تصاویری از اختراعات وحشتناک برای زیبایی زنان و دختران

اختراعات همیشه مفید نبودند و بیشترشان بسیار خطرناک بودند و بیشتر زنان برای زیباتر شدن خود از این اختراعات خطرناک استفاده می نمودند که باعث میشد در حین استفاده از این اختراعات دچار مشکل شوند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر تصاویری از اختراعات وحشتناک برای زیبایی زنان و دختران را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: «بُکــش و خوشگلـم کن» را به وضوح در این اخـــتراعات خطرنـاک می‌ـــبـــیـنید. بســـیاری از مد‌های زیـــبـــایــی در دهه ۱۹۲۰ تا ۱۹۵۰ به وجود آمـــدنــد. تقــریــبا همه ایـــن مدها که شامــل مدل مو و پوشاک یا حتــی اختــراعــاتی در صنــعت زیـبایــی می‌شـدند، اثـر خودشـــان را در تاریــخ گذاشـتـنــد. اما همه نمـــی‌دانـــند که چنـیـــن اخـتـراعـــاتـی وجود داشــتــه اســت که خوشبــختانه فراموش شده انـد، چون برای سلـــامـتی بسیار خطرنــاک بودنــد. برخــی از اخــتـراعـات زیبایی عجیـــب را در ایــن مطـلب مشــاهده می‌ـکــنیــد.

میکـرومتر زیـــبایـــی

این دستـــگــاه مخــصوص برای کمک به آرایشگـران ایجــاد شد تا نامـــتقــارنـــی‌ـها و نقــصـ‌ـهای صورت را ببـــینند. بعــد از استفـاده از این میـــکرومتـر زیـبایـی، آرایشگــران مطـــمئن میــ‌ـــشـــدند که صورت مدل چه اصلـــاحاتـــی نیــاز دارد و از چه لوازم آرایشـــی بایــد استفـــاده کنــنـد. این دستـــگاه از تعداد زیادی پیـچ و نوار فلـزی تشکـــیل میــ‌ـشـــد که روی سر زنــان قرار داده می‌شـــد و حدود ۳۲۵ راه برای تنظـــیـــم کلـــاه برای دســتیابی به بهـــتریـــن نتیـــجه وجود داشت. البته گاهـــی این فرآیـند راحـت نبود چون آرایـــشگر میـــ‌ـتوانـــست سر مشتری را محـــکم با ایـــن نوار‌ــهـــا فشار دهد. بعد از چنـــد بار استـفاده از میـکـــرومتــر، مشتـــری معـــمولا با سردرد آرایــشگــاه را ترک میــ‌کــرد.

حالت دهنـــده مو

ایـــن دسـتـــگاه موج‌ـــهــای دائمی روی سر زنـــانی ایـــجـــاد می‌ـــکرد که مدل مو‌هــای حالـت دار و موجدار دوست داشــتنــد. ابـتدا یک محـلول شیـمـیــایــی به مو‌ها می‌ــزدنــد و بعــد از آن آرایشـــگـــر مو‌های زنان را روی فر کنندهــ‌هــای داغی میـــ‌پیـــچیـد که از هر طرف به سر بسیار نزدیـک بود. الـــبتـه ایــن فرآینــد آسیـب زیـادی به موها میـ‌ـرســانــد، اما در آن زمـــان، زنان عاشـق مد‌ـــهای جدیــد بودند و زیـاد به سلامتـــی اهـمـیتـــی نمـی‌ـــدادنــد.

از بین برنـده کک و مک

امـــروزه کک و مک صورت مد شده و دخـترانــی که کک و مک مادرزادی ندارنـــد، سعی میـــ‌ـکننـد کک و مک دائم یا موقتی روی پوستشان ایجــاد کنند. امـــا مدتــ‌ــهـا پیش، کک و مک عیب و نقص پوست محـــسوب می‌شد و همـه سعـی میــ‌ـکردنـــد پوستــشــان را صاف و شفـــاف نگه دارند و بســـیاری از زنان میل شدیـــدی به برداشتن کک و مکشـــان داشـتنــد، به همیـن دلیل این روش اختـراع شد.

آرایــشگــر یک ماده شیمیـــایی مخـــصوص روی صورت زنــان می‌ـــزد و با یک دسـتگـــاه چشـــم‌ها، سوراخ بیـنی و دهـــان را میــ‌ــبــســت که در اثــر مایـــع شیمیـــایـــی نسوزد. کک و مک‌ـهـــا در عرض یک هفــتـه ناپـــدیـد می‌ـشدند. میــ‌ـــتوانید تصور کنـــید که ایــن فرآینـد چقـدر خطـــرناک بود.

