اسب در خواب دیدن | تعبیر خواب اسب

اسب در خواب دیدن و تعبیر خواب اسب،تعبیر خواب اسب بارکش،تعبیر خواب اسب‌ های رنگی، تعبیر خواب اسب سفید،تعبیر خواب اسب سواری،تعبیر خواب اسب مرده و خواب هایی مانند این تعابیر خاص خود را دارند در ادامه جزئیات بیشتر اسب در خواب دیدن | تعبیر خواب اسب را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

در کتـاب فرهـــنـــگ تفســیـر رویا آمـده است که:
به طور کلی اسب در خواب نشان دهـــنـده انـــرژی، فیـض و بخشـش لذت بخش است. اسب نمـادی از وجد، شور یا احـساس سلـــامـــتــی است که به انسان کمـــک میـــ‌ــکـــنـد به آسـانــی روزش را سپــری کند، امـیـــال جسـمــانـــی، انرژی فیــزیکی و جریـــان حیــات که ما را در بر گرفتـه و به پیـش می‌رانــد همـــگــی به صورت نمادی از اســـب در رویا می‌تواننـــد دیـده شوند.

برای مثـال، همــیــن جریـــان زنـدگی ما که در جوانـــی با آن پیـــش میـــ‌رویم و در سالـ‌هـای بعد ما را به دنبال خود می‌ـکشد. بنـابـرایـن، در سالـــ‌ـــهــای پیری ایــن جریـــان توقف ناپـــذیر که به سوی مرگ پیش می‌رود ممکـن است در رویا به شکل اسب و در نقـــشــی تهــدیـــد آمــیز جلوه کنـــد.

تعـبـــیر دیدن اسـب در خواب بر اســـاس تحــلیل روانشــنـاسـی یونگ

برپــایه تحلیـل روانـــشناســی کارل گوستاو یونگ در مورد دیـــدن اسـب در خواب می‌ــتوان به موارد زیر اشـاره کرد:

