تصاویری از شهاب سنگ های در نقاط مختلف کره زمین

شهاب سنگ هایی که در اسمان بودند و به طرف زمین پرت شده اند که هنوز آثار این شهاب سنگ ها در زمین وجود دارد این شهاب سنگ ها را یا در موزه ها قرار داده اند یا به مرور زمان از بین رفته اند بسیاری از شهاب سنگ ها بسیار بزرگ بودند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر تصاویری از شهاب سنگ های در نقاط مختلف کره زمین را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: تا به حال شهــاب سنـگ های بسیار زیادی با سطح زمین برخورد کرده اند امـــا در میان آنهـا بعضی آن قدر بزرگ و قدرتــمند بوده انـد که توانسـته اند انـفجـــاری چند برابــر قدرتمندتـــر از بمــب اتمـی ایجاد کرده و زمیــن را به اندازه زمــیــن لرزه های بزرگ بلــرزاننــد. تعدادی از ایـن شهاب سنگ ها به خاطـــر انــدازه، شدت برخورد یا اتـــفـــاقــات بعـــد از آن شهرت زیــادی پیدا کرده انـد.

1. تونگوسکـــا

در ساعت 7:14 دقیـقه صبح سی ام ژوئن 1908، انـــفـجـــار مهـــیـــبـی در نزدیکــی رودخـــانـــه تونگوسکا در کراســـنویارسک روسیــه رخ داد. نوری آبــی رنـــگ، روشنــایی صبحگــاهی خورشیـــد را پوشانــده و 10 دقیـقه بعد صدایـی مانند شلیک چنــد توپ از توپخـانــه به شکـل همزمان مردم شهــر را به وحشــت انـــداخــت. موج انــفـــجــار آن قدر شدید بود که ساکنـــان شهر را چنـد متــر پرتـــاب کرده و باعـث شکــســـتــه شدن شیشه پنـــجــره ها شد. گفـــتـه می شود شدت انــفجـار آن قدر زیـاد بود که برخی منـــاطـــق انـــگــلـــیــس نیـــز آن را احـــساس کردند، همـچنیــن تا چندیــن شب، آسمــان در بعــضـــی نقاط آسیـــا و اروپا طوری به نظـر می رســید که در حال سوختـــن است.

از همان ابــتــدا دربـــاره دلــیل اصـــلــی ایـــن انفجار بحـث های بسیـار زیــادی صورت گرفـت و در نهایــت اعـلام شد که شهاب سنـگــی در ارتفـاع پنــج تا 10 کیـلومتــری زمــین منـــفــجـــر شده و باعث این انـفـجار مهــیـــب شده اســت. رخــداد تونگــاسکـا بزرگتـــریـــن رویداد برخورد شهــاب سنگ با زمـــین در تمام تاریخ عنوان شده و دانشــمنـدان زیادی اندازه ایــن شهـاب سنــگ را بیــن 60 تا 190 متـر تخـــمیـــن زده اند. ایـن تفـــاوت در تخـــمـیــن انــدازه، به خاطر ایـــن بود که هرگـــز مشخـــص نشـــد ایــن سنگ آسـمـانی یک شهـــاب سنگ بود یا یک ستــاره دنبالــه دار، با وجود ایـــن که ایـــن سنـــگ آســمانـــی در هوا منـجـــفر شد و به طور مسـتـقیم با سطـــح زمین برخورد نکرد اما بزرگـــی آن به حدی بود که به عنوان یک برخورد از آن یاد می شود.

تحـــقـیـقات به دست آمــده نشـــان می دادنـــد که انرژی حاصل از ایــن انــفــجــار تقــریبا 1000 بار بزرگتر و قدرتمــندتر از انــفــجـــار بمـــب اتمـی بود که روی هیـروشیما انـداختــه شد یعــنی چیـزی در حدود قدرت انفجـــار بمب هســته ای – حرارتـــی معـروف به «براوو» که توسط آمـــریکــا در فوریه ی 1954 آزمـــایــش شد. بر اثر انفــجار ایــن شهـــاب سنـگ بیــش از 80 میلیون درخت در مســـاحتی بالــغ بر 2150 کیلومتر مربع ریشــه کن شدند و شوکی که به زمـیــن وارد شد برابـر با پنـــج ریـشـــتر بود که به راحتـی قادر به تخـــریـب یک کلـانـشـــهر اســت.

