تصاویری از حامله شدن و زایمان طبیعی یک زن

حامله شدن و زایمان طبیعی یک انسان مراحل خاص خودش را دارد ولی در رحم یک زن لقاح انجام میشود این تصاویر در طی لقاح و بارداری یک زن ثبت شده است که کیفیت این عکس ها بسیار بالا می باشند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر تصاویری از حامله شدن و زایمان طبیعی یک زن را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : عـــکاس «لنـارت نیلــسون» ده سال از عمرش را صرف عکـاسـی از رشد جنـــین انسان کرده اســـت. نیـــلـسون اولین بار در سال ۱۹۶۵ شناخـــته شد، زمانی که مجــلـــه لایـــف ۱۶ صفـــحه از عکـس های او از جنــیـن انـــسان را منــتـــشـر کرد. این عکســ‌ـــهـا فورا در مجــلـات دیگر هم به نمــایش درآمـدنـد.

دوربیـــن و میکـروسکوپ از علاقمندیـ‌ــهـــای اصلـــی نیـلـــسون حتـــی در کودکـی بودنـــد. او با گذشت زمـــان علـــاقـمنـد شد که زیبایـی بدن انســان در سطـح میــکرو را به دنیـا نشـان دهد. نیلسون توانــسـت دقـــیقــ‌تــریـــن عکــس هایش را با کمــک دستـگـــاه سیــستوکوپی بگـیرد و با آن هزاران عکــس از جنـین در رحــم مادرش گرفت. برای اولیـــن بار، مردم می‌توانـــســتـــنـــد با چشم هایشــان مراحل اولیــه رشد انسان را ببــیـــنند.

اســپــرم در لوله رحم به سمـت تخــمـــک حرکـــت میـــ‌ـکنـد

تخـمک

لحظه بســیــار مهـم

یکـــی از ۲۰۰ میــلیون اسپـــرم پدر وارد تخمک میـ‌ـشود

سر اسپـرم حاوی تمـام مواد /زنـــتیــکـی اســـت.

یک هفــته بعـــد جنین از طریـق لوله رحـــم به سمت رحم میـ‌رود

یک هفـته بعـد، جنـین به دیواره رحم میـ‌ـــچــسبد

جنیــن در ۲۲ روزگـــی، منطقـــه خاکـسـتـــری مغـز کودک خواهــد شد

 

در ۱۸ روزگی، قلـب جنیـن شروع به تپـیدن میــ‌ـــکــند

۲۸ روز بعد از باروری

در پنـج هفـــتـــگــی، جنیـــن ۹ میلـــیــمتـــر می‌شود. در این لحــظـه صورت جنیـــن را با حفـرهـ‌ـهـای دهـــان، بینی و چشم‌ها می‌توان دید.

۴۰ روزگـی، سلول‌های بیـرونی جنــیـــن به سطـــح دیواره رحـــم متـصـــل میــ‌شود تا جفت را تشــکیـل دهـد

۸ هفــتــگی

۱۰ هفتگـــی، پلـکــ‌هـا نیمه بازنـد. چنـد روز بعد کامــلـــا شکـل میـ‌ـگــیـــرند.

۱۰ هفـــتــگی، جنـیــن از دســت هایش برای بررســـی محـیط اسـتفاده میـــ‌ـکنـد

۱۶ هفـتگـــی

خطوط رگـ‌هــا از طریـق پوست قابـــل مشاهــده هستـــنـد

۱۸ هفـتـگـــی، جنـــیــن می‌ـتواند صدا‌ـهـای دنیای بیـــرون را تشــخـــیــص دهـد

۲۰ هفتـگــی، جنــین ۲۰ سانـــتـــیـمتـــر شده و مو‌هــای سرش کم کم ظاهر می‌شوند

۶ ماهـگی

۳۶ هفــتگی، یک ماه بعـــد بچـه به دنیـــا میـ‌ــآیـد

تصاویری از حامله شدن و زایمان طبیعی یک زن

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.