روش های برای تشخیص درست بودن فال و طالع بینی

فال و طالع بینی در بسیاری از افراد شاید اشتباه در بیاید و شما را منحرف نماید ولی روش های ساده ای وجود دارد که می توانید شما را قانع نماید که فال شما درست می باشد و بسیاری از افراد دوست دارند فال و طالع خودش را بدانند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر روش های برای تشخیص درست بودن فال و طالع بینی  را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : هــزاران سال پیــش آســمان شب برای مردم نســـبـــت به امروز اهـــمیـت بیشـتـــری داشـــت. آنـــها نقوش بهـ‌هـــم ریخـتـــه ستارگان را به‌عــنوان تصویری از جهـان زمینـی میـ‌ــپـنـــداشـــتـــند و نام اشـــیـــا و قهـــرمــانان افــسانهــ‌ـــای و بیش از هرچیز جانوران موردعــلاقه و احتــرام خود را به ایـن نقوش آسمـــانـــی می‌ــدادنـــد.

علاوه براین، آنهـــا به فراینـدهایی كه در آسـمـــان شكـــل میــ‌گـــرفـتند هم توجه میـــ‌ـكردنـــد. آنهـــا مشـــاهده میــ‌ـكـردنــد چگونه ماه به طور منظم و به تناوب تغـــییــرشكـــل می‌ـــدهـــد و ایـن نكــتـــه را دریافــتنـــد كه تعدادی از ستاره‌ـهـای درخـــشــان متـفاوت از اغــلب ستـارگـــان دیـــگــر حركـت میـــ‌كـــنـــنـد و آنـــهـا را ستـارهــ‌هــای مهاجر و سیـارهــ‌هــا نامیـدند و با اشتیاق میـ‌خواســـتنـــد بدانــند كه ایــن بازیـــ‌های آسمانی منحصربهـــ‌ـــفـرد چه معنا و مفهومی برای آنــهــا میـــ‌توانـــد داشــتـه باشـــد. به عنوان مثال مصـریان از زمـان خیـــلـــی قدیم رابطــه قابــل اعـتـــمادی میــان پدیـــده‌هـای آسمـانـــی و فرایـنـدهای زمیـــنی یافـــته بودنـــد.

این گونه بود كه طالـــعـ‌ــبــیـــنی به وجود آمــد، شبه علمــی كه در آن انــســـان براساس وضعــیــت ستارگـــان به ظاهر می‌ـــتواند آینـــده را پیــشـگویی كند. آنـچـه ما امــروز به عنوان طالـعـ‌ـبــینــی یا علـــم ستاره‌خوانی میـ‌شناسیـــم، ریـــشه تاریــخـــیــ‌اش به راهــبـان بابـــلــی در دوران باســـتان برمیـ‌ــگردد. یونانـیان و سپـــس رومیـــان دانـــش و آگــاهی خود را در ایــنــ‌بــاره از بابلیـ‌ها به دسـت آوردنـــد و آن را توسعـــه دادند. به هرحــال در دوران باسـتان طالعــ‌ـــبــینان یا منـجمـان تنـهـا به پیــشــگویی سرنوشت شاهـــان می‌پـرداختنـــد امـا از حدود 2 هزار سال قبل به تعــبیــر و تفـسیر آینده مردم عادی نیـــز پرداخـتند. آنـــها برای این كار آنـچــه را كه اصطـــلــاحـا طالـــع‌ـــنمـــا نامــیـده میــ‌شد و در آن وضعیت سیاره‌ـــهـا در لحــظه تولد شخـــص كشــیده شده اســـت را تهــیـــه میــ‌كـــردنـد و بعد از آن، براسـاس حركت ستارهـــ‌ـهـــا سعـــی می‌ــكردند آیـنده فرد را پیش‌بینی كنـــنــد.

دلــیـلــی به نام تنـبـــلـــی

یكـــی از علل رواج طالـــعــ‌ـبــیــنـی و فالـگیــری در عصـر حاضر این اســـت كه انـسان امـــروزی نســبــت به انسانـــ‌های دوران گذشتـــه تنبلـــ‌تــر شده اســـت. یكی دیـگر از ایـن علـل، احـــسـاس تنــهــایی اســـت كه گریــبان قســمـــت عمـــده‌ای از مردم روی زمیـن را گرفتـه اسـت و یكـی دیــگـر از ایـــن عوامل تلـــقــیــن اســـت. تنــهایــی، ناراحــتــی خیال، توانایی نداشتــن در ایــجــاد رابـــطـه با دیـگــران، نیــاز به پیـشــرفـت و موفقـیت در كار، حل مسائل عشقـی، عاطـفـی و زنــاشویی باعــث میـ‌شود گاه افراد تحـصـــیلـكــرده و روشنـفــكـــر هم تحـــت القـائات دیـــگـــران دســت به دامان ایـن مسائل شوند و نداشـتن قدرت و توانــایی خود را برای حل مشــكـــلــات به این صورت ابراز دارند. درواقع به همان نسـبت كه مشكلـــات فردی و اجــتــمــاعــی انسـان زیـاد شده به همـــان نسبت هم از میـــزان صبر و وقت او كم شده است و میـ‌خواهد به هرنحوی كه شده راه‌حلـــی برای مشـــكـلاتش بیــابــد.

