تست روانشناسی چقدر فکر می کنید تنها هستی؟

اگر پای درد دل این افراد بنشینی همیشه دلیل هایی مثل این که «خودم را برای خودم دوست ندارند»، یا «من محبت شان را باور ندارم» را می شنوید. معمولا در گذشته این افراد یک محیط بیش از حد سرد خانوادگی یا برعکس محیط بیش از حد محبت آمیز وجود دارد. در این روزها احتمالا آنها در روزهای تعطیلات هم احساس تنهایی کرده اند در ادامه جزئیات بیشتر تست روانشناسی چقدر فکر می کنید تنها هستی؟ را درسایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

احسـاس تنـــهایـی؛ انواع و اقـــسام

همـــیشــه احـــساس تنـــهایـــی خودش را به شکــل آدمــی که محبـت می بینــد امــا محــبـت را باور ندارد نشـان نمـــی دهد؛ این احساس ممـکــن اسـت سه جور خودش را نشـــان بدهد:

صمـیـــمــی نمی شوم چون چه فایده؟

بسیاری از افـرادی که احـــسـاس تنـهایــی دارنـــد اصـــلـا تلـــاشـی برای صمیمی شدن با افـراد دور و برشــان نمـی کنــنــد. آنـهـا از قبــل باور دارنــد که دیـــگـران آدم های بی محـــبـتی هســـتـند، برای همیــن در صمـــیـمیت فایـده ای نمـــی بیـــنـند. این رفتار خودش دور باطـلــی ایـــجـاد می کنـد. آنهـا فکــر می کنــنــد دیگران محـــبــت نمـی کننـد بنابراین صمیــمی نمی شوند و واقـعـا محبـــتی نمــی بیننـــد.

محبـت کجــا بود؟ ایـــنا بازیـه!

گروه دوم گروه کلـاسیـــک احـــســاس تنــهـایی را تشـکــیـــل می دهـنــد. آنــهـا وارد رابـــطــه صمـــیمــانه با افراد می شوند امـا هیچ وقت از میـــزان محـــبـت دیـگـران راضــی نمی شوند. در ذهن آنــهـا شکـل رمانـــتــیـــک و آرمـانـــی از محبـت وجود دارد که اصـلــا در دنـیـای واقـعـی قابـــل اجـرا نیسـت.

منـبــع حال به هم زن محــبــت

بعضـــی ها هم از آن طرف بام می افـتنـــد. آنهــا برای پوشانـدن احســاس عمـیق تنـهـــایـی شان بیـــش از حد و نمـــایشـــی به دیــگــران محـــبــت می کننـــد. دیـــگران هم ناخودآگاه این نمـایـــشگری بی خلوص را در می یابند و از او دور می شوند. نتیـــجه ایـن که آنها حس می کنـــند با وجود تلـاش شان محــبت ندیــده انـد و باز هم احـسـاس تنـهـــایـی می کنـــند.

رابطـــه افـراد تنهــا

افرادی که احــساس تنـــهـایـــی می کنـــنـد چه در رابـــطـــه های صمــیــمانـــه و دوستـانـــه و چه در ازدواج شان ممــکن اســت اشـــتبـاه های استـــراتـــژیک کنند. دوتا از رایـــج تریـن اشتـــبـــاه ها اینـها هســـتنــد.

فقــط محـــبـت می خواهـنـــد، بنـــابــرایـن بررسی نمی کنــند

شما اگـــر بیـــش از حد گرســنــه باشـیـــد برای تان مهـم است که در چه رستورانی غذا می خوریــد؟ نه! اولیـن رسـتوران را انـتـخـاب می کنـیـد و داخــل می شوید. افرادی که احسـاس تنــهــایــی عاطفـی زیــادی دارنــد هم همــین طور، آنـهــا ممکـن اســـت با اولیـن فردی که کوچک تریــن محبــتـــی به آنها می کند، وارد رابــطـــه شوند. این هندوانه دربــستــه ممکـــن است واقــعا سرخ باشــد که ایـــن بهتـــریــن و الـبـتـه کم احــتــمال ترین اتــفـــاق است.

وارد رابطه با افــراد سرد می شوند

شکــل عجیب و غریب تر رابـطـــه کســـانی که احـســاس تنهایـــی می کننــد، رابطه با افرادی است که واقــعا آدم های سرد و بی محبتــی هسـتـند. افــراد سرد چون شبیـه به والدیــن سرد هســـتـند ناخودآگـــاه افــرادی را که احـسـاس تنهـایـــی دارند، جذب می کنـــنـد. شایـــد برای شمـــا عجیـب باشد امـا در مراکز مشاوره بســیار دیده می شوند آدم هایــی که پدر معـتـــادی داشـتــه انـد و خودشـان فرد معتادی را برای ازدواج انـتخاب کرده اند. نتـــیجــه این رابطه تقویت احـســـاس تنهــایــی اسـت و نه از بیـن رفتن آن.

