تجاوز پیرمرد به دختران جوان به بهانه کار تحقیقاتی در تهران !

تجاوز پیرمرد به دختران

تجاوز پیرمرد به دختران جوان به بهانه کار تحقیقاتی در تهران !

کـــیــفرخواســت علـیه مردی که به بهـانه کار تحقـــیقاتی اقـــدام به فریـــب و تهــدید دختران جوان میـ‌ـــکرد، در داسرای ارشـــاد تهران صادر شد.

کیــفـرخواست صادره برای ایـن مرد دو بخـــش دارد. به همــیــن دلیـــل بخــشی از پرونده که مربوط به تهــیه فیـلم مسـتــهـجــن است، در دادگاه انــقـــلــاب و عمومی تهــران رســیدگـــی خواهـــد شد و بخـــش دیـگری از پرونده که مربوط به آزار و تجاوز به قربانـیان اســت، در دادگاه ارشــاد رســـیـدگی می‌ـــشود. دهقـــانی دادیار در غیاب بازپرس شعـبـه ۶ دادسرای ارشـــاد تهــران که مرحــلــه تحقـــیقات ایـن پرونده را برعـــهــده داشـت، خبـــر دســـتگیـــری و شروع تحقـــیقات درباره شکـــایـــت طرحــ‌ـــشـــده از ایـــن مرد را اعلــام کرده و خبر داده بود پس از دسـتگـــیری او، خانهـ‌ـــاش بررســی شد و اســـنـــاد و مدارکی دال بر دیگــر جرائم نیز به دست آمد.

متــهـــم ۵۷ سالــه با طرح این ادعـــا که نویســـنده است و برای کتاب جدیــدش به کار تحــقـیقی، نظــرســنــجــی و مصـــاحـبــه نیاز دارد، اقدام به اغــفال دخـــتـــران جوان می‌کرد. او با چربـ‌ــزبـــانـی و اغـــفال دخـــتــران به این بهـانـــه که شمـــا جوان و خوش‌ـــفکر هسـتــی و بایـد با شمـا مصاحــبه کنم، با آنــهــا قرار حضوری میـ‌گذاشت و بعد با ایـن حرفـــ‌ها مانـــنـد من جای پدربزرگ شما هســتــم، آنــها را اغفـــال و بعـــد در ارتــباط پیشـروی میـ‌ـکــرد تا جایـــی که کار به ارتـــبــاط جنــسی میــ‌ــرسیـــد.

به گفــتـــه بازپـــرس دهقانی، در برخـی از موارد نیـــز قربانـیان خود را در امــاکــن عمومی بســیار خلوت مثــل کافـه هــا و قهوه‌ـــخـانــهـــ‌ــهــا و در زمـــان‌هایی خاص که رفتـ‌وآمـد در آنـــجـــا نبوده است، مجـبور به نوع خاصی از معـــاشـرت جنسـی میــ‌ـــکرد.

دهقــانـــی ادامـه ‌‌داد: با توجه به بررسـیــ‌ـهـــای انــجــامـــ‌ـشـــده بیـــشـتر قربـــانــیـان دختران جوانـی هســتـــند که زیـر ۲۵ سال دارنـــد؛ الــبــته نبـایـــد فراموش شود که این آقا واقــعـا نویســـنده است و چنـد کتاب او نیـــز منتشر شده اسـت. به‌هـــرحـــال، او به شیوه‌ هـای مختــلــف روی ذهــن قربانــیان خود کار میــ‌ــکرد و پس از جلـــب اعتـــمــاد آنـهـا بهـ‌مـــرور اهـــداف بی‌ـــشرمـانــه و غیــرانسانی خود را که در زمینه سوءاســتفـاده جنسی از ایــن دختـران بود، عملی می‌ـــکــرد.

در مواردی هم که طعــمـه‌ـهــا پس از پیـــ‌ــبــردن به اهداف شیـــطانی ایــن مرد از ادامـــه رابطه با او خودداری میـ‌کردنـــد، او با تهـــدیـد و ارعـاب و بیـــان اینـکه فیــلـم‌هایـی را که تهـیــه کرده است به خانواده‌ــهــای آنهـا نشـــان می‌ـدهــد، آنـــها را مجــبور به ادامه رابطه می‌ــکرد.

ایــن مقـام قضــائی افزود: با توجه به اظهارات چنـد شاکی که برای طرح شکـایت مراجــعه کرده‌انــد، مشخـــص شده متهم به این شیوه همـــ‌ـــزمـان از چند نفـــر از قربانـــیان خود سوءاســـتـــفـــاده میـ‌ــکرده ‌اسـت. حتی در مواردی قربـانـیان را مجــبور به ترک تحصــیـــل یا مرخصی موقتی از دانـشگــاه میـــ‌کرد تا بتوانـند بیشـتـــر در خدمت او باشـند. ایـن متـهــم با تهدیـــد، آنـــها را گاهــی مجبور می‌ـکرد به یک مغـازه بروند و به نحوی با مغـازه‌دار صحـــبــت کنـند که او تحــریـک شود.

متـــهـم از قربانـیان میـ‌خواســـته از ایـن رفـــتـــار خود فیـــلـم بگیرنـد و برای او بفــرســتند یا وقتـــی سوار تاکسی میــ‌ـــشوند، با لمـس رانــنـده او را وادار به واکـــنـش کنـــند. در یکــی، دو مورد قربـانیان که دیگــر تحـــمـل رفـــتارهــای ایــن مرد متـــجاوز را نداشتـهـ‌ـانــد، قصد خودکشـــی داشتـنــد.

در پرونده اخـیــر ایـــن متهم با اتهامـات صدمه عمــدی، تشویق به فســـاد و فحشـا و تهــیــه فیلم مستهـــجـــن و تهـدیـــد به انتـــشـار فیلـمــ‌ــهــای مسـتـهجـــن روبهـ‌روست و حداقـــل شش قربـانـــی شناســـایـــی شده‌ــانـــد، اما حتی برخـــی از قربانـیان در پی تمـــاس مقـــامـات قضـائی از ترس آبرویشان حاضر به شکـــایـت نشـدهــ‌ـانـــد و در نهـایت قرار مجـــرمـیـت و کیــفــرخواسـت پرونده با چهار شاکی صادر شد.

به گفـتـــه بازپـرس پرونده، شاکـیـــان چنـــیـــن پروندهـ‌هـایـــی اطـمــیـــنـان داشــتـه باشنـد که حتـــی اگـر به‌تنــهــایی در دادسرای ارشـاد حاضـــر شوند، به شکـــایت آنـهـا رســیـــدگـی خواهـد شد و با توجه به قیـــد رعـایـــت حریم خصوصی ضرورتی برای حضور والدیـــنـــ‌ــشــان وجود ندارد.

صدور قرار مجــرمیــت ایـن متهـم در حالــی اسـت که پزشکی قانونی داشـــتن اختــلـــال روانـی تحـــریـــکـ‌ـپــذیــری این متــهـم را تأـیــیـــد کرده اسـت، ولی میـزان اخـــتــلالــات او در حدی نیـــست که رافـــع مسئولیــت کیـفـری او باشــد. بازپـرس پرونده نیز معتقــد اســت او رفتـاری جامـــعـــهــ‌ســـتـــیز و سابقــه مشکل روانی دارد. علـاوه ‌بر این موارد متـــهم یک سابــقه کیـــفــری مشابه در اصــفهان دارد که سال قبل به تحــمل کیـفر محـکوم شده اســت.

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.