دیدن اسـب در خوابــتـان نمادی از نیرومنــدی، قدرت و تحــمــل اســت. بیــانــگـر انرژی فیــزیــکـــی قوی است. شما نیـــاز دارید نیـــروهای وحشـی درونتـان را رام کنیـد. تعـــبــیر دیگـــر ایــن است که دیدن اســـب در خوابتـان بیانــگر این است که شمــا نیـــاز داریـــد کمـتر متکبر باشــید و از خر شیطـان پایـیـن بیـایـید.
اگر اسـب، دو سر دارد( سر اســـب یک سر دارد و تهــش هم یک سر)، بیـانگـــر ایـــن است که شما از دو طرف کشـــیـــده می شوید(گیـر کرده ایـــد). شاید قدرت یا نیـــروی شمــا تقسیم می شود یا شمـا در مورد یک مسالــه ی جنسی سردرگم هستـیــد.
دیـدن اسب سیـاه یا اسب تیره در خوابــتـان بیـــانگـر راز، درنــده خویی و ناشنــاخـتــگـی است. شمـا روی یک موقعیــت ناشنــاخته، شانـــس خود را امــتـــحــان می کنــید یا قمار می کنید. ممـکـن است حتـــی به نیروهای غیـــبـــی اشـــاره داشــته باشــد. اگر اســب سفــید باشد، بیانـــگــر خلوص، کامیـابـــی و شانـــس خوب اســـت.
خواب دیـــدن اینــکــه توسط یک اســب سفید تعـــقــیب می شوید جنـــاســی از پاکــدامنـی اسـت.
دیدن اسـب مرده در خوابتان بیـانــگــر این اســـت که چیـــزی در زندگی تان که در ابـــتـدا به شما قدرت داده است، دیگر الـان نیـــسـت.
دیدن یک گله اســـب وحشی در خوابتــان بیانـــگر حس آزادی و نبود مسئولیت و وظیـفه است. شاید ممکــن اســت بیــانــگـــر احســاسات غیر قابـل کنـــتــرل شما باشـــد. اگـر شما یک اســـب وحشی را می رانــید، بیــانـــگر تمایــلات جنــســی نامحدود(بی بنـــد و بار) است.
خواب دیـدن ایــنـــکـــه شمـــا اسـب سواری می کنـید بیـــانـــگر این اسـت که شما در موقعــیــتی بالــا یا جایگاه قدرت قرار داریـد. تعــبیـــر دیــگـر ایـن اســت که شما از طریـق یک سری روش های پنهـــانی و نادرست، به موفقــیت دست خواهـید یافت. اگر شما یک اسب می رانیـــد که از کنــتــرل خارج اســت، به این معــنـــی اســـت که شور و هیــجــانــتان شمـــا را در زنــدگــی پیــش می برد.
دیـــدن اسـب زره پوش در خوابتـان به وحشــی گری، پرخـاشـگـــری، قدرت و/یا سفت و سخـتی اشاره دارد. شمـا ممـکــن اســـت خیلی منــطـــقی و اهـــل جدال باشید. تعـــبیر دیـــگر این است که شمــا ممـکـن تلاش کنــیــد که از خودتــان در مقابـل تمـــایــلــات مادی و جنســی ضمیـــر ناخودآگاهـــتان که بروز می کند حفاظت کنـــید.
خواب دیدن ایـــنــکـه شما یک اسب را می شوییـــد بیانگر احیـــای قدرت و انرژی است. شمـــا انــفـجار انـرژی را در جنــبـــه ای از زندگی تان تجــربه می کنید.
خواب دیدن در مورد اســـبـی که سخن می گوید، به دانــش بالاتر اشاره دارد. اهمیت چیــزی که اسـب می گوید را در نظـــر بگیــریــد. اگـــر اســـب سیــاه است، پس پیغـام ممـــکن است از طرف ضمـیر ناخودآگاهــتان باشد. اگـــر اسب، آبـی باشد، پیـغـام ممـکن اســت ناراحــتی باشد. شما یا کســی که به دنـبال کمـــک هستیـد، اما نمــی دانید که چگونه آن را دریـــافـت کنید.
اگـر خوردن گوشت اسب در فرهــنگ شما پذیـرفـتــه نیـسـت، خواب به موقعیـــتـی اشاره دارد که شما نمــی خواهـید جزئیات رادر موردش بدانید. اگـر شمــا از خوردن گوشت اســب لذت می برید، بیــانـــگـــر ایـن است که شما آغوشتــان را به سمــت تجـارب مخـــتـلــف باز می کنیـد. اگر خوردن گوشت اســـب از نظر فرهنـگی برای شمـــا پذیرفـــته اســـت، پس خواب، اهـمیــت یکـــســـانی مشابـــه خوردن گوشت دارد.
خواب دیــدن اینکــه شمــا مســابقــه اســب دوانی را نگاه می کنید، بیانـگر قدرت و انـگیزه ای است که برای پیـــش رفتــن در زنــدگـــی نیـــاز داریــد. شمـــا نیــاز دارید که باور کنیــد قادر به موفقــیــت در همـــه ی تلــاش هایــی که می کنــیــد هســتیـد(تلــاش هاتان به نتیجه می رسد). خواب نمـــادی از انـــرژی جنسـی یا ماهیت رقابـــتـی شمـاسـت.
دیـدن نعل اسـب در خوابـتان بیانـــگــر شانـــس و موفقـــیــت در تلاش هاتـان اســـت. ممکــن است بیـــانـگـر عروسی در ایـنـده ای نزدیــک باشــد. اگر نعل اســب به سمـت پاییــن بچــرخـــد، معنـــای برعکــسی دارد و به عنوان بدشانـسـی است. همــه ی انرژی ای که در یک پروژه می گذاریـد، ممکن اسـت ارزشـــش را نداشـته باشــد.

اگر نیاز به تحلـــیــل رویای خود (تعبیر خواب اسـب) بر اســـاس تفســیـــر معبــریـن اســلامـی همچون حضـــرت امـــام صادق (ع)، ابــن سیریـن و … داریــد به لیـنک زیـر رجوع نمایید.

تعـبیـــر خواب اسـب (بر اساس تفسیـر معبـریـن اســـلامی)

تعــبیر خواب اســـب
منوچهـر مطـیـــعـی تهرانــی گوید:

