تجاوز کردن در خواب | تعبیر خواب تجاوز،مورد تجاوز قرار گرفتن

تجاوز کردن در خواب،تعبیر خواب تجاوز،مورد تجاوز قرار گرفتن،نجات دادن شخصی از تجاوز،تعبیر خواب تجاوز کردن ،ارتکاب به تجاوز ، تجاوز به بچه همه این خواب تعابیر خاص خود را دارند و اگر کسی این خواب ها را ببیند قدر ت او در دنیایی واقعی به هر طریقی می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر تجاوز کردن در خواب | تعبیر خواب تجاوز،مورد تجاوز قرار گرفتن را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

تـــعبــیـــر خواب تجاوز چیـــسـت؟
تجـاوز در رویای مردان

بنـا به عقـیده فروید دیدن رویای تجــاوز در خواب ‌های مردان مربوط به احـــساسات سادیـــسـمی یا دیـگــر آزاری جنــسی در زنــدگـی بیداری آنـ‌هـــاسـت.

تجاوز در رویای زنــان

فروید ایـــن گونه خوابـ‌ها را برای زنان ناشـــی از ترس برای برقـــراری رابطه جنـسـی میـــ‌ـــدانــد. از طرفی ایـــن خواب می‌توانــد سوء اسـتــفـــاده شدن در بخشــی از زنــدگـی را نیـــز نشان دهد.

این رویا در واقـع پاسـخ و عکس الـــعمــلــی نســـبــت به آسـیبـــ‌ـــهـای گذشتـه، سو اسـتفاده جنـسـی و یا تحقیــراتـی که در گذشــتـه شخــص بیـننـــده خواب با آن درگیـــر بوده است.

معـمولا رویاهــای تجــاوز شامــل موارد زیــر هســـتـنـد.

شاهد یک تجـــاوز بودن
قربـانی تجاوز بودن
ترس از مورد تجـــاوز قرار گرفـتن
خواهـــان تجاوز به عنف بودن
تهدیــد به تجـــاوز شدن
احـســـاس ناتوانــی در وضعیت جنسی
و…

تعــبـیـر خواب مورد تجــاوز قرار گرفتن
خواب دیـــدن ایــنکـــه مورد حملـــه فیـزیـکـی قرار میگـــیرید، به موقعیتی در بیداری اشـــاره دارد که شمــا حس می کنــیــد بی یاور و آسیب پذیـر هســـتــیــد. چیـزی در زنـــدگــی تان، از کنتـرل شمــا خارج اســت. به ویژه اگـر شمـــا خواب ببــینــیـد که مورد تجاوز جنـســی قرار گرفتـه ایـد، بیـــانگـــر موقعــیـــتی اســت که حس می کنید مورد هتـــک حرمـت قرار گرفتـــه یا قربانی شده ایــد.

خواب دیـــدن اینکـــه به شمـــا تجــاوز شده اســـت (هتـک حرمت شده ایــد) یا نزدیــک بوده تجـاوز شود بیــانگر احســـاســـات کیــنه توزانـه یا رنـجـــش آور در مورد جنس مخـــالف است. شما حس می کنــید که مورد هجوم واقــع شده اید یا ازتــان سو استــفــاده شده اســت. چیزی یا کسی، عزت نفـس و رفاه احســـاسی شما را به خطــر می اندازد چیـــزهــا روی شمـــا فشـار می آورد. خواب تجاوز، برای کسانی که واقـــعــا در زندگــی بیداری به آنها تجاوز شده اســـت رایج است.

اگر در خواب خود مشــاهده کردید که مورد تجاوز قرار گرفـتــه‌ــاید در حالــی که در زنـدگی واقــعــی با این موضوع روبرو نشـده‌ـــایـــد بیانـــگـــر بســـیاری از مســائل اسـت. ترس از دســـت دادن کنـــتـــرل زنـــدگـی تا داشــتـن افــکار منــفی و غیر عرف جامعــه می‌ـــتوانــد منجر به دیدن ایـــنـــ‌گونه خواب ‌هـــا شود.

تعــبـیر خواب نجات دادن شخـصـی از تجاوز
نجـــات دادن شخـصـی از تجـاوز یا نگــهـداری از فردی بعـد تجـــاوز در رویا بیانـــگر مشـانهـ‌ــهـــای امیدوار کنـنـده در زنـدگـی شماست. ایـــن خواب نشــان می‌دهد که شمــا می‌توانیــد در زنـدگــی فعل خواستـن را صرف کنیـد و در موقعـیـــت‌ـهــایــی که تحت فشار هستید به خوبی میـــ‌ـتوانیـــد اوضاع را در اخـــتیــار خود بگـیـــریـد.

تعبیر خواب تجاوز کردن
دیدن ارتــکـاب تجـاوز در خوابتان بیـــانـگر اخــتلال عمـلکـــرد جنسی یا عدم اطمیـــنـــان اســت. به ویژه اگــر شما در خواب شاهــد تجـــاوز چنــد نفــر به یک نفـر باشــید، پس بیـــانـگـــر بی یاوری کامـــل در یک موقعـیــت است. شما منــابـــع یا قدرت برای انجـام چیـز درســت را نداریـد. ممکـن اسـت به این معنــی باشـد که شمــا یا کسی تحـقـــیــر شده ایــد.

مننبع: گروه سرگرمی ستاره

تجاوز کردن در خواب | تعبیر خواب تجاوز،مورد تجاوز قرار گرفتن

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.