پس از ایـــن انـفــجـــار، بحث های زیادی دربـــاره ی منحــرف کردن مســیــر سپارک ها پیـش آمـد تا احــتمـــال برخورد با زمــین یا انـفجار آنهـــا در نزدیکـــی زمیــن بسیـار کم باشــد. تحقیـقـات نشــان دادند که در ایـن حادثـــه به خاطــر آن که در منطقه کم جمـــعیـــتـی رخ داده بود تنـــها دو نفر جان خود را از دست دادنــد و عده ی کمـی زخــمـــی شدنــد.

2. چلـــیــابیـــنسـک

در یک قرن اخــیر پس از تانـــگوسکـا، و بزرگـتـریــن جرم آســـمانی که تا به حال با زمـــین برخورد کرده اســت، شهاب سنگ «چلیـابــیــنـسـک» اســـت که در پانـزدهـم فوریـه 2013 در ساعت 9 صبــح با سرعـتی حدود 54 هزار کیـــلومتـــر بر ساعــت از بالای منـطــقـه اورال جنوبی در روسیه عبور کرده و بر فراز شهـــر چلـــیابــیــنـسـک منـــفـجــر شد. البتـه پس از تحـــقـیــقـات مشخـص شد که بخش اصلـی شهـاب سنگ هنگـام سقوط به دریاچــه چبـار کول افـــتــاده است. آکادمـی علوم روسیـه این شهـــاب سنـگــر را «کی اف دی 2013» نامـــیــد و وزن آن را در حدود 10 تن اعــلـــام کرد. ایـــن شهــاب سنـگ نیــز قبــل از برخورد به زمــین، در ارتـــفـــاع 30 تا 50 کیلومتـری از سطح زمـــیـــن بر اثر برخورد با جو منفـجـر و در هوا متــلــاشی شد.

پس از مدت ها تحــقـــیــق اعلام شد که رادارهـــای سازمان فضـــایی روسیه، این شهاب سنـــگ را شنـــاسایـی کرده بودند امــا از آنجـــا که فکر نمـــی کردنـــد به جو زمـین برسد آن را رهـــگـــیـــری نکردند. از آن جا که این شهـاب سنگ بســیـار نزدیک به شهـــر منـــفـــجـر شد، مجـروحان حادثـــه در حدود 1000 نفر اعـــلـــام شدنـد که الـبتـــه بسـیـاری از ایـن افــراد بر اثـر شکسـتن و خرد شدن شیــشه ها و پنجـره ها روی سر و بدن شان مجـروح شده بودند. شدت انــفجار باعث به وجود آمــدن زمـــین لرزه شده و در ایــن میـــان، شش ساختــمان تقـــریــبا به طور کامـل تخــریب شده بودنـد. لحــظـــاتـــی پس از انـــفـــجـــار نیز نوری خیــره کننده، آسمـان شهـر را روشن کرد که این نور به غیر از روشن کردن شهر چلیابینــسـک در شهـــرهــای سوردلوفسک، اورنـبورگ و مناطـــقی از قزاقـستـــان نیـــز دیـــده می شد. شدت انفــجار ایـــن جرم آسـمانـــی معــادل 500 هزار تن تی ان تی تخــمیـــن زده شد.

3. ویلـــامات

«ویلـامات» شهاب سنـــگ بسـیــار بزرگــی از جنس آهـن و نیـکل بود که در حدود 13 هزار سال پیــش روی زمیـــن سقوط کرده بود ایـن شهاب سنــگ با هشـت متر مربـع مساحت و 16 تن وزن، بزرگتـریـن شهــاب سنـگــی اســت که تا به حال در آمریـکـا سقوط کرده و ششمیــن شهاب سنگ بزرگ در دنیاست. دانــشـمــنـدان اعـتـقــاد دارند ایــن شهاب سنـگ ابتدا در جایــی که اکـنون کانادا یا مونتانا قرار دارد فرود آمـــده و در پایـــان عصـر یخــبـــندان در جریـــان سیــل های میـسولا به دره ويلـامات آمده اسـت.