احـســـاس تنـــهـــایــی از کجــا می آید؟

ریــشــه احـــسـاس تنهایـــی یا احـــساس محــروم بودن از محبـت، برآورده نشـــدن کافـــی نیـاز به محبت یا بیـــش از حد برآورده شدن ایـــن نیاز اساسـی در کودکــی است. این اتفـــاق ممکــن است به چند دلـــیل بیــفـتــد.

فوت یا طلاق والــدیــن در کودکی

نبودن فیزیــکی یک یا هر دو والــد در کودکی می تواند ما را مســتـــعد احــساس تنهایـــی کند. ایـن نبودن می توانــد از طلاق یا فوت والدیــن ناشـــی شود. هر چه ایـن اتفـــاق در سنین پایـیـــن تری بیفـتــد تاثـیــر عمــیق تری دارد. الـــبتـه اگـــر والد دیـــگر حضور داشـته باشد و به انــدازه کافــی محــبت کنـــد، یا یک نفر دیـگــر جایگـزیــن محـــبت فردی که نیســـت شود، احـــساس تنهـــایـــی شکل نمی گیــرد یا کمرنــگ می شود.

خانواده پر جمـعــیت و فقــر

اگر هم خانواده پر جمعـیـــت باشـــد و هم شرایط اقتصـادی مناسـب نباشد، ممـــکـــن است والــدین واقعا فرصـــت نداشــته باشنــد توجه یا محـــبــت کافی به همـــه بچـــه ها کنــنـــد و احـســاس تنهـــایـی شکل بگـیــرد. البته ایـــن به مدیریت عاطفـــی والـدین بسـتــگــی دارد و ممکن اســت در همـین شرایـط هم فرزند احساس کمــبود عاطفـــی نکند.

والـــدیـن سرد و بی محـبــت

والــدیـــنــی که معمولا خودشـــان در خانواده های بی محــبـــت بزرگ شده اند و روی شخـصــیـت خودشـــان هم کار نکـــرده اند، مســـتـعد محبـــت نکـــردن به فرزنـدان شان هستند. بچه های ایــن خانواده ها معمولا احسـاس نزدیـــکی عاطــفی به والدین ندارنـــد. خانــه بیــشـــتر به یک پادگان سرد نظـامـــی شبــیـــه است تا محـــل یک خانواده گرم.

والــدیـــن دعوایـی

بخشـــی از نیــاز به محبـــت ما در رابـطـــه گرم والـــدین برآورده می شود. والـدیـــن بیـــش از حد پر تنـش و دعوایی می توانـند بچه هایی با احســاس تنهایـی زیـــاد بزرگ کنــنـد.

والـدیـن تنـــها

پدر یا مادری که مدام در خلوت با فرزنـــدان از بی محـــبـتی همـســر می نالــد و احساس تنهـایـی اش را داد می زنـــد، می تواند الگوی نامناسبــی برای بچــه هایی باشـد که بعدها فرض شان ایـــن اســـت که دیگـران بی محـبتـــنــد.

والـــدین بیـش از حد محــبـــت کننده

بعضـــی از والدیـــن می خواهـــند هر چه محبـــت ندیـــده اند با محـــبت زیـاد به فرزنــدان جبران کننـد. آنهـــا نمی خواهند فرزنـدشان کوچک تریـن اخم و تخـــمــی ببـــیـنــد. آنــهــا فرزندان شان را در پر قوی محـــبـت بزرگ می کنند. فرزنــدان وقتـی بزرگ می شوند و می بیـــننـد در هیــچ رابطـه ای آن میزان از محــبت نیست، سرخورده می شوند و احـــســـاس تنهایی می کننــد.

اگر احسـاس تنهایـی می کنیـــد این پرســشنـــامه را پاســـخ بدهـــیــد تا ببـــیــنیـد چقــدر احـــساس تان جدی است

پرسشنـامــه محــرومیت عاطـفی

ایـــن جملات را بخوانــیــد و ببــینـید چقدر در موردتان صادق اسـت. منبع ایــن پرســشنامـه کتـاب «زنــدگی خود را دوباره بیـافریــنـید» اثر جفـری یانگ اســـت.

