ترفندهای برای درست نمودن خانه ضد زلزله

خانه ضد زلزله باعث می شود شما را در برابر زلزله های احتمالی محافظت نماید و بیشتر افراد در برابر زلزله های احتمالی نمی توانند در خانه مانده و شاهده پس لرزه باشند پس این ممکن است از سست بودن زیر بنای خانه شما باشد که در اثر زلزله خراب می شود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر ترفندهای برای درست نمودن خانه ضد زلزله را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : از زمـــانــی که من به یاد می آورم، و به سال های دور بر می گردد، زمزمــه زمـــیـــن لرزه در تهـــران و خسارت های فراوان آن همــیـــشـه وجود داشتـه، امـا در یکـی دو هفـتـــه اخـــیـــر، با دیدن عکـس العمل ها و رفتـارهای مردم در مقــابــل با آن، به این فکر فرو رفتــم که ای کاش در طی ایـــن همه سال زمــانـــی را هم برای پیدا کردن راه حل ها و آموزش های لازم اخـــتــصــاص داده بودیم! بنـــابرایــن شاید اکنون، با رســیدن سالـگــرد زلزلـــه دلـخـراش بم، وقت آن رسیده که مطالـعـــات، دریــافـت ها و اطــلـاعــات جمـع آوری شده را به یک نتیـــجه گیری و جمـــع بنــدی کلی رسـانده و بیش تر به راه حل ها بینــدیــشیم. با وقوع زلزله های جدیــد در تهــران و خطــراتـــی که از قبــل برای چنــین رخــدادی پیــش بینی شده، بایــد بدانــیم چگونه ساخـتمــان های خود را مقـاوم سازی و یا بهـسـازی کنـیم. در این مطلب همراه من باشــیــد تا شایـد بتوانیـم هر کدام کمــی از تلـــفـــات و خســارت ها را کاهــش دهیــم.

مقـاوم سازی در برابـــر زلزله چیسـت؟

به طور کلــی مقـاوم سازی به مفــهوم بالـــا بردن مقـاومت یک سازه (ساختمـــان) در برابر نیروهای وارده است. امـــروزه از ایـن اصطـلـاح بیـش تر در مورد نیروی زلزله استـفـاده می شود. از دیدگاه علـــمـی، مقاوم سازی واژه کاملـا درسـتی برای این منظور نیـســت، زیـرا اگر منظور بهـــبود عملــکـــرد اجزای سازه (ساخـتـمـــان) در برابـــر نیـــروی زلزله باشد، بهـســازی و در حالــت خاص برای نیروی زلـزلــه، بهسازی لرزه ای اصطـلـــاح درســـت تری خواهـــد بود.

کدام ساختــمـــان ها به مقـاوم سازی نیاز دارنـــد ؟

در این دسته بندی، ساخـتــمـان ها هم در زمـان وقوع زلـزله و هم بعــد از آن بررســـی شده و هر کدام اهمیت خاص خود را دارنـد. امـا به طور کلـی می توان چهـار دســته را مشــخص نمود : دسـتـه اول ساخـتـمان های حیـــاتــی هستــنـد که به دلـیــل نوع کاربـــری و اسـتفـــاده ای که دارنـــد امکان انــتقال تجـهـیـــزات را نداشتـــه و از طرفی بایـد عملـکرد خود را بعد از زلزلــه نیـــز حفظ کنند. ایـن ساخـــتـــمان ها شامل مراکز درمـانـــی، ایــستـگاه های مخابراتـی و تلویزیونی، مراکــز امـــنــیتـــی و پالـــایـــشــگاه ها هستـنـد. دستـــه دوم را ساخـتـمان هایــی تشکـیل می دهـــنـد که در حال حاضر شرایــط خاصــی ندارند امـا پس از زلــزلـه به عنوان مراکز خدمـاتـــی و کمک رســانــی مورد نیــاز هسـتـنـــد و لازم است حتما سرپــا باشنـــد. برخـی از سوله ها، مسـاجــد، مدارس، مراکـــز مدیریـت کلـان و مراکز مدیـــریـــت بحران از این جملـــه محــسوب می شوند. از سوی دیـگـر ساخـتمــان هایـــی که قبــل و بعد از زلـــزلـــه اهــمـــیت خاصــی ندارنــد ولی در صورت آسیــب جدی تلفــات جانــی زیـادی در پی خواهـند داشـت مانـــنـــد مراکز عمومی، استــادیوم، برج ها و …. . دســته چهارم نیـــز ساختــمان های معـــمولی هستنـــد که در هیـــچ یک از دســـتـــه های بالــا قرار نمـی گیـــرند ماننـــد منـازل مسـکونی، ساخـــتــمـان های اداری و تجاری معـــمولی.