این شهــاب سنگ برای مدتــی طولانــی توسط اقوام بومی دره ستـایـش می شده و تومونومس به معنــای «بازدید کنـنده از آسمـــان» نام داشـتـــه اسـت. ویلامـات در سال 1902 توسط الـــیـــس هاگز کشــف شد و در سال 1906 به موزه تاریــخ طبـــیــعی نیویورک اهدا شد. اليس هاگـز با دیـدن این سنگ متوجه شد که این سنگ چیـــزی بیشتــر از یک سنـــگ معـمولی است و سه ماه طول کشـیــد تا آن را چندیــن کیلومتــر از زمیـنـــی که سقوط کرده و متعــلـــق به کمـپانــی آهـن و فولاد اورگان بود، حرکـت دهد، اما در نهـایــت شناســایی و دســتگـــیـر شد.

4. آلـنده

شهاب سنــگ «آلنـــده» بزرگتـرین شهاب سنـگ کربنـــی اسـت که تا به حال روی کره زمیــن پیدا شده اســـت. شاهـدان، ایــن شهاب سنگ را در حدود ساعـت 1:05 دقـــیـــقـه بامــداد 8 فوریــه بر فراز آسمــان چیهاهوا در مکـــزیـک مشـــاهده کردند که به سرعــت به زمیـــن نزدیـــک می شد. تحــقـــیـــقـــاتی که در مورد این شهـــاب سنگ انـجــام شد، پر هزیـنـــه ترین و کامــل ترین تحـــقیقـاتــی بود که در طول تاریـخ در مورد یک شهـاب سنـگ انجام شده اســـت. «آلنده» به خاطر داشتن مقادیر بسیــار زیـــاد آلومیـــنیــم و کلـسیم، قابل اهـــمـیـت است زیرا این مقـدار از آلومینیوم و کلــســیــم تنــهـــا در سنگ های بســـیـار قدیـمی که در منـظومه شمـسـی بودنـــد، وجود داشـــت.

ایـــن شهـــاب سنگ به انـــدازه یک اتومبیــل بزرگ حجـــم داشـــته و با سرعتـــی برابــر با 16 کیلومتـــر در ثانــیـــه به زمیـن رسیده است. این شهــاب از چنـــان سرعتــی برخوردار بود که پس از برخورد به زمــیـــن، به هزاران تکـه تقــســـیـــم شد. این تکــه ها، فضــای بسیار زیادی را در بر گرفتنـــد که نزدیک ترین آنـــهـــا به محل برخورد، هشـت کیلومتـــر و دورتـــریـن آنـها 50 کیـــلومتر آن طرف تر پرتــاب شد. محلی که ایــن شهــاب سنـــگ برخورد کرد یک فلات تقـــریـــبا صاف بود که درخـــت و سبزه زیــادی هم نداشت و به همین خاطــر صدهــا تکــه از «آلــنـــده» که وزنـی برابر با پنج تن داشتـنـد، دقـایقــی پس از برخورد جمع آوری شدند.

با ایــن که تصور می شد بسیـــاری از قطــعات آن پیــدا شده اما حدود دو تا سه تن از آن در سه دهــه بعـد پیـدا شدنـد، حتی حالا پس از گذشــت بیــش از 40 سال، هنوز هم تکه هایـــی از ایـن شهـاب سنـــگ در گوشه و کنــار ایـن فلــات پیــدا می شود. تکـــه هایی از یک گرم تا 110 گرم. تحـــقــیـــقـــات نشـــان می دهنـد که آلــنده سنــی در حدود 4.5 میـلـیـــارد سال نوری دارد و همـیـن مسئله باعث شده تا قدیـــمـی تریـن سنگ شنـــاختـــه شده دنـــیـــا باشد، یعنـی 30 میـــلـیون سال پیرتر از زمـیـــن و 2587 میلــیون سال پیــرتـر از پیــرتـرین سنگ شناخته شده روی زمــین.

