ترفندهایی برای داشتن دکوراسیون اصولی در خانه های کوچک

خانه های کوچک باید دارای چیدمان اصولی باشد بیشتر افراد در چیدمان خود دچار مشکل شد از وسایل که با خانه خود سازگاری ندارند استفاده نموده و خانه خود را که فضای کمی هم دارد تنگ تر می نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر ترفندهایی برای داشتن دکوراسیون اصولی در خانه های کوچک را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : بـا توجه به کوچک شدن فضـای خانـه ها در این روزهـــا، همـــه ما به دنبـال نکـته هایـــی از دکوراســیون داخلــی هســـتـیـم که با اسـتــفاده از آنـــها بتوانـــیــم محیــط اتــاق های کوچک خانـــه را بزرگ تر از آنچه که هســـتــند نشـــان دهـیــم. برداشتـــی که از فضا داریم، همـــیـــشه برایـمان تعریفی نسبی دارد، اما اگـــر کوچک و تنگ بودن اتــاق ها واقعا آزارتـــان می دهــد و می خواهـیـــد احسـاس بهـــتــری را تجربه کنـیـد، بایـــد حتــما دکوراسیون خانـه را به شکلی هوشمـــندانـــه تر و کاربــردی تر انجـام دهیـــد.

با استــفاده از ایده هایـی که در ادامه این مطـــلـــب ارائه خواهیـم کرد، می توانـــیــد تجــربه بسیـــاری بهـتـری از دکوراســـیون منـــزل کسب نماییــد. حتی اگر اتاق های مخــتــلفی در خانـــه داشــتـــه باشـید، و فضــای کافـــی به منظور نگـــهـــداری از وسایل و لوازم مختلف خانه در اختـیــار داشــتــه باشیـــد، هم می توانیــد ایـن نکــات را بخوانید و تا حد زیــادی محـــیط خانـه را مرتب تر از آنچـه که هســت نگاه داریـد.

میزهای دایـره ای

در صورتـــی که به دنبال خریــد میزهای اتـــاق نشـیمن یا اتــاق پذیرایی هسـتـید، سعـــی کنیــد از میـزهـــای دایره ای اســتـــفــاده کنــید. این نوع میـزها به واسـطـــه لبــه های گردی که دارند، می توانــند فضای بیـــشـتـــری از اتــاق را در اطراف خودشـــان در اخــتــیـــارتـان قرار دهند. شکـــل دایره ای این نوع میـزها دسـتــرســی بهتـــری برایــتـــان ایـجاد می کند و از آنـجا که پایه ایـــن نوع میــزها معـمولا در وسط آنــهـــا قرار دارد، فضای کمـــتـری از کف اتاق را می پوشانــد.

همـچـــنیـــن با اسـتـفـــاده از میزهای دایره ای، تعداد افـراد بیــشــتـری می توانـــند دور آن بنشیــنـنـد و برای پذیرایی، انـــجام بازی ها، و دور هم نشینـی ها منــاســب هســتـنــد. اگــر همـــچـــنان به کارگــیـری میــزهای مکعــبـــی را ترجــیح می دهـیـــد، بهـــتر اســـت از میــزهــایــی اســتـفــاده کنـیــد که دارای قفــســه یا کشوهایی در اطـــراف خود هستنــد و بخـشـــی از وسایـل ریـــز و درشـت اتــاق را در خود جای می دهــنـــد.

اســـتـــفــاده از فضـــاهـای دور از دستـرس

فضاهــای پنهانـی که بالای درهــای اتاق ها، و بالـــای کابینـــت های آشـپــزخانــه ها وجود دارنــد، محــیـط منـــاسبـــی برای تعـبیه قفــسه ها، کمدهـا و طبــقات مختـــلـــف می باشنــد. استـــفــاده از قفـســه های باز در اتاق ها، بســـیــار کاربــردی و شیک خواهـد بود و می تواند به عنوان کتـابخــانـــه هایی از کف تا سقف اتــاق، برای قرار دادن کتـاب ها، وسایـــل تزئینـــی و کلکـسیونی ساخــتـــه شوند.