کلاه جادویی

داخـــل ایــن کلـاه فشار اتمــســـفـری کمی داشـت که تصور می‌ـــشد به گردش خون کمــک میـــ‌کنــد. همه معـــتقد بودنـــد که بعدا از ایـن روش، زنـــان جوانتــر و پوستـشـان کشـــیـدهـــ‌تـــر می‌شود. اما عوارض جانبی استـــفــاده از آن شبـیه پرواز با هواپـــیمـــا یا بالـا رفـــتن از کوه بســـیــار بلـــند بود که باعـث می‌شــد همــه از آن اســتـفـــاده نکـــنـند. افرادی که ضعیف‌ـتـــر بودنــد غش میـــ‌کردنـد و احـســـاس خوبی نداشــتنـــد.

ماســـک گرم کنـنده

این ماسک برای کمــک به گردش خون با گرمـــا و صاف و سالـمـــ‌ـتـر کردن صورت زنان ساخـــته شد. ایده کلــی این ماســک بد نبود، امـــا ساخـت آن بی خطر نبود، چون بسـیــاری از دختران آن را روی حداکـثـر دمـــا تنظیـم میـ‌ــکردنــد که برای پوست یا سلـــامــت عمومیشــان خوب نبود.

دستگـــاه چال گونه

چال گونه همـــیشه زیبا و پرطرفدار بوده اســـت. به همــین دلیــل ایـزابــلـــا گیــلــبـــرت برای زنـــانی که چال گونه مادرزادی نداشـتنـد، یک دسـتـگـاه عجـــیب اخــتراع کرد. ایـن دستگـــاه فقط یک فنر با دو برآمـدگـــی بود که در گونه زنـان فرو میــ‌رفت. بعد از چنـــد روز اسـتفـــاده از ایـن دستـگاه چال گونه‌ـــهـــای بسیار طبیـــعی ایــجــاد میــ‌‌کـرد. امـــا هنـگـــام جویدن بســیـار اذیـــت می‌ـکرد. در واقـــع بعــد از استفاده طولانـی باعـث فرو رفتـن بیش از حد دنـــدان‌هـا در هم میــ‌ـشـد.

اصلــاح کننــده بیــنــی

ایــن هم یک اختـراع فشاری دیگــر، امـــا ایـــن بار برای بیـنــی. مخـترع ایـن دستگــاه ادعــا میـ‌ـکـــرد زنــان بدون عمل جراحی میـــ‌ـــتوانـــند به راحـتـی با فشار دادن شکـل بیـــنـــی را تغیـــیر دهــند. این دستگـــاه شکـــل جدیـدی به بیــنـــی شمـا میـ‌ـــداد و آن را صاف‌ــتـر و باریــک‌تر میـ‌ــکـــرد. البته تاثـیــر آن موقتـــی بود و از تنفـس طبــیــعی و سالــم هم جلوگیـــری میــ‌کرد.

کرم سمی

رادیوم اولین کلمــه‌ای اســـت که در برچـسـب تجـــاری ایــن محــصول میـــ‌بــیـنید. بله آنـ‌هـا واقعـا از رادیوم در کرم صورت زنـــان استــفـاده می‌ــکـــردنـــد. امــروزه همه می‌ـدانـنـــد که رادیوم بســیـــار خطــرنـاک است، بنابراین ایــده استـفاده از چنـین کرمـــی احمقــانه به نظر میــ‌ـرسد.
مخترعــان قول میـ‌ــدادنــد که این کرم صورت را جوان می‌ــکـــنـد و رادیوم به طرز جادویی آن را پاکــسازی میـــ‌ـکـنــد.

ماســـاژور پوست سر

ایـــن لرزشــگـر برقی با چهـــار دیـسک سر را با ماساژ تسکیــن می‌ــداد. این دستگـــاه برای تحـــریــک گردش خون، تســـریع رشـــد مو و جلوگیـــری از ریزش موی سر اختـــراع شد. ایده چنیـــن تحریـــکـــی خوب بود، امـا استــفـاده از آن به شکل عمومی برای سلامتی خطرناک بود و توصیه میــ‌شد خودشـان در خانـه ایـن کار را کننــد.

تصاویری از اختراعات وحشتناک برای زیبایی زنان و دختران

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.