تصاویری از ابروهای زشت دخترهای خوشگل در اینستاگرام

دخترهایی که در اینستاگرام عکس های از خود را منتشر می نمایند اصلا به زیبایی چهره خود اهمیت نمی دهند و با کشیدن ابروهای مسخره چهره زیبای خود را زشت می نمایند باید به ابرو در چهره توجه خاصی شود چون چشم و ابروها برای زیبایی چهره بسیار مهم می باشند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر تصاویری از ابروهای زشت دخترهای خوشگل در اینستاگرام را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: ابـــرو چهره را قاب میـ‌ـکـنـــد. مد ابرو هر چنـد وقت یکبار تغـــیــیر میـــ‌ـــکـنــد. حتمـا طی سالـــ‌ـــهــا متوجه تغــیـیر متنـاوب مد ابــرو از ابـــرو‌هـــای بسیـــار نازک تا بسـیار پهـن و پرپـــشت شده ایـــد، امــا افراد جسوری هم هســـتنـد که ابروهایشـان در ایـــن دسته بنــدی معـمولی نمیــ‌ــگــنــجــد و واقعــا مشخص نیســت با چه فکـــری چنـیـن ابروهایی را برای صورت خود انـتـخـاب میـ‌کـــننـد.

ابرو‌ با طرح گل

مطمئن نیـــستـــیم اما ظاهـرا این زن ابــروهایــش را کاملا تراشیـــده و کشـــیـدن ابـرو‌های تازه اش را به یک کودک سپــرده اسـت. ابـروهای او به درد کســی میـ‌خورد که در محـل کارش زیــاد با مردم سر و کار ندارد. اصلـا ممـکـــن اسـت این زن مثـلا در بانـک یا در روابـط عمومی یک اداره کار کنــد؟

سلطـــان ابــرو

ظاهــرا این زن بیچاره در تاریــکـی آرایـــش کرده چون مشکـــل فقــط ابرو‌هـــا نیـســت، تن نارنجی رنگـــی که به صورتـــش داده و رژ لب سفیـدش او را واقـعـا وحشتنــاک کرده است. امـــیدواریــم ایـــن نوع آرایـــش یک شوخی باشد نه یک انـــتـــخـــاب واقعـی.

صاف و باریــک

ما مطـــمئنیـم که تصویر زیر واقـعـــی اســـت. این زن ابروهایـش را تراشیــده، سایه ابرو‌هـــای واقـــعـــیش را زیـر ایــن ابـــروهای غیرطبـــیـعـــی میـ‌ــتوانــیـد ببیـنیــد. امــا ایـــنـــکــه چرا چنین مدلــی را برای ابروهای جدیـدش انـــتــخاب کرده واقعـا نمـی دانــیم!

همــیـــشه عصـــبانی

مهارت نقــاشـــی

ایـن زن مرزهــای کشــیدن ابــرو را جابجـا کرده اســت. امــا به سخـــتـــی می‌توان گفت همـــه ابـروهایـــش کار مداد اسـت یا قســـمتــی از آن طبــیـعــی اسـت.

ابـرو‌های قهـر

به نظــر می‌ــرسـد عصـــای حضـــرت موسی به وسط ابـــروهای ایـــن زن خورده اســت که این قدر از هم دور شده انـد. او هم ابـــروهایش را تراشیـده و به شکـل عجیـبـــی دور از هم کشیده است.

ابـرو‌هـای ریز

ایــن دخــتر بیــچـاره هم ابروهایــش را تراشیده و به شکــل یک اخــم کوچولو دوباره کشـیــده است.

ایـــن یکــی خیلـــی تحت تاثیــر اینـــســتـــاگـــرام قرار گرفـــته

اثـرات دیــدن یک ابـــروی اینســتـاگرامی در زنـدگی واقعـــی میــ‌ـتوانـــد مثل تصویر زیـــر کامـــلـا ترسناک باشــد. به خصوص در مورد دخترانی که ابـروهای کمی دارند، اثــر آرایش میــ‌توانـــد بسـیـار واضـــح و زشت باشـد.