5. کارکانـــکــاس

«کارکـــانـکـاس» شهاب سنگــی بود که در 15 سپتامبـــر 2007 نزدیـــک دریـاچـــه «تی تی کاکا» در دهـکـده «کارکـــانکـاس» در پرو به زمـــین افتــاد. ایــن شهـــاب سنـگ، حفـــره ای به عمـق 4.5 متر و عرض 13 متـر در زمـــیـــن ایـجاد کرده و تمام اطراف آن ماننـــد زمانی که بمـــبی در آن جا منـــفـــجـر شود، سوخت. . طبق گزارش های مارکو لیـماک – افسـر پلــیس محلـــی – از ایـن حفره، آبــی جوشان به بیــرون جاری شده و تا چنــدیــن متـــر آن طرف تر، تکه های سنگ و خاکـستـر دیده می شدنــد. آب جاری شده به سمـت دریــاچه رفـته و در آن جا روان شد و همچنــیـــن گازی عجـیــب و بدبو از ایـن حفره متـصـــاعــد می شد، اما از همــه عجیــب تر زمانـــی بود که چنـد روز پس از برخورد، در حدود 600 نفـــر از اهــالی دهــکــده و کسانـی که به نحوی به ایــن منــطـقـه نزدیک شده یا با سنـگ ها تمــاس داشــتـنـــد، با علــائمی یکـــسـان دچــار بیماری شدنـــد.

ایــن علـائم، شامل زخم های پوستی ، حالــت تهوع، سردرد و دل درد می شدنـد که هیـــچ کس دلــیـــل اصلی ایـن بیمــاری ها را نمـــی دانـســت. دو روز بعـــد، محـــققــان پرویی از افـــتــادن یک شهــاب سنگ در منـطقه خبردار شده و تحــقیقات خود را آغاز کردنـــد آنــهــا پس از مطالـــعـــات ، دلـــیــل اصلی بیماری مردم را اســـتــفــاده از آبـــی دانــســتنـــد که در آن، ترکـــیــبـــات آرســنیــک وجود داشـت، بســیاری از آنها نیـــز در معـرض بخــار آبی قرار داشـتند که حاوی آرسنــیــک بود که با قطع مصــرف آب آلوده و دوری از بخار مســـموم ، تعداد بسـیـــاری از مردم در عرض چهــار روز بهــبود پیدا کردنــد، اما همــچنـــان تعداد زیادی از حیوانات منــطقــه جان خود را از دست می دادنـــد که به خاطر اسـتـــفـــاده آنــها از آب دریاچـــه بود.

اهالی دهـــکده ادعــا می کردند صدای این انـفــجــار آنــقدر زیـاد بود که آنهــا گمان کرده بودنـد یکـی از کشورهای همســـایـه به آنــهـا حمــله کرده اســت. به طور کلی شهــاب سنگ ها در زمــان برخورد به زمــین، سرد هســـتنــد امـــا کارناکــاس از معدود شهــاب سنگ هایـی بود که بســیــار داغ بوده و در زمــان برخورد با زمـــیـن منــفجر شد. همـــچـــنیـــن مانـنــد یک آتشـــفـــشان دارای خاکـســتر و گازهای مســـموم بود.

6. کره مرموز فضـایی

بیـــشتر شبـیه سلــاح هایی است که تا به حالت در فیـلـــم های علــمـی تخیـــلی دیـده ایــم ، امـــا چطور و چگونه ایــن گوی توخالی و اسـرارآمیز در صحرایی وسیـــع در نامیـــبیا در شمــال آفریـــقـــا به زمـــیـــن افــتــاده اسـت مسئله ای اســـت که مردم و مسئولان را هم متـــعجب و هم وحشـت زده کرده اســت. ایـن گوی برای اولین بار توسط یک کشـــاورز محــلی کشــف شد و او نیـز به سرعـت پلــیــس را در جریــان گذاشــت. پلـــیـس نامـیبــیا پس از پیدا کردن این توپ عجـــیب و غریــب فلزی، خیــلی گیج شده و حتی در ابـــتــدا گروه خنـــثـــی کنـــنـده بمب را خبــر کرد اما پس از مدتـــی بررســی مشخص شد که داخل آن هیـــچ چیـــزی وجود ندارد و خالی است.