دیـدن اســـب در مجموع بسیـار نیــکو است.
نفایـش الـــفنون نوشتــه اسب ولایت و دولت است و در عیـن حال زن. نفـایس الــفـــنون تصــریـح دارد که اگـــر کســی در خواب بر اسب سفـــیــد نشـــسـته باشد پادشـاهی یابد.
معــبران به طور عموم دم اســب را به خدمـــتکاران تعبیــر کردهـ‌ـاند یا کسـانــی که از شمــا حرف شنوی دارنـــد و یا فرمان میـ‌ـــبرنــد.
در میان رنــگـ‌های اســـب که میـــ‌شنـاســیم، اسب زرد و سمـند چندان نیـکو نیــســـت چه ایــن که بر بیـــمــاری دلــالت دارد.
اسب با رنگ غیر معـقول نیــز توفیـق کاذب اســـت. اســب سفید شرف و عظمــت است.
اســـب سیاه امری است مخــاطـره آمیز و کاری اســـت دشوار که سر راه شما قرار میــ‌گــیـرد.
سوار بودن بر اسب نیــکو اســت اما فرود آمدن از اسب خوب نیـســـت مگـر ایـن که اسـب زرد باشد در ایـــن صورت به شما نوید می‌دهد که از بیـــماری شفــا می‌یابید. در صورتی که بیــمار باشـید. نوشته‌ــاند اسـب سبــز دیـــن داری است و چنــان چه کســـی بر مادیــان سبز رنـــگی نشسته در آینــده با زنی متقـی و پرهیزگار و دیـن دار رو به رو می‌شود.
اجـتـــمـاع اســـبان نشان نزول باران است.

لیـلا برایت میــ‌ــگوید: دیــدن اسـب در اصـــطـــبـل، نشـــانهـ‌ـی سعادت و خوشبختـی است. اگر در خواب سوار بر اسبی آرام باشـــیــد، نشانـــگـــر آن است که راه پیشرفـت و ترقـی را آرام آرام طی می‌کـــنــید. اگـر دیدیـد که سوار بر اســـبـی سرکـش شده‌ـایــد، بدیـن معنــا اسـت که به هدف خود نمیــ‌رسید. اگر در خواب خود را مشـــغول رم کردن اسب ببیــنید، نشانــه‌ـــی آن است که از لحـــاظ مادی و معنوی در خطـر هسـتـــیـــد.

تعـبــیر خواب اســب بارکش
فروید گوید:

اگـــر در خواب اســـب بارکـش بینـــد، بخـتش را دیده است که هرچه رامـــ‌ــتـــر باشـد کامـرواتـــر اســت
اگر بیــند یک اســـب بارکــش وارد خانه ای شد، مردی غریب به آن خانه خواهـد آمــد
اگـر بیـند بر اســـبی دم دراز سوار اســت، به انـدازه دازی آن طرفـدار پیــدا کنـد و اگـر دم اســب کوتاه باشــد طرفـــدارانـش را از دســت خواهد داد

تعبـیـــر خواب اســب‌ های رنـــگــی
لوک اویتــنـــهــاو میـــ‌گوید:

سفیـــد: لذت
سیــاه: مشـکلات
سیـــاه و سفیـد: یک کار پر خطـر

آنلـی بیتون میـ‌ـــگوید:

اگر در خواب اســـب سفیـدی را تمـــاشا کنـــیــد یا سوار آن شوید، علـامـت آن اســـت که با زنـــان و مردان خوش بر خورد معــاشرت خواهید داشــت. امــا اگر اسب سفیـــد کثــیــف و لاغر باشـد، نشــانـــه آن اســت که دوست یا زنـی حسود از اعـتمـاد شمـا سوء استــفـــاده میـ‌ـــکنــد. امــا اگر اسب سیاه باشـــد، نشــانـــه آن است که بخـــت یار شما خواهـــد بود اما با این همه، متوسل به فریـــت و نیـرنـگ میــ‌شوید و دست به کاری خطا میــ‌ـزنید.
اگــر زنـی خواب ببیــند بر اسـبی سفـــید سوار شده اســت، نشانـــه آن اســـت که شوهرش نسبت به او بی وفا خواهد بود.
دیـدن اســـبـ‌هــایـــی با رنـــگ تیره در خواب، علــامت آن اســـت که برخـــی از لذت‌هــای زود گذر را تحــربــه خواهـــید کرد.
دیدن اســب‌هــای خال دار در خواب، علـــامت آن است که دست به هر کاری که بزنـیــد، سودآور خواهـــد بود.
اگــر خواب ببینید با اسـبــی از نژاد اصـیــل و رنــگ کهـر سواری میـــ‌ـــکنـیـد، نشانه آن است که به ثروتی دست میـ‌یـابـیــد. اگر زنی چنیـن خوابی ببــیند، نشــانه آن است که او خود را تســلـــیـم پیــشرفتــهای زود گذر و مادیـات میــ‌کــنــد.

