ترفندهای ساده برای مدرن نمودن دکوراسیون خانه

دکوراسیون خانه را نی توانید با ترفندهای بسیار ساده زیباتر نمایید این ترفندها می تواند از وسایل بسیار کوچک مانند میز و یا صندلی های مدل جدید باشد ترفندهای وجود دارد که شما می توانید دکوراسیون خانه خود را زیباتر نمایید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر ترفندهای ساده برای مدرن نمودن دکوراسیون خانه را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : حتـــما از ایـــن نکــتـه کامــلـا آگـاه هسـتیــد که طراحـــی دکوراسـیون داخلـــی عبـارت است از قرارگـــیــری مجموعه ای از عنـــاصر مخــتلـــف در کنـــار یکدیــگـــر که تشـــکـیـــل چیـدمــانــی منــاسـب و دلخواه را می دهـند.

هرکـدام از المان های دکوراتـــیو در یک اتـــاق، صرف نظـــر از ایـــنـــکــه شامـل مبـــلــمان، کفپوش ها، رنگ های به کار رفتـه در محـیـــط و … باشند، نقــش خود را در همــاهـنـگ کردن دکوراسـیون و انـجـام یک طراحی موفق برای فضـــای داخلی ایفا می کنـنـد. در اینـــجــا قصـد داریــم به جزئیاتــی اشـاره کنیـــم که معـمولا در آخـــرین مراحـل طراحی دکوراسیون اعــمــال می شوند و تاثیرگذاری بسـیار خوبی در محـــیـــط دارند.

در ادامــه با لوازم جانــبـــی که در روند ایـجـاد تغـیــیــرات مهم در دکوراسیون نقـــش دارند آشـنــا می شوید و از تاثـیری که در این امـر خواهـــنــد داشت آگاه خواهـــید شد. اگــر فکر می کنید که در طراحی دکوراسـیون خانـه برخــی فاکتورهــای تاثـــیـــرگذار را فراموش کرده ایــد یا در به وجود آوردن هماهـنــگـــی لازم میــان تمـــام فاکتورهای اصلی ضعف داریـــد، نکـــات ذکر شده در این مقــالــه را مطـــالـــعه کنید.

الـمـــان های دکوراتیو چیســـتنـد

معـمولا وقتی در مورد نقش یکی از اجزای دکوراســـیون صحبــت می کنـیـم، منظورمــان میــزان اثـــرگـذاری آن در چیـدمان کلی فضــای داخلی و کارایی آن از جنــبــه عمـــلکردی و زیبـــایـی شناخــتی در دکوراســیون خانــه است. امـا الـــمـــان های دکوراتـیو از ایـــن قاعده مسـتـــثنـــا هســتنـد.

در نتـیـجـه وقتی صحبــت از آنها به میان می آید، صرفـــا به جنـبـه زیـبــایــی شنـاختی الــمـان های دکوراتــیو توجه می نمــایـیم. ایــن المـــان ها شامل لوازم جانبـــی هســـتنـــد که با اسـتـفاده از آنـهــا در فضــای داخلــی اتـــاق ها می توانیــم ارزشـی تاثیـــرگـذار بر زیبایــی محـــیط به وجود آوریم. بنــابـــرایـــن این الــمــان ها نقش بســیار مهـــمــی در طراحی دکوراســیون بازی می کننـد و در واقـــع مرز میـــان کاربـــردی بودن صرف یا تک بعـــدی بودن دکوراسیون را با یک طراحـــی ایده آل و چنـــد بعـدی را مشــخــص می نماینـد. همــچـنـــیـــن المان های دکوراتـــیو می تواننـــد به پیوستگـــی تمــام اجزای منـــفـــرد دکوراسیون و ساخت مجموعه ای همـاهنــگ و یکـپـــارچه از چیدمــان محیطی کمــک کننــد.

بایـــستـــی به ایـــن نکـتـــه توجه کنـــید که چون ایـن اجزای تزئینــی محـیـــط، به تنــهــایی برای ایـــجاد جذابـــیت بصـــری به فضای داخـــلی اضافـه می شوند، در نتــیــجــه اغـلـب به عنوان بارزتریـن و خاص ترین عنـــاصر در دکوراســیون شناخـتــه می شوند. در حالی که به اضـــافـه کردن المان های دکوراتــیو در محــیـــط داخلی فکر می کنید، باید ایـــن نکــتـــه را هم در نظـر داشتـــه باشـید که هر کدام از لوازم جانبی که به عنوان یکی از ایـن الــمان ها در نظـــر گرفـتــه می شوند، بایـــســتـی به اندازه کافـــی جذاب و چشم نواز باشنـــد تا تاثیرگـــذاری کامل خود را در دکوراســیون به همـــراه داشتــه باشــند.