علـم طالــعـ‌ بینـــی یا هنـر سركـیســـه كردن؟

طالــعـ‌بینــی در گذشــته به عنوان علـــمی غیـرقـابـل انـكــار وجود داشـــت و ایـــن علـم شاخــه‌های مخـــتلــفی مثل تعـبــیــرخواب و پیـــشگویی آیــنـده جهــان را دربـرمــی‌گــرفت. همانـــطور كه در داسـتـانـــ‌ـــهایــی به نقل از قرآن كریم و احـادیث آمـده كه پادشاهـــان یك عصـــر توسط ستــارهــ‌ــشنـــاسان دربار از نابودی حكومت خود اطـلــاع پیـدا میــ‌ــكردنــد. مثـل تولد حضـــرت موسی‌(ع)كه فرعون بعد از شنــیــدن این پیــشـــگویی دستور داد، همه كودكـــان پسـری كه به دنیا می‌ـآیــند را بكشنـــد. همـیــنـ‌طور منجمـــان در مورد ولادت پیامـــبران دیـگر هم پیـشــگویی‌ــهـــای دقیقـــی داشـتـه‌انـد كه به هیـــچـ‌ـعنوان نمـیـــ‌ـــتوان نقـصی در آنها یافت و ایـــن حقـایق را زیـرسؤال برد و آن را انكــار كرد.

امـــا چیـزی كه اكــنون درباره آن بحـث میـــ‌ـكنیم كسـب و كار عدهــ‌ای است كه به نام طالعــ‌ـــبینـی مردم را سركیـسه می‌ــكننـد و ایـــن افــراد بدون تفــكر زنـــدگـــی خود را به آن میـ‌ســپـــارنـد. در حالــی‌ـكــه این علــم نیاز به درجه بالایی از دانــش و عرفـان و خودســـاخـتـگی دارد كه كســـی هم به این مرتــبه رسیده باشد بعــید اســت كه توانـش را برای سرگرمی و پول در آوردن هدر دهـد، بنابـــرایــن پیشـــگویی‌هـــا و طالـــعــ‌بیـنـــیــ‌ــهایـــی كه در حال حاضر باب شده و روبه گســترش نیز هســتنــد را نمیــ‌توان علمی دانـــسـت و به آن اعتــماد كرد.

نمـــیــ‌شود همـــه پیـشـــگویی‌هـا را رد كرد

فال و طالـع‌ــبـــینــی موضوعی اســت كه همـــه ما كم و بیـش با آن سروكار داشــتـهـــ‌ایم و سؤالـات زیادی در این رابـــطـه بی‌ــپاسخ مانــده كه: آیـــا فال فقـط یك سرگـــرمـی است؟ طالــعـــ‌بـــیــنـــی علم است یا خرافـــات؟ چرا بعضـیـ‌ــها به طالعـ‌بیـنی اعتقــاد ویژه دارنـــد؟ پدیـده فال و طالعـــ‌بــیـــنـــی در دوران مختلـــف و اقــصــی نقـاط جهـان به گونهــ‌ای مخـــتـلـــف وجود داشـتـــه و دارد مثل فال بودا در هنــد، فال ای- چیـنگ در چین و فال قهوه از جملـــه فالـ‌هــای معـروف جهانــی هســتند كه جزو اســناد تاریـــخی سرزمــیـن‌شـــان بهـــ‌ــشــمار میـ‌ـآیـــند. در كشور ما هم فال حافـــظ از احـتـرام و اعــتــبـار ویژه‌ای برخوردار اســت.

درواقـــع فال و طالع‌بـیـــنی روش‌ـــهایـی هســـتـــنــد برای شناخـت آیــنـــده و به این دلـیــل افراد به آنهـــا روی میـ‌آورند كه از اتـــفـــاقــی كه در آینـــده ممكـن است رخ بدهد باخـــبر شوند. امـــا بایــد به ایــن باور برســـیم كه تختـــه سیاهــی در آســمـــان نیـســـت كه آینده ما را در آن نوشته باشــنـــد و سرنوشت ما به دست خود ما نوشته می‌شود چنانچه در قرآن کریم آمـده است که سرنوشت هر قوم در دستـــان خود آن قوم است. ما معتــقدیــم آینده نوشتـه نشده، سرنوشت و تقدیـر هم اكـنون درحــال نگـــارش است، پس كسی نمیــ‌ـتوانـــد از آنــچـــه نوشتــه نشده به ما خبری بدهـــد. ولی از جهــت دیگــر نمـــی‌توانـیـم منـكــر پیـــشـگوییـــ‌ـــهای بزرگ تاریــخ بشـری هم، شویم. درواقع این مســـائل را نمیـ‌توان بهــ‌ــطور كلی رد كرد ولی اثــباتـش هم بسـیـــار مشـكل است. اگــر مثـــبــت‌ـاندیش باشیم، میـ‌ـتوان آن را جزء فراعــلـم قرار داد و اگـــر منــفی‌ــنگـر باشــیـــم بگوییـــم خرافاتـی بیش نیــســـتــنـد.