همـــچـــنـیـــن اگـــر می خواهـــید فضـای اتـاق را به دو بخـــش مجزا تقســـیــم کنید، و در یک طرف آن برای خودتـان پرایوسی بیشـــتری ایــجاد نمایــید، می توانیــد از قفسه کتـــاب ها استفــاده کنـیـد و به این ترتــیب از کاربـری دوگانـه آنـها سود ببرید. به ایـن ترتــیـــیب علـــاوه بر آنکـــه حجم زیـادی از کتاب ها و وسایــل را در ایــن قفـــســـه ها جای خواهیــد داد، می توانیـــد اتـاق را نیـــز به بخـــش های مجزا تفـکیک کنـیـــد.

پرده ها و دراپـه هایی که از سقف آویزان می شوند و تا کف اتـــاق امتـداد دارنـد نیـز می تواننــد کاربردی هوشمـندانـه از ارتفــاع اتاق ها باشــند. حتـــی اگـر در اتاق مورد نظـرتــان پنــجره ای وجود نداشته باشد، می توانــیـد با نصـب یک پرده دکوری با طراحــی زیبـــا، جلوه بصـری بســیـــار منـاسـبـی ایـــجـــاد کنــید. رعــایت ایـــن نکــتــه در طراحـــی دکوراسیون می تواند با به وجود آوردن دید بالــا به پایین، وسعـت اتاق را تا حد زیـــادی گستـرش دهــد و برای محیـط های کوچک بســیــار ایده آل باشـد.

کاربـــری دوگانه

اگـــر بتوانـید از برخـــی فضــاها و وسایل به کار رفــته در اتاق، اسـتــفـاده ای دوگانــه داشتـه باشـــیـد، بســیـار بهــتـر اســت. به عنوان نمونه، اگـــر به اتاق خواب بیـــشــتــری در خانه نیـــاز داریـد، به جای اســـتـفاده از مبــل های حجــیــم، بزرگ، زشت و ناراحت، از کانـــاپه های راحتی استـفــاده کنـیـد و اتــاق نشـــیـمن خانه را تبدیـــل به محـیطـی راحــت بای مهـمـان ها نمـاییـد تا در مواقع ضروری بتوانـــند روی آنــها به اســـتــراحــت نیـــز بپردازند.

همـــچنـــین اگر بخـــشی از زیـر پله خانــه بدون استـفـــاده مانـده اســـت می توانــید از فضــای آن برای قرار دادن ماشین لباسـشویی و تعـبــیـه یک دســـتـشویی کوچک استفاده کنــید؛ یا یک میـــز کار کوچک برای خودتـــان یا بچه هایـتــان، در کنــار ماشـــیـــن لبـاســـشویی قرار دهــیـــد. هر کدام از بخش های خانـه می توانــد چنـــیــن کاربری های ساده امــا چنــد گانه ای داشــتـه باشـد که با هوشمندی می توانــید انتخـــابـــشـــان نمــایـیـــد.

توجه بیـــشتر به دیوارها

میـــزهـای کنار تخــت، یا هر نوع میزی که در کنـــار دیوارهـــا قرار داده می شوند و بدون کاربردی مفـــید، صرفا به محـلی برای انبــاشـت وسایل و نامرتب شدن اتــاق تبدیـل می شوند، را کنار بگذاریـــد. به جای اســـتفــاده از چراغ های رومیـزی از چراغ های دیواری اسـتـــفاده کنیــد. همچـــنـیــن می توانیـد تاقچــه های کوچکی در کنار تخـــت خوابــتان و روی دیوار تعـــبــیــه کنــیـــد، و وسایل الـکتــرونیــکـــی کوچک یا دیگر لوازمتـان را روی آنــهـا قرار دهید تا نیــازی به میزهای دسـت و پا گیـــر نداشـــتــه باشــیـد.

تا جایـی که می توانــیــد قفـســـه ها و کمدهای دیواری را جایـــگزین اثـاثـــیـه بزرگ اتاق کنـــیـد. در ضمـــن یک آینـه با انـدازه منــاسب هم روی دیوار اتـــاق نصـــب کنیـــد تا فضـــای آن را بزرگ تر نشان دهــید. همـــچـــنـیـــن این آینه ها باعـث می شوند که با بازتـاب نور در اتـــاق، محیـــط روشن تری داشــته باشــید. بنــابـرایـن حتـی اگـــر فضــای کافــی برای نصــب آینه در اتاق نداریـــد، روی سطــح کنــسول، قفســه کتــاب، یا کمـدها نیــز می توانید آنهــا را نصب کنــیـد و از مزایـــایـــی که برایـتــان ایـجــاد می کنــنـــد بهره منــد شوید.