مقاوم سازی دسـتـه اول و دوم کامـــلا به عهده و وظیــفه دولت است. اما دســته سوم بیــن دولت و کارفـــرمـــایـان خصوصی (مردم) مشتــرک بوده و دسته چهارم کاملـــا به عهـــده مردم اسـت و باید متــذکـــر شد که مقـــاوم سازی دســـته اول و دوم تقریبا تأثـیــری مســتقـیــم در کاهش مستـقیــم تلــفــات زلـــزلـه ندارد و تنــها مقـــاوم سازی دســتــه سوم و چهـــارم اســت که در کاهش مســتقیــم تلــفات زلـزله نقش دارند.

روش های مقــاوم سازی در برابــر زلـزله

مقـــاوم سازی کلــی ساخـتمــان در برابر زلـــزله

در این روش مقـــاوم سازی، ترمیــم کل ساخـــتمان و ارتقای مقـــاومت کلــی ساختـمـــان در برابر زلزله تامین می شود.


اضــافـه نمودن دیوار برشی و بادبنـــد برای مقاوم سازی ساخـتمــان

مقاوم سازی ساختــمان با اضافـه نمودن دیوار برشــی

یکی از روش های مقاوم سازی ساخـــتـمـــان های بتــنــی اضـافــه نمودن دیوار برشــی می باشد. دیوار برشــی مقــاومت، سخـــتی و شکـل پذیــری سازه را به شدت افــزایــش می دهد و باعـــث بهبود رفتـار لرزه ای سازه و کاهـش تغییر شکـــل های و خســارات وارد به دیگـــر الـمـــان های بتــنــی سازه می گردد.

مقـــاوم سازی ساخـــتـمان با اضافه نمودن بادبــنـد

اضافــه نمودن مهاربــند فولادی برای مقـــاوم سازی سازه بتنـــی، افــزایــش سخـــتـی، کاهـــش نیاز به شکـــل پذیـــری و افـزایش مقاومت برشی سیســـتــم را به همراه خواهد داشــت. عموما اسـتفاده از سیـسـتم های مهــاربـــندی واگــرا (EBF) در مقـاوم سازی و تقویت ساختـمــان های بتــنـی به دلیـل پر هزیـــنـــه بودن و مشـــکــلات موجود در اجرا مرسوم نمیـــ‌ باشد اما انواع سیــستم های مهــاربـنـدی همـــگرا می توانـنـد در ایــن نوع بهـســـازی و تقویت سازه های بتـنی و فولادی مورد توجه قرار گیــرند.

مقــاوم سازی ساختــمـــان با اســـتــفــاده از میراگر یا دمـپـــر

دمــپر ها سیـــســـتم های مســتــهـــلک کنـــنده یا جاذب انــرژی هسـتنــد که بر پایـه افـــزایش میرایی ضریـب ساختــمان بنا شده انـد. مهــم ترین تاثـــیـر میـرایـــی کاهـش دامــنـه نوسان و و پاســخ ساخــتمـان نسبـــت به نیروهای وارده می باشند و بدین ترتـیب قســمـــت عمـــده ای از انرژی ارتــعاشی را به هدر می دهند. ساده ترین و پرکـاربـــردتریــن آن، اســـتفـاده از میــراگـــر در مهـاربـــنــدها می باشـد که می توان از آن ها در تمـــامـــی طبقـــات اســـتفاده نمود.


تصویر سمـت چپ : اضافه کردن جداگـــرهـــا

مقــاوم سازی ساختـــمان با اضـــافه نمودن جداگــرهـــای لرزه ای

جداسازی لرزه ای یکــی از روش های کنتــرل ارتعاشــات لرزه ای با جدا سازی سازه از زمـین در ساختــمـــان ها و پل ها می باشـد. در این روش بر خلاف روش های مرسوم در مقـــاوم سازی و بهـــسازی لرزه ای، که موجب افــزایــش سازه می شود، تمـرکـز بر روی کاهش پاســخ لرزه ای، نیرو و شتاب ورودی زلـزلـــه به سازه اســـت. در روش جداسازی لرزه ای، سازه بر روی تکـــیــه گاه هایـی که قابلـــیت تغـــیــیـر شکــل جانبی زیـادی دارنــد قرار می گیــرد. در صورت وقوع زلـــزله، عمــده تغییر شکــل ها در تکـیـه گاه رخ داده و سازه مانند جسـمی صلب با تغیـیـــر شکــل های کوچکی ارتـعاش می کنــد.

