ترک خودارضایی استمنا یا جلق در دختران و پسران با روش های ساده و علمی

ترک خودارضایی

ترک خودارضایی استمنا یا جلق در دختران و پسران با روش های ساده و علمی

هـــمــه پزشکــان معـــتـقدنـــد برای ترک هر نوع عادت قبـــل از هر چیز اراده و تصـمــیـــم لازم اســت و ایـن موضوع را اصــلــا نبـایـــد دست کم گرفــت .

در زیر به مواردی اشاره میکنیــم که عمـــل به ان میــتوانـــد شمــا را از این رفـتــار پر خطــر که جسم و روحتان را می آزارد نجات دهـــد

عادات سالـــم را در خود تقویت کنیـد: از تصاویر محرک جنــسـی اجـــتــنــاب کنـیـــد، به جوک های جنسی و سکسی گوش ندهـــیـد، دوستـان سالــم برای خود انـتــخـــاب کنـید و از پوشیــدن زیر پوش ها و لباس زیر  تنـــگ و چسـبــان خودداری نمـاییــد.

از مصرف بیـش از انـــدازه ی گوشت گاو، به ویژه در وعده غذایـی شام خودداری کنـیـــد. مصـرف یک وعده غذای حیوانـــی آن هم در نهار کافی است.

اجتــناب از هر گونه تحرک جنسی : اگـــر کســـی انـتظـــار داشتـــه باشـــد که هر شب در برابر برنــامه جنســی و فیـــلم هـای سکسی باشـــد و قسمت مهـمی از وقت گرانـــبهای خود را به مطـــالـــعـــه رمـــانهـای عشقـی و بعضا سکسی باشد و در کوچه و خیابــان به اندام و بدن دختران و زنــان نگاه کنـد و با این حال بخواهد که هیـچ گونه آلودگـــی پیدا نکـند سخــت در اشتـــبـاه اســـت . این گونه تحــریــکــات مصـــنوعی که هیچ گونه ضرورتــی ندارد مسـیـــر فکـری هر جوانـــی را از مســـائل اصولی تغـیــیر می دهـد و به سوی مسائل جنـــسـی حاد می کشانـد .

ایـــن تحریکـات دائمی بهتریــن فصول زنـــدگی یعـنــی دوران جوانـــی را بر باد می دهــد و اعصــاب جوانـــان را در هم می کوبد . پس لازم اسـت که همـه مبــتلـایـــان بشدت از این امور بپـــرهیـــزنـد و از دیدن ایـن فیـلـمـــها و مطـالعـــه رمـــانـــهـا و عکسهـا و چشـم چرانـی های بی مورد و عمدی اجـــتنـــاب کنـنـــد و اعـصاب نیـرومنــد خود را بااعصاب دائمی تضعـیــف نکــنـنــد . و برای این کار لازم اسـت خود را به کارهـای دیـگــری مثـل ورزش ، مطـالـعـــه ، و… سرگرم کننـد .

پرهـیــز از تنهــائی: این گونه افــراد باید بدون هیچ قیـــد و شرطـــی از تنــهـائی بپــرهــیــزنــد و بشدت از آن دوری کنند و هرگز تنهـا نباشـــنـد ، در خانـه تنــهــا نمـانند ، شب در اتـــاق تنـــها نخوابــنـــد ، تنها برای مطالـــعه و یا کار دیـگـری به نقـاط خلوت نروند و به محـض این که در محیطی احـــساس تنـــهـــائی کردند از ایـن محــیط بیرون روند . و اگـر نخـســـتیــن تحـــریـکـــی متوجه انــان شد بلافاصـلـــه خود را سرگرم کار دیـگـــری کنـنـد .

و ایـن یکـــی از مهمتــریـــن و موثر ترین راه مبارزه ایـــن عمل اسـتمنـــا اســت و بایـــد از تنـهائی بپـــرهــیزنـــد.

ورزش: معـروف است که ورزشکـــاران نســبت به مســـائل جنــسـی کم علاقــه هســـتـنــد چون ورزش مقـــدار فراوانی از انـــرژی های فکــری و بدنـی خود را به ورزش اخـــتصـاص می دهـنــد به همـین دلــیل برای جلو گیـری از تحـــرکـات جنـســـی برنامـه ورزشی بسیار مهـم اســـت . افـراد معتاد به ایــن عمـل معمولا آدمــهــای منـــزوی و کم تحرک و گوشه گیـری هســتنــد که همیـــن عوامـــل تحرک جنــسی را در آنها تشــدید می کنـند که راه مبـارزه با آن ورزش است .

تلقــیــن و اراده و تقویت آن :برای این که ایــن عادت ترک شود نخسـت بایــد اراده را تقویت نمود و به گفتـه پزشکان بایـــد تلـقیـن را بصورت چندین روز پشت سر هم انـــجام دهنــد . همــه روزه در محل آرامــی که چیزی فکــر آنهــا را به خود مشـغول نســـازد فکــر خود را متمــرکز ساخــتـــه و به خود تلقـیـن کنند و از مطالـعه کتابهــای روانـــی برای تحکیـــم و رشد شخــصـــیت غفلت نورزنــد .

عادتــی بایــد جانــشــین شود: ایـــن مورد را خودتـــان بهتــر از بنــده می دانـــید که برای ترک هر عادتـــی بایـــد عادت دیــگری جایــگـزین ان شود و به عبارت دیـگـر انـــرژی خاصی که تحـــت تاثـیر انـگیـزه عادت در آنــها ایـــجـاد می شودبـایـــد به سمت دیگری کشــیده شود تا شاهـد هیـچ گونه واکنش نامطــلوبی نباشـــد.

رژیم غذائی منـاســب : ترک این عمـل و داشـــتـن رژیم منـاســب غذائی کامل و سالم موجب تقویت عمومی می گردد و نیـز در مبارزه با این عادت که عامــل ضعــف اعصـــاب اســـت سرچشــمه می گیـرد تاثیـــر قابـل توجهی دارد . استــحــمام با آبا سرد اگر هوا اجـازه می دهـد خیـلـــی مفـــیـد است .

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.