تصاویری از تشییع پیکر حسین شهاب با حضور افراد مشهور

حسین شهاب بازیگر پیشکسوت ایرانی در سن 72 سالگی بر اثر نارسایی کلیوی دار فانی را وداع گفت امروز 30 اردیبهشت 97 جنازه زنده یاد حسین شهاب را تشیع کردند و در بهشت زهرا قطعه هنرمندان به خاک سپردند بسیاری از هنرمندان و دوستان قدیمی حسین شهاب نیز در این مراسم حضور داشتند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر تصاویری از تشییع پیکر حسین شهاب با حضور افراد مشهور را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: حســیـن شهـاب بازیـگـر سیـنمکا و تلویزیون ایـرانی چند روز پیش بر اثر بیـمـاری در بیمارستـان درگــذشـــت.مراسـمــت شیــیع پیکـر حســیــن شهــاب بازیــگـــر پیکسوت صبــح امــروز ۳۰ اردیــبهــشـت ۹۷ با حضور هنرمنــدان برگـزار شد.فریــدون جیـــرانی , علــی دهـــکــردی رییـس انجـمن بازیگران و حبـــیــب الهـیـاری تهـیـــه کننـــده سیـــنما محـمـد شیــریــبـازیــگـــر سینـــما و تلویزیون در ایـــن مراســم تشیـیـع پیـکـر حســـیـن شهاب حضور داشـــتند.مژگـان دخـترخوانــده حســیـن شهـاب در پایان مراســم از همه کسانی که در مراسـم شرکت کردند و طی مدت بیــماری حســـین شهـاب را تنها نگـــذاشــتـــه بودند تشـــکر کرد
تشییــع پیــکـر حســـیــن شهــاب

مراسـم تشــیـیــع پیکـــر حسین شهــاب بازیـگر سیــنــما و تلویزیون صبـح امــروز یکشنـبه سی امـــاردیــبـــهـــشـت ماه در خانـــه سینـمـای شمــاره ۲ برگزار شد.

در ابتــدای این مراسم، کامـران ملکـی ضمن تســـلیــت به خانواده شهـاب گفت: حســیــن شهــابهـمـیشـه اولین نفــر در مراسـم های ایـــن چنینـــی بود و امروز متاسفـانـه برای بدرقه وی آمـــده ایم. قطـعـا جای هنرمــندانـی مانـنـــد حســـیــن شهـــاب در آن دنــیـــا جای خوبی خواهد بود.


تشـــیـیع پیکــر حسـیـن شهاب بازیـــگــر پیشکسوت

علـــی دهــکــردی ریــیس انـجــمـــن بازیگـران در مراسم تشــیـیع پیکـر حسین شهـــاب بازیـگـــر قدیمی بیــان کرد: ایـنـبار قرعه به نام حسین شهاب افتاد؛ مردیــکـه هیـچ کس خاطــره بدی از وی ندارد. او جزو بازیـــگــرانی بود که از بدنه واقعـــی سیـــنـــمـــای قبلـــاز انــقلــاب به سینمای بعـــد از انـــقـــلاب منـــتقل شد و با آن تطبیق پیـدا کرد.


دهــکــردی در تشییـع پیکـر حســـین شهاب

وی تاکید کرد: شهــاب، هنــرپیـــشــه واقعی از میـانـــه واقعی و ملــموس سینما بود که خاطـــرات قابـــلتوجهــی در زمـــیـــنـــه سیـــنـمای قبــل از انـــقلـــاب داشـت، خاطــراتـــی که تاریخ سینــمـای قبـل از انـــقــلاب را شامل می شود.از مسـتــنـــدسازان و منتــقـدان و تاریـخ نگـــاران می خواهم سراغ ایــن دســـتـهــاز هنـرمــندان بروند و تاریخ سینمای ایــران قبـل از انقلـــاب را با کمــک آنـــها ثبـــت کنـند.

وی تاکـید کرد: حسیــن شهـــاب هنـرپـیشـه بود، بدلکـار نبود امــا به جای ستـــارگان بزرگــی در سیــنــمـای ایران در بسیاری از صحنه ها بازی کرد و ما روی پرده سینمـا به جای شهـاب آن ستــاره را تشویق کرده ایـــم.


فردیـدون جیرانـی در مراســـم تشیــیع پیـکر حســـیــن شهاب

فریــدون جیـــرانی نویســـنـده و کارگـــردان سیـنمــا نیز بیـــان کرد: جمعی از بازیـــگران سیـنـمـای ایران بودندکه داســـتان های سرگرم کنــنـــده فیــلـمـــفارســی را تکمـیــل می کردند، یک طرف قهرمـــان داستانو یک طرف خلافـــکـارهــای سینـــما بودنـد و این افراد در فیــلــم ها نقش مهـمـی بازی می کردند.