وقتی عاشــق یک برنـــد می‌شوی

واقعــا در مورد ایــن ابرو چه می‌ـــتوان گفت؟ واضــح اسـت که این دخــتـر علاقه زیادی به برند نایکی دارد. شایـــد هم ورزشـکار است و قبل از بازی به خودش انگــیــزه می‌ــدهــد. شاید هم شرط بنـــدی کرده و یا شایـــد فقط قصد شوخی دارد چون در ایــن دوره و زمــانــه خیـلیــ‌هــا برای لایک جمع کردن در ایـنـــستاگـرام هر کاری میــ‌ــکـــننـد.

ابــرو‌های پرپشت و سر بالا

ایــن یکـی از بدتـــرین مدل‌هـای ابــرو‌ی ایــنــســـتاگرامی است و به نظـــر می‌ـرسد از یک ماژیـک برای کشیـــدن ابــروهایــش اسـتفــاده کرده است. جالب است که ایــن زن در کنــار ابرو‌های وحشتناکــش هیـــچ آرایشــی هم ندارد. به هر حال هیـچ دلیــلـی غیـــر از شوخی نمیـ‌توان برای چنیـن ابــرو‌هایــی پیــدا کرد.

نقاشـــی کودکـــان

ظاهرا ایـــن زن ابـــروهایش را تراشـیــده و با یک خط چشــم برای خودش ابـرو کشــیده است. اما برای ایـــن کار از هنـرمـنـــدی یک کودک ۴ ساله استــفاده کرده است. احـتــمـــالــا هیــچوقت نمـــیـــ‌خواهــید با چنـیــن کســـی روبرو شوید.

ابـــرو‌های آنتــنــی

این زن هم ابروهایـش را تراشیده و کشیـدن دو خط راست زاویه دار را به یک ابـــروی طبــیـــعـی ترجــیــح داده اسـت. حتمـا خیـلــی از شما با دیدن ابرو‌های او یاد شاخــک حشرات افتــادید. شایــد هم عاشـق حشـــرات باشـــد.

وقتـی میــ‌ـخواهـــیـــد همـــه چیــز را به هم وصل کنـید

ما مطــمئن نیستـــیم اینـــجـــا چه خبر اســت. آیـــا واقــعا ابروهایـش به موهایش وصل است یا آن را کشیـده است. اگـر موی واقـــعی باشــد به نظـر میـــ‌ـــرسد زیـــادی رشــد کرده اسـت.

وقتی نسبــتـا پیوسته

ایـــن زن آنـــقـــدر ابــروهایش را نزدیـــک به هم کشیــده که تقریبا به هم وصل شده انـد. ویژگی‌هـای صورت ایـــن زن کامـــلـــا زیــبـــاست و فقـط ابــرو‌هـا او را زشت کرده انــد. امــیدواریــم به زودی به این حقیـقـــت پی ببرد.

تک ابـــرو

به هر دلـیــلی این زن تصمـیـم گرفـــته وسط آرایـش و فقط با یک ابرو از خودش سلـــفــی بگــیرد. به نظر میـ‌ـــرسد بدون آرایـــش هیچ ابــرویی ندارد یا ابــرو‌هـــای بســیـــار روشنی دارد.

ابــرو‌های برس کشـــیــده

بالــاخـره ابرویی دیــدیم که با مداد کشیده نشـده اســت. ایـن زن ابـــروهایــش را به سمت بالـا برس کشـــیده و احـتـــمـــالا با نوعی ژل تثبیت کرده است.

نظرتان درباره این یکـی چیسـت؟

ظاهرا ایـن دخـــتر عروسکـــش را خیـــلی دوست دارد که سعـی کرده خودش را شبیه آن کند.درســت است که فکـ‌ــهــا واقـــعـا زیــبا و دوست داشـتــنـــی هسـتــند، امـا نه آنقدر که خودتـــان را شبـــیـــهـــشــان کنید. شایـد او با یک آژانـس محـــیط زیــسـتی کار میــ‌ـــکــنــد و برای آگاهیــ‌رسـانی دربـاره این موجودات ایـن کار را کرده اســت.

تصاویری از ابروهای زشت دخترهای خوشگل در اینستاگرام

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.