تصاویری از فوران آتشفشان که دود صورتی دارد

فوران آتشفشان که دود صورتی داردو همه را شگفت زده نموده است این آتشفشان در جمهوری چک قرار دارد و به طرز عجیبی دود صورتی از دهانه ای این آتشفشان خارج می شود که باعث شده است عکس های جالبی را از این فوران آتشفشانی گرفته و در فضای مجازی پخش نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر تصاویری از فوران آتشفشان که دود صورتی دارد را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : آتـــشــفشــان یکی از پدیـده های زمـــیـــن شنــاســی اســـت که سنگ های داغو خاکـــستـر و گاز فوران می کنـد بزرگترین آتــشـفـــشانی که توسط بشر کشف شدکوه الــمـپوس نام دارد در جمــهوری چک هم آتـشـــفــشـانـی با دود صورتی وجود داردکه ایـــن دود از دهانــه آتـشــفـشـــان خارج می شود در ادامه عکـس ایـن کوه آتشـفشــان را مشـــاهـــده کنیـــد.
کوه آتــشــفـــشان

آتـــشفـــشــانــی در جمهوری چک با دود صورتـــی وجود دارد. مواد شیـمـــیـایی خاصـــی کهدرون آن منــطـقـــه وجود دارد، زمانی که با اکسیــژن و گاز های موجود در گدازه هایـــآتــشفـشــانی ترکیب می شود رنگــی صورتی را تشکیل می دهـند و از دهـانـه آتـــشــفشــان خارج می شوند.
آتـــشفشــان های معـــروف جهـــان

کشورهــای زیادی در دنیـــا وجود دارنـد که در آن کوه های آتــشفـــشــانـی فعـــال و غیــر فعـــال یافــت می شوند.آتـــشـفـشـان های معـروف جهــان در از جزایـــر بالـــی انــدونزی گرفـته که بارها کوه های آتشفشانی اطرافـــشفـــعال شده انــد، تا دیگر نقاط مخـــتلـف دنـیا که گاهی خبرهــایـی از روان شدن گدازه های آتـشـــفـشـــانـــی درمـــیان آن ها شنــیـــده می شود، بســـیــار جذاب اند. امـا ایــن سوال مطرح می شود که صرف نظــر ازآتشفشـــان های فعال جهــان کدام کشورهــا بیــشـتریـن آتـشفــشــان‌ـهــا را دارنــد؟

مردم بسیار در سراســر دنــیا شیـــفته کوه های آتـشـــفشانـی اند. الـــبـــته بیشــتـرشان تمایــل دارندکـــه کوه های غیر فعـال را نظـاره کنند یا حداقـــل آن های که فعالـــیــت شان بر محـیـط اطراف تاثیرزیــادی نمـــی گذارد. برخـی از این کوه های آتــشــفـــشـــانی دارای مســـیــرهــایی اسـت که گردشگـرانمــی تواننــد از آن ها بازدیــد کنــنـــد اما بسیــاری دیگر هستــنـــد که نه تنها مسـیــر مشـخــص شده ایـــنـدارند بلـکه تا آنـــجــا که می شود بایـــد از آن ها دوری کرد.


کوه آتشـــفـشـان با دود صورتی

اکثریت کوه های آتشــفشانی در مکـان هایــی از زمــین وجود دارند که به اصلــاح می گوییـــمگـــسـل در آن جا زیاد اســت. به همیــن دلیـل، نقـشـه برداری آتشفــشــان های جهــان بر اساســکـــشور، کمی غیر علـــمـــی است چرا که اکـثـــر آنـها با چیـزی شبیـــه یک بزرگراه زمــیــن شنــاسـی به هم مرتـــبط هســتـنــد.

 

در فهرست زیـر ده کشوری که بیشــترین آتـشفشـــان های جهان را دارنـد مشاهــده می کنیـد.

ایــالات متحده – ۱۷۳روسیــه – ۱۶۶اندونزی – ۱۳۹ژاپـــن – ۱۱۲شیـــلـی – ۱۰۴اتیوپی – ۵۷پاپوآ گینــه نو – ۵۳فیلـــیپــین – ۵۰مکـــزیک – ۴۳آرژانـــتـــیـــن –

 


فوران آتشـــفــشان

آتشــفشـان های معـــروف جهان در کدام کشورهــا قرار دارنـــد؟کوه وزوو، ایتــالــیــا

ایـــن آتشفـــشان که شهــر رومی پومپی و هرکوالـــنـیوم را در سوزانـــد، جایی اسـت که امروزهـبـاستان شنـاسان به آنجا می روند تا جامعه ای که در آن زمان منـــجــمـد شده انـد، از جمـــلهــچهــره های فراموش نشــدنـی مردان، زنان و در برابــر فوران آتـشـفـــشان را مطالــعــه کنند.

کراکوتا، انـــدونزی

جزیره آتـشـــفشانـی کراکــاتوا یکـــی از آتـــشفشــان های معـــروف جهـان در سال های اخـــیــر است.ایــن کوه در سال ۱۸۸۳ فوران کرد و در پی آن دو سونامـی بزرگ قرار رخ داد که بیش از ۳۶۰۰۰نفـر را کشـــت و صدای مهــیـــبـــی را به وجود آورد که گزارش هایـــی از افـرادی که این صدا را از چیزیــحدود ۵ کیــلومتر دورتـــر محـــل حادثـه شنـــیـــده بودند، نیز داده می شد.


آتــشفـشــان

ایـافیاتلـــایوکوتل، ایـــسـلنـــد

مجــموعه ای از فوران های کوچک تحـت در کوه یخی با همــان نام، سه ماه به طول انجامیــد.اوج فوران ایـــن آتشــفـــشـــان ها در آوریـــل ۲۰۱۰ منجر به هرج و مرج زیادی در بالـــای اروپا شدزیرا که یک ابــر خاکـسـتـری غول پیـــکــر به مدت شش روز در آسمــان ۲۰ کشور دیده می شدکــه ۱۰ میــلیون مســافر و گردشـگــر را از سفر خود بازگــذاشت.

کوه فوجی، ژاپــن

یکی از آتـــشـفـشـان های معـروف جهـــان که فعــال تریـن کوه آتــشفـشان ژاپــن نیـز می باشـــددر سال ۱۷۰۸ فوران کرد و به دلیـــل آن که از توکیو به طور کامل دیـــده می شد، بســـیـارمـــشــهور گشـــت. کوه فوجی یک میـــراث جهانـــی می باشد و یکی از زیباتـرین مکان های دیدنـــی ژاپن اســت.تابــنــاک و الــی گشـــت.

تصاویری از فوران آتشفشان که دود صورتی دارد

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.