تشیــیع پیــکـــر حسین شهاب
مراسم تشـــیـیــع پیـــکـر حسـین شهـاب

وی ادامه داد: یدالـــلـــه محـمــدی نژاد، ستار داداش پور، علــی آزاد از جمـــله بازیــگران ایــن نسل هستنـدکـه سیـــنـمای حادثــه ای ایران مدیون هنـــرمنـــدانــی از ایـــن دســـت بود زیــرا آنها خود را برای این سینــما فدا کرد.حسـیـــن شهــاب نســـل بعـــدی بود که به ایـن سینــمـا آمـد و کمـتـر به ایـــن نســـل توجه شده اســـت.من حســـیــن شهاب را ندیـــده بودم امـا تعریف وی را از تهیـه کنندگــانی که امـــروز در این مراسم نیـســـتنـــد بارهـــا شنـــیده ام.

عزت اللـــه رمـــضان فر بازیــگـر قدیــمـی سیــنــمـا و تلویزیون نیز در سخـــنــانــی توضیــح داد:شهــاب کار خود را سال ۴۷ با فیلـم «گردش روزگــار» آغاز کرد. بیــک ماوردی می گفـتـهــر فیلمـــی که بازی می کنم قبـل از آن باید شهـاب با فیــلـــم قرارداد می بستو ایـن نشــان دهـنـده اهــمـــیـــت حضور این بازیـــگــران برای ستـــارگان آن دوران بود.

حبـیــب الـــهـیاری تهـیــه کنـنده سینـما نیــز گفــت: من و حسیـن شهــاب از دوره ابـتدایــی با هم همکلاس بود. روحیـه جوانـمردی حسیــن شهاب باعــث شد به سیــنمـــا وارد شود و درنهــایــت بالای ۱۷۰ فیـلـم بازی کرد.
محــمد شیـری در مراسم تشـــییع پیکــر حسیــن شهاب

محمــد شیــری بازیگر سینمــا و تلویزیون نیز بیـان کرد: حال خوبی ندارم چرا که طی ایـــن مدت همــیــشـهـدر کنار حســین شهــاب بودم، ایـــن را می دانم که شهاب دیگر از سینـــمــا و تلویزیون متـــنــفــر شده بود، مطمئن هســـتم که همیــن آقای فریــدون جیــرانـی اگر نقــشـی هم در فیــلــم خود داشت به بازیگــرانـیـــماننــد حسین شهـاب نمی داد، ایــنجـــا می گویم که همه حسین ها بیکـــار هستند و همـــه به دلیل شرایـط موجود دچــار افـــســردگی شده اند.

حبیـــب اسـماعـیـــلــی تهـیـه کنــنده سینـما نیز در مراســم تشیـــیع پیـــکر حسیـــن شهـــاب بیـان کرد: امـیــدوارم شرایـطــی فراهم شودکــه ایـــن دوستـــان امنــیـــت کاری داشـــتــه باشـنــد چراکه داشـــتـــن شغـــل، عمـــر و امید را زیاد می کند.

مژگـــان دخـــتـــرخوانـده حسیـــن شهــاب در پایــان مراسم از همـه کســانــی که طی ایـــن مدت ایـــن بازیگـررا تنها نگذاشــته بودند، تشکر کرد و گفت: حسین شهــاب توقع هایی از خیـلی از افـــراد داشــت. من از بازیــگران قدیــمـــی سیـنمای ایـران خواستم که برای حسـین شهـــاب وقت بگـــذارندو به دیدنــش بیاینــد، اما متاسفـانه نتوانــستــم کســی را راضی کنـــم.

منوچهــر شاهـــسواری مدیرعـامل خانــه سینمــا نیــز در پایـان مراســـم تشــییــع پیکـر حسین شهــاب بازیـــگر پیــشــکــسوت گفــت: ایـن لحـظـــات همـــیشهـدردناک اسـت. محمد شیری عزیز فریـــاد می زند و دیـــگـری گلایـه می کنـد و ما باید این گلایه هارا به جان بخــریم و به آن توجه کنـیـم. تولید یک فیــلم یک حرکــت جمـــعــی اسـت پس غم و شادیآن نیــز جمــعــی است. من از همـــه کسانی که امــروز در ایـن مراسم حضور داشتنـد سپــاسـگزارم.


مراســم تشیــیـــع پیــکـــر حسـین شهــاب

مراسم تشــییع پیـکـر حسیــن شهــاب

هنـــرمـندان در تشیــیع پیـکـــر حسـین شهـــاب

مراسم تشـــییـع پیکـر حســـیـن شهاب

مراسم تشـــیـــیع پیـــکر حسـین شهاب

تشـــییـــع پیــکـــر حسیــن شهـاب

تصاویری از تشییع پیکر حسین شهاب با حضور افراد مشهور

مطالب مرتبط:

عکس حسین شهاب و همسر و فرزندانش + بیوگرافی و فیلم شناسی

عکس حسین شهاب قبل انقلاب در فیلم فارسی ها معروف

مرگ حسین شهاب بازیگر به دلیل نارسایی قلبی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.