت طرح هوندا ۱۲۵ متـعلق به ایــمــان و اعـتـــرافات بعــدی وی اطــلاع پیـــدا کردند
که ایــمان علاوه بر اســتــفاده از خودروهای پراید و ۲۰۶ متعــلق به پدر و مادرش ،
چنـدین مورد آزار و اذیت پسرهـــای نوجوان ۱۱ الی ۱۵ سالــه و انـتـــقـــال آنها به کانال سرپوشیده آب
در خیــابـــان اردیبهـشـت شمـالـــی را با موتورســـیـــکـلــت طرح هوندا ۱۲۵ خودش انـجام داده است.

سرهــنـــگ کارآگـــاه حمـید مکـــرم، معاون مبـارزه با جرایم جنایی پلــیــس آگـاهـی تهـران بزرگ، با اعلام ایـــن خبـــر گفــت:
با توجه به اعــتــراف صریـح متهم به موارد آزار و اذیــت جنـــســی مشـــابه، شناسایی
دقـیــق تعدادی از شکات پرونده و به منظور شناسایی دیــگر شکات احــتمـالی،
دســـتور انتــشار بدون پوشش تصویر متـــهــم پرونده از سوی بازپــرس پرونده صادر شده است.

وی از تمامــی شکات که موفق به شناسایـی تصویر متهم شدنــد خواست تابـــرای طرح و پیگــیری
شکـایـــات خود به نشـانی اداره شانـزدهم پلــیـــس آگــاهی تهران بزرگ در خیـــابـان وحدت اسلامی مراجعه کننـــد.

همـــچـــنـــیــن از شهـروندان که از دیــگر جرایم ارتکـــابی متهـــم اطـلاعـــاتی در اختیار دارنــد
نیـز درخواســـت می شود تا هرگونه اطــلاعـات خود در ایــن خصوص را از طریـق شمــاره تماس ۵۱۰۵۵۵۱۶ در اخـــتـیار اداره شانـــزدهــم پلـــیــس آگـــاهـی تهران بزرگ قرار دهـنــد.

پسر شیطان صفتی در کانال آب به کودکان تجاوز میکرد دستگیر شد

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.