1. من به عشـق بیشـــتری در زنــدگـــی ام نیـاز دارم.

کامـلا غلط (1) تقــریـبا غلــط (2) بیشتر درســـت اســت تا غلـط (3) انـدکی درسـت (4) تقــریــبـــا درست (5) کامـــلـــا درســت (6)

2. واقعـــا هیـچ کس مرا درک نمی کنـــد.

کاملـا غلـــط (1) تقـریبــا غلــط (2) بیـــشتر درست اسـت تا غلـط (3) انـدکی درست (4) تقـریــبــا درســـت (5) کاملا درســت (6)

3. اغــلـب تمـــایـــل دارم با کسانی رابـــطـــه برقرار کنـم که بی عاطـــفه هســتنـد و نیازهــای عاطـفــی من را برآورده نمـی کنـــنـــد.

کاملـا غلط (1) تقریــبــا غلـــط (2) بیـشــتـر درست اســت تا غلط (3) انـــدکـــی درسـت (4) تقریــبـا درســـت (5) کاملــا درسـت (6)

4. احساس می کنـــم حتی صمـــیمی ترین افــراد زنــدگـی ام نیــز پاســـخگوی نیــازهــای عاطـــفی من نیـــسـتـــند.

کامـــلـا غلط (1) تقـــریبا غلــط (2) بیشـــتـر درسـت اســت تا غلـــط (3) انــدکــی درســـت (4) تقـــریـبا درســـت (5) کاملـــا درست (6)

5. هیـــچ فرد خاصی در زندگــی ام ندارم که بخواهد احسـاس هایـش را با من در میـــان بگذارد و واقـعـا نگران حال من باشــد.

کامـلـا غلـط (1) تقــریبـــا غلط (2) بیشــتر درســت اســت تا غلط (3) انـــدکـــی درست (4) تقریـــبـــا درســـت (5) کامـــلـــا درسـت (6)

6. در زندگی ام کسـی نیــست که مرا دوست بدارد، به من محــبـــت کند و با من صادقانه رفتـــار کند.

کامـلـا غلط (1) تقـــریـــبـــا غلــط (2) بیشــتر درست اســت تا غلط (3) انـــدکـی درســـت (4) تقــریـبــا درســـت (5) کاملـــا درســـت (6)

7. کسـی در زنـدگی ام نیـــسـت که واقـــعـــا به حرف دل من گوش کنــد و نیـــازها و احــسـاس های واقــعـــی مرا بشناسـد.

کامـــلا غلط (1) تقریبـا غلـط (2) بیشتر درسـت است تا غلــط (3) انـــدکی درست (4) تقریـبـــا درســـت (5) کامـلا درست (6)

8. خیـــلـی برای من دشوار است که به دیـــگــران اجــازه دهم از من حمایت و مرا راهــنــمـــایـی کننـــد حتی اگــر این خواســـته درونی من باشـــد.

کامـلـا غلـط (1) تقریبــا غلط (2) بیشــتــر درســت است تا غلط (3) انـــدکی درســـت (4) تقریـــبــا درسـت (5) کاملـا درســت (6)

9. سخــت به دیــگران اجــازه می دهـــم دوستــم داشتـــه باشند.

کاملــا غلــط (1) تقـــریــبا غلـــط (2) بیشـتر درســت اسـت تا غلط (3) اندکـــی درست (4) تقریــبـا درســت (5) کاملـــا درست (6)

10. بیـشتـــر اوقات تنــها بوده ام.

کاملــا غلط (1) تقــریــبا غلط (2) بیـشــتـــر درسـت اســـت تا غلـــط (3) انـــدکی درست (4) تقـریـبا درســـت (5) کامــلــا درســت (6)

نتیـجه پرسـشـنامه

نمـــره هایی را که گرفته ایـــد، با هم جمــع بزنـــیـد و ببـیـــنـــید در کدام دستـه هســـتـــید:

19-10 درباره تنــهـایـی مشـــکــل خاصـی ندارید.

29-20 ممـکـن اســت گاهی احساس تنهـایی کنیـــد امــا روی هم رفـــته مشــکــلــی نیسـت.

39-30 رگـــه هایـــی از تنــهـایـی در شمـــا وجود دارد.

49-40 تنـــهـایی حتـما در شمــا وجود دارد.

60-50 تنهـایــی شدیـد داریـــد؛ از یک متـــخـصــص کمک بگیریـــد.

تست روانشناسی چقدر فکر می کنید تنها هستی؟

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.