استفـــادهــ‌ـــای كه می‌توانــیــد از طالع‌ــبــینی بكـنـید

نكته مهــم در مورد طالـع‌ـــبـینــی و فال ایـن است كه هنـــگـام فال گرفـتـــن می‌ــتوانــیم بفــهـمـیم چیـــزی را كه در ذهن داریـــم قابل اجــراست یا خیـــر و اگر طالــع ما بد بود چه كنیـم؟ بسیـاری افـراد وقتی طالعــ‌شـان بد میـ‌ــآید از خواسته خود انــصراف میـــ‌ــدهنـد. مثلــا اگـــر برای قبولی در كنـكور نیــت میــ‌ـكنـــنــد و بد می‌ـآیــد و آن وقت میـ‌ـــگوینـد، پس درس خوانــدن دیـگـر بیـــ‌ـفـایـــده اســت چون رد شدن خود را حتمی میــ‌دانـنـــد. امـــا باید باور داشته باشـیـــم طالع‌بـیـــنـی تقدیر ما نیســـت و وقتـی بد شد بایـــد خوشحال باشـــیـــم كه از ناخودآگاه خود با خبـــر شدیـم و دانستـــیــم آرزوی ما با باورهـای درونی ما در تضـاد هسـتـنـــد.

 

پس وظیــفه ما ایـن اســت كه باور خود را تغـیـیر دهیــم نه اینـــكــه از آرزوی خود دست بكشیم، مگر آنـــكـــه آن خواســـته برای ما اهـــمیـت چنــدانـــی نداشـتـــه باشد. ولی اگر اهـــمیـــت دارد وظیـفــه داریـم باورهــای خود را نســبت به چیزی كه برای ما بد آمده، تغـیــیـر دهـــیـــم. همچنیـن اگر طالـــع ما خوب بود بایـــد بدانیم كه بیان میـ‌ـــكند تصویر ذهــنـی ما درسـت اسـت و تا زمانـــی كه ایـن تصویر ذهـنـــی ماست رخداد دلـــخواه ما انــجام میـــ‌شود و اگر تغییر كند آینده هم تغــیـیــر می‌ـــكــند. در هرصورت انسان باید به خدای بزرگ و متـــعـــال توكل كنـد و سپس از تحمــل و منـــطــق خود اسـتفـــاده كنـــد تا بتواند بهـتــر تصــمـیـــم بگیرد و از عواقــب اعـــتـــماد به طالــعـ‌بـیـــنی چه خوب باشــد چه بد در امـــان بمـاند.

چرا آدم‌هــا طالــعــ‌ بیــنی را دوست دارند؟

1- از دیدگــاه روانشـــنـــاسی طالـــعــ‌ـبیــنــی جاذبه‌ـای بسیار قوی به شمـار می‌ـــرود، زیـــرا دربــاره شخـصیت و طبـیعـــت افــراد بحــث میـ‌ـكند، بنـابرایــن به موضوع جالـبــی برای سرگــرمـــی افراد تبــدیــل میـــ‌شود.

2- طالــع‌بــیــنــی را می‌ــتوان راه فرار منــاســب برای افـرادی دانســـت كه میـــ‌ـخواهـــنـــد به هر نحوی شده از تصــمیـــمــ‌گـــیـــری شانــه خالی كننــد و از طالــع‌ــبــینــی به عنوان كمـــكی برای تصـمـــیــمـ‌ـــگـیـــری استفــاده كنند. درواقـع آنها هر تصــمــیـــمــی را بهتـر از بی‌تصـمیــمی میـ‌ـــداننـد و طالـعـــ‌ــبــینـی كمك می‌ـكـــند تا آنـهـا تصمـیمی بگـیرنـد حتـی اگـر به ضررشان باشد.