تعبیـر خواب اسب سواری
آنــلی بیـــتون:

اگـر خواب ببـــیـــنـید سوار بر اسـب از رودخانه ای میـــ‌گذریــد، علامــت آن اســت که به زودی در زنـــدگی اقبــال به شمــا روی میــ‌ـآورد. اما اگـــر آب رودخـانـــه متــلاطـــم و ناآرام باشــد، نشانه آن اســت که خوشی‌ـــهـا به نومیـدی مبدل می‌ـگـردند.
اگر خواب ببـینید بر پشـــت اسبی سوار شدهــ‌ــاید و از رودخانه ای زلـال و زیـــبا میـــ‌ـگذریـــد، نشانـه آن است که آرزوهای شمــا به سرعــت برآورده می‌ـشود. اگـر مردی تاجر، چنـــین خوابــی ببیـــنــد، علامـــت آن اسـت که به ثروتی فراوان دســت خواهـــد یافـــت.
اگر خواب ببــیــنــید سوار بر اسبی هسـتـــیـد که یورتمه می‌ـــرود، نشانـه آن اســـت که آرزوهای شمــا به سخـــتــی برآورده می‌شود. اگر خواب ببینـید از روی اسبـی که یورتــمــه می‌ــرود به زمین می افـــتـــیــد، علـامــت آن اسـت که در کار خود رقیـب مقتـدری خواهــید داشت که اجــازه نمـیـــ‌دهـــد به پیـروزی کامل دسـت یابــید.
اگر خواب ببـــیــنــیـــد سوار بر اسب از تپه ای بالــا میــ‌روید و ناگــهان اسب سرازیــر می‌ـــشود و شمـا بر نوک تپه تتها میـــ‌مــانـیـد، نشـــانه آن است که بر علیه کیـنــه و نیرنگ دشـــمنــان مبارزه میــ‌ـکــنـیـــد و سر انجام پیروز میـــ‌ـشوید. امـــا اگــر با اسـب به نوک تپه برســید، علامـــت آن اسـت که اتفـاقـی به مقـــامـــی والا دســـت می‌ـیـــابیـد.
اگر دخــتــری خواب ببــیــند سوار بر اســـب سیاهـی است، نشانـــه آن اســـت که آرزوهای او در مواقــع غیر قابـل پیـش بینی بر آورده میــ‌ــشود.
اگر خواب ببینــید سوار بر اســـبــی از تپه ای پایــیـن میـــ‌ـآیـــیــد، علامـــت آن اســت که اتــفافـاتــی شمــا را نومیــد می‌سازد.
اگر دختری خواب ببینـد دوستی پشت سر او سواری می‌کنـد، علامــت آن اســت که مورد توجه مردی بلـــندمـــرتـــبـه قرار خواهــد گرفـت. امـــا اگر در خواب بترســـیـد، نشـــانــه آن است که شایـد حســـادت دیــگــران را نســـبت به خود برانـــگــیزیـــد.
اگـر دخـــتـــری خواب ببینـــد سوار بر اسب سفید از تپه‌هـا بالا و پایــیـن میـــ‌ـــرود و فردی با اسب سیـــاه او را تعقـیـــب میـ‌کـند، نشــانـــه آن اســت که مدتــی میـــان انــدوه و شادی در نوسان خواهد بود. و در این مدت دشمـــنی مدام میـــ‌ــکوشد، او را مغــلوب سازد.
اگر خواب ببیـــنـــید اسبی با انـــدام انســان روی تخت خوابـــی فرود می‌آید، و هر چه به شما نزدیکــ‌تـر میـ‌شود انــدام او به مردی شبـاهت می‌یـابـد و چیـزی به سوی شما می‌ـاندازد که اول شبــیـــه لاستیـــکــی اسـت و بعد مانــنــد زنــبور بزرگی، علامـت آن اســت که آرزوها و امـیدهـــا از دست رفته دیــگر بار به دسـت نمـــی‌ــآید.

لوک اویتــنــهـاو می‌گوید:

اســبــی که بر دو پای خود به هوا بر میــ‌ـــخــیــزد: افتـــخار بزرگ
اسـب سواری: آرزوهای بر آورده شده
افـتادن از اســب: ناراحــتی زیاد

تعبـیـــر خواب اســب مرده

آنـــلی بیـــتون گوید:

دیدن اســـب زخمـــی در خواب، نشانـــه آن است که دوستـان به دردسر خواهند افـــتــاد.
دیـــدن اســب مرده در خواب، علــامت هجوم نومیـدیــ‌ـهاسـت.

