تصورات اشتباه درباره آفتاب سوختگی پوستی

آفتاب سوختگی های شدید باعث چین و چروک می شود و برخی از افراد فکر می نمایند در تابستان اگر در مکان های سایه باشند دچار آفتاب سوختگی نمی شوند و پوست های تیره نیازی به کرم های ضد آۀفتاب ندارند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر تصورات اشتباه درباره آفتاب سوختگی پوستی را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: حـتی فقـط یکـی از ایـــن باورها و تصورات غلــط می‌توانــد شمــا را به طور جدی در معـرض سرطـــان پوست، چین و چروک و لکــهـــ‌ــهـــای پیـری قرار بدهد. با شنــیـدن ایـــن حقـــایق، از خودتــان مراقـبت کنــیـد.

بلـــه درســت است؛ آفـتاب سوختـــگـــیـ‌ها در سنـــیـن کودکی نیـــز دردســـرســـازنـد و حتـی یک تاول کوچک ناشی از آفتــاب سوختگـــی در زمــان کودکیـــ‌تان می‌تواند احتـــمال ابتـلـــا به ملــانوما یا سرطـــان پوست را دو برابر کنـد. اما اگـــر به عادتـــ‌ــهــای بد خود در ارتـباط با نور خورشـید در سنــیـن بزرگـــسالی نیز ادامه دهید، احــتـمال ابتلا به سرطان پوست را خیـلـــی بیشـتر میـ‌کـــنـــیــد. کمــتــر از 25 درصـد آسیب‌ـهــای ناشی از نور خورشیــد، پیـــش از 18 سالـــگــی روی می‌ـدهـــند و بعد از هر ده سال، ایـــن احتـــمال 10 درصــد افـــزایـــش می‌ــیابـد.

برای محــافظت از پوست هیچوقت دیر نیسـت. ما در هر سنـی میـ‌ـتوانـــیـم مراقــبـت از پوست خود را شروع کرده و برخـــی از آسیبــ‌ـهـــای ناشـــی از نور خورشـید را ترمیــم کنــیــم. اســتـــفاده از ضد آفـتـــاب متــنـــاسب با شرایــط، اجـتنـــاب از قرار گرفتـن در معـرض نور خورشـیــد و اسـتـفـــاده از آنتـی اکــســـیدانهای موضعــی اقــدامـــات مفـــیدی هستـنــد.

باور غلـط: در سایـــه دچـار آفــتـاب سوختـــگـــی نمــی‌شویم

در سایه هم میـ‌ـتوان دچـــار آفـتــاب سوختــگی شد. انــعــکـــاس پرتوهای UV از سطوح نزدیک به ما، عامل ایـــن مشـکل هستنـد. طبـــق گفتـــهـ‌ـی سازمـــان بهـداشـــت جهـانـــی، حتــی مکــان‌ـــهـایی که ظاهــرا امـــن به نظـر می‌ـرسند نیــز می‌توانند احــتــمــال آفتــاب سوختــگی داشــتـــه باشــند. مثـلا کف دریـا 25 درصد از اشعهـ‌ی UV را بازمیـــ‌تــابـاند، ماسه 15 درصــد و حتــی علف، خاک و آب نیــز مقـــداری از این اشـــعـــه‌ی مضــر را بازتـــاب میــ‌ـدهـــند. و نکــتـهـ‌ـــی دیـگـر ایـنکه این مشـــکل تنـهــا مربوط به تابـــستـان نیـــســت. برف نیـــز میــ‌تواند شمـــا را دو برابر بیشــتـر در معرض اشـــعـــه‌ــی UV قرار بدهد و حتـی به چشــمهای‌ـــتان آســیب بزند. به طور کلــی هر وقت در طول روز بیـــرون هســتـــیـد، مراقـبــتـــ‌های لازم را به عمــل بیاورید.