3- بعضـــی افـــراد هرگــاه با سؤال گیـــج‌ـــكـنـــندهــ‌ـــای مواجـه شدهـــ‌ـــاند و نتوانـســـتـــنـــد به طور منــطـقــی و ساده به آن پاســـخ دهنــد به طالـــع‌بیـنی مراجعـه میـ‌كـننــد. مثلا آیـا ازدواج ایـــن 2نفـر حتــمــا موفق خواهد بود؟ آیا آغاز یك كار تجاری با موفقـــیت همراه خواهــد بود؟ یا سؤالاتــی از این دست كه فكر میــ‌ـــكـــنــنـد فقـط طالـعــ‌ـــبـــیـنــی می‌تواند به آنها جواب دهـد.

4- كسانی كه در زمیـنـــه طالع‌ـبیـــنی فعالـــیت میــ‌ـكـــنـــنـــد بیـــشتراوقات خود را در موقعـــیتـی رازآمـــیز می‌ـبینـــنــد. موقعیتـی ویژه كه با علوم غریـبـه در ارتباط اسـت. آنهـــا از علــائم عجــیـــب اسـتـفـاده میـــ‌ـــكــنـــند، جدول‌ــهـــای نجومی را به كار میــ‌گـــیرند و همواره احســـاس می‌ـكــننـــد بر نیـــروهایـــی احـــاطــه دارند كه برای علــم ناآشـنــاست. ایــن مســائل برای دیگـــران جاذبه دارد و آنـهــا را به خود جذب می‌ـكـــند.

5- از همـه مهمـ‌ـتـر علــتی كه موجب می‌شود طالعـ‌ـبینـــی رشــد فراوانی پیــدا كنـد در یك كلمه خلاصه می‌ــشود و آن «پول» اسـت. طالـعـ‌بـــینـــان حرفهـــ‌ـای از راه‌ــهــای گوناگون به كســـب پول می‌پـردازند و همانــ‌طور كه بسیـــاری از رســـانه‌هـــا و روزنامهـ‌ـهــا تضــمیـن فروش روزانــه خود را مرهون ستون طالعـ‌بـــینی میـ‌ـــدانـــند. به ایـن ترتـــیـب طالـعـــ‌ــبـــیـــنـــی در دنیای امروز به تجـارتــی سودآور تبـــدیل شده است كه نفـرات اصـلی آن راهــكارهای زیـــادی میـــ‌ـانـــدیـــشنـد تا بتوانند همچـنــان درآمد كســـب كنـند.

شمـــا اشتــباهــات طالــع‌ــبــین‌ـــهـــا را فراموش میــ‌كنید

ایـن قضــیـــه قابـل انــكار نیـــســـت كه انـــسـان‌هـــای زیـادی هسـتند كه اعـــتـــقــاد دارنـــد فال و طالـــع آنهـا كامــلا صحیـــح است. آنــهـــا برای كارهــای عادی و روزمــره خود به پیـــشگویی‌ـــها روی می‌ــآورنـد و براسـاس آن تصمیم‌ــگیـری میـ‌ـكـننـد اما آنــهـا با این كارشــان مرتكـب اشتـباه میـ‌ـشوند. به عنوان مثال اگر كسـی به شما بگوید كه امروز پول زیــادی به دست خواهــید آورد و بعـــد از ساعـتــی شما پولی روی زمیــن پیـدا كردیـد ایـن میـــ‌ــتواند دلـــیـل این باشـــد كه پیـــشـــگویی او درسـت بوده.

بعضـــی طالـع‌بیـــنی‌ـــها میـ‌گویند امــروز دوست‌ قدیـــمـــیـــ‌تـــان با شمـــا تماس میـــ‌گـــیرد و برای رفـع مشـــكل خود به كمـــك شما احتـــیاج دارد؛ آیا واقعا در آن روز دوست‌ قدیـــمـیـــ‌تـــان با شما تمـاس گرفته است؟ یا میــ‌ـــگوید شمـا امـروز عشــق خود را پیدا میـــ‌كنیـد؛ آیـا واقـعـــا شما در آن روز عشــق خود را پیدا كردهـــ‌اید؟ به بیـان دیـــگـر چه تعداد از پیشگوییـــ‌ــهـــایـی كه میـــ‌شود برای شمـــا به حقـــیقـت میـــ‌ـــپیوندد و چه تعـداد از آنــها اشتبـــاه از آب درمیـ‌آیـد؟ درواقع بســـیاری از افـراد سعـــی می‌ــكـــنـــنـــد پیــشـــگویی‌ـهای درســت را به یاد داشته باشنــد و آنـهایی كه اشـتـــباه بوده را فراموش كنـنــد، اعـــتمـــاد و اعتـــقـــاد به طالعـــ‌بــیـــنی میــ‌ـتوانـد خطـــرنـاك و آسیب‌رسـان باشـــد، زیرا باعث می‌ـــ‌شود انـسانـــ‌ها به جهـــان معقولانــه نگــاه نكـرده و از توانایی خود برای ساخــتن زندگـــی‌شــان استفــاده نكـــنـــنـد.

روش های برای تشخیص درست بودن فال و طالع بینی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.