تصاویری از آثار تاریخی در مکان های عجیب جهان

آثار تاریخی در جهان ثابت می نمایند میلیون ها سال پیش افرادی که در دنیا زندگی می نمودند یک تمدن خاصی داشته اند و فرهنگ هر کشوری به آثار تاریخی شان بستگی دارد و بیشتر دانشمندان و محققان دوست دارند آثار تاریخی زمان های قدیم را کشف نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر تصاویری از آثار تاریخی در مکان های عجیب جهان را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: گـــنجینهــ‌ـــهــای باســـتـــان شناســی پنجره‌ـای به تاریخ، فرهـنگ، مردم و آداب و رسوم دوران باستـــان هستند. حتـــی گاهـــی اوقات نشــانـــه حضور موجودات فرازمیـــنی روی زمـــیـــن هســتنــد.

استون هنج

اســتون هنــج در دشــت مســطـحی در شمــال سالزبــری در انـــگـلــسـتان قرار دارد و چیدمــان مدور سنـــگـ‌های عظیـــمی اســت که بزرگــتـــریــنــشان ۹ متــر ارتـــفاع و ۲۵ تن وزن دارد. دانـشــمنـــدان معــتـــقــدنـد ایـــن بنـای تاریـــخی، نشــانـــه یک محــل دفـن بزرگ است که حدود چهـار تا پنج هزار سال پیش ساخته شده است. هیچـکــس هنوز نمیـ‌دانــد چطور و چرا چنیـــن چیزی ساختـه شده یا ایـنـکه توسط انــسـانــ‌ـهـا ساخـــته شده یا خیـر، باستــان شنـــاســان به تازگی کشـف کردنـد که حداقـــل دو تا از سنــگـ‌ـــهــا قبـل از سکونت انـسـان روی زمـین در این محل قرار داده شده اند.

سوپر هنـج

دانـــشــمندان در سال ۲۰۱۶ و در فاصـله ۳ کیلومتــری استون هنـــج، یک اثـر تاریخــی سنــگــی اسرارآمیـــز دیگـــر به نام سوپرهـنــج را کشـف کردنـد. اما باستــان شنـــاسان یک سال بعـــد کشـف کردنـــد که که ایــنــ‌ها اصـلــا سنگ نیست، بلکـه صد‌ـــها تیر چوبی در گودال بزرگی هســـتند که ۲۴۵۰ سال قبـــل از میـــلاد به صورت مدور چیده شده انـد. جالــبتـر اینکه شواهـــد نشــان میـ‌ــدهـــد تیـــر‌ــهـــا مدت کوتاهـــی بعد از جای گذاری خارج شدند.

اســـتون هنــج آمـــریکا

استون هنـــج آمریکا یا تپه اسرارآمــیـــز در نیوهمپـــشــایر از صخره و سنگ تشـکــیــل شده و گرچه نامش را از سایت باســتان شنـــاسی انگلــیــسی گرفتـه، اما بسیار کوچکـتر و جدیـــدتـــر اسـت. ایــن اســـتون هنج اولین بار در سال ۱۹۳۷ توسط ویلیـــام گودوین (William Goodwin) کشـــف شد. برخـــی گودوین را متهم کردند که خودش این سایــت را ساختـــه، امـــا باســتان شنـــاسان معــتــقــدنـد که قدمـت برخــی قســمتــ‌های آن به ۲۰۰۰ سال قبل از میـلاد می‌ــرسد.

تپه سرپـنت (Serpent)

این تپه در فلات اوهایو قرار دارد و بزرگتـــریـن مدل مارپــیـچـــی در دنیاســت. برخـــی محـقـــقـــان منــعـــتـــقدنـــد این تپه توسط قبـــیـله بومی حدود ۳۰۰ سال قبل از میـــلـــاد ساخـتــه شده، اما هنوز مطـمئن نیســتــند که دقیــقـا چه فرهنگی ایـــن تمثـــال غول پیـکــر را ایجاد کرده اسـت. اخیـــرا دکتـر براد لوپر (Brad Lepper) در مجلــه‌ای منـتشـر کرده که از هزار سال پیـش تاکـــنون تغـیــیر نکرده اسـت.

گوی‌ــهـــای سنگی کاستاریـکــا

۳۰۰۰ گوی سنــگی در اواخــر قرن نوزدهم در کاســتاریکا کشف شده که بزرگـتــرین آنــ‌ــها ۲.۵ متـر قطر و ۱۶ تن وزن دارد. اگـرچه به نظر میـ‌رســد این گوی‌ـهـا با چکـش زدن به صخرهــ‌ـــهـا ساخـته شه انـــد، امـا تاکنون هیـــچکس نمـیـ‌ـــداند که چه کســـی و چرا آن‌ــهــا را ساخـــتــه اســت. حتــی برخی معـتـــقدنـد که موجودات فضایـی آنـ‌ــهـــا را آورده اند و برخــی هم معــتــقـــدنـد که بقـــایـای شهـر گمــشده آتـــلانـتیــس است.

شهـــر گمشــده آتـــلانـتـــیس

صحـبت از آتلانـــتــیـس شد. مورخ یونانی، افلاطون ۳۶۰ سال قبل از میلـــاد درباره جزیـــرهــ‌ـای افــسانـه‌ای گفـتـه که بیـش از ۱۰۰۰۰ سال پیــش غرق شده اســـت اما تا کنون هیچــکس جای آن را نمیـــ‌ـداند. از آنجــا که هیچ آثـــار باســـتان شناسـی واقعـی برای مطـالــعه وجود ندارد و کلــا بر اساس نوشتـه‌های باسـتانـی اســـت، شایــد آتلانتــیــس فقــط یک افسانـــه باشـــد، امـا برخی افـــراد معـتقدنـــد واقـــعیـت دارد و مکـانـــ‌ـهایی را برای آن حدس می‌زننـد.

مقبـره شاه توت‌عـــنــخ‌ـــآمون

شاه توت‌ــعــنخـ‌آمون تنـها ۹ سال داشت که ۱۳۰۰ سال پیش از میلــاد بر تخـــت سلطنت نشـســـت و در ۱۷ سالگی درگـــذشـــت، امــا در مرکز چنـد راز باســـتـــان شناسـی قرار دارد، اول و مهـمتـــر از همــه دربــاره مرگش. چون به نظر می‌رســـد مومیایی او بعد از دفن سوختــه است. باستــان شناسان معتقـــدنـد که او به سرعت دفــن شده، به همیــن دلــیـــل عمل مومیــایـــی کردن به درستـــی انجــام نشده و در نتـــیجه واکــنــش شیـمـیایـی اکسیژن و روغن مومیــایــی آتش گرفــته است.

اهرام بزرگ مصــر

هیچ بحـث باسـتــان شنــاسـی بدون اهـــرام بزرگ مصر کامـل نخواهــد شد. قدیمی‌تریـن و بزرگـتـــریـــن اهرام مصر، هرم بزرگ جیــزه است که آرامـــگـاه خوفو، فرعون مصــر بوده اسـت. عظـمــت ایـن هرم خودش به تنهـایـــی یک راز اســت (آیــا واقعا مردم باســتـــان آن را ساخته انــد؟). امـا به طور کلــی هنوز این اهرام شگـــفتـیــ‌ـــهـــای باســـتــان شنـــاسـی بیــشتر و بیشـتـــری تولید میـ‌کنـــنــد از جمـلـــه کشف یک اتــاق اسرارآمیز درون هرم بزرگ جیـزه.

تصاویری از آثار تاریخی در مکان های عجیب جهان

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.