انواع مخـتلفـــی از الــمان های دکوراتـــیو را باهم به کار بریـــد

به همان اندازه که به چگونگـی به کارگـــیـری المــان های دکوراتیو فکر می کنــیـــد، باید به انـتخـاب هایی که برای ایــن منــظور در اختـیار داریــد نیــز توجه نمایــیـــد. بار دیگـــر بایـــد تاکیـــد کنیـم که ایـن الــمـــان ها می تواند شامـــل تمـام مواردی باشد که در اتــاق ها و فضـای داخـلــی خانـه جذابــیت ایجـاد می کنـند. برخــی از ایـــن الـــمـــان های دکوراتـــیو عبارتنــد از:

– منـسوجات شامـل بالـــشت ها، پتوها، کفپوش ها

– ظرف ها شامل گلـــدان ها، بشقـــاب ها و کاسه های دکوری، سیــنی های رومیزی، سطل ها

– اشیـای تزئینـی خرد شامـل مجســـمــه های کوچک، یادگــاری ها و یادبودهـا، تزئینــات کلـــکسیونی کوچک

– تزئینـــات دیواری شامـل آثــار هنــری، آیــنــه های دکوری، پرده های نقــش دار

– موارد متفــرقــه مثــل شمـــع ها، گیـاهان آپارتمــانـی، کتاب ها و مجــلات

الــمـان های دکوراتـیو که در بالـــا به آن ها اشـــاره کردیـم، اغــلب جزو جزئی ترین عنــاصـر دکوراسیون هستنـــد، باعـــث چرخـش رنـگ و گردش ادراک حسی در فضــا می شوند. این عنـاصــر می توانـــنــد ابعـــاد مختلـــفــی داشـــت باشند و شامـــل موارد ریز و درشـــت متفاوتی باشـنــد. در عیـــن حال رنگ و طرح های متــفـــاوتی هم می توانـــند داشته باشــند و هر ویژگــی از آنـــها که بتوانــد به دکوراسیون فضای داخـــلی در جهت زیبــاتــر شدن محیـــط کمک کنــد، مفید خواهد بود.

به محــل قرارگـــیـری الـــمــان های دکوراتیو توجه کنید

خرید و تهیـه المـان های دکوراتـیو کوچک و بزرگ تنـــها نیمـی از راهی اســت که بایــد طی کنـــید. بخش اصلــی مسـیــر، جای دادن آنها در محل های مناسب است که بایـســتی با دقــت مورد توجه قرار گیرد. علــاوه بر ایــنکــه به نحوه چیدمـــان هر کدام از آنهـا توجه می کنـید، باید به همــاهنـــگــی آنها با یکـدیـــگـــر نیـــز اهمـیت دهـــید و بهترین ترکـــیب را در نظـــر بگـیــرید. در ایــن بخـش از طراحی دکوراسیون هم بایـــد به توانایــی خود در ایـــجاد تناسب ها و احساس مثــبـــتــی که از ترکیـــب بنــدی این الـــمان ها برایـــتـــان حاصـل می شود، تکـــیــه کنیــد. در ادامـــه به چنـــد نکتــه در این رابــطـه اشـــاره خواهـــیـم کرد.

سعـــی کنید این مرحله از دکوراســـیون را اول از همـــه با نصـب آثـــار هنــری، و به کارگیری کاشــی ها در فضـای داخـــلـــی شروع کنـید. پس از آن به انـتـخاب طرح و نقـش های به کار رفـته در دکوراسیون توجه نمایــیــد. سعـی کنــیـد برای هر یک از این موارد، نمونه های مختــلــف را امـــتحـــان کنـــیــد و با اســتفــاده از طرح هایی که از قبــل دیـــده اید، ایـــده های جدیــدی را الــهـام بگیریـــد. معمولا ایجاد کنــتـراسـت در دکوراســـیون، نتایج مثبتی را در پی دارد، بنـابــرایـــن از به کارگـیـــری رنگ های متـــنوع ابـایی نداشـــتـه باشید.

بعــد از آنکه لوازم جانبـی مورد نیازتــان را تهیـه کردیـد و هر کدام را در جای مشخصـــی قرار دادید، از ایـــجاد تغیـــیرات هراس نداشتـــه باشــید. سعـی کنـیـــد در هر مرحلـه از کار، کمی عقب بایســتیـد و به نتایج چیدمانــی که انـــجـــام داده ایـــد خوب نگـــاه کنیـــد. اگر آن حســـی که انـــتــظــار داشـــتـــیـد، به شمـا منتقـــل نشد، با ایجــاد تغییر در محــل قرارگـیــری هر یک از موارد دکوراتــیو، تلـــاش کنـــیـــد تا به بهترین چیـــدمانـی که موجب رضـایـتتـان می شود دست پیدا کنید.

معـــمولا اســتــفــاده از المان های دکوراتـیو به یکـی از موارد حاشـیه ای در طراحــی دکوراسیون تبــدیل می شود، و اغـــلب افـــراد به کارگیــری آنـهـــا را لازم نمـی داننـد. با این وجود، استفـــاده از ایـن المــان ها، یکــی از کلیـــدی ترین و اصـــلی تریـن عوامـــلــی اســـت که موجب کســب موفقـیــت در طراحـی دکوراســـیون می شود و می توانـــد بهتـــریـن نتــیـجـه را برایتـان به ارمــغان بیاورد.

ترفندهای ساده برای مدرن نمودن دکوراسیون خانه

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.