تصاویری وحشتناک از تولد گوسفند دو سر در نهاوند

گوسفند دو سری که در نهاوند به دنیا آمد همه را شگفت زده نمود این گوسفند هنوز زنده است و مانند بره های دیگر  سالم می باشد این گوسفند دو سر موجب وحشت برخی از افراد در نهاوند شده است و خیلی از افراد می گویند شاید اتفاق بدی برایمان بیفتد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر تصاویری وحشتناک از تولد گوسفند دو سر در نهاوند را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : در پدیـــده ای نادر بره گوسفــند با دوسر در روستــای ظفر آبـــاد گیان نهـاوند به دنـــیــا آمــد.در ادامه تولد گوسفنـــد دوسر را ببـینیـد.


تولد گوسفــنـد دوسر در روستای ظفر آبــاد

دربــاره تولید نسل جدیــد گوسفــنـد بومی در همــدان بیشــتــر بدانـیـــد

گوسفـند پسـتــانداری است از راستـــه سم داران از دســتــه جفـــتـــ‌ـــسمـ‌ـسانـــان، از گروه نشـخوارکننـــدگـان و ازخــانواده گاوسانـان (تهی‌شاخــان). ایـــن حیوان را جهــت اســـتفاده از پشم، شیـر و گوشتش اهلـی کرده،ــبه صورت گلـه‌هـای بزرگ نگهداری میـ‌ـکننــد. برخی نژادهای گوسفـنـــد نر دارای شاخ مورب و حلــقوی وپیـچ دار می‌ـــبـاشــند و در ایــن صورت به نام قوچ یا راک نامیــده میـ‌ــشوند؛ ولی گوسفـنـد مادهـــمــتعلــقبـــه هر نژادی که باشــد، بهـ‌ـــطور عام به نام میـش خوانده می‌شود.

مدیــر امور دام سازمـــان جهـاد کشــاورزی اســـتـان همدان گفـــت: نسـل جدید از گوسفـندان بومی با ترکیـب نژاد روسی در همدان تولیـد شد.نصـرت الـــله چهاردولی روز دوشنبه در گفت و گو با خبــرنگــار ایــرنـا افـزود: با اجـرای طرح سنتـــز نژاد هایتـــرکـــیـــبـــی دام سبک در همـدان ، گوسفـــند نژاد مهــربـــان با نژادهـــای رومانوف روسی ترکیب و برایــنخســتـیـن بار در ایـــن اسـتــان زایــش گوسفــنـــدان با دو نژاد برتر با موفقـــیت انجـام شد.وی با بیــان اینـکه گوسفنـــد مهــربـان سازگار با شرایــط سخت محــیـطــی و گوسفنـــد رومانوف دارایـکــیفیــت مطلوب گوشت و چنـدقـلو زایـــی است افزود: بیش از سه هزار گوسفنــد نژاد مهـربـــانبا رومانوف روسی از آغـاز اجـرای ایـن طرح از سال ۹۳ تاکنون در این اســتـان تلـــقیــح شده انـد.


تولید نسل جدیــد گوسفــند بومی در همدان

رومانوف روسی نژاد گوسفنـد دو سر

وی با بیـــان ایـنکـه بره گوسفـند نژاد رومانوف روسی در تمام طول سال امکان تولیـد مثــل داردو قوچ های رومانــف در تمام فصول امــکــان بارور کردن میش ها را خواهنــد داشت افزود:توانـــایـی این نژاد برای تولید مثـــل خارج از فصل از یک سو و بالــاتـــرین نرخ چنـد قلوزایــی ازسوی دیــگر، باعث شده اســت در اقصـــی نقاط دنیا، این نژاد به سرعت تکثیـــر پیــدا کنـــد.

وی با بیان اینکه پتـــانـــسیل ژنتیـــکـــی بالـــای این نژاد و نتیـــجه تلـــاش های اصـلاح نژادی و آمـــار ثبتـرکوردهـا، نشان می دهـد که در نژاد رومانوف به طور معـمول در نخســتـــیـــن زایــش بره هایـــدوقلو و در زایــش های پی آیــنــد بره های سه قلو به دنیا می آیند.وی ادامـــه داد: باتوجه به بره دهی بالا در نژاد بومی گوسفــنـد مهربـان و صفـــات مادری بالـای نژادرومانوف روسی در چنــد قلوزایی، ایـن اقــدام با هدف افـزایش تولیـد انــجام می شود.

مدیـــر امور دام سازمان جهـاد کشـــاورزی همـدان با بیـــان ایــنکه ایـن طرح به طور رایگــان در دامداری ها انـــجـــام می شودافزود: این اقـــدام در دامداری های بسته، به منـظور اقتــصادی شدن پرورشگوسفـنـد و حفــاظــت از مراتع ونیـز برای افـــزایش میــزان تولید گوشت قرمــز انجــام می شود.چهـــاردولی بیـــان کرد: حدود ۲ میـلیون راس دام سبک گوسفنـد و بز در اسـتــان همدان وجود داردو با بررسی نتــیجه اجـــرایی ایـــن طرح، بقــیــه گله ها نیـــز زیـــرپوشش قرار می گیـــرنـد.

همچـــنـین بدانید:ظفـرآباد (نهـاوند)، روستـــایــی از توابع بخـــش گیان شهرســتــان نهاوند در استـــان همدان ایران است.این روستـــا در دهستان سراب قرار دارد و براسـاس سرشــماری مرکز آمـــار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعــیـــت آن ۶۴۳ نفـر (۱۴۹خانوار) بوده‌ـــاســت.

تصاویری وحشتناک از تولد گوسفند دو سر در نهاوند

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.