باور غلــط: برنزه شدن زیــر نور آفتاب تا زمـانیــکه آفـتاب سوخته نشوید اشــکـالی ندارد

این باور اشــتـبـــاه از آنــجـــایـی ناشی میــ‌شود که ما «برنزه شدن» را مضر نمــی‌دانـــیـم. امـا واقعــیـــت ایـــن است که پوست ِ برنـــزه حاصـــل آسیب DNA است و ریـــســک ابتــلـا به تمــام انواع سرطـــان پوست را بالــا می‌ـبـــرد. وقتـی که پوست شمـــا در معــرض بازتـاب UV قرار میـ‌گیـــرد، DNA سلول‌ــهای پوست آسیب دیـــده و بدن‌تــان سعــی میــ‌کـــنـــد ایــن آســـیب دیدگی را ترمیم کنــد. در نتـــیجهـــ‌ـی ایـــن آسیــب و ترمیــم بعـد از آن، ملانـیـن تولید می‌شود و ایـن همان عامـــل تیره شدن (برنـــزه شدن) رنـــگ پوست اسـت.

باور غلـــط: در روزهـای ابــری امــکان آفـتـــاب سوختــه شدن وجود ندارد

در روز ابـــری نه تنـــهــا احتــمـال آفـــتــاب سوختگـی وجود دارد، بلــکــه حتی بدتر هم هســت. چون معـمولا خیــلیـ‌هــا فکر میــ‌ـکـنـنــد در روز ابـــری نیازی به استـــفـــاده از ضد آفــتاب یا مراقبت نیـــست، امــا نمیــ‌ـداننـــد که 80 درصـــد از اشـــعهـ‌های خورشیـــد میـ‌ـتواننـــد از ابــرهـــا بگـــذرنـد. شگـفــت انگـــیـــزتر هم اینــکه در روزهای نیمه ابری، بازتـاب UV از سطوح به میزان 25 درصد بیـــشــتـــر شده و میــ‌تواند آسـیـبـــ‌ به پوست را 40 درصد قوی‌ـــتر کنـد که به این پدیده عجـــیب، the broken-cloud effect گفــته می‌ـشود.

دانشمــنــدان عقیـده دارند این پدیده زمانی روی میـــ‌ـدهد که اشــعـه‌ـــهای UV از لبـه‌ــهـای ابــرهـــای متـــراکم منعـکـــس شده یا اینــکه جهتـ‌شــان به دلیل عبور از ابــرهای نازکــ‌ــتــر تغـــیـــیــر میـــ‌کنـد. به هر صورت، شما بایـــد در روزهـای ابری درسـت به انـدازه‌ـی روزهای آفـــتابی از پوست خود مراقبــت کنیـد.

باور غلــط: پوستـــ‌ـــهــای تیره نیـــازی به ضد آفــتـــاب ندارند

این اشــتـــبـــاه را نکنـــید؛‌ هر کسـی که پوست دارد میــ‌ـتوانــد دچار آفـــتــاب سوختگی و سرطـــان پوست شود! در بررســـی‌ـهـــای انــجام شده معلوم شد احتمـــال اینــکه آمـریـــکـایـــیـ‌ـهای سیـــاه پوست در اثــر سرطان پوست از بین بروند بسیار زیاد است و معـمولا در مراحل اولیـهـــ‌ی این بیمـــاری، تشخــیـــص داده نمی‌شود. هر چنـــد دلـــایل متـعددی میــ‌تواند منـــجـــر به تشـــخــیـــص دیرهنـــگــام سرطـان پوست و در نتیــجـــه نابودی شود، اما ایـــن باور اشتـبــاه که پوست تیـره نیـــازی به مراقـــبــت ندارد نیــز می‌تواند عامل ایـن مرگ و میر باشد. داشـــتن مقدار بیشتری از رنگــدانــهـ‌ـهــای ملـــانــیـــن تا حدودی می‌توانــد در برابر نور آفــتـــاب، محـــافـظـــت ایجــاد کند امـــا به ایـن معنــی نیـــســـت که آسیبی روی نمی‌دهـــد، مخـــصوصا در زمانهـــای طولانی. ضد آفـــتاب حتــی برای پوستـ‌ــهای تیـــره نیــز مفـیـــد اســـت. توصیه میـ‌ـکنیم از ضد آفتـابــ‌هایــی با SPF حداقل 30 استــفــاده کنـیــد.