مبـــلمـان بزرگ

با وجود آنـکـــه با تاکــیـد بر کوچک بودن فضاهــای خانــه، نکـــاتی برای بزرگ تر نشان دادن آنــها ارائه می کنـیـــم، امــا اســتفاده از لوازم و مبــلـــمـــان بزرگ هم می توانـــد تا حد زیــادی به اســـتفـــاده بهـــینـــه از محـــیـط محــدود اتـــاق ها کمک کنـد. به عنوان مثـــال به جای استـفاده از تعداد زیادی مبـل های تک نفره کوچک می توانیــد از یک مبــل راحتـــی یک تکــه با طراحـــی منـاسب برای اتـاق مورد نظــرتان بهــره ببریـد. به ایـن ترتیب فضای اتــاق مرتب تر نشان داده می شود و از شلوغی بی مورد فضـا، به واسطــه مبل ها و صنــدلـــی های کوچک و متــعـــدد جلوگیـــری خواهد شد.

اهـمـــیـــت رنگ ها

اتــاق های کوچک خانــه باید به شکـلی کامـــلــا مناســـب و با به کارگـــیـری رنـگ هایـی ملایـــم، حســـی از راحـتــی و آرامـــش را به ساکنین آن منــتــقل کنـند. سعـــی کنید از یک طیـــف رنگـی مشــخص برای اتاق های مخــتــلف خانــه استـــفاده کنیـــد تا یکــپــارچگی رنـــگـی در محـــیــط کوچک خانه حفـــظ شود. به عنوان مثال می توانیـــد از رنگ های نزدیک به سفید، برای تمــام دیوارها، سقف و کفپوش های خانه اســـتفـاده نماییــد و از تنوع رنـــگـی غیرضروری در بخـــش های مختلف منـــزل خودداری کنید.

پوشش پنجره ها و پرده ها بایــد رنگ های روشن و سرزنده ای داشتـــه باشنـد و تا حد ممکـن ساده و بدون طرح و نقــش های پیچیـــده باشــند. همچـنـین بهتر اســت که ایــن پرده ها تا حد ممـــکن رنگ هایـــی نزدیـک به طیف رنـــگـــی دیوارها داشـــتـــه باشند. به یاد داشـــته باشـــید که پیوستـــگـی و یکپـارچــگی رنـگـــی در خانـه ها و محـیط های کوچک یک اصــل الزام آور و حیاتی در دکوراســـیون اســت.

کنار گذاشتن وسایــل غیر ضروری

لازم به توضیــح نیـســت که فضـــاهـــای کوچک همیــشـه باید مرتب و به دور از شلوغی و در هم ریــخـــتگــی باشنـــد. بنــابــرایـــن سعـــی کنـــیــد هر وسیـــلــه ای که به آن نیـــاز دارید را نگـــاه داریـد و مابقی لوازم بلــا استـــفـــاده را بی درگ کنـار بگــذاریـد. ایـــن مسئله یکـــی از چالش برانگــیــزتـــریـــن نکـاتی اســـت که در خانه های کوچک با اتـاق های محـدود با آن مواجـه هســـتیــم. برای حل ایـــن موضوع همیــشـه قانون 90-90 را به خاطـــر داشــته باشـــید.

بر اساس این قانون، اگــر وسایلی از خانــه را به مدت 90 روز مورد اسـتــفاده قرار ندادید، و حدس می زنـیـد که در 90 روز آیــنده هم به آنهـا نیاز نخواهـــیـد داشت، حتمــا این وسایــل را کنـــار بگذاریـد و از محـــیط خانه خارج نماییــد. درســت اســـت که بسیـــاری از ایـــن وسایـــل را در زمان های مشــخـــص و به صورت فصلـــی و موردی ممکن است استــفاده کیـــنم، با در نظر گرفتن تمام ایــن جوانـب، این قانون ذکر شده را در پس زمیـــنـه ذهـن خود داشتــه باشیـد. به این ترتـــیـــب با وجود تمـــام سخــتـی و دشواری دل کنـــدن از برخــی وسایــل و اثــاثیه، می توانیــد آنـها را از فضـای محـــدود خانه حذف کنـــیــد و چیدمــان و نظـــم محــیط زندگـــی خود را بهتر حفظ نمـایــید.

ترفندهایی برای داشتن دکوراسیون اصولی در خانه های کوچک

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.