 

ایـن گوی در حدود شش کیـــلوگرم وزن ، 35 سانتـی متـــر قطـــر و سطـــحی زبر داشتــه و گویا دو نیـمکــرهی بسیـــار کوچکـــتــر در دو طرف آن جوش داده شده است. ایــن مشخـــصـاتی بود که از طرف مسئول پزشـکـــی قانونی، پل لودیک، اعــلـام شد. بر اثر ضربه ای که ایـــن گوی در زمـــان سقوط بر سطـــح زمــیـن وارد کرده بود ، حفـره ای به عمـــق 30 سانــتی متــر و عرض سه متر به وجود آمـد ولی خودش ۱۸ متــر آن طرف تر از گودال افتـاده بود این مسئله نشــان می داد که پس از برخورد با زمیــن، شدت ضربــه آنــقـــدر زیاد بوده که گوی دوباره به هوا بلــند شده و کمی آن طرف تر افــتـاده اســـت.

اهالــی ایـــن منطــقـه ادعــا می کنــند، قبل از ایــن اتـــفـاق، چندین بار صداهــای وحشـتنـاکی مانــند انـــفـــجـار به گوششــان رسیــده است. محــققـان شنیـــدن ایـن صداها را ناشی از شکـــسـتـــن دیوار صوتی یا صدای گوی بر اثر برخورد به زمــین دانسـتند. این اتفــاق مربوط به ماه نوامـــبـر می شد امــا مسئولان ترجیح دادند تا زمـــان انجام یک سری تحـقــیـــقـات این خبر را مخفـــی نگــه دارند امـــا پس از آزمــایش ها و بررسی های بســیار زیـاد هنوز نتوانسـتــه انـد راز این توپ اسرارآمــیز را بفـهـمــنـد و به همــیــن خاطر ایـن مسئله را به صورت عمومی عنوان کردنـد.

این گوی مرموز باعث شد تا حدس و گمـان هایــی در مورد وجود حیـــات زمینــی در سیـــارات دیگر بر سر زبــان ها بیـفتـد. بعضی از محـققـــان ادعا می کنـــنــد که ایـــن گوی یک مخـزن ترازیـن اســت که معمولا برای ذخـــیـره مایعات شیـمیایی قابل اشــتـــعال روی ماهواره های فضایی اسـتـفـاده می شود. در این میان، ناســا و یک آژانس فضـــایی اروپایــی تصـمـــیم گرفته اند تا روی این شیء آزمـایـش و تحـــقــیـق انــجام دهند. فلــزی که برای ساخــت توپ استـفاده شده از آن دسته فلزاتـی است که در ساخت تجهـــیـــزات فضایــی استفـــاده می شود که همین امر، مسئله فضایــی بودن آن را جدی تر می کنـد.

7. گلدن کلو

یکــی دیـــگــر از بزرگتریـــن انــفجــارهـــایی که بر اثــرل برخورد شهاب سنگ به وجود آمـــد مربوط به شهــاب سنگ گلـدن کلو بودکه در هشــتـــم اکــتـــبـر 2009 با جزیره سولاوسی در انـــدونزی برخورد کرد. طبـق گزارش سازمـــان فضایـــی، قطـــر ایــن شهاب سنگ بیـــش از 10 متر بود و پس از گذر از اتـمــســفر، انـفجاری برابر با 50 هزار تن تی ان تی ایـــجـاد کرد که صدا و نوری بسـیــار وحشتــنــاک داشــت. گزارش ها حاکـی از آن بود که ایـــن شهـــاب سنــگ آن قدر بزرگ بود که مردم با تلســـکوپ های عادی هم می توانــستـنــد یک یا دو روز قبل از برخورد، آن را در آسمـــان ببـــیننـد. سازمان فضایـــی نیـز متوجه نزدیک شدن آن به سطح زمین شده بود امـــا منــفـجـــر کردن چنـین جرم آســمـانــی بزرگی در نزدیـکی زمین می توانــست بسیار خطـــرنـاک باشـد و به همـیــن خاطـــر از ایـــن کار جلوگیـــری شد.

تصاویری از شهاب سنگ های در نقاط مختلف کره زمین

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.