باور غلـط: اولین علامــت آفـــتاب سوختــگــی، قرمـزی پوست اســـت

قرمزی پوست مســـلـمـا آشـــکــارتریــن علامـت سوختـگـی آن است اما باور کنـــید یا نه، ممکـن اسـت اولیــن نشانـــه نبــاشد، مخـــصوصا اگـــر پوستـــ‌تــان تنـــاژ تیـره داشـــته باشـد. شمـــا ممـکـن اســت خیــلی پیــش از ایـــنکه قرمـــزی پوست را ببـیـنـیـد، آفــتـاب سوختـه شوید. اولیـــن واکــنشــی که پوست شما میــ‌ــتوانــد نشان دهــد، شروع خارش و احــساس گرما است. سایــر علائم میـ‌ـتوانـــد شامـل تشنگی، حساس شدن پوست و کشــیــدگــی یا سفتی آن شود و زمـانی که پوست را فشار میــ‌ــدهیـــد، سفیـد می‌شود. به بدن خود توجه کنیـد: قصـــد دارد چیـزی به شمـا بگوید!

باور غلـــط: اتاقک سولاریوم از آفــتــاب بهـتــر اسـت

اتاقکـ‌ـهـای برنـــزه هر سال عامـل بیش از 400000 مورد از سرطـان پوست در ایـالات متــحده آمــریــکاست. حتــی فقــط یک بار قرار گرفـــتـــن در این اتـاقکــ‌ـها می‌ــتوانـد احتـمال ابــتـــلــا به سرطـان پوست را تا 20 درصــد، ریـسک اســکواموس سل کارســینوما را تا 67 درصد و احتمـــال بازال سل کارسـینوما را تا 29 درصد افــزایش بدهــد. زنــان زیر 30 سالـی که از اتاقــک سولاریوم اســـتفـــاده میــ‌ــکـننــد نیز شش برابـــر بیشتر در معرض سرطــان پوست هســـتند.

باور غلــط: SPF بالـاتـر از پوست بیشتـر محـــافــظت نمــی‌کنـد

البـتـه ایـــن موضوع تا حدودی گیـــج کنــنده اسـت! مطالــعات نشان داده که گاهی SPF ها طبـــق ادعاهـایـــی که وجود دارد عمــل نمــیــ‌ـکنند و افـــراد معمولا در این مورد که SPF های گوناگون تا چه حد از پوست محـافــظت می‌کـننـــد دچـار اشتـباه می‌ـشوند. تحــقـــیــق جدیــدی دریافتـــه SPF 100، از جهت جلوگیری از آفتـاب سوختگــی، موثرتر از SPF 50 بوده اسـت. امـا SPF های بالا، محافظـــت طولانـــیــ‌ــتری از پوست شما نمــیــ‌ـــکنــنـــد و ایــن چیـزی اســـت که بایــد به خاطــر داشـتـه باشـــید. به عبــارتـی دیگـر؛ هر چه SPF بالاتـــر می‌ـرود، پوشش مقــاومتـــ‌ـتری برای پوستــ‌تان خواهـــد بود، نه طولانـــیـــ‌تر. بنـــابرایـن لازم است در صورت خیـــس شدن پوست، هر دو ساعـت یکـــبار ضد آفــتــاب را تجدید کنید. هچ ضد آفـتـاب ضد آب یا ضد عرقــی وجود ندارد.