لوک اویتنــهـاو میــ‌ـــگوید:

اسب مرده: کار زیـاد
اسـب لاغـر: مانــع
بالـــا رفـــتن بروی یک اسب: عزاداری

تعـــبیــر خواب اســـب سرکش
لوک اویتـــنـهـــاو می‌ـــگوید: اســـب سرکـش: مرگ

آنلـی بیـــتون:

اگـر در خواب اســب تنــدرویی ببـینــید یا بر آن سوار شوید، علامت آن است که زندگی ای راحـت و آسوده خواهـــید داشت.
سوار شدن بر اســبـــی سرکــش در خواب، علـــامت آن اسـت که در اثـر حماقـت زیـر دســـتــان یا دوستـــی از منافـع شمــا سوء اسـتـــفــاده می‌کند.
اگر خواب ببـــینید اسبی با اسب‌ــهای دیـگـر در حال فرار اســـت، نشانه آن اسـت که خبر بیـمـاری دوستی به گوش شمـا خواهـــد رسیــد.
اگر در خواب اسـبی از نژاد اصــیـل ببـــیــنـید، نشــانــه آن اســت که در سایه زنــدگی بســیار آسوده دست به اعــمـــالـی غیـر اخـلاقی خواهــیـــد زد.

تعــبـیر خواب اسـب از نگاه کتــاب سرزمیــن رویاها
درکتــاب سرزمــیـن رویاهـا آمـده اســت:

خواب یک اسـب: یک ازدواج پر پول
شمـا از روی اسـب به زمــین می افتیـد: در کارهـایــتـان بسیـــار محـتاط باشید.
شخـصی با اسب به ملاقـــاتتـــان میـــ‌آید: خبرهــای خوش
اســـبی را نعـل میـــ‌ـــکنـــیـد: منــفـعـــت مالـی
اسب خودتان را نعـل می‌کــنیــد: پول بدست میاورید
یک اســب رم میـ‌کـــنــد: مصـــیبت و بدشـانـــسی
یک مادیان: علـــامت یک زن زیـــبــا چهره در زنــدگـــی بیـــنــنده خواب
یک اســب که به درشتکـه بسته شده اســت:
امـیـــدوار باشـید که با انجـام کارهایـی که در مد نظر دارید می‌ــتوانــید موفقــیـــت بدســت آوریــد.
اسب وحشی: بخوبی خواهـیـد توانــست از خود در کارهــا و معـامـــلــات مهـــارت نشان دهـــیـد.
اسبـ‌های سفــیـــد: شادی
اســبـ‌ـــهــای سیـاه: عذاب
اسب‌هــای آتش: خوشبـــخـتی بزرگ
اسبــ‌ـــهـای تزئین شده: ارزوهایـــتــان برآورده خواهــد شد.
اسب‌ـــهای خاکسـتـــری: در تمام طور عمـرتــان کمبود مالی نخواهیـد داشت اســبــ‌ـــهـایـی به رنــگــ‌ـــهـای دیگر: کارهــای شما بطور فوق الــعـاده ای پیش میـــ‌روند.
یک زن سوار بر اســـب: دوباره با دوستـانــتان آشتـــی خواهــیـــد کرد.
یک مرد سوار بر اسـب: پول فراوان
اسـب مسـابـقه: با دوستــانـــتــان مشــاجـــره و نزاع خواهـیــد داشت.
یک اسب نازا: خوشبـختی
یک اسب سواره نظـــام
یک اسب با دم کوتاه: دوستانـتان در موقع بی پولی شمـا را ترک میـــ‌کنــنـد
یک اسب با دم بلــند: دوستانــتـان کمـک می‌ـــکـــنـــنـد تا به هدفـتـــان برسیــد.
یک اسب مرده: برای شما پول خوبی فراهم میـ‌شود.
اســـب زخمی: نتایــج بدی از کارهـــایـــتـان خواهـیــد گرفــت
شمـا یک اســـب را در مسـابقـــه به نمایـــش میــ‌ــگـذارید: شانــس خیلی بزرگ
شمـا سوار یک اســـب آرام هســـتیــد: شانـس در عشـق و پول
سوار اسـبـــی میـــ‌ـشوید که متعــلـق به شمـانـــیست: منـفعـت بزرگ
یک اسب گم می‌ـــکـــنید: دوستـانـــتـان را از دست میــ‌ـــدهــیـد.
شمـا سوار یک اســب خطـرنــاک می‌ـشوید: شما به سخــتــی کار خواهید کرد و پول فراوانـــی بدســت میــاوریـد.
اسبی را برای رام کردن می‌ـزنـــید: احـترام و امـتـــیاز
دوستـــانـــتان سوار بر اســـبــ‌ـانــد: دوستـــانـتـــان به شمــا حسـادت و خیانـت خواهنـــد کرد.
یک اسب در آب جویبـــار: فقــر و فلاکـت

اسب در خواب دیدن | تعبیر خواب اسب

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.