مقــاوم سازی موضعـــی ساخـــتـمان در برابـر زلـزلـه

ژاکت بتـنــی اطراف ستون برای مقـاوم سازی

مقاوم سازی سازه با اسـتفـاده از ژاکت های فلزی و بتـــنی

یکـی از روش های مقـــاوم سازی ساخـــتمان های بتــنـــی اســـتـــفاده از پوشش بتـنـــی در پیــرامون المان های مخـتلـــف از قبــیـــل دیوار برشی، ستون و تیر می باشـد. در ایــن روش ابــتـــدا سوراخ های به فواصل معیــن در وجوه پیــرامونی الــمـــان های ضعــیـــف ایجـاد می گردد. سپـس یک مش فولادی با آرمـــاتورهــای آجــدار در پیرامون عضو مورد نظر قرار می گیرد. که انـدازه و فاصـــلـه ایــن آرمــاتورهای فولادی با استــفـاده از نتـایــج تحلیــلــی طراحی می گردد. سپس سوراخ های ایجاد شده توسط چســب اپوکســـی پر شده و آرمـاتورهای دوخت L شکل در داخـــل آن قرار می گیــرد. قالــب هایی در پیرامون عضو قرارداد شده و داخــل آن توسط بتن پر خواهـــد شد.

اســتفـاده از ژاکـــت فلزی روشی منــاســب برای مقاوم سازی ساخـــتمان های بتنـــی بوده ضمن افزایـش مقــاومت و شکل پذیری اعــضای این نوع سازه ها وزن قابل ملـــاحـظـــه ای را نیـز به ساخـــتمان اضـافه نمـــی نمـــایـد. در ایـــن روش ورق های فلزی در محل آســـیــب پذیر ساخـــتمان بر روی سطـح بتنـی عضو قرار گرفـــتـه و توسط بولت به عضو مربوطه متصـل می‌ گردد. مقـــاوم سازی با ژاکت فلـــزی بر حسـب مورد می توانــد به صورت دورپیـچ، نواری و یا موضعی باشـد.


​مــقـــاوم سازی دیوار به روش FRP

مقـاوم سازی سازه ها با FRP

سیسـتم مقـــاوم سازی سازه های بتــنی با با کامـپوزیت FRP می باشـــد. در این روش دســتــه های الــیاف پس از آغــشـــته شدن در رزیــن، پس از عبور از یک قالـب در کنار هم قرار گرفــتـــه و یک پروفیـــل را به وجود می آورند. از این روش در تقویت ستون ها و تیرهـا، مقــاوم سازی دال ها و اتصالات، دیوارهای برشــی بتـــنــی، دیوارهـای آجـری و …. می توان استفـــاده نمود.

مقاوم سازی ساخــتمــان های بنایی

منظور از ساختــمــان های با مصــالــح بنـــایـی، ساخــتمـــان هایـــی اســـت که با آجـــر، بلوک سیـــمانی و یا با سنگ ساخـته شوند و در آن ها تمـــام و یا قسمـتی از بارهای قائم توسط دیوارهای با مصــالـح بنـایی تحـــمل می گردد. بنـابرایـن ساخـــتمـان هایی که در آن قســـمـــتــی از بارهـای قائم توسط دیوارهـا یا مصــالح بنــایی و قســمـتـــی از آن توسط عناصـــر فلـزی و یا بتـــن آرمـــه تحمـــل شود نیز در ردیف ساختـمان های با مصالــح بنــایــی محسوب می شوند.


روش اصـــلـاح نقاط ترک خورده

روش اصــلـــاح نقـــاط ترک خورده

ایــن روش به منظور ایجــاد عملکردی یکنواخـت و یکـپــارچـه در دیوار بنایـــی اسـتفاده می شود.


ایجـــاد یکپارچگــی در سازه بنایــی با شبکــه فولادی

ایجاد یکپارچگـــی در سازه بنایــی با استـــفــاده از شبکه فولادی


تصویر بالــا افــزودن پشت بند به سازه بنایـی، تصویر پایین افــزودن دیوار داخـــلــی

افــزودن دیوارهــای داخـــلـــی و پشـت بنــد جهــت بهبود عملـــکـــرد لرزه ای ساخـــتــمان بنایی

​کـــلام آخر : مقاوم سازی ساخــتـمان در برابر زلــزله را بایـد جدی بگــیـــریــم، چون با موقعـیت جغــرافـیایـــی کشورمـان اتـــفـــاقـــی پیــش بینـــی نشـــده بوده و عدم آگــاهـی و ترس خسـارت ها و تلــفات را چند برابـر خواهد کرد.

ترفندهای برای درست نمودن خانه ضد زلزله

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.