باور غلط: خوردن خوراکــی‌ـهــایـــی چون توت فرنـــگی و گوجه فرنگی از آفتاب سوختگــی جلوگیـری میـ‌ــکند

اگـر واقــعیـت داشت خیلـی خوب بود! امــا بهـــترین راه محـــافــظت از پوست، همــچـــنـــان استـــفاده‌ـــی درست از ضد آفـــتـاب اســت و قرار نگرفتن در معـــرض نور خورشـیـد زمـــانی که بیشــترین تابــش وجود دارد. امـــا می‌توانــید از طریـــق تغــذیه نیــز به پوستـــ‌ـــتـــان کمک کنــیـد. توت فرنــگـــی حاوی ویتــامــیــن C و تانیــن اســت که برای محـــافظــت از پوست در برابــر خورشید سودمـــنـــدند و گوجه فرنـــگی نیز مقـدار زیــادی لیکوپن دارد که گفـــتـه میــ‌ـشود از پوست در برابر پرتوهای UV مراقبت میـــ‌کـند. یادتـــان باشد که تغذیـــه با ایـــن مواد غذایـــی دلــیل نمـــیــ‌شود که از مصـرف ضد آفتـــاب فرار کنـیــد.

باور غلـط: با پوشش هم میـ‌ــتوان از پوست در برابر آفـتــاب محـــافظت کرد

پوشش و لباس‌تان نمیــ‌تواند محـافـظ خوبی در برابر نور خورشـــیـــد باشـد. هر چنــد بهـتر است از رنگ‌ــهــای تیـــره و پارچه‌های مصنوعی اســتـفـاده نکـنید اما بازهـم کامـــلا ایـمـــن نیـســتـیـــد. پوشش شمـــا فقـــط می‌تواند در حد یک SPF 4 تا 8 عمــل کنـد که بســـتـگـی به رنگ لبــاس و بافت آن دارد.

باور غلــط:‌ آفـــتـاب سوختـگی فقط بیـن ساعت 10 صبـح تا 2 بعـــدازظهـر روی میـــ‌ـــدهـد

درست اسـت که بیــن ایــن ساعـــت‌ـــها پرتو خورشید، قوی‌تــریـــن اســت امـا قبل و بعـــد از این ساعــتـ‌هـــا هم احــتـــمـال آفـتاب سوختـگـی وجود دارد. پس اگــر در هر ساعـتی از روز بیـــرون و زیــر نور خورشید هستــید بایـــد از ضد آفـــتـاب اسـتـــفاده کنیـد. شدت اشـــعـهــ‌ی UV مســتقیــما با زاویه‌ـی تابـش خورشـــیـد مرتبط اسـت. زمـانــی که سایــهـــ‌ی فرد کوتاهتــر از فرد است، شدت اشــعــهـــ‌ـــی UV خورشیــد، بیـشتر احــتمـــال آفتـاب سوختگـــی دارد. پس یادتــان باشـد: سایه‌ـهای کوتاهتـر یعـــنی اینـــکه بایـــد حتـمــا در سایه قرار بگـیـــرید.

باور غلط: آفــتاب سوختگــی خود به خود الـــتیام خواهـد یافت

این موضوع تا حدودی درســت اســـت اما برای تخفــیف علــائم آفـــتاب سوختـــگی می‌توانیــد کارهــایی انجـام دهـید. هر وقت احسـاس کردید دچار آفــتـــاب سوختـگی شدهــ‌ایــد با یک داروی ضد الـــتهـابی غیـر اســتــروئیدی مانـند ادویل، پروسه‌ی آفـتاب سوختگی را کنـــد کنـیـد. کمپرس سرد، آلو‌‌ئه ورا و داروهایـــی مشــابه میـ‌توانـنـــد کمک زیادی بکــنـــند. اما گاهی نیاز اسـت به پزشــک مراجــعه کنیــد مثلا وقتــی که آفــتـاب سوختگی باعــث تب و لرز بشود. در ایــن شرایط پزشـــک، کورتــیکواستــروئید خوراکی مانـند پردنیزون تجویز میـــ‌ــکنــد.

تصورات اشتباه درباره آفتاب